Bài giảng Tài chính doanh nghiệp (new): Chương 1 - ThS. Nguyễn Thị Kim Anh

pdf
Số trang Bài giảng Tài chính doanh nghiệp (new): Chương 1 - ThS. Nguyễn Thị Kim Anh 23 Cỡ tệp Bài giảng Tài chính doanh nghiệp (new): Chương 1 - ThS. Nguyễn Thị Kim Anh 2 MB Lượt tải Bài giảng Tài chính doanh nghiệp (new): Chương 1 - ThS. Nguyễn Thị Kim Anh 11 Lượt đọc Bài giảng Tài chính doanh nghiệp (new): Chương 1 - ThS. Nguyễn Thị Kim Anh 152
Đánh giá Bài giảng Tài chính doanh nghiệp (new): Chương 1 - ThS. Nguyễn Thị Kim Anh
4.9 ( 11 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Đang xem trước 10 trên tổng 23 trang, để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Tài liệu tương tự

Nội dung

Bài giảng môn TCDN TCDN-C.1-Tổng quan về TCDN 1 Mục tiêu môn học * Kiến thức  Nhận biết các nội dung cơ bản của hoạt động tài chính tại doanh nghiệp  Nhận biết và hiểu đƣợc các loại chi phí sử dụng vốn tại doanh nghiệp  Nhận biết cách định giá cổ phiếu  Nhận biết hệ thống đòn bẩy trong doanh nghiệp  Nhận biết mục tiêu và nội dung công tác quản trị tài sản, vốn của doanh nghiệp. TCDN-C.1-Tổng quan về TCDN ThS. Nguyễn Thị Kim Anh 2 1 Bài giảng môn TCDN Mục tiêu môn học * Kỹ năng  Xác định giá trị của cổ phiếu  Tính chi phí sử dụng vốn & sự vận động của nó  Tính độ lớn của các đòn bẩy trong doanh nghiệp, vận dụng vào việc ra quyết định  Tính khấu hao và chi phí khấu hao tài sản cố định  Xác định mức tồn quỹ tối ƣu, mức tồn kho tối ƣu và chính sách bán chịu . TCDN-C.1-Tổng quan về TCDN 3 Nội dung Chương 1: Tổng quan về TCDN Chương 2: Định giá cổ phiếu thƣờng Chương 3: Chi phí sử dụng vốn Chương 4: Đòn bẩy kinh doanh – tài chính Chương 5: Quản trị tài sản TCDN-C.1-Tổng quan về TCDN ThS. Nguyễn Thị Kim Anh 4 2 Bài giảng môn TCDN TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Tài chính doanh nghiệp hiện đại, 2005, PGS.TS. Trần Ngọc Thơ, Đại học Kinh tế TP.HCM, NXB Thống kê 2. Tài chính doanh nghiệp, 2008, TS. Nguyễn Minh Kiều, Đại học Kinh tế TP.HCM, NXB Thống kê. 3. Fundamentals of Financial Management - 10th Edition - 2001 James C. Van Horne and John M. Wachowicz, 4. Financial Management : Theory and Practice, 10 th Edition -2002 Eugene F. Brigham and Michael C. Ehrhardt TCDN-C.1-Tổng quan về TCDN 5 PHƢƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ Đánh giá quá trình Chuyên cần Bài tập nhóm Bài kiểm tra đột xuất Thái độ học tập tại lớp Bài kiểm tra giữa kỳ Đánh giá cuối kỳ Thi hết môn (đề mở) 6 ThS. Nguyễn Thị Kim Anh 3 Bài giảng môn TCDN CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP TCDN-C.1-Tổng quan về TCDN 7 NỘI DUNG Những vấn đề chung về tài chính doanh nghiệp II. Các quyết định chủ yếu của tài chính công ty III. Môi trƣờng kinh doanh của công ty I. TCDN-C.1-Tổng quan về TCDN ThS. Nguyễn Thị Kim Anh 8 4 Bài giảng môn TCDN I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG 1.1. Các loại hình doanh nghiệp 1.2. Khái niệm tài chính doanh nghiệp 1.3. Vai trò của quản trị tài chính TCDN-C.1-Tổng quan về TCDN 9 1.1. Các loại hình doanh nghiệp  Doanh nghiệp là tổ chức có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, đƣợc đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nhằm mục đích thực hiện các hoạt động kinh doanh (Luật số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014) TCDN-C.1-Tổng quan về TCDN ThS. Nguyễn Thị Kim Anh 10 5 Bài giảng môn TCDN 1.1.1. Doanh nghiệp tư nhân - Doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp: • Không đựợc phát hành chứng khoán • Không đƣợc góp vốn thành lập hoặc mua cổ phần, vốn góp trong công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần • Không có tƣ cách pháp nhân TCDN-C.1-Tổng quan về TCDN 11 1.1.2. Công ty hợp danh - Có ít nhất 02 thành viên là chủ sở hữu chung cùng nhau kinh doanh dƣới một tên chung gọi là thành viên hợp danh và có thể có thêm thành viên góp vốn • Thành viên hợp danh: cá nhân, chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty • Thành viên góp vốn: chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty tƣơng ứng với số vốn góp TCDN-C.1-Tổng quan về TCDN ThS. Nguyễn Thị Kim Anh 12 6 Bài giảng môn TCDN 1.1.2. Công ty hợp doanh - Có tƣ cách pháp nhân - Không đƣợc phát hành chứng khoán TCDN-C.1-Tổng quan về TCDN 13 1.1.3. Công ty TNHH * Công ty TNHH một thành viên • Chủ sở hữu công ty: một tổ chức hoặc cá nhân, chịu trách nhiệm hữu hạn về các khoản nợ & nghĩa vụ tài sản • Chủ sở hữu có quyền chuyển nhƣợng toàn bộ hoặc một phần vốn điều lệ theo quy định • Có tƣ cách pháp nhân • Không đƣợc phát hành cổ phần. TCDN-C.1-Tổng quan về TCDN ThS. Nguyễn Thị Kim Anh 14 7 Bài giảng môn TCDN * Công ty TNHH hai thành viên trở lên • Chủ sở hữu: tổ chức, cá nhân tham gia góp vốn chịu trách nhiệm hữu hạn về các khoản nợ & nghĩa vụ tài sản trong phạm vi số vốn đã góp • Số lƣợng thành viên: 2 ≤ n < 50 • Chủ sở hữu đƣợc quyền chuyển nhƣợng vốn • Có tƣ cách pháp nhân • Không đƣợc phát hành chứng khoán TCDN-C.1-Tổng quan về TCDN 15 • 1.1.4. Công ty cổ phần • Vốn điều lệ chia thành nhiều phần bằng nhau • Số lƣợng cổ đông: n ≥ 3 • Có tƣ cách pháp nhân • Có quyền phát hành chứng khoán • Cổ đông chịu trách nhiệm hữu hạn về các khoản nợ & nghĩa vụ tài sản • Cổ đông có quyền tự do chuyển nhƣợng cổ phần TCDN-C.1-Tổng quan về TCDN ThS. Nguyễn Thị Kim Anh 16 8 Bài giảng môn TCDN Loại hình Ưu điểm Hạn chế DNTN Một chủ đầu tƣ, thuận lợi trong việc quyết định Ko có tƣ cách pháp nhân Chịu trách nhiệm vô hạn Hoạt động có thể gián đoạn Công ty TNHH Nhiều th.viên góp vốn Có tƣ cách pháp nhân Chịu trách nhiệm hữu hạn về tài sản Khó huy động vốn Quy mô nhỏ Công ty Cổ phần Nhiều th.viên góp vốn Có tƣ cách pháp nhân Chịu trách nhiệm hữu hạn về tài sản Dễ huy động vốn, quy mô lớn TCDN-C.1-Tổng quan về TCDN Cổ đông sáng lập có thể mất quyền kiểm soát Cty Bị chi phối về quy định phát luật chặt chẽ Bị đánh thuế 2 lần 17 Loại hình Ưu điểm Hạn chế Công ty Hợp danh Nhiều thành viên góp vốn Các thành viên có thể hoạt động nhân danh công ty Công ty hoạt động dựa trên uy tín của các thành viên Các thành viên hợp danh cùng liên đới chịu trách nhiệm vô hạn về tài sản Ko có tƣ cách pháp nhân Tiềm ẩn những mâu thuẫn giữa các cá nhân với quyền lực TCDN-C.1-Tổng quan về TCDN ThS. Nguyễn Thị Kim Anh 18 9 Bài giảng môn TCDN 1.2. Tài chính doanh nghiệp 1.2.1. Tiền đề ra đời • Nền kinh tế hàng hoá - tiền tệ • Sự tồn tại của nhà nƣớc • Chu kỳ vận động của vốn tiền tệ trong doanh nghiệp TCDN-C.1-Tổng quan về TCDN 19 1.2.1. Tiền đề ra đời • Sự vận động của các luồng tiền => hình thành các quan hệ tài chính  Doanh nghiệp – Nhà nước  Doanh nghiệp – Chủ thể kinh tế khác  Nội bộ Doanh nghiệp TCDN-C.1-Tổng quan về TCDN ThS. Nguyễn Thị Kim Anh 20 10
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.