Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 4 - Vũ Hữu Đức

pdf
Số trang Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 4 - Vũ Hữu Đức 36 Cỡ tệp Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 4 - Vũ Hữu Đức 1 MB Lượt tải Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 4 - Vũ Hữu Đức 1 Lượt đọc Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 4 - Vũ Hữu Đức 4
Đánh giá Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 4 - Vũ Hữu Đức
4.4 ( 17 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Đang xem trước 10 trên tổng 36 trang, để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Tài liệu tương tự

Nội dung

11/15/2012 Keá toaùn vaø phaân tích Hoaït ñoäng taøi chính Vuõ Höõu Ñöùc Muïc tieâu • Sau khi hoïc xong chöông naøy, hoïc vieân coù theå: – Hieåu roõ veà baûn chaát vaø noäi dung cuûa hoaït ñoäng taøi chính trong DN – Phaân tích aûnh höôûng cuûa hoaït ñoäng taøi chính ñeán baùo caùo taøi chính – Hieåu roõ taàm quan troïng cuûa cô caáu taøi chính doanh nghieäp – Phaân tích aûnh höôûng cuûa caùc quyeát ñònh taøi chính ñeán baùo caùo taøi chính 1 11/15/2012 Noäi dung  Toång quan veà hoaït ñoäng taøi chính  Keá toaùn hoaït ñoäng taøi chính  Caùc khoaûn phaûi traû  Voán chuû sôû höõu  Phaân tích hoaït ñoäng taøi chính  Khaùi nieäm cô caáu taøi chính  Ñoøn caân nôï vaø aûnh höôûng cuûa cô caáu taøi chính  AÛnh höôûng cuûa caùc chính saùch taøi chính ñeán baùo caùo taøi chính Toång quan veà hoaït ñoäng taøi chính • Hoaït ñoäng taøi chính dieãn ra khi chuû sôû höõu hoaëc chuû nôï cung caáp nguoàn löïc cho doanh nghieäp hoaëc DN chuyeån giao nguoàn löïc laïi cho hoï: – Chuû sôû höõu – Voán chuû sôû höõu – Chuû nôï – Nôï phaûi traû 2 11/15/2012 Nôï phaûi traû Ñònh nghóa Nôï phaûi traû ñöôïc ñònh nghóa laø nhöõng nghóa vuï hieän taïi cuûa doanh nghieäp: – Phaùt sinh töø moät söï kieän trong quaù khöù – Vieäc thanh toaùn seõ daãn ñeán söï chuyeån giao caùc lôïi ích kinh teá. Ñieàu kieän ghi nhaän nôï phaûi traû • Coù khaû naêng ñôn vò seõ phaûi boû ra nhöõng nguoàn löïc lieân quan ñeán lôïi ích kinh teá ñeå thanh toaùn caùc nghóa vuï hieän taïi. • Soá tieàn cuûa khoaûn thanh toaùn naøy coù theå xaùc ñònh moät caùch ñaùng tin caäy. 3 11/15/2012 Phaân loaïi nôï phaûi traû Nôï ngaén haïn/Nôï daøi haïn • Moät khoaûn nôï phaûi traû ñöôïc xeáp vaøo loaïi nôï ngaén haïn, khi khoaûn nôï naøy ñöôïc döï kieán thanh toaùn trong moät chu kyø kinh doanh bình thöôøng cuûa doanh nghieäp hoaëc ñöôïc thanh toaùn trong voøng 12 thaùng keå töø ngaøy keát thuùc kyø keá toaùn naêm. • Taát caû caùc khoaûn nôï phaûi traû khaùc ngoaøi nôï phaûi traû ngaén haïn ñöôïc xeáp vaøo loaïi nôï phaûi traû daøi haïn. Phaân loaïi nôï phaûi traû Nôï phaûi traû veà hoaït ñoäng/Caùc khoaûn vay • Nôï phaûi traû veà hoaït ñoäng phaùt sinh trong hoaït ñoäng kinh doanh bình thöôøng cuûa DN. • Caùc khoaûn vay cung caáp nguoàn taøi chính cho DN beân caïnh voán chuû sôû höõu • Caùc khoaûn phaûi traû khaùc nhö döï phoøng phaûi traû, nôï goác veà thueâ taøi chính, nhaän kyù quyõ kyù cöôïc daøi haïn… 4 11/15/2012 Nôï phaûi traû lieân quan ñeán HÑKD bình thöôøng • Thöôøng ñöôïc xeáp vaøo nôï ngaén haïn, ngay caû khi thôøi haïn thanh toaùn treân 1 naêm, bao goàm: – – – – Phaûi traû ngöôøi baùn Phaûi traû coâng nhaân vieân Thueá vaø caùc khoaûn phaûi noäp Ngaân saùch Chi phí phaûi traû VAÁN ÑEÀ SEÕ ÑÖÔÏC NGHIEÂN CÖÙU TRONG CHÖÔNG 6 Caùc khoaûn vay • Laø caùc khoaûn phaûi traû coù laõi, bao goàm: – – – – Vay ngaén haïn Vay daøi haïn Phaùt haønh traùi phieáu Nôï goác thueâ taøi chính • Chi phí ñi vay ñöôïc tính vaøo chi phí trong kyø, tröø tröôøng hôïp ñöôïc pheùp voán hoùa vaøo giaù trò taøi saûn dôû dang 5 11/15/2012 • Ngaøy 1.1.2006, coâng ty M vay Ngaân haøng X 2.000 trieäu, laõi suaát 1% thaùng. Laõi traû haøng thaùng vaø nôï goác traû sau 2 naêm Taøi saûn Ngaøy Taøi khoaûn 1.1 Tieàn Vay daøi haïn 31.1 Chi phí taøi chính Tieàn = Nôï phaûi traû + Voán chuû sôû höõu Voán ñaàu tö cuûa CSH LN chöa phaân phoái 2000 2000 -20 -20 Traùi phieáu • DN phaùt haønh traùi phieáu ñeå huy ñoäng voán döôùi hình thöùc vay daøi haïn. Caùc khaùi nieäm lieân quan: – – – – Meänh giaù traùi phieáu Thôøi haïn thanh toaùn Laõi suaát danh nghóa Laõi suaát thò tröôøng 6 11/15/2012 Thí duï 1 • Coâng ty X phaùt haønh traùi phieáu vôùi meänh giaù 1000, laõi suaát 8%/naêm, thôøi haïn 1 naêm. Giaù mua traùi phieáu laø: – Tröôøng hôïp A: 1020 – Tröôøng hôïp B: 960 Tröôøng hôïp 1: Traùi phieáu coù phuï troäi • Laõi phaûi traû laø: 8% x 1000 = 80 • Laõi suaát thöïc teá (thò tröôøng) laø: 80/1020=7,84% • Tröôøng hôïp naøy ñöôïc goïi laø phaùt haønh traùi phieáu coù phuï troäi. Giaù phaùt haønh cao hôn meänh giaù vaø do ñoù laõi suaát thò tröôøng thaáp hôn laõi suaát danh nghóa. 7 11/15/2012 Xöû lyù keá toaùn 1. Giaù goác cuûa traùi phieáu ghi nhaän theo soá tieàn thu ñöôïc 2. Khoaûn cheânh leäch giöõa meänh giaù vaø soá tieàn thu ñöôïc seõ coi nhö khoaûn giaûm tröø cuûa chi phí laõi vay vaø giaûm giaù goác cuûa traùi phieáu Taøi saûn Ngaøy Taøi khoaûn 1.1 Tieàn Traùi phieáu 31.1 31.1 Chi phí taøi chính Traùi phieáu Tieàn Traùi phieáu Tieàn = Nôï phaûi traû + Voán chuû sôû höõu Voán ñaàu tö cuûa CSH LN chöa phaân phoái 1020 1020 -60 -20 -80 -1000 -1000 8 11/15/2012 Tröôøng hôïp 2: Traùi phieáu coù chieát khaáu • Laõi phaûi traû laø: 8% x 1000 = 80 • Laõi suaát thöïc teá (thò tröôøng) laø: 80/960=8,33% • Tröôøng hôïp naøy ñöôïc goïi laø phaùt haønh traùi phieáu coù chieát khaáu. Giaù phaùt haønh thaáp hôn meänh giaù vaø do ñoù laõi suaát thò tröôøng cao hôn laõi suaát danh nghóa. Xöû lyù keá toaùn 1. Giaù goác cuûa traùi phieáu ghi nhaän theo soá tieàn thu ñöôïc 2. Khoaûn cheânh leäch giöõa meänh giaù vaø soá tieàn thu ñöôïc seõ coi nhö khoaûn taêng theâm cuûa chi phí laõi vay vaø taêng giaù goác cuûa traùi phieáu 9 11/15/2012 Taøi saûn Ngaøy Taøi khoaûn 1.1 Tieàn Traùi phieáu 31.1 31.1 Chi phí taøi chính Traùi phieáu Tieàn Traùi phieáu Tieàn = Nôï phaûi traû + Voán chuû sôû höõu Voán ñaàu tö cuûa CSH LN chöa phaân phoái 960 960 -120 40 -80 -1000 -1000 Thí duï 2 • Ñaàu naêm 2006, Coâng ty X phaùt haønh traùi phieáu thôøi haïn 5 naêm vôùi meänh giaù 1000, laõi suaát 8% thanh toaùn haøng naêm. Soá tieàn thu ñöôïc laø 900. • Ñaây laø tröôøng hôïp phaùt haønh traùi phieáu coù chieát khaáu 10
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.