Bài giảng Ngân hàng và hoạt động ngân hàng - Chương 1: Tổng quan về ngân hàng và hoạt động ngân hàng

pdf
Số trang Bài giảng Ngân hàng và hoạt động ngân hàng - Chương 1: Tổng quan về ngân hàng và hoạt động ngân hàng 42 Cỡ tệp Bài giảng Ngân hàng và hoạt động ngân hàng - Chương 1: Tổng quan về ngân hàng và hoạt động ngân hàng 583 KB Lượt tải Bài giảng Ngân hàng và hoạt động ngân hàng - Chương 1: Tổng quan về ngân hàng và hoạt động ngân hàng 0 Lượt đọc Bài giảng Ngân hàng và hoạt động ngân hàng - Chương 1: Tổng quan về ngân hàng và hoạt động ngân hàng 1
Đánh giá Bài giảng Ngân hàng và hoạt động ngân hàng - Chương 1: Tổng quan về ngân hàng và hoạt động ngân hàng
4.2 ( 15 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Đang xem trước 10 trên tổng 42 trang, để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Tài liệu tương tự

Nội dung

ng©n hµng vµ ho¹t ®éng ng©n hµng Ch−¬ng I: Tæng quan vÒ Ng©n hµng vµ ho¹t ®éng Ng©n hµng I. LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña NH II. C¸c dÞch vô ng©n hµng III. C¸c lo¹i h×nh ng©n hµng IV. HÖ thèng NH VN 1.1 LÞch sö h×nh thµnh „ B¾t ®Çu lµ nghiÖp vô ®æi tiÒn hoÆc ®óc tiÒn cña c¸c thî vµng. „ TiÕp tôc ph¸t triÓn nghiÖp vô cÊt tr÷ hé => t¨ng thu nhËp, t¨ng kh¶ n¨ng ®a d¹ng c¸c lo¹i tiÒn, t¨ng qui m« tµi s¶n cña ng−êi kinh doanh tiÒn tÖ. „ Ph¸t triÓn thanh to¸n hé => ®iÒu kiÖn thùc hiÖn thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt => ®· thu hót c¸c th−¬ng gia göi tiÒn nhiÒu h¬n. 1.1 LÞch sö h×nh thµnh „ - - NghiÖp vô cho vay: §Çu tiªn, dïng vèn tù cã ®Ó cho vay. Sè d− th−êng xuyªn ë trong kÐt tõ ho¹t ®éng nhËn göi + tÝnh chÊt v« danh cña tiÒn => cã thÓ sö dông t¹m thêi mét phÇn tiÒn göi cña kh¸ch ®Ó cho vay. Ph¸t triÓn thµnh ho¹t ®éng chuyªn nghiÖp: cho vay dùa trªn tiÒn göi cña kh¸ch, më réng cho vay vay b»ng c¸ch tr¶ l·i cho ng−êi göi tiÒn, cung cÊp c¸c tiÖn Ých kh¸c nhau 1.1 LÞch sö h×nh thµnh ƒ NH cã thÓ ®−îc ®Þnh nghÜa qua chøc n¨ng, c¸c dÞch vô hoÆc vai trß mµ chóng thùc hiÖn trong nÒn kinh tÕ. ƒ NhiÒu tæ chøc tµi chÝnh ®Òu ®ang cè g¾ng cung cÊp c¸c dÞch vô cña NH. ƒ NH còng ®ang më réng ph¹m vi cung cÊp dÞch vô vÒ bÊt ®éng s¶n vµ m«i giíi chøng kho¸n, tham gia ho¹t ®éng b¶o hiÓm, ®Çu t− vµo quü t−¬ng hç vµ thùc hiÖn nhiÒu dÞch vô míi kh¸c. 1.1 LÞch sö h×nh thµnh „ - - §Þnh nghÜa: LuËt Mü (90s): Ng©n hµng lµ c¸c tæ chøc tµi chÝnh cung cÊp mét danh môc c¸c dÞch vô tµi chÝnh ®a d¹ng nhÊt ®Æc biÖt lµ tÝn dông, tiÕt kiÖm vµ dÞch vô thanh to¸n - vµ thùc hiÖn nhiÒu chøc n¨ng tµi chÝnh nhÊt so víi bÊt kú mét tæ chøc kinh doanh nµo trong nÒn kinh tÕ. LuËt c¸c tæ chøc tÝn dông VN: " Ho¹t ®éng ng©n hµng lµ ho¹t ®éng kinh doanh tiÒn tÖ vµ dÞch vô ng©n hµng víi néi dung th−êng xuyªn lµ nhËn tiÒn göi vµ sö dông sè tiÒn nµy ®Ó cÊp tÝn dông vµ cung øng c¸c dÞch vô thanh to¸n" 1.2 LÞch sö ph¸t triÓn ƒ H×nh thøc ng©n hµng ®Çu tiªn - NH cña c¸c thî vµng: cho vay víi c¸c c¸ nh©n, nh»m môc ®Ých phôc vô tiªu dïng. H×nh thøc cho vay chñ yÕu lµ thÊu chi ƒ Ng©n hµng th−¬ng m¹i: tµi trî ng¾n h¹n (tµi trî cho tµi s¶n l−u ®éng), thanh to¸n hé, g¾n liÒn víi qu¸ tr×nh lu©n chuyÓn cña t− b¶n th−¬ng nghiÖp. ƒ Ng©n hµng tiÒn göi: kh«ng cho vay, chØ thùc hiÖn gi÷ hé, thanh to¸n hé ®Ó lÊy phÝ. 1.2 LÞch sö ph¸t triÓn „ „ „ „ Ng©n hµng tiÕt kiÖm: Huy ®éng tiÕt kiÖm, ®Çu t− vµo tr¸i phiÕu chÝnh phñ Ng©n hµng ph¸t triÓn: WB, ADB, NH ph¸t triÓn quèc gia: Tµi trî cho c¸c môc tiªu ph¸t triÓn, chÝnh s¸ch cho vay −u ®·i(l·i suÊt thÊp, thêi gian dµi, …) Ng©n hµng ®Çu t−: b¶o l·nh ph¸t hµnh, hïn vèn, mua tr¸i phiÕu dµi h¹n… Ng©n hµng chÝnh s¸ch: Cho vay chÝnh s¸ch cña ChÝnh phñ: ®ãi nghÌo, t¹o c«ng ¨n viÖc lµm Môc tiªu kinh doanh ng©n hµng Tμi s¶n Thu nhËp Dù tr÷ TÝn dông vµ ®Çu t− An toµn lîi nhuËn – ph¸t triÓn Vèn huy ®éng Nguån vèn Vèn tù cã Chi phÝ 1.2 LÞch sö ph¸t triÓn * Sù ®a d¹ng cña c¸c lo¹i h×nh ng©n hµng vµ c¸c ho¹t ®éng ng©n hµng. - C¸c lo¹i h×nh NH ®a d¹ng: - C¸c nghiÖp vô míi ngµy cµng ph¸t triÓn: Cho vay, huy ®éng…… - C«ng nghÖ ng©n hµng gãp phÇn thay ®æi c¸c ho¹t ®éng c¬ b¶n cu¶ ng©n hµng.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.