Bài giảng excel trong kế toán - Chương 5 Lập các báo cáo tài chính

pdf
Số trang Bài giảng excel trong kế toán - Chương 5 Lập các báo cáo tài chính 17 Cỡ tệp Bài giảng excel trong kế toán - Chương 5 Lập các báo cáo tài chính 153 KB Lượt tải Bài giảng excel trong kế toán - Chương 5 Lập các báo cáo tài chính 2 Lượt đọc Bài giảng excel trong kế toán - Chương 5 Lập các báo cáo tài chính 23
Đánh giá Bài giảng excel trong kế toán - Chương 5 Lập các báo cáo tài chính
4.9 ( 11 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Đang xem trước 10 trên tổng 17 trang, để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Nội dung

Lập các báo cáo tài chính Chương 5 I: LẬP BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 1. NHẬN XÉT Cột: Chỉ lập công thức cho cột Số cuối kỳ Dòng: Phân biệt thành 2 loại chỉ tiêu Chỉ tiêu chi tiết: Tính trực tiếp từ tài khoản  Chỉ tiêu tổng hợp: Tính từ kết quả của các chỉ tiêu khác Chỉ tiêu tổng hợp: Chỉ sử dụng phép tính cộng  I: LẬP BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 1. NHẬN XÉT Chỉ tiêu chi tiết:   Được tính từ số dư cuối kỳ của nhiều tài khoản các cấp, không cấn trừ Nợ với Có Số dư được tính từ:     Bên Nợ Bên Có Tùy bên Kết quả thể hiện:   Số dương Số âm I: LẬP BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 2. CÁCH XỬ LÝ Cần lập bảng cân đối tài khoản cấp 3 và thiết lập chuỗi địa chỉ cho các cột cần tham chiếu Thiết lập các cột phụ:  TINHTG: Phân biệt loại chỉ tiêu    0: Chỉ tiêu chi tiết 1: Chỉ tiêu tổng hợp KHTG: Ghi nhận mã số của chỉ tiêu cần tổng hợp I: LẬP BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 2. CÁCH XỬ LÝ Thiết lập bảng phụ:    MS: Ghi nhận mã số của chỉ tiêu chi tiết cần tính TK: Ghi nhận số hiệu tài khoản liên quan đến chỉ tiêu TC: Phân biệt lấy số dư bên nào   1: Bên Nợ 0: Bên Có I: LẬP BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 2. CÁCH XỬ LÝ  DAU: Kết quả thể hiện   1: Số dương -1: Số âm ST: Lập công thức tính kết quả trung gian  Lập công thức tính cột Số cuối kỳ If(ô TINHTG=1, tính ct tổng hợp, tính ct chi tiết)  Sumif Sumif II: LẬP BÁO CÁO KQHĐKD 1. NHẬN XÉT Cột: Chủ yếu lập công thức cho cột Kỳ này Dòng: Phân biệt thành 2 loại chỉ tiêu Chỉ tiêu chi tiết: Tính trực tiếp từ tài khoản  Chỉ tiêu tổng hợp: Tính từ kết quả của các chỉ tiêu khác Chỉ tiêu tổng hợp: Sử dụng phép tính cộng, trừ  II: LẬP BÁO CÁO KQHĐKD 1. NHẬN XÉT Chỉ tiêu chi tiết:   Được tính từ số phát sinh trong kỳ của nhiều tài khoản các cấp Kết quả thể hiện:   Số dương Số âm II: LẬP BÁO CÁO KQHĐKD 2. CÁCH XỬ LÝ Dữ liệu để tính được lấy từ Sheet CT Thiết lập các cột phụ:   LK: Chứa số cộng dồn từ đầu năm đến quý trước TINHTG: Phân biệt loại chỉ tiêu   0: Chỉ tiêu chi tiết 1: Chỉ tiêu tổng hợp II: LẬP BÁO CÁO KQHĐKD 2. CÁCH XỬ LÝ   KHTG: Ghi nhận mã số của chỉ tiêu cần tổng hợp DAU: Phân biệt phép tính    1: Phép cộng -1: Phép trừ STTG: Lập công thức tính số tiền trung gian
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.