Bài giảng Lý luận Nhà nước và pháp luật: Bài 4 - ThS. Đào Ngọc Báu

pdf
Số trang Bài giảng Lý luận Nhà nước và pháp luật: Bài 4 - ThS. Đào Ngọc Báu 40 Cỡ tệp Bài giảng Lý luận Nhà nước và pháp luật: Bài 4 - ThS. Đào Ngọc Báu 408 KB Lượt tải Bài giảng Lý luận Nhà nước và pháp luật: Bài 4 - ThS. Đào Ngọc Báu 12 Lượt đọc Bài giảng Lý luận Nhà nước và pháp luật: Bài 4 - ThS. Đào Ngọc Báu 127
Đánh giá Bài giảng Lý luận Nhà nước và pháp luật: Bài 4 - ThS. Đào Ngọc Báu
4.6 ( 8 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Đang xem trước 10 trên tổng 40 trang, để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Nội dung

BÀI 4 QUY PHẠM PHÁP LUẬT, QUAN HỆ PHÁP LUẬT VÀ HỆ THỐNG PHÁP LUẬT Giảng viên: Ths. Đào Ngọc Báu v2.4014108218 1 MỤC TIÊU BÀI HỌC • Trang bị cho học viên kiến thức liên quan đến khái niệm quy phạm pháp luật, các yếu tố cấu thành quy phạm pháp luật; • Học viên nắm được các yếu tố cấu thành quan hệ pháp luật, bao gồm chủ thể, khách thể và nội dung của quan hệ pháp luật; • Học viên nắm được lý luận về hệ thống pháp luật và các yếu tố cấu thành hệ thống pháp luật Việt Nam. v2.4014108218 2 CẤU TRÚC NỘI DUNG 4.1. Quy phạm pháp luật. 4.2. Quan hệ pháp luật. 4.3. Hệ thống pháp luật. v2.4014108218 3 4.1. QUY PHẠM PHÁP LUẬT 4.1.1. Khái niệm quy phạm pháp luật v2.4014108218 4.1.2. Cấu trúc quy phạm pháp luật 4 4.1.1. KHÁI NIỆM QUY PHẠM PHÁP LUẬT a. Định nghĩa quy phạm pháp luật; b. Đặc điểm của quy phạm pháp luật. v2.4014108218 5 4.1.1. KHÁI NIỆM QUY PHẠM PHÁP LUẬT (tiếp theo) a. Định nghĩa quy phạm pháp luật Quy phạm pháp luật là các quy tắc xử sự chung do nhà nước ban hành và bảo đảm thực hiện để điều chỉnh các quan hệ xã hội theo những định hướng và nhằm đạt được những mục đích nhất định. v2.4014108218 6 4.1.1. KHÁI NIỆM QUY PHẠM PHÁP LUẬT (tiếp theo) b. Đặc điểm của quy phạm pháp liệu • Quy phạm pháp luật là các quy tắc xử sự; • Quy phạm pháp luật là các quy tắc xử sự chung; • Quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành và bảo đảm thực hiện. v2.4014108218 7 4.1.2. CẤU TRÚC CỦA QUY PHẠM PHÁP LUẬT Giả định Quy định Chế tài v2.4014108218 8 4.1.2. CẤU TRÚC CỦA QUY PHẠM PHÁP LUẬT (tiếp theo) a. Giả định của quy phạm pháp luật • Giả định là một bộ phận của quy phạm pháp luật nêu lên những hoàn cảnh, điều kiện có thể xảy ra trong đời sống xã hội mà quy phạm pháp luật sẽ tác động đối với những chủ thể nhất định. • Phần giả định của quy phạm pháp luật trả lời câu hỏi ai? Trong điều kiện, hoàn cảnh nào? v2.4014108218 9 4.1.2. CẤU TRÚC CỦA QUY PHẠM PHÁP LUẬT (tiếp theo) b. Quy định của quy phạm pháp luật • Quy định là một bộ phận của quy phạm pháp luật nêu lên những quy tắc xử sự mà các chủ thể có thể hoặc buộc phải tuân theo khi ở vào điều kiện, hoàn cảnh đã nêu ra trong phần giả định của quy phạm pháp luật. • Phần quy định của quy phạm pháp luật trả lời câu hỏi phải làm gì? Được làm gì? Không được làm gì? Phải làm như thế nào? v2.4014108218 10
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.