Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 7 - ThS. Nguyễn Thị Thu Nguyệt

pdf
Số trang Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 7 - ThS. Nguyễn Thị Thu Nguyệt 3 Cỡ tệp Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 7 - ThS. Nguyễn Thị Thu Nguyệt 774 KB Lượt tải Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 7 - ThS. Nguyễn Thị Thu Nguyệt 1 Lượt đọc Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 7 - ThS. Nguyễn Thị Thu Nguyệt 21
Đánh giá Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 7 - ThS. Nguyễn Thị Thu Nguyệt
4.1 ( 4 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Tài liệu tương tự

Nội dung

05/28/2017 1. Kế toán hoạt động bán hàng CHƯƠNG 7 KẾ TOÁN BÁN HÀNG & XĐ KẾT QUẢ KINH DOANH 1.1 Điều kiện ghi nhận 1.2 Kế toán giảm trừ doanh thu 1.3 Ths. Nguyễn Thị Thu Nguyệt – Trường ĐH Kinh Tế Tp.HCM – 0907.707.745 – thunguyet4497@ueh.edu.vn Kế toán bán hàng Ths. Nguyễn Thị Thu Nguyệt – Trường ĐH Kinh Tế Tp.HCM – 0907.707.745 – thunguyet4497@ueh.edu.vn 1.1. Điều kiện ghi nhận Ghi nhận doanh thu khi nào? a Chuyển giao phần lớn RR & LIKT b Ko còn nắm giữ quyền quản lý c DT xác định tương đối chắc chắn d Đã thu /sẽ thu LIKT từ hđ bán hàng e Xác định được chi phí liên quan Ths. Nguyễn Thị Thu Nguyệt – Trường ĐH Kinh Tế Tp.HCM – 0907.707.745 – thunguyet4497@ueh.edu.vn Ths. Nguyễn Thị Thu Nguyệt – Trường ĐH Kinh Tế Tp.HCM – 0907.707.745 – thunguyet4497@ueh.edu.vn 1.2. Kế toán hoạt động bán hàng 2.3. Kế toán hoạt động bán hàng Phương thức giao tại kho Phương thức bán hàng Tại kho DT 511 511 Chuyển hàng bán thẳng CP 632 155/156 632 GV GB 333 Ths. Nguyễn Thị Thu Nguyệt – Trường ĐH Kinh Tế Tp.HCM – 0907.707.745 – thunguyet4497@ueh.edu.vn 11*, 131,.. GTT Giá Xuất kho Ths. Nguyễn Thị Thu Nguyệt – Trường ĐH Kinh Tế Tp.HCM – 0907.707.745 – thunguyet4497@ueh.edu.vn 1 05/28/2017 2.3. Kế toán hoạt động bán hàng 2.3. Kế toán hoạt động bán hàng Phương thức vận chuyển thẳng Phương thức chuyển hàng 511 11*, 131,.. 155/156 Bên bán 157 511 GB 333 Giá Xuất kho GV Ths. Nguyễn Thị Thu Nguyệt – Trường ĐH Kinh Tế Tp.HCM – 0907.707.745 – thunguyet4497@ueh.edu.vn Bên cung cấp 11*, 131,.. 333 11*, 331 GTT 632 157 133 2.4. Kế toán giảm trừ doanh thu DT Q x P Giảm giá hàng bán P Hàng bán bị trả lại CK thương mại Giảm giá hàng bán Q Ths. Nguyễn Thị Thu Nguyệt – Trường ĐH Kinh Tế Tp.HCM – 0907.707.745 – thunguyet4497@ueh.edu.vn 2.4. Kế toán giảm trừ doanh thu 11*, 131 Bên mua Ths. Nguyễn Thị Thu Nguyệt – Trường ĐH Kinh Tế Tp.HCM – 0907.707.745 – thunguyet4497@ueh.edu.vn 2.4. Kế toán giảm trừ doanh thu Chiết khấu thương mại Bán GB 632 GTT Mua 521 511 HB bị trả lại Ths. Nguyễn Thị Thu Nguyệt – Trường ĐH Kinh Tế Tp.HCM – 0907.707.745 – thunguyet4497@ueh.edu.vn 2. Kế toán xác định KQKD 2.1 Lợi nhuận Cuối kỳ, kết chuyển 2.2 333 2.3 Ths. Nguyễn Thị Thu Nguyệt – Trường ĐH Kinh Tế Tp.HCM – 0907.707.745 – thunguyet4497@ueh.edu.vn Trình tự thực hiện Sơ đồ hạch toán Ths. Nguyễn Thị Thu Nguyệt – Trường ĐH Kinh Tế Tp.HCM – 0907.707.745 – thunguyet4497@ueh.edu.vn 2 05/28/2017 3.2. Trình tự thực hiện 3.1. Lợi nhuận Là thước đo KQHĐ kinh doanh của DN. Các yếu tố liên quan đến việc xác định lợi nhuận là doanh thu, thu nhập khác và chi phí. Thực hiện bút toán điều chỉnh Kết chuyển doanh thu Kết chuyển chi phí Ths. Nguyễn Thị Thu Nguyệt – Trường ĐH Kinh Tế Tp.HCM – 0907.707.745 – thunguyet4497@ueh.edu.vn Ths. Nguyễn Thị Thu Nguyệt – Trường ĐH Kinh Tế Tp.HCM – 0907.707.745 – thunguyet4497@ueh.edu.vn 3.3. Sơ đồ hạch toán 911 632, 635 K/c Giá vốn, CP TC 641, 642 511 K/c Doanh thu thuần 515 K/c CP hoạt động K/c Doanh thu tài chính 811, 821 K/c CP khác, CP thuế TNDN 711 K/c Doanh thu khác 421 K/c lãi K/c Lỗ Ths. Nguyễn Thị Thu Nguyệt – Trường ĐH Kinh Tế Tp.HCM – 0907.707.745 – thunguyet4497@ueh.edu.vn 3
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.