Bài giảng excel trong kế toán - Chương 3 Lập các sổ nhật ký

pdf
Số trang Bài giảng excel trong kế toán - Chương 3 Lập các sổ nhật ký 7 Cỡ tệp Bài giảng excel trong kế toán - Chương 3 Lập các sổ nhật ký 104 KB Lượt tải Bài giảng excel trong kế toán - Chương 3 Lập các sổ nhật ký 2 Lượt đọc Bài giảng excel trong kế toán - Chương 3 Lập các sổ nhật ký 14
Đánh giá Bài giảng excel trong kế toán - Chương 3 Lập các sổ nhật ký
4.6 ( 8 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Nội dung

Lập các sổ nhật ký Chương 3 I: LẬP SỔ NHẬT KÝ THU TIỀN 1. NHẬN XÉT Cần lấy danh sách các bút toán liên quan có ngày trong khoảng NGAYD đến NGAYC từ Sheet CT mang sang Sheet NKTT (Xử lý với dữ liệu biến động) Cần tính các cột số tiền ghi Có, tài khoản khác (Xử lý với các cột số tiền ghi Có thêm bớt cột) I: LẬP SỔ NHẬT KÝ THU TIỀN 2. CÁCH XỬ LÝ Lấy danh sách bút toán liên quan: Cách xử lý giống bảng tổng hợp chi tiết Lưu ý:  Ô A: Tham chiếu ô CT_DAU  Ô VITRI: Tham chiếu ô CT_CUOI  Ô CB: Tham chiếu ô DC_NK2 Số lượng mẩu tin cần lấy + Thứ tự dòng ô VITRI Countif Row I: LẬP SỔ NHẬT KÝ THU TIỀN 2. CÁCH XỬ LÝ Tính các cột số tiền ghi Có, tài khoản khác:   Cột số tiền ghi Có: So sánh tài khoản Có của bút toán với số hiệu tài khoản trên tiêu đề cột để xác định ghi số tiền hay số không Cột tài khoản khác: Sử dụng hàm Sum để tính tổng trên khối II: LẬP SỔ NHẬT KÝ CHUNG 1. NHẬN XÉT Cần lấy danh sách các bút toán liên quan có ngày trong khoảng NGAYD đến NGAYC và tách thành 2 dòng từ Sheet CT mang sang Sheet NKC (Xử lý với dữ liệu biến động) Cần tính các cột tài khoản, số tiền Nợ, số tiền Có II: LẬP SỔ NHẬT KÝ CHUNG 2. CÁCH XỬ LÝ Lấy danh sách bút toán liên quan và tách thành 2 dòng: Cách xử lý giống nhật ký thu tiền và dựa vào thứ tự dòng chẵn lẻ Đối với ô CB: Số lượng mẩu tin cần lấy + Thứ tự dòng ô nhân đôi VITRI Countif x 2 Row II: LẬP SỔ NHẬT KÝ CHUNG 2. CÁCH XỬ LÝ Tính các cột tài khoản, số tiền Nợ, số tiền Có:   Cột tài khoản: Dựa vào thứ tự dòng chẵn lẻ để biết ghi số hiệu tài khoản Nợ hay Có Cột số tiền Nợ Có: Dựa vào thứ tự dòng chẵn lẻ để biết ghi số tiền hay số không
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.