BÀI GIẢNG CHƯƠNG 2 - CÁN CÂN THANH TOÁN QUỐC TẾ

ppt
Số trang BÀI GIẢNG CHƯƠNG 2 - CÁN CÂN THANH TOÁN QUỐC TẾ 28 Cỡ tệp BÀI GIẢNG CHƯƠNG 2 - CÁN CÂN THANH TOÁN QUỐC TẾ 104 KB Lượt tải BÀI GIẢNG CHƯƠNG 2 - CÁN CÂN THANH TOÁN QUỐC TẾ 1 Lượt đọc BÀI GIẢNG CHƯƠNG 2 - CÁN CÂN THANH TOÁN QUỐC TẾ 36
Đánh giá BÀI GIẢNG CHƯƠNG 2 - CÁN CÂN THANH TOÁN QUỐC TẾ
4.4 ( 17 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Tài liệu tương tự

Nội dung

Chương 2 CÁN CÂN THANH TOÁN QUỐC TẾ I. KHÁI NIỆM  Giáo trình (2002):  PLNH 2005:  CCTTQT là bảng cân đối giữa các khoản thu và các khoản chi bằng một đồng tiền nào đó giữa người cư trú và người phi cư trú trong một thời hạn nhất định. Những điểm cần chú ý: – – – – Kỳ lập BP: Người cư trú và người phi cư trú (khoản 2, điều 4 của PLNH2005) Khoản chi và khoản thu Đồng tiền sử dụng ghi chép trong BP II. Phân loại CCTT trong một thời kỳ nhất định Đặc điểm: Phản ánh những khoản đã thu và đã chi của người cư trú đối với người phi cư trú  việc thu và chi là dứt điểm - - CCTT tại một thời điểm nhất định Phản ánh những khoản thu và chi đã và sẽ diễn ra vào một thời điểm nào đó  việc thu và chi là chưa dứt điểm. III. Kết cấu của CCTTQT CCTTQT CCTTQT Hạng Hạng mục mục thường xuyên thường xuyên Hạng Hạngmục mục thường xuyên thường xuyên lai) (CCTK vãng (CCTK vãng lai) (CCTK (CCTKvãng vãnglai) lai) Current CurrentAccount Account Current Current Account Account Hạng Hạng mục mục vốn vốn Hạng vốn Hạngmục mục vốn (CCTK vốn) (CCTK vốn) (CCTK (CCTKvốn) vốn) Capital account Capital account Capital Capital account account Hạng Hạng mục mục chênh chênh lệch lệch Discrepancies Discrepancies Tài Tài khoản khoản dự dự trữ trữ chính chính thức thức (official (official reserves reserves Account) Account) 1. Hạng mục thường xuyên/ Cán cân tài khoản vãng lai  Phản ánh các khoản thu/chi làm tăng/giảm tài sản tài chính về quyền sở hữu của một nước với một nước khác.  Đây là hạng mục quan trọng, phản ánh thực chất của cán cân thanh toán quốc tế. 1. CÁN CÂN TÀI KHOẢN VÃNG LAI CÁN CÂN THƯƠNG MẠI TRADE BALANCE CÁN CÂN DỊCH VỤ SERVICE BALANCE CÁN CÂN THU NHẬP FACTOR INCOME CHUYỂN GIAO MỘT CHIỀU UNILATERAL TRANSFERS 1.1. TRADE BALANCE Ghi chép hoạt động XNK hàng hóa  Chiếm tỷ trọng chủ yếu  XK > NK: CCTM thặng dư  NK > XK: CCTM thiếu hụt  CÁN CÂN THƯƠNG MẠI 1.2. SERVICE BALANCE Ghi chép hoạt động thương mại dịch vụ  Các nước pt thường thặng dư CCDV.  XK > NK: CCDV thặng dư  NK > XK: CCDV thiếu hụt  CÁN CÂN DỊCH VỤ 1.3. FACTOR IMCOME  Thu CÁN CÂN THU NHẬP nhập của người lao động/từ đầu tư:  Yếu tố ảnh hưởng: Số lượng lđ, mức lương, số tiền đầu tư, mức lãi.. 1.4. UNILATERAL TRANSFERS  Các CHUYỂN GIAO MỘT CHIỀU khoản thu chi một chiều: viện trợ, quà biếu, kiều hối… 2. Hạng mục vốn/ CCTK vốn  Phản ánh các khoản thu/thu làm tăng/giảm tài sản tài chính về quyền sử dụng của nước này với nước khác  Bao gồm: CC vốn dài hạn/CC vốn ngắn hạn  Rất quan trọng đối với những nước có CC vãng lai thâm hụt. 3. Hạng mục chênh lệch  Sai sót do thống kê/ghi chép.  Một số âm thể hiện một lường vốn ra/ Một số dương phản ánh một luồng vốn chảy vào 4. Hạng mục dự trữ chính thức  Phản ánh mức độ thay đổi về lượng vàng/ngoại tệ/tài sản dự trữ mà các tổ chức tiền tệ nắm giữ. – – Thay đổi dự trữ ngoại hối của một nước Tín dụng với IMF và các NHTW khác  Mức thay đổi nguồn dự trữ chính thức đo lường mức thâm hụt hoặc thặng dư của một nước về các giao dịch của TK thường xuyên và TK vốn CCTM CCVL XK- NK => CCTM + CC DV + CC TN CC cơbản CC t.thể Cán cân cơ bản Cán cân vãng lai + CG1chiều + CC vốn dài hạn CC vốn ngắn hạn Chênh lệch Cách công bố CCTTQT     CCTT tổng thể dư thừa hay thiếu hụt. CCTT vãng lai dư thừa/ thiếu hụt CC vốn thâm hụt không đáng lo ngại, phải xét đến CC vãng lai. CC vốn = công cụ bành trướng thế lực kinh tế. CC CC vãng Vốn lai CC Tổng thể Mỹ - - - Nhật + - - IV. Ghi chép CCTTQT  Xác định người cư trú và phi cư trú  Cách lấy số liệu  Đồng tiền ghi chép  Nguyên tắc ghi chép – – Nguyên tắc 1: Bên Có (tăng cung ngoại tệ) Bên Nợ (làm tăng cầu ngoại tệ) Nguyên tắc 2: Bút toán kép Nguyên tắc 1  Ghi có: những khoản thu từ người phi cư trú (XKHH-DV, thu hút DL trong nước, nhận quà, đi vay NN, FDI, ĐT gián tiếp..) <=> những giao dịch làm phát sinh cung ngoại tệ  Ghi nợ: khoản chi cho người phi cư trú (NKHH-DV, đi DLNN, biếu quà, cho NN vay, ĐT ra NN…) <=> những giao dịch làm phát sinh cầu ngoại tệ Nguyên tắc 2: Bút toán kép (Double entry)  Các giao dịch đều được ghi bằng 2 bút toán có giá trị tuyệt đối bằng nhau, ngược dấu.  Bút toán kép cũng là nguyên tắc căn bản trong hạch toán kế toán nói chung.  BP ghi chép các luồng tiền: thu (+) và chi (-)  nghĩa là: khoản thu (+) bao giờ cũng có bút toán đối ứng ghi (-) và ngược lại. Các giao dịch đặc trưng: 1. 2. 3. 4. Trao đổi HH/DV để lấy HH/DV Trao đổi HH/DV để lấy TS tài chính Trao đổi TS tài chính này lấy TS TC khác Chuyển giao một chiều TH1: Trao đổi HH/DV để lấy HH/DV - VN XK gạo sang Mỹ trị giá 100 triệu USD và NK từ Mỹ máy tính trị giá 100 triệu USD. BP của Việt Nam BP của Mỹ Tài khoản vãng lai (tr.USD) Tài khoản vãng lai (tr.USD) XK HH (gạo): + 100 NK hàng hóa (gạo): -100 NK HH (máy tính): -100 XK HH (máy tính): +100 TH2: Trao đổi HH/DV lấy TS tài chính - VN XK gạo sang Mỹ trị giá 100 triệu USD, thanh toán bằng cách ghi Có vào TK tiền gửi của VN tại NH Mỹ. BP của Việt Nam TK vãng lai (tr.USD): XK HH (gạo): + 100 Tài khoản vốn: Tiền gửi ở nước ngoài  luồng vốn chảy ra: -100 BP của Mỹ TK vãng lai (tr.USD) NK hàng hóa (gạo): -100 Tài khoản vốn: Tiền gửi NN tại nước mình  vốn chảy vào: +100 TH3. Trao đổi TSTC này lấy TSTC khác  Bộ TC VN mua 100 triệu USD tr.phiếu kho bạc Mỹ, th.toán: ghi nợ TK tiền gửi và ghi có vào TK trái phiếu của Bộ TC tại kho bạc Mỹ. BP của Việt Nam BP của Mỹ Tài khoản vốn (tr.USD) Tài khoản vốn (tr.USD) Vốn ngắn hạn chảy ra: 100 Vốn ngắn hạn chảy vào: +100 Vốn ngắn hạn chảy vào: +100 Vốn ngắn hạn chảy ra:-100 TH4.Chuyển giao (hàng hóa) một chiều Chính phủ Mỹ tặng cho VN hàng hóa trị giá 100 triệu USD để trợ giúp đồng bào bão lụt. BP của Việt Nam TK vãng lai (tr.USD) BP của Mỹ TK vãng lai (tr.USD) NK hàng hóa: -100 XK hàng hóa: +100 Thu chuyển giao một chiều: Chi chuyển giao một chiều: +100 -100 TH4.Chuyển giao (TS tài chính) 1chiều Chính phủ Mỹ tặng cho VN 100 triệu USD bằng cách ghi Có vào TK của Bộ TC VN tại Mỹ. BP của Việt Nam BP của Mỹ TK vãng lai (tr.USD) Thu chuyển giao một chiều: +100 TK vốn: Tiền gửi ở NN: - 100 TK vãng lai (tr.USD) Chi chuyển giao một chiều: +100 TK vốn: Tiền gửi của NN: +100 V. Thặng dư và thâm hụt BP - Xét về tổng thể CCTTQT luôn cân bằng Thặng dư/thâm hụt khi xét đến các CCTT bộ phận: CC thương mại, CC dịch vụ, CCTK vãng lai, CCTK vốn, CC cơ bản,… VI. Các phương pháp điều chỉnh  Theo lý thuyết: sẽ điều chỉnh CCTTQT không ở trạng thái cân bằng (nghĩa là CC vốn và CC vãng lai có tổng ≠ 0).  Tuy nhiên, trên thực tế, người ta chỉ điều chỉnh CCTTQT trong trường hợp bị thiếu hụt mà thôi. VI. Các phương pháp điều chỉnh   1. Biện pháp vay nợ (vay dự trữ) làm tăng tài khoản dự trữ chính thức để cân bằng CCTTQT. 2. Áp dụng các chính sách và biện pháp tác động lên cung cầu ngoại hối (như chính sách chiết khấu cao, thu hồi vốn ĐT ở nước ngoài, bán rẻ các CK nước ngoài, phá giá tiền tệ để kích thích xuất khẩu, thu hút vốn đầu tư vào nước mình...)   3. Xuất ngoại hối (vàng để trả nợ) 4. Tuyên bố vỡ nợ.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.