Bài giảng excel trong kế toán - Chương 2 Lập bảng cân đối tài khoản, bảng tổng hợp chi tiết

pdf
Số trang Bài giảng excel trong kế toán - Chương 2 Lập bảng cân đối tài khoản, bảng tổng hợp chi tiết 12 Cỡ tệp Bài giảng excel trong kế toán - Chương 2 Lập bảng cân đối tài khoản, bảng tổng hợp chi tiết 135 KB Lượt tải Bài giảng excel trong kế toán - Chương 2 Lập bảng cân đối tài khoản, bảng tổng hợp chi tiết 2 Lượt đọc Bài giảng excel trong kế toán - Chương 2 Lập bảng cân đối tài khoản, bảng tổng hợp chi tiết 28
Đánh giá Bài giảng excel trong kế toán - Chương 2 Lập bảng cân đối tài khoản, bảng tổng hợp chi tiết
4 ( 3 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Đang xem trước 10 trên tổng 12 trang, để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Nội dung

Lập bảng cân đối tài khoản, bảng tổng hợp chi tiết Chương 2 I: LẬP BẢNG CÂN ĐỐI TK CẤP 3 1. NHẬN XÉT Cần lấy danh sách tài khoản cấp 3 từ Sheet SDD mang sang Sheet CDTK3 (Xử lý với dữ liệu biến động) Với mỗi tài khoản cấp 3, cần tính cho được các số đầu kỳ, phát sinh, cuối kỳ (Xử lý với kỳ báo cáo thay đổi) I: LẬP BẢNG CÂN ĐỐI TK CẤP 3 2. CÁCH XỬ LÝ Lấy danh sách tài khoản cấp 3 từ Sheet SDD  Sheet CDTK3:  Ô A: Xác định giá trị khởi đầu  Ô VITRI: Xác định thứ tự dòng của mẩu tin cần lấy dữ liệu trong Sheet SDD  Ô CB: Có 2 chức năng I: LẬP BẢNG CÂN ĐỐI TK CẤP 3 2. CÁCH XỬ LÝ Xác định vị trí đặt dòng “Tổng cộng”  Lập công thức: Số lượng mẩu tin cần lấy + Thứ tự dòng ô VITRI  SDD_SLMT Row Cảnh báo khi số lượng dòng không khớp  Sử dụng định dạng có điều kiện  I: LẬP BẢNG CÂN ĐỐI TK CẤP 3 2. CÁCH XỬ LÝ Tính các số đầu kỳ, phát sinh, cuối kỳ: Thực hiện 5 bước tính  Tính số dư đầu quý  Tính số phát sinh từ đầu quý đến trước NGAYD  Tính số dư đầu NGAYD  Tính số phát sinh từ NGAYD đến NGAYC  Tính số dư cuối NGAYC Qui ước về cách ghi địa chỉ tham chiếu trong tài liệu:  Đối với địa chỉ đã đặt tên:  Cách nhận diện: Chỉ ghi tên, không có các từ tiếng Việt kèm theo trước tên  Sheet tham chiếu: Theo hướng dẫn trên lớp hoặc dựa theo tên gợi nhớ  Kiểu địa chỉ: Mặc nhiên là Tuyệt đối Vd: =NGAYD =SDD_MTD - 1  Đối với địa chỉ chỉ gọi tên:  Cách nhận diện: Có ghi các từ tiếng Việt “ô”, “khối”, “cột” kèm theo tên  Sheet tham chiếu: - Trường hợp không có tên Sheet: Tham chiếu ngay trên Sheet lập công thức - Trường hợp có tên Sheet: Tham chiếu theo tên Sheet  Kiểu địa chỉ: Tùy chọn Tên: Tương đối Tên: Hỗn hợp cố định dòng $dòng Tên: Tuyệt đối Tên: Hỗn hợp cố định cột $cột I: LẬP BẢNG CÂN ĐỐI TK CẤP 3 Vd: =ô A + 1 =Index(SDD, ô VITRI, 1) =Sumif(Indirect(CT! ô DC_TKN1), ô TK, Indirect(CT! ô DC_ST1)) =Sum(ô đầu : ô cuối) $dòng II: LẬP BẢNG CÂN ĐỐI TK CẤP 1 1. NHẬN XÉT Giống bảng cân đối tài khoản cấp 3 Điểm khác biệt:    Lấy danh sách TK cấp 1 từ Sheet HTTK1 Không có sẵn số dư đầu quý TK cấp 1 có độ dài ngắn hơn TK trong các Sheet SDD, CT II: LẬP BẢNG CÂN ĐỐI TK CẤP 1 2. CÁCH XỬ LÝ Thực hiện các bước giống như bảng cân đối tài khoản cấp 3 Xử lý điểm khác biệt:  Các ô A, TK, TENTK, CB tham chiếu từ Sheet HTTK1  Sử dụng hàm Sumif để tính số dư đầu quý  Ghép thêm ký tự “*” vào phần điều kiện của hàm Sumif
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.