Bài giảng Marketing quốc tế: Tuần 1 - ThS. Nguyễn Thị Minh Hải

pdf
Số trang Bài giảng Marketing quốc tế: Tuần 1 - ThS. Nguyễn Thị Minh Hải 60 Cỡ tệp Bài giảng Marketing quốc tế: Tuần 1 - ThS. Nguyễn Thị Minh Hải 2 MB Lượt tải Bài giảng Marketing quốc tế: Tuần 1 - ThS. Nguyễn Thị Minh Hải 86 Lượt đọc Bài giảng Marketing quốc tế: Tuần 1 - ThS. Nguyễn Thị Minh Hải 68
Đánh giá Bài giảng Marketing quốc tế: Tuần 1 - ThS. Nguyễn Thị Minh Hải
4 ( 3 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Đang xem trước 10 trên tổng 60 trang, để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Nội dung

BUS505 MARKETING QUỐC TẾ Tuần 1 TỔNG QUAN VỀ MARKETING QUỐC TẾ Nội dung hôm nay Giới thiệu bản thân  Giới thiệu môn học  Tổng quan về marketing quốc tế  Thảo luận nhóm  Giới thiệu bản thân Thông tin giảng viên Th.s Nguyễn Thị Minh Hải  Bộ môn Quản trị - Marketing  Email: ntmhai@agu.edu.vn  Còn bạn? Giới thiệu môn học Marketing quốc tế trong thị trường quốc tế (cung cấp khách hàng cao cấp giá trị liên quan đến đối thủ) Chiến lược và quy Thị trường tiềm năng trình chọn thị trường quốc tế Kinh tế Văn hóa Chính trị & Trách nhiệm Xuất khẩu, bản quyền, liên doanh, liên minh, FDI Những lý thuyết quốc tế hóa Sản phẩm, Truyền thông, Giá, Phân phối Sự thúc ép từ môi trường Những chiến lược thâm nhập thị trường Những quyết định quốc tế hóa Marketing Mix quốc tế Tài liệu tham khảo  Giáo trình chính:   Nguyễn Thị Minh Hải, tài liệu giảng dạy Marketing quốc tế Tài liệu khác     Dương Hữu Hạnh (2007), Marketing quốc tế Fletcher & Crawford (2011), International Marketing: An Asia-Pacific Perspective (5th ed.) Hollessen S. (1998), Global Marketing, Prentice Hall Europe. Hill C.W.L (2006), Global Business Today (4th,ed.), McGrawn- Hill Cấu trúc chương trình Chủ đề Tổng Yêu cầu quan Marketing quốc tế về Đọc: Chương 1 Tổng quan marketing quốc tế Thảo luận: Marketing quốc tế: Tránh 7 bẫy chết người Quy trình chọn thị Đọc: Chương 2 Quy trình chọn thị trường quốc tế trường quốc tế Môi trường Kinh tế Đọc Chương 3 Môi trường Marketing – Môi trường kinh tế Cấu trúc chương trình Chủ đề Yêu cầu Môi trường Văn hóa Đọc Chương 3 Môi trường Marketing – Môi trường Văn hóa Thảo luận Phân kỳ và hội tụ trong hành vi khách hàng: ứng dụng cho quảng cáo toàn cầu Môi trường Chính Đọc Chương 3 Môi trường Marketing – Môi trị trường Chính trị Quyết định thâm Đọc Chương 4 Thâm nhập thị trường thế giới nhập thị trường Cấu trúc chương trình Chủ đề Yêu cầu Quyết định thâm Đọc Chương 4 Thâm nhập thị trường thế giới nhập thị trường Kiểm tra giữa kỳ thế giới Chiến lược Đọc Chương 6 Chiến lược toàn cầu, phân marketing toàn khúc và định vị quốc tế cầu, phân khúc quốc tế và định vị quốc tế
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.