Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 2 - Hoàng Phi Nam (Hệ từ xa)

pdf
Số trang Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 2 - Hoàng Phi Nam (Hệ từ xa) 82 Cỡ tệp Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 2 - Hoàng Phi Nam (Hệ từ xa) 668 KB Lượt tải Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 2 - Hoàng Phi Nam (Hệ từ xa) 1 Lượt đọc Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 2 - Hoàng Phi Nam (Hệ từ xa) 9
Đánh giá Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 2 - Hoàng Phi Nam (Hệ từ xa)
4.8 ( 20 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Đang xem trước 10 trên tổng 82 trang, để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Tài liệu tương tự

Nội dung

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TPHCM, KHOA KẾ TOÁN- KIỂM TOÁN Chương 2 KẾ TOÁN TIỀN VÀ NỢ PHẢI THU 2019 Mục tiêu  Sau khi nghiên cứu xong nội dung này, người học có thể: Trình bày yêu cầu của chuẩn mực kế toán liên quan đến tiền và các khoản phải thu.  Vận dụng trên hệ thống tài khoản kế toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh về tiền và khoản phải thu. Đọc và giải thích được các thông tin liên quan đến tiền và nợ phải thu được trình bày trên BCTC. Nội dung  Các khái niệm và nguyên tắc cơ bản  Ứng dụng vào hệ thống tài khoản kế toán  Đọc và giải thích thông tin trên BCTC 3 Các khái niệm và nguyên tắc  Các văn bản và quy định liên quan  Các khái niệm & nguyên tắc liên quan đến tiền  Các khái niệm & nguyên tắc liên quan đến nợ phải thu 4 Các văn bản và quy định liên quan  Luật kế toán 2003  VAS 01, VAS 21, VAS 24  Thông tư 200/2014/QĐ-BTC 5 Tiền và tương đương tiền  Tiền là tài sản có tính thanh khoản cao nhất, có thể sẵn sàng cho việc thanh toán với rủi ro gần như không có. Tiền mặt Tiền gửi ngân hàng Tiền đang chuyển 6 Tiền và tương đương tiền  Theo VAS 24 Tiền bao gồm tiền tại quỹ, tiền đang chuyển và các khoản tiền gửi không kỳ hạn. Tương đương tiền: Là các khoản đầu tư ngắn hạn (không quá 3 tháng), có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành một lượng tiền xác định và không có nhiều rủi ro trong chuyển đổi thành tiền. 7 Bản chất của tương đương tiền  Là một hình thức giữ thay cho tiền  Nằm trong chính sách quản lý tiền của doanh nghiệp để cân bằng về thanh khoản. 8 Ghi nhận tiền Tiền được ghi nhận khi doanh nghiệp hoàn toàn có thể sử dụng cho mục đích thanh toán mà không có giới hạn nào. Đối với tiền gửi ngân hàng, cơ sở của việc ghi nhận là đã được ghi nhận tại tài khoản của doanh nghiệp ở ngân hàng. Các khoản tiền đang trong giai đoạn chuyển đổi hình thái được báo cáo là “Tiền đang chuyển”. 9 Ghi nhận và đánh giá tương đương tiền  Tương đương tiền là khoản đầu tư ngắn hạn (thỏa mãn định nghĩa tương đương tiền) nên:  Được ghi nhận khi đã có quyền sở hữu;  Đánh giá ban đầu theo giá gốc. Nếu thỏa mãn là khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ, khoản đầu tư này phải được đánh giá lại theo tỷ giá hối đoái cuối kỳ. 10
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.