Bài giảng Kế toán doanh nghiệp: Chương 8 - ĐH Mở Tp. HCM

pdf
Số trang Bài giảng Kế toán doanh nghiệp: Chương 8 - ĐH Mở Tp. HCM 14 Cỡ tệp Bài giảng Kế toán doanh nghiệp: Chương 8 - ĐH Mở Tp. HCM 841 KB Lượt tải Bài giảng Kế toán doanh nghiệp: Chương 8 - ĐH Mở Tp. HCM 0 Lượt đọc Bài giảng Kế toán doanh nghiệp: Chương 8 - ĐH Mở Tp. HCM 26
Đánh giá Bài giảng Kế toán doanh nghiệp: Chương 8 - ĐH Mở Tp. HCM
4.3 ( 16 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Đang xem trước 10 trên tổng 14 trang, để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Nội dung

2016 ĐẠI HỌC MỞ TPHCM KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN 1 Mục tiêu  Giải thích định dạng và các thông tin trên BCTC  Giải thích kết cấu và thông tin trên Bảng cân đối kế toán  Giải thích kết cấu và thông tin trên BCKQHĐKD  Đánh giá mối quan hệ giữa BCĐKT và BCKQHĐKD  Giải thích kết cấu và thông tin trên BCLCTT  Giải thích kết cấu và thông tin trên thuyết minh BCTC 2 Nội dung Tổng quan về BCTC Thông tin trên Bảng cân đối kế toán Thông tin trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Mối quan hệ giữa BCĐKT và BCKQHĐKD Thông tin trên BCLCTT Thông tin trên thyết minh BCTC Một số hạn chế của BCTC 3 1 2016 Tổng quan về báo cáo tài chính Bản chất báo cáo tài chính Các báo cáo tài chính Thông tin trên BCTC Yêu cầu đối với BCTC Kỳ lập BCTC 4 Bản chất Báo cáo tài chính  Đối tượng sử dụng và nhu cầu thông tin  Mục đích của báo cáo tài chính: Là hình thức cung cấp thông tin kế toán một cách tổng quát cho đối tượng sử dụng thông tin, chủ yếu là đối tượng bên ngoài.  Thông tin cơ bản trên báo cáo tài chính: - Tình hình tài chính - Tình hình và kết quả kinh doanh - Tình hình lưu chuyển tiền - Giải thích chi tiết 5 Thông tin trên BCTC Thông tin Báo cáo tài chính Nội dung Tính chất Nguồn lực kinh tế Nguồn hình thành nguồn lực kinh tế Thời điểm Báo cáo kết quả Sự thay đổi hoạt động kinh tình hình doanh Báo cáo lưu chuyển tài chính tiền tệ Sự vận động của nguồn lực kinh tế Sự thay đổi tương ứng của nguồn hình thành Thời kỳ Các thông Bản thuyết minh tin bổ sung báo cáo tài chính Số liệu chi tiết và các giải thích Thời điểm và thời kỳ Tình hình tài chính Bảng cân đối kế toán 6 2 2016 Bảng cân đối kế toán Các khái niệm Phân bổ nguồn lực kinh tế Kết cấu Bảng cân đối kế toán và các yếu tố trên BCĐKT Nguyên tắc lập Ý nghĩa của các chỉ tiêu trên Bảng cân đối kế toán 7 Bảng cân đối kế toán  Là báo cáo tài chính tổng hợp phản ánh một cách tổng quát toàn bộ giá trị tài sản và nguồn hình thành tài sản của doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định.  Phản ánh đối tượng kế toán tại ngày báo cáo (báo cáo thời điểm)  Phản ánh tình hình tài chính doanh nghiệp 8 Kết cấu của BCĐKT Tài sản Mã số Thuyết minh Số cuối năm Số đầu năm A. Tài sản ngắn hạn B. Tài sản dài hạn Tổng cộng tài sản A. Nợ phải trả B. Vốn chủ sở hữu Tổng cộng nguồn vốn 9 3 2016 Tài sản ngắn hạn • Tiền và tương đương tiền: Bao gồm tiền mặt, tiền gửi, tiền đang chuyển và tương đương tiền • Đầu tư ngắn hạn: Là các khoản đầu tư cho mục tiêu ngắn hạn, gồm: chứng khoán ngắn hạn và đầu tư ngắn hạn khác • Khoản phải thu: Bao gồm khoản phải thu khách hàng, ứng trước cho người bán, thuế GTGT được khấu trừ, phải thu nội bộ và các khoản phải thu khác. • Hàng tồn kho: Bao gồm hàng đang đi đường, nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, chi phí SXKD dở dang, thành phẩm, hàng hóa, hàng gửi đi bán. • Tài sản ngắn hạn khác: Gồm chi phí trả trước, tạm ứng, ký quỹ ngắn hạn… 10 Tài sản dài hạn • Các khoản phải thu dài hạn: Bao gồm các khoản phải thu dài hạn của khách hàng, phải thu nội bộ hoặc phải thu khác có tính chất dài hạn. • Tài sản cố định: Bao gồm nhà xưởng, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, dụng cụ quản lý, cây lâu năm ..., các tài sản vô hình như quyền sử dụng đất, nhãn hiệu hàng hóa; quyền phát hành… và chi phí xây dựng cơ bản dở dang • Bất động sản đầu tư: Bao gồm các bất động sản sử dụng vào mục đích cho thuê hoạt động, chờ tăng giá hoặc chưa có mục đích sử dụng. • Các khoản đầu tư dài hạn: Là các khoản đầu tư có thời hạn thu hồi trên 1 năm, gồm đầu tư vào công ty con, công ty liên doanh, công ty liên kết và đầu tư dài hạn khác • Tài sản dài hạn khác: Bao gồm chi phí trả trước dài hạn, ký quỹ dài hạn… 11 Bảng cân đối kế toán Tình hình tài chính: • Các nguồn lực kinh tế mà doanh nghiệp kiểm soát: tổng nguồn lực và phân bổ nguồn lực • Các nguồn tài trợ cho tài sản: Ngắn hạn/dài hạn; Có lãi/không có lãi; Nợ phải trả/vốn chủ sở hữu. • Khả năng trả các món nợ tới hạn. 12 4 2016 Báo cáo kết quả kinh doanh  Khái niệm  Các yếu tố trên báo cáo KQHĐKD  Giải thích tình hình kinh doanh và khả năng tạo ra lợi nhuận của doanh nghiệp  Ý nghĩa thông tin trên Báo cáo KQHĐKD 13 Khái niệm  Báo cáo KQHĐKD là báo cáo đo lường sự thành công của một doanh nghiệp trong trong một khoảng thời gian nhất định.  Các doanh nghiệp và nhà đầu tư sử dụng báo cáo KQHĐKD để xác định lợi nhuận, giá trị đầu tư và khả năng trả nợ.  Báo cáo KQHĐKD cung cấp thông tin cho các nhà đầu tư và các chủ nợ để giúp họ dự đoán số lượng, thời gian, và tính không chắc chắn của dòng tiền. 14 Các yếu tố trên Báo cáo KQHĐKD Doanh thu bán hàng Toàn bộ doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đã ghi nhận trong kỳ của tập đoàn (bán sản phẩm, cho thuê văn phòng…) Các khoản giảm trừ Các khoản được trừ khỏi doanh thu như chiết khấu thương mại, hàng bán bị trả lại, giảm giá…, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu (nếu có) Doanh thu thuần Doanh thu thực hiện đã trừ đi các khoản giảm trừ. Số tiền này là doanh thu thực sự doanh nghiệp đã thực hiện trong kỳ vốn của hàng hóa, sản phẩm hoặc dịch vụ đã Giá vốn hàng Giá cung cấp, bao gồm giá gốc hàng hóa nguyên vật liệu bán và chi phí chế biến hoặc cung cấp dịch vụ 15 5 2016 Các yếu tố trên Báo cáo KQHĐKD (tiếp) Lợi nhuận gộp • Chênh lệch giữa giá bán và giá thành/giá vốn trực tiếp của hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ. • Số tiền này dùng trang trải chi phí hoạt động và tạo lợi nhuận chủ yếu của doanh nghiệp Chi phí bán hàng • Chi phí phục vụ cho việc tiêu thụ sản phẩm như chi phí vận chuyển hàng đi bán, lương nhân viên bán hàng, khấu hao cửa hàng, vật dụng bán hàng, quảng cáo, Bảo hành… Chi phí quản lý doanh nghiệp • Chi phí duy trì bộ máy quản lý và các chi phí chung khác như tiền lương, vật dụng, khấu hao bộ phận quản lý 16 Các yếu tố trên Báo cáo KQHĐKD (tiếp) Doanh thu tài chính • Thu nhập từ hoạt động đầu tư (cổ tức được chia của các khoản • đầu tư khác, lãi lỗ từ kinh doanh chứng khoán, chênh lệch tỷ giá…) Chi phí tài chính • Chi phí lãi vay, các khoản dự phòng giảm giá chứng khoán, • lỗ chênh lệch tỷ giá… Lợi nhuận thuần từ HĐKD • Lợi nhuận mang lại từ hoạt động bình thường của doanh nghiệp. • Bằng lợi nhuận gộp trừ đi chi phí bán hàng, chi phí quản lý cộng với • phần lãi lỗ do hoạt động tài chính 17 Các yếu tố trên Báo cáo KQHĐKD (tiếp) Lãi/lỗ khác • Các khoản thu nhập hay chi phí phát sinh từ các hoạt động ngoài hoạt động kinh doanh bình thường của doanh nghiệp, thí dụ nhượng bán, thanh lý tài sản cố định, các khoản phạt hay được bồi thường… lợi nhuận trước thuế • Lợi nhuận trước khi tính chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp. • Được gọi là Lợi nhuận kế toán để phân biệt với thu nhập chịu thuế Chi phí thuế TNDN hiện hành • Số thuế thu nhập DN mà doanh nghiệp phải nộp trong kỳ tính trên cơ sở của Luật thuế Chi phí thuế TNDN hoãn lại • Khoản thuế mà doanh nghiệp được hoãn hay nộp trước do chênh lệch tạm thời giữa lợi nhuận kế toán và thu nhập chịu thuế Lợi nhuận sau thuế 18 6 2016 Giải thích tình hình kinh doanh và khả năng tạo ra lợi nhuận của doanh nghiệp  Quy mô kinh doanh  Khả năng tạo ra lợi nhuận  So với doanh thu  Phân theo hoạt động  Tiếp cận theo chi phí 19 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Khái niệm Kết cấu Cách lập và Nhắc lại nguồn số cơ sở dồn liệu tích Giải thích kết cấu BCLCTT Ý nghĩa thông tin 20 Khái niệm Báo cáo lưu chuyển tiền tệ: - Là một báo cáo tài chính tổng hợp. - Phản ánh những họat động chính của doanh nghiệp qua dòng tiền vào và dòng tiền ra của doanh nghiệp. - Giải thích sự thay đổi của tiền qua một kỳ tài chính. 21 7 2016 Kết cấu báo cáo lưu chuyển tiền tệ Dòng tiền từ hoạt động đầu tư Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh Dòng tiền từ hoạt động tài chính Dòng tiền vào/ ra của doanh nghiệp 22 Cách lập và nguồn số liệu  Được lập theo hai phương pháp là Phương pháp trực tiếp và Phương pháp gián tiếp.  Nguồn số liệu dùng để lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp: là những nghiệp vụ ghi chép trên tài khoản tiền và tương đương tiền. 23 Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh Là những nghiệp vụ liên quan đến mua hay sản xuất hàng và dịch vụ rồi cung cấp cho khách hàng  Dòng tiền của hoạt động kinh doanh phản ánh: o Thu từ bán hàng và dịch vụ o Chi cho các nguồn lực dùng cung cấp hàng hóa, dịch vụ 24 8 2016 Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh – PP trực tiếp Chỉ tiêu Mã số Năm nay Năm trước 1 2 4 5 I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh 1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 01 2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ 02 3. Tiền chi trả cho người lao động 03 4. Tiền chi trả lãi vay 04 5. Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp 05 6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 06 7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh 07 Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 20 • Bài tập thực hành Dựa vào các thông tin sau, xác định dòng tiền từ hoạt động kinh doanh trong 6 tháng đầu năm của Công ty Nước tinh khiết DP: (Đơn vị tính 1.000 đồng) Chỉ tiêu Thu tiền của khách hàng Số tiền Chỉ tiêu Số tiền 268.000 Chi mua thiết bị 76.500 Chi cho người lao động 57.500 Chi bưu phí 7.500 Chi cho dịch vụ tiện ích 20.000 Chi cho chủ sở hữu 5.000 Chi mua bảo hiểm 23.000 Chi mua hàng hóa 83.500 Thu tiền bán thiết bị 18.500 26 từ đầu hoạttư động đầu tư Dòng tiền từDòng hoạt tiền động Bao gồm các dòng tiền vào và ra liên quan đến hoạt động mua hoặc thanh lý các tài sản dài hạn và các khoản đầu tư khác không được xem là tương đương tiền. 27 9 2016 Chỉ tiêu Mã số Năm nay Năm trước 1 2 4 5 II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư 1.Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 21 2.Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 22 3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 23 4.Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác 24 5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 25 6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 26 7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 27 Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 30 Dòng tiền từ hoạt động tài chính Bao gồm các dòng tiền vào và ra liên quan đến các hoạt động gây thay đổi quy mô và thành phần vốn chủ sở hữu và nợ vay. 29 Dòng tiền từ hoạt động tài chính Chỉ tiêu Mã số Năm nay Năm trước 1 2 4 5 III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính 1.Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 31 2.Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 32 3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 33 4. Tiền chi trả nợ gốc vay 34 5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 35 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 36 Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 40 10
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.