Bài giảng Phát triển hệ thống thông tin kinh tế: Chương 7 - Hồ Quốc Dũng

pdf
Số trang Bài giảng Phát triển hệ thống thông tin kinh tế: Chương 7 - Hồ Quốc Dũng 34 Cỡ tệp Bài giảng Phát triển hệ thống thông tin kinh tế: Chương 7 - Hồ Quốc Dũng 2 MB Lượt tải Bài giảng Phát triển hệ thống thông tin kinh tế: Chương 7 - Hồ Quốc Dũng 0 Lượt đọc Bài giảng Phát triển hệ thống thông tin kinh tế: Chương 7 - Hồ Quốc Dũng 5
Đánh giá Bài giảng Phát triển hệ thống thông tin kinh tế: Chương 7 - Hồ Quốc Dũng
4.6 ( 8 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Đang xem trước 10 trên tổng 34 trang, để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Tài liệu tương tự

Nội dung

Nội Dung  Giải thích tiến trình thiết kế biểu mẫu & báo cáo.  Áp dụng các hướng dẩn tổng quát cho định dạng forms & reports.  Sử dụng màu & biết khi nào thì màu sắc sẽ cải thiện khả năng sử dụng thông tin.  Định dạng văn bản, bảng & danh sách 1 cách hiệu quả.  Giải thích làm thế nào để đánh giá khả năng sử dụng & mô tả các yếu tố ảnh hưởng khả năng sử dụng. Faculty of MIS Biểu mẩu & Báo cáo  Biểu mẩu  Văn bản kinh doanh chứa 1 số dữ liệu đã xác định trước & có thể bao gồm 1 số vùng để dữ liệu được điền vào thêm.  1 biểu mẩu cụ thể thường tương ứng với 1 mẩu tin trong CSDL.  Báo cáo  Văn bản kinh doanh chỉ chứa 1 số dữ liệu đã xác định trước.  Văn bản thụ động dùng để đọc & xem dữ liệu.  Chứa dữ liệu có từ nhiều mẩu tin hay giao dịch trong CSDL. Faculty of MIS Tiến Trình Thiết Kế Biểu Mẫu & Báo Cáo  Hoạt động chú trọng đến người sử dụng (User-focused)  Theo cách tiếp cận prototyping  Xác định các yêu cầu:  Ai sẽ dùng biểu mẫu hay báo cáo?  Mục tiêu của biểu mẫu hay báo cáo là gì?  Khi nào thì báo cáo được cần hay sử dụng?  Biểu mẫu & báo cáo cần được phân phối & sử dụng ở đâu?  Bao nhiêu người cần dùng hay xem biểu mẫu hay báo cáo? Faculty of MIS Tiến Trình Thiết Kế Biểu Mẫu & Báo Cáo Làm bản mẫu (Prototyping) Bản mẫu khởi đầu được thiết kế từ các yêu cầu Người sử dụng xem xét thiết kế bản mẫu & có thể chấp nhận hay yêu cầu thay đổi Nếu có yêu cầu thay đổi, chu kỳ tinh chỉnhđánh giá-xây dựng được thực hiện lặp đi lặp lại cho đến khi thiết kế được chấp nhận Faculty of MIS Đặc Tả Thiết Kế Form/Report  Phân bố chính của thiết kế giao diện  Bao gồm 3 phần:  Tổng quan sơ lược(Narrative overview): Đặc trưng người sử dụng, nhiệm vụ, hệ thống & các yếu tố môi trường  Mẫu thiết kế (Sample design): hình ảnh của biểu mẫu  Đánh giá: thử nghiệm đo lường / kết quả sử dụng (thống nhất, hiệu suất, chính xác…) Faculty of MIS Faculty of MIS Faculty of MIS Faculty of MIS Faculty of MIS Hướng Dẫn Thiết Kế Biểu mẫu & Báo Cáo Tiêu đề có nghĩa: rõ ràng, cụ thể, thông tin phiên bản, ngày hiện hành Thông tin có nghĩa – bao gồm chỉ các thông tin cần thiết không cần hiệu chỉnh Cân đối (Balanced layout): lề & khoảng trống thích hợp, các nhãn chú thích (labels) rõ ràng HT điều khiển dễ dàng (navigation system): cho thấy làm thế nào để di chuyển tới lui & bạn đang ở đâu Faculty of MIS
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.