Bài giảng quản trị tài chính - Chương 3: Khái quát về lý thuyết quản trị hiện đại

pdf
Số trang Bài giảng quản trị tài chính - Chương 3: Khái quát về lý thuyết quản trị hiện đại 17 Cỡ tệp Bài giảng quản trị tài chính - Chương 3: Khái quát về lý thuyết quản trị hiện đại 671 KB Lượt tải Bài giảng quản trị tài chính - Chương 3: Khái quát về lý thuyết quản trị hiện đại 1 Lượt đọc Bài giảng quản trị tài chính - Chương 3: Khái quát về lý thuyết quản trị hiện đại 16
Đánh giá Bài giảng quản trị tài chính - Chương 3: Khái quát về lý thuyết quản trị hiện đại
4 ( 3 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Đang xem trước 10 trên tổng 17 trang, để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Nội dung

CHÖÔNG 3 Chapter 3/1 CHÖÔNG 3 I. LYÙ THUYEÁT COÅ ÑIEÅN VEÀ QUAÛN TRÒ II. LYÙ THUYEÁT TAÂM LYÙ XAÕ HOÄI III. LYÙ THUYEÁT ÑÒNH LÖÔÏNG VEÀ QUAÛN TRÒ Chapter 3/2 I. LYÙ THUYEÁT COÅ ÑIEÅN VEÀ QUAÛN TRÒ 1. LÝ THUYẾT QUẢN TRỊ KHOA HỌC Frederick Winslow Taylor (1856 - 1915) Hai nguyên nhân chính làm cho năng suất lao ñộng của công nhân thấp và công việc quản trị kém hiệu quả. Công nhân không biết phương pháp làm việc. Công nhân làm việc thiếu hăng hái, nhiệt tình. Chapter 3/3 I. LYÙ THUYEÁT COÅ ÑIEÅN VEÀ QUAÛN TRÒ ðưa ra 04 nguyên tắc quản trị nhằm nâng cao năng suất lao ñộng và làm tăng hiệu quả trong sản xuất. Nhà quản trị nên dành nhiều thì giờ và công sức ñể làm kế hoạch, tổ chức và kiểm tra hoạt ñộng của công nhân thay vì mình cũng làm việc như họ. Chapter 3/4 I. LYÙ THUYEÁT COÅ ÑIEÅN VEÀ QUAÛN TRÒ Nhà quản trị nên suy nghĩ cách thức hoạt ñộng hiệu quả hơn là ñể công nhân tự ý chọn phương pháp làm riêng. Phân chia công việc và trách nhiệm giữa nhà quản trị và công nhân ñể mỗi bên hãy làm tốt công việc của chính mình. Chapter 3/5 I. LYÙ THUYEÁT COÅ ÑIEÅN VEÀ QUAÛN TRÒ Nhà quản trị nên sử dụng các biện pháp kinh tế ñể kích thích công nhân hăng hái làm việc. Chapter 3/6 I. LYÙ THUYEÁT COÅ ÑIEÅN VEÀ QUAÛN TRÒ 2. LÝ THUYẾT QUẢN TRỊ HAØNH NH CHÍNH 2.1. Henry Fayol OÂng phaân chia coâng vieäc cuûa doanh nghieäp laøm 06 loaïi Chapter 3/7 I. LYÙ THUYEÁT COÅ ÑIEÅN VEÀ QUAÛN TRÒ Coâng vieäc kyõ thuaät. Coâng vieäc thöông maïi. Coâng vieäc taøi chính . Coâng vieäc an ninh. Coâng vieäc keá toaùn vaø thoáng keâ. Coâng vieäc quaûn trò (ñieàu haønh). Chapter 3/8 I. LYÙ THUYEÁT COÅ ÑIEÅN VEÀ QUAÛN TRÒ OÂng ñöa ra 14 nguyeân taéc quaûn trò toång quaùt Phaân chia coâng vieäc. Thaåm quyeàn vaø traùch nhieäm. Kyû luaät. Thoáng nhaát chæ huy. Chapter 3/9 I. LYÙ THUYEÁT COÅ ÑIEÅN VEÀ QUAÛN TRÒ Thoáng nhaát laõnh ñaïo. Caù nhaân leä thuoäc lôïi ích chung. Thuø lao töông xöùng. Taäp trung thaåm quyeàn. Tuaân thuû nguyeân taéc caáp baäc trong toå chöùc. Chapter 3/10
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.