bài giảng pháp luật đại cương: phần 1

pdf
Số trang bài giảng pháp luật đại cương: phần 1 32 Cỡ tệp bài giảng pháp luật đại cương: phần 1 271 KB Lượt tải bài giảng pháp luật đại cương: phần 1 47 Lượt đọc bài giảng pháp luật đại cương: phần 1 218
Đánh giá bài giảng pháp luật đại cương: phần 1
4.3 ( 6 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Đang xem trước 10 trên tổng 32 trang, để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Nội dung

TR−êng ®¹i häc thñy lîi Bé m«n kinh tÕ chÝnh trÞ vμ ph¸p luËt Bμi gi¶ng m«n häc Ph¸p luËt ®¹i c−¬ng nhμ xuÊt b¶n n«ng nghiÖp 1 TR−êng ®¹i häc thñy lîi Bé m«n kinh tÕ chÝnh trÞ vμ ph¸p luËt Bμi gi¶ng m«n häc Ph¸p luËt ®¹i c−¬ng (In lÇn thø hai cã chØnh lý, bæ sung) nhμ xuÊt b¶n n«ng nghiÖp Hμ Néi - 2002 2 3 Lêi nãi ®Çu TËp bµi gi¶ng Ph¸p luËt ®¹i c−¬ng do tËp thÓ t¸c gi¶ Bé m«n Kinh tÕ chÝnh trÞ vµ Ph¸p luËt Tr−êng §¹i häc Thñy lîi biªn so¹n. TËp bµi gi¶ng ®−îc biªn so¹n c¨n cø vµo ®Ò c−¬ng m«n häc Ph¸p luËt ®¹i c−¬ng do Bé Gi¸o dôc - §µo t¹o ban hµnh. Ngoµi ra trong tËp bµi gi¶ng nµy chóng t«i cßn biªn so¹n thªm ch−¬ng LuËt Tµi nguyªn n−íc. Néi dung ch−¬ng nµy nh»m trang bÞ cho sinh viªn Tr−êng §¹i häc Thñy lîi nh÷ng hiÓu biÕt c¬ b¶n vÒ qu¶n lý, b¶o vÖ, khai th¸c, sö dông tµi nguyªn n−íc; khai th¸c vµ b¶o vÖ c«ng tr×nh thñy lîi. TËp bµi gi¶ng Ph¸p luËt ®¹i c−¬ng lµ sù t¸i b¶n cã bæ sung “Bµi gi¶ng m«n häc ph¸p luËt ViÖt Nam ®¹i c−¬ng” do Bé m«n TriÕt häc Tr−êng §¹i häc Thñy lîi biªn so¹n n¨m 1996 nh»m b¶o ®¶m qu¸n triÖt c¸c quan ®iÓm cña §¶ng vµ Nhµ n−íc ta vÒ x©y dùng Nhµ n−íc vµ Ph¸p luËt ViÖt Nam còng nh− b¶o ®¶m cËp nhËt c¸c v¨n b¶n qui ph¹m ph¸p luËt hiÖn hµnh. TËp thÓ t¸c gi¶ tham gia biªn so¹n gåm cã: 1. TiÕn sü NguyÔn Quèc LuËt 2. Cö nh©n luËt NguyÔn ThÞ Hång VÜnh 3. Th¹c sü Lª V¨n Th¬i 4. Th¹c sü NguyÔn ThÞ Ph−¬ng Mai. MÆc dï c¸c t¸c gi¶ ®· cã nhiÒu cè g¾ng trong lÇn xuÊt b¶n nµy song do thêi gian vµ kh¶ n¨ng cã h¹n nªn kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. RÊt mong nhËn ®−îc sù ®ãng gãp ý kiÕn x©y dùng cña b¹n ®äc. Hµ Néi, th¸ng 8 n¨m 2002 §ång Chñ biªn TS. NguyÔn Quèc LuËt CN. NguyÔn ThÞ Hång VÜnh 4 5 Ch−¬ng I ®èi t−îng nghiªn cøu vμ néi dung cña m«n häc ph¸p luËt ®¹i c−¬ng I. §èi t−îng nghiªn cøu m«n häc Mçi khoa häc ®Òu cã ®èi t−îng nghiªn cøu riªng, ®ã lµ x¸c ®Þnh ph¹m vi c¸c vÊn ®Ò mµ nã nghiªn cøu, lµ gi¶i thÝch sù kh¸c nhau gi÷a nã víi c¸c khoa häc kh¸c. Trong x· héi cã giai cÊp, nh÷ng vÊn ®Ò vÒ nhµ n−íc vµ ph¸p luËt lu«n lµ nh÷ng vÊn ®Ò trung t©m cña ®êi sèng chÝnh trÞ-x· héi, cña ®Êu tranh chÝnh trÞ. Trong x· héi ®ã, nhµ n−íc vµ ph¸p luËt cã t¸c ®éng v« cïng to lín ®Õn sù ph¸t triÓn kinh tÕ, ®Õn ®êi sèng vËt chÊt, v¨n ho¸, tinh thÇn cña con ng−êi; cã t¸c ®éng ®iÒu tiÕt lîi Ých cña c¸c tÇng líp, c¸c nhãm ng−êi kh¸c nhau trong x· héi. Víi t− c¸ch lµ nh÷ng hiÖn t−îng trung t©m, quan träng nhÊt cña th−îng tÇng kiÕn tróc, nhµ n−íc vµ ph¸p luËt ®−îc rÊt nhiÒu ngµnh khoa häc x· héi nghiªn cøu nh−: TriÕt häc, sö häc, chÝnh trÞ häc, chñ nghÜa x· héi khoa häc... Nhµ n−íc vµ ph¸p luËt còng lµ ®èi t−îng nghiªn cøu c¬ b¶n cña c¸c ngµnh khoa häc ph¸p lý nh−: LÞch sö nhµ n−íc vµ ph¸p luËt, lÞch sö c¸c häc thuyÕt vÒ nhµ n−íc vµ ph¸p luËt, c¸c khoa häc ph¸p lý chuyªn ngµnh, c¸c khoa häc ph¸p lý øng dông… Nh−ng c¸c bé m«n khoa häc x· héi nªu trªn chØ xem xÐt vÊn ®Ò nhµ n−íc vµ ph¸p luËt víi t− c¸ch nh− mét trong nhiÒu vÊn ®Ò mµ chóng nghiªn cøu. Ch¼ng h¹n, triÕt häc nghiªn cøu nhµ n−íc vµ ph¸p luËt cïng víi c¸c hiÖn t−îng x· héi kh¸c ®Ó ph¸t hiÖn ra c¸c quy luËt vËn ®éng vµ ph¸t triÓn chung cña x· héi. Kinh tÕ chÝnh trÞ häc l¹i nghiªn cøu nhµ n−íc vµ ph¸p luËt trong ph¹m vi c¸c vÊn ®Ò thuéc lÜnh vùc tæ chøc vµ qu¶n lý nÒn kinh tÕ. Cßn c¸c khoa häc ph¸p lý th× l¹i nghiªn cøu chuyªn s©u vÒ mét vÊn ®Ò, mét lÜnh vùc cña nhµ n−íc vµ ph¸p luËt. Ph¸p luËt ®¹i c−¬ng lµ mét m«n häc trong hÖ thèng khoa häc x∙ héi nãi chung vµ khoa häc ph¸p lý nãi riªng cã ®èi t−îng nghiªn cøu lµ: - Nghiªn cøu ph¸p luËt trong mèi quan hÖ víi nhµ n−íc v× nhµ n−íc vµ ph¸p luËt tuy lµ hai hiÖn t−îng x· héi kh¸c nhau nh−ng cã cïng “sè phËn” lÞch sö nh− nhau, cã quan hÖ víi nhau v« cïng chÆt chÏ, qui ®Þnh lÉn nhau, t¹o thµnh h¹t nh©n chÝnh trÞ ph¸p lý cña kiÕn tróc th−îng tÇng, cña x· héi cã giai cÊp. Nhµ n−íc kh«ng thÓ tån t¹i thiÕu ph¸p luËt vµ ng−îc l¹i. Mèi quan hÖ ®ã cã tÝnh kh¸ch quan, ®ßi hái nghiªn cøu vµ gi¶i thÝch thèng nhÊt c¸c vÊn ®Ò vÒ nhµ n−íc vµ ph¸p luËt trong m«n häc. V× vËy, ph¸p luËt ®¹i c−¬ng nghiªn cøu mét c¸ch ®ång thêi theo quan ®iÓm chung, thèng nhÊt kh«ng t¸ch rêi nhau c¸c vÊn ®Ò vÒ nhµ n−íc vµ ph¸p luËt. - Nghiªn cøu nh÷ng thuéc tÝnh c¬ b¶n, chung nhÊt cña nhµ n−íc vµ ph¸p luËt nãi chung, nhµ n−íc vµ ph¸p luËt n−íc Céng hoµ XHCN ViÖt Nam nãi riªng nh−: B¶n chÊt, 6 chøc n¨ng, vai trß cña nhµ n−íc vµ ph¸p luËt, c¸c kiÓu vµ h×nh thøc nhµ n−íc vµ ph¸p luËt, bé m¸y nhµ n−íc, ®iÒu chØnh ph¸p luËt, c¬ chÕ ®iÒu chØnh ph¸p luËt. - Nghiªn cøu nh÷ng nÐt kh¸i qu¸t nhÊt mét sè ngµnh luËt chñ yÕu cña hÖ thèng ph¸p luËt ViÖt Nam hiÖn nay nh−: §èi t−îng ®iÒu chØnh, ph−¬ng ph¸p ®iÒu chØnh cña c¸c ngµnh luËt ®ã, chóng ®−îc thÓ hiÖn trong nh÷ng v¨n b¶n ph¸p luËt nµo vµ mét sè néi dung c¬ b¶n cña c¸c ngµnh luËt ®ã. Tãm l¹i, ph¸p luËt ®¹i c−¬ng lµ mét m«n khoa häc x· héi bao gåm mét hÖ thèng c¸c kiÕn thøc ®¹i c−¬ng vÒ hai hiÖn t−îng x· héi c¬ b¶n lµ nhµ n−íc vµ ph¸p luËt nãi chung, nhµ n−íc vµ ph¸p luËt n−íc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam nãi riªng, còng nh− nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ hÖ thèng ph¸p luËt ViÖt Nam hiÖn nay. II. Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu m«n häc Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu cña mét m«n khoa häc lµ tæng thÓ nh÷ng c¸ch thøc, ph−¬ng tiÖn, thñ ph¸p ®Ó tiÕp cËn vµ t×m hiÓu ®èi t−îng ®−îc nghiªn cøu. Khi nãi ®Õn ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu cña mét khoa häc chóng ta cÇn ph¶i xem xÐt 2 ph¹m trï: ph−¬ng ph¸p luËn vµ ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu cô thÓ cña khoa häc ®ã. 1. Ph−¬ng ph¸p luËn Ph−¬ng ph¸p luËn cña mét khoa häc lµ lËp tr−êng xuÊt ph¸t, quan ®iÓm tiÕp cËn ®èi t−îng nghiªn cøu. §ã lµ chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng vµ chñ nghÜa duy vËt lÞch sö. §©y lµ ph−¬ng ph¸p khoa häc chung cho mäi khoa häc, ®−îc vËn dông trong tÊt c¶ c¸c qu¸ tr×nh, c¸c giai ®o¹n nghiªn cøu m«n häc. Néi dung cña ph−¬ng ph¸p nµy lµ nh÷ng qui luËt, nh÷ng cÆp ph¹m trï cña phÐp biÖn chøng duy vËt vµ nh÷ng nguyªn t¾c cña phÐp biÖn chøng l« gÝc nh− tÝnh kh¸ch quan, tÝnh toµn diÖn vµ tÝnh lÞch sö cô thÓ. Nguyªn t¾c vÒ tÝnh kh¸ch quan trong nghiªn cøu khoa häc ®ßi hái ph¶i xem xÐt sù vËt vµ ®èi t−îng nghiªn cøu ®óng nh− nã cã, kh«ng thªm bít, kh«ng bÞa ®Æt. §èi víi nhµ n−íc vµ ph¸p luËt ph¶i nghiªn cøu chóng ®óng nh− chóng ®· tån t¹i trong thùc tÕ kh¸ch quan, trong nh÷ng mèi quan hÖ hiÖn thùc. Nguyªn t¾c vÒ tÝnh toµn diÖn lµ mét yªu cÇu rÊt quan träng ®Ó lµm s¸ng tá b¶n chÊt cña nhµ n−íc vµ ph¸p luËt, v× ®ã lµ nh÷ng hiÖn t−îng ®Æc biÖt trong x· héi, cã quan hÖ víi tÊt c¶ c¸c hiÖn t−îng cña th−îng tÇng kiÕn tróc còng nh− cña h¹ tÇng c¬ së. Do ®ã nÕu kh«ng hiÓu mèi quan hÖ gi÷a chóng sÏ dÉn tíi sù nhËn thøc phiÕn diÖn, sai lÖch vÒ b¶n chÊt cña chóng. Nguyªn t¾c tÝnh lÞch sö cô thÓ yªu cÇu khi lµm s¸ng tá b¶n chÊt cña nhµ n−íc vµ ph¸p luËt ph¶i g¾n chóng víi nh÷ng giai ®o¹n ph¸t triÓn nhÊt ®Þnh. 2. Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu cô thÓ Ngoµi ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu chung ë trªn, ph¸p luËt ®¹i c−¬ng cßn vËn dông c¸c ph−¬ng ph¸p riªng ®Ó nghiªn cøu. C¸c ph−¬ng ph¸p riªng ®−îc sö dông ®Ó gi¶i quyÕt mét sè nhiÖm vô trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu, ®Ó gi¶i thÝch, ®¸nh gi¸ vµ kÕt luËn vÒ mét sè vÊn ®Ò cô thÓ cña nhµ n−íc vµ ph¸p luËt trªn c¬ së ¸p dông ph−¬ng ph¸p chung. 7 Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu cô thÓ cña khoa häc ph¸p luËt ®¹i c−¬ng lµ nh÷ng c¸ch thøc, ph−¬ng tiÖn, thñ ph¸p, kü thuËt cô thÓ ®−îc sö dông ®Ó tiÕp cËn, xem xÐt nh÷ng vÊn ®Ò vÒ nhµ n−íc vµ ph¸p luËt. a. Ph−¬ng ph¸p trõu t−îng khoa häc Lµ ph−¬ng ph¸p t− duy dùa trªn c¬ së t¸ch c¸i chung ra khái c¸i riªng, t¹m thêi g¹t bá c¸i riªng ®Ó gi÷ lÊy c¸i chung. B»ng trõu t−îng ho¸, t− duy t¹m g¹t ra mét bªn nh÷ng hiÖn t−îng bÒ ngoµi, nh÷ng c¸i ngÉu nhiªn, tho¸ng qua, kh«ng æn ®Þnh ®Ó ®i vµo c¸i chung, c¸i tÊt yÕu, c¸i æn ®Þnh, c¸i b¶n chÊt; tøc lµ n¾m b¾t qui luËt vËn ®éng cña ®èi t−îng nghiªn cøu. b. Ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch - tæng hîp §©y lµ ph−¬ng ph¸p ®−îc sö dông réng r·i trong nghiªn cøu nhµ n−íc vµ ph¸p luËt. - Ph©n tÝch lµ ph−¬ng ph¸p ph©n chia c¸i toµn thÓ hay hiÖn t−îng phøc t¹p thµnh nh÷ng bé phËn, nh÷ng mÆt, nh÷ng yÕu tè cÊu thµnh ®¬n gi¶n h¬n ®Ó nghiªn cøu. Ch¼ng h¹n ®Ó cã thÓ luËn gi¶i ®−îc nh÷ng vÊn ®Ò cña ph¸p luËt, m«n häc ph¶i ph©n chia nã ra thµnh c¸c vÊn ®Ò cô thÓ h¬n nh− ®Æc ®iÓm, vai trß, h×nh thøc… ®Ó nghiªn cøu. - Tæng hîp lµ ph−¬ng ph¸p liªn kÕt, hîp nhÊt c¸c bé phËn, c¸c yÕu tè, c¸c mÆt ®· ®−îc ph©n tÝch l¹i víi nhau ®Ó t×m ra nh÷ng mèi liªn hÖ c¬ b¶n cña chóng nh»m nhËn thøc sù vËt trong mét tæng thÓ thèng nhÊt. - Ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch lu«n ®i song song víi ph−¬ng ph¸p tæng hîp. c. Ph−¬ng ph¸p x∙ héi häc cô thÓ Lµ ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu nh÷ng vÊn ®Ò vÒ nhµ n−íc vµ ph¸p luËt dùa trªn c¬ së nh÷ng t− liÖu ®iÒu tra x· héi häc cô thÓ, th¨m dß d− luËn x· héi...Tõ ®ã h×nh thµnh hoÆc kiÓm nghiÖm l¹i nh÷ng luËn ®iÓm, quan ®iÓm, kh¸i niÖm cña m«n häc. VÝ dô ®Ó nghiªn cøu vÒ ý thøc ph¸p luËt, t¸c dông cña ph¸p luËt cÇn ph¶i sö dông ph−¬ng ph¸p x· héi häc. d. Ph−¬ng ph¸p so s¸nh §©y lµ ph−¬ng ph¸p so s¸nh c¸c qui ph¹m, c¸c chÕ ®Þnh, c¸c ngµnh luËt cña mét quèc gia víi nhau ®Ó t×m ra nh÷ng ®iÓm ®Æc thï, phï hîp hoÆc m©u thuÉn; hoÆc so s¸nh nh÷ng bé phËn ®ã còng nh− c¶ hÖ thèng ph¸p luËt cña quèc gia nµy víi quèc gia kh¸c nh»m t×m ra nh÷ng nÐt gièng nhau, kh¸c nhau, nh÷ng nÐt ®Æc thï, nh÷ng nÐt tiªn tiÕn vµ phï hîp ®Ó cã thÓ tiÕp thu nh»m hoµn thiÖn hÖ thèng ph¸p luËt cña n−íc m×nh. Khi nghiªn cøu vÒ nhµ n−íc vµ ph¸p luËt cÇn ph¶i kÕt hîp ph−¬ng ph¸p chung víi ph−¬ng ph¸p riªng vµ c¸c ph−¬ng ph¸p riªng víi nhau. Ph−¬ng ph¸p chung lµ c¬ së, ph−¬ng ph¸p riªng l¹i thÓ hiÖn tÝnh ®Æc thï cña m«n häc. Mçi ph−¬ng ph¸p riªng ®−îc sö dông ®Ó nghiªn cøu chØ cã thÓ mang l¹i kÕt qu¶ tèt khi nã ®−îc sö dông cïng víi ph−¬ng ph¸p chung - ph−¬ng ph¸p duy vËt biÖn chøng vµ duy vËt lÞch sö. 8 III. Néi dung m«n häc Néi dung cña m«n ph¸p luËt ®¹i c−¬ng ®−îc x¸c ®Þnh tr−íc hÕt dùa trªn c¬ së ®èi t−îng nghiªn cøu cña nã, sau n÷a lµ c¨n cø vµo mét sè yÕu tè kh¸ch quan chi phèi nh−: Môc tiªu ®µo t¹o, quü thêi gian cho m«n häc… Tõ nh÷ng c¬ së trªn ®©y, gi¸o tr×nh m«n häc ph¸p luËt ®¹i c−¬ng dïng cho sinh viªn Tr−êng §¹i häc Thñy lîi bao gåm nh÷ng néi dung chÝnh sau: - Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ nhµ n−íc - Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ ph¸p luËt - §iÒu chØnh ph¸p luËt, c¬ chÕ ®iÒu chØnh ph¸p luËt - C¸c ngµnh luËt trong hÖ thèng ph¸p luËt ViÖt Nam nh−: LuËt HiÕn ph¸p, LuËt Hµnh chÝnh, LuËt H×nh sù, LuËt Tè tông h×nh sù, LuËt D©n sù, LuËt Tè tông d©n sù, LuËt Tµi nguyªn n−íc... 9 Ch−¬ng II Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ nhμ n−íc Muèn hiÓu râ ph¸p luËt, tr−íc hÕt ph¶i nghiªn cøu vÒ nhµ n−íc. Néi dung cña ch−¬ng nµy sÏ tr×nh bµy, chøng gi¶i mét c¸ch khoa häc c¸c vÊn ®Ò c¬ b¶n cña nhµ n−íc nãi chung, nhµ n−íc Céng hoµ XHCN ViÖt Nam nãi riªng. I. Nguån gèc vμ b¶n chÊt cña nhμ n−íc 1. Häc thuyÕt M¸c-Lªnin vÒ nguån gèc cña nhµ n−íc C¸c nhµ s¸ng lËp chñ nghÜa M¸c-Lªnin gi¶i thÝch nguån gèc nhµ n−íc trªn c¬ së ph−¬ng ph¸p luËn duy vËt biÖn chøng vµ duy vËt lÞch sö, ®· kh¼ng ®Þnh r»ng: Nhµ n−íc kh«ng ph¶i lµ mét hiÖn t−îng vÜnh cöu, bÊt biÕn, mµ lµ mét ph¹m trï lÞch sö, cã qu¸ tr×nh ph¸t sinh, ph¸t triÓn vµ tiªu vong. Nhµ n−íc chØ xuÊt hiÖn khi x· héi loµi ng−êi ®· ph¸t triÓn ®Õn mét giai ®o¹n nhÊt ®Þnh vµ lu«n lu«n vËn ®éng. Nhµ n−íc sÏ tiªu vong khi nh÷ng ®iÒu kiÖn kh¸ch quan cho sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña chóng kh«ng cßn n÷a. Quan ®iÓm nµy ®−îc tr×nh bµy trong c¸c t¸c phÈm “Nguån gèc cña gia ®×nh, cña chÕ ®é t− h÷u vµ cña nhµ n−íc” cña Ph. ¡ngghen vµ ®−îc bæ sung, ph¸t triÓn trong t¸c phÈm “Nhµ n−íc vµ c¸ch m¹ng” cña Lªnin. LÞch sö cña x· héi loµi ng−êi ®· tr¶i qua mét thêi kú ch−a cã nhµ n−íc, ®ã lµ chÕ ®é c«ng x· nguyªn thñy. Trong chÕ ®é nµy, lùc l−îng s¶n xuÊt cßn ë tr×nh ®é thÊp kÐm, con ng−êi cïng chung sèng, cïng lao ®éng vµ cïng h−ëng thµnh qu¶ lao ®éng chung. Mäi ng−êi ®Òu b×nh ®¼ng trong lao ®éng vµ h−ëng thô, x· héi kh«ng cã ng−êi giµu, ng−êi nghÌo, kh«ng ph©n chia thµnh giai cÊp, kh«ng cã ®Êu tranh giai cÊp. C¬ së kinh tÕ ®ã lµm xuÊt hiÖn h×nh thøc tæ chøc x· héi lµ thÞ téc, bé l¹c vµ bé téc. QuyÒn lùc trong x· héi c«ng x· nguyªn thñy lµ quyÒn lùc x· héi víi hÖ thèng qu¶n lý rÊt ®¬n gi¶n kh«ng mang tÝnh giai cÊp (Héi ®ång thÞ téc, Héi ®ång bé l¹c, Héi ®ång bé téc). Sù ph¸t triÓn cña lùc l−îng s¶n xuÊt vµ t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng x· héi ®· lµm thay ®æi tæ chøc x· héi thÞ téc. Sau ba lÇn ph©n c«ng lao ®éng x· héi, chÕ ®é t− h÷u xuÊt hiÖn ®· ph©n chia thµnh kÎ giµu, ng−êi nghÌo, h×nh thµnh hai giai cÊp c¬ b¶n lµ giai cÊp bãc lét vµ giai cÊp bÞ bãc lét, thay thÕ chÕ ®é quÇn h«n b»ng chÕ ®é h«n nh©n mét vî mét chång, xuÊt hiÖn gia ®×nh theo chÕ ®é gia tr−ëng. Nh÷ng yÕu tè míi xuÊt hiÖn ®· lµm ®¶o lén ®êi sèng thÞ téc, lµm cho chÕ ®é thÞ téc kh«ng thÓ ®øng v÷ng ®−îc. Mét x· héi míi víi sù xuÊt hiÖn chÕ ®é t− h÷u vµ víi sù ph©n chia giai cÊp vµ sù ®Êu tranh giai cÊp kh«ng thÓ ®iÒu hoµ, ®ßi hái ph¶i cã mét tæ chøc míi cã kh¶ n¨ng dËp t¾t ®−îc cuéc xung ®ét giai cÊp Êy, tæ chøc ®ã lµ Nhµ n−íc. Nh− vËy, nhµ n−íc xuÊt hiÖn mét c¸ch kh¸ch quan, kh«ng ph¶i lµ mét lùc l−îng tõ bªn ngoµi ¸p ®Æt vµo x· héi, mµ lµ “mét lùc l−îng n¶y sinh tõ trong x· héi, mét lùc l−îng 10
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.