Bài giảng Các mô hình tổ chức thị trường điện - PGS. TS. Bùi Xuân Hồi

pdf
Số trang Bài giảng Các mô hình tổ chức thị trường điện - PGS. TS. Bùi Xuân Hồi 144 Cỡ tệp Bài giảng Các mô hình tổ chức thị trường điện - PGS. TS. Bùi Xuân Hồi 2 MB Lượt tải Bài giảng Các mô hình tổ chức thị trường điện - PGS. TS. Bùi Xuân Hồi 0 Lượt đọc Bài giảng Các mô hình tổ chức thị trường điện - PGS. TS. Bùi Xuân Hồi 11
Đánh giá Bài giảng Các mô hình tổ chức thị trường điện - PGS. TS. Bùi Xuân Hồi
4.3 ( 6 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Đang xem trước 10 trên tổng 144 trang, để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Tài liệu tương tự

Nội dung

TR¦êNG §¹i häc B¸ch khoa Hµ néi Các mô hình tổ chức thị trường điện PGS. TS. Bùi Xuân Hồi Đại học Bách khoa Hà nội hoibx-fem@mail.hut.edu.vn Ecole Polytechnique de Hanoi 1 NỘI DUNG CHI TIẾT Kết cấu: 3 Phần • Các kiến thức cơ bản về cấu trúc thị trường • Các đặc trưng kinh tế kỹ thuật của công nghiệp điện lực. • Các mô hình tổ chức thị trường điện lực: chuyển dịch cơ cấu theo hướng đa sở hữu • Giá điện trong thị trường cạnh tranh (ví dụ ở một số nước điển hình) • Thị trường điện Việt nam: chiến lược và lộ trình phát triển thị trường điện cạnh tranh Ecole Polytechnique de Hanoi 2 CÁC CẤU TRÚC THỊ TRƯỜNG ĐIỂN HÌNH CẠNH TRANH HOÀN HẢO + Sản phẩm đồng nhất. + Nhiều người mua và bán. ĐỘC QUYỀN + Một người bán. + Sản phẩm không có hàng thay thế gần. ĐỘC QUYỀN NHÓM + Một số người bán. CẠNH TRANH ĐỘC QUYỀN + Sản phẩm khác biệt. + Nhiều người mua và bán. 1- THỊ TRƯỜNG CẠNH TRANH HOÀN HẢO a) Các đặc điểm của thị trường  Có vô số người bán và người mua  Sản phẩm hoàn toànđồng nhất – Khi bạn mua gạo thì bạn có bao giờ hỏi gạo này của ai sản xuất ra không?  Tự do gia nhập hoặc rút khỏi thị trường và không tốn chi phí  Thông tin hoàn hảo đối với cả người mua và người bán, họ chấp nhận giá 5 b) Đặc điểm của doanh nghiệp cạnh tranh hoµn hảo • H·ng c¹nh tranh hoµn h¶o: – – – – Lµ ng-êi chÊp nhËn gi¸ (b¸n víi P= 5) B¸n mäi s¶n phÈm víi P= 5 Kh«ng cã kh¶ n¨ng b¸n gi¸ cao h¬n Kh«ng b¸n s¶n phÈm nµo víi gi¸ thÊp h¬n P=5 – B¸n ra bao nhiªu còng nhËn ®-îc mét møc gi¸ >>>> ®-êng cÇu n»m ngang 6 §-êng cÇu h·ng c¹nh tranh hoµn h¶o H·ng Gi¸ ThÞ tr-êng L­îng gạo, Q 7 L­îng gạo, q Mối quan hệ giữa MR, AR và P Tổng doanh thu: TR = P.q  Doanh thu cận biên: MR = AR = P  Doanh thu trung bình:  (P  AR = q = P 8 q) c) Tối đa hóa lợi nhuận của hãng cạnh tranh MC & MR MC MC2 P0=MR0 A P = AR = MR MC1 0 q1 q0 q2 q Tối đa hoá lợi nhuận xuất hiện tại mức sản lượng q0: MC = P. 9 Xác đinh lợi nhuận của hãng cạnh tranh trên đồ thị b. Hãng bị lỗ Giá MC ATC C D E B P = AR = MR Lỗ 0 10 A Lượng tối thiểu hóa mức thua lỗ Lượng
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.