Bài giảng Bài 14: Thuốc kháng sinh kháng khuẩn

pdf
Số trang Bài giảng Bài 14: Thuốc kháng sinh kháng khuẩn 29 Cỡ tệp Bài giảng Bài 14: Thuốc kháng sinh kháng khuẩn 727 KB Lượt tải Bài giảng Bài 14: Thuốc kháng sinh kháng khuẩn 1 Lượt đọc Bài giảng Bài 14: Thuốc kháng sinh kháng khuẩn 74
Đánh giá Bài giảng Bài 14: Thuốc kháng sinh kháng khuẩn
4 ( 13 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Đang xem trước 10 trên tổng 29 trang, để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Nội dung

d­îc lý häc 2007 - ®¹i häc Y Hµ néi s¸ch dïng cho sinh viªn hÖ b¸c sÜ ®a khoa Bµi 14: thuèc kh¸ng sinh kh¸ng khuÈn Môc tiªu häc tËp: Sau khi häc xong bµi nµy, sinh viªn cã kh¶ n¨ng: 1. Ph¸t biÓu ®­îc ®Þnh nghÜa kh¸ng sinh, t¸c dông k×m khuÈn vµ diÖt khuÈn 2. Tr×nh bµy ®­îc c¬ chÕ t¸c dông, ¸p dông ®iÒu trÞ vµ ph©n lo¹i cña nhãm β lactam 3. Nªu ®­îc c¬ chÕ t¸c dông, ¸p dông ®iÒu trÞ vµ ®éc tÝnh cña nhãm aminoglycosid 4. Tr×nh bµy ®­îc c¬ chÕ t¸c dông, ®éc tÝnh vµ ¸p dông ®iÒu trÞ cña kh¸ng sinh nhãm cloramphenicol, tetracyclin, lincosamid & macrolid, quinolon - 5- nitro- imidazol, dÉn xuÊt nitrofuran vµ sulfamid. 5. Tr×nh bµy ®­îc nh÷ng nguyªn t¾c sö dông kh¸ng sinh an toµn vµ hîp lý 6. Ph©n tÝch ®­îc nh÷ng nguyªn nh©n g©y thÊt b¹i trong viÖc dïng kh¸ng sinh vµ c¸ch kh¾c phôc 1. §¹i c­¬ng 1.1. §Þnh nghÜa Kû nguyªn hiÖn ®¹i cña hãa trÞ liÖu kh¸ng khuÈn ®­îc b¾t ®Çu tõ viÖc t×m ra sulfonamid (Domagk, 1936), "Thêi kú vµng son" cña kh¸ng sinh b¾t ®Çu tõ khi s¶n xuÊt penicilin ®Ó dïng trong l©m sµng (1941). Khi ®ã, "kh¸ng sinh ®­îc coi lµ nh÷ng chÊt do vi sinh vËt tiÕt ra (vi khuÈn, vi nÊm), cã kh¶ n¨ ng k×m h·m sù ph¸t triÓn cña vi sinh vËt kh¸c". VÒ sau, víi sù ph¸t triÓn cña khoa häc, ng­êi ta ®· - Cã thÓ tæng hîp, b¸n tæng hîp c¸c kh¸ng sinh tù nhiªn (cloramphenicol) - Tæng hîp nh©n t¹o c¸c chÊt cã tÝnh kh¸ng sinh: sulfamid, quinolon - ChiÕt xuÊt tõ vi sinh vËt nh÷ng chÊt diÖt ®­îc tÕ bµo ung th­ (actinomycin) V× thÕ ®Þnh nghÜa kh¸ng sinh ®· ®­îc thay ®æi: "Kh¸ng sinh lµ nh÷ng chÊt do vi sinh vËt tiÕt ra hoÆc nh÷ng chÊt hãa häc b¸n tæng hîp, tæng hîp, víi nång ®é rÊt thÊp, cã kh¶ n¨ng ®Æc hiÖu k×m h·m sù ph¸t triÓn hoÆc diÖt ®­îc vi khuÈn" 1.2. C¬ chÕ t¸c dông cña kh¸ng sinh S¬ ®å d­íi ®©y chØ râ vÞ trÝ vµ c¬ chÕ t¸c dông chÝnh cña c¸c kh¸ng sinh trªn vi khuÈn: d­îc lý häc 2007 - ®¹i häc Y Hµ néi s¸ch dïng cho sinh viªn hÖ b¸c sÜ ®a khoa d­îc lý häc 2007 - ®¹i häc Y Hµ néi s¸ch dïng cho sinh viªn hÖ b¸c sÜ ®a khoa H×nh 14.2. C¸c kh¸ng sinh øc chÕ qu¸ tr×nh tæng hîp protei 1. øc chÕ t¹o cÇu peptid (Cloramphenicol) 2. Ng¨n c¶n chuyÓn ®éng chuyÓn ®o¹n cña ribosom theo ARN m (Erythromycin) 3. Ng¨n c¶n sù g¾n kÕt cña ARN t vµo phøc hîp ribosom ARN m (Tetracyclin) 4. Lµm thay ®æi h×nh d¹ng 30S m· hãa trªn ARN m nªn ®äc nhÇm (Streptomycin) H×nh 14.3. VÞ trÝ t¸c dông cñ a kh¸ng sinh øc chÕ tæng hîp protein 1.3. Phæ kh¸ng khuÈn Do kh¸ng sinh cã t¸c dông theo c¬ chÕ ®Æc hiÖu nªn mçi kh¸ng sinh chØ cã t¸c dông trªn mét sè chñng vi khuÈn nhÊt ®Þnh, gäi lµ phæ kh¸ng khuÈn cña kh¸ng sinh 1.4. T¸c dông trªn vi khuÈn Kh¸ng sinh øc chÕ sù ph¸t triÓn cña vi khuÈn, gäi lµ kh¸ng sinh k×m khuÈn; kh¸ng sinh huû ho¹i vÜnh viÔn ®­îc vi khuÈn gäi lµ kh¸ng sinh diÖt khuÈn. T¸c dông k×m khuÈn vµ diÖt khuÈn th­êng phô thuéc vµo nång ®é Tû lÖ Nång ®é diÖt khuÈn tèi thiÓu (MBC) d­îc lý häc 2007 - ®¹i häc Y Hµ néi s¸ch dïng cho sinh viªn hÖ b¸c sÜ ®a khoa Nång ®é k×m khuÈn tèi thiÓu (MIC) Khi tû lÖ > 4, kh¸ng sinh cã t¸c dông k×m khuÈn. KhØ tû lÖ gÇn b»ng1, kh¸ng sinh ®­îc xÕp vµo lo¹i diÖt khuÈn. 1.5. Ph©n lo¹i C¸c kh¸ng sinh ®­îc ph©n lo¹i theo cÊu tróc hãa häc, tõ ®ã chóng cã chung mét c¬ chÕ t¸ c dông vµ phæ kh¸ng khuÈn t­¬ng tù. MÆt kh¸c, trong cïng mét hä kh¸ng sinh, tÝnh chÊt d­îc ®éng häc vµ sù dung n¹p th­êng kh¸c nhau, vµ ®Æc ®iÓm vÒ phæ kh¸ng khuÈn còng kh«ng hoµn toµn gièng nhau, v× vËy còng cÇn ph©n biÖt c¸c kh¸ng sinh trong cïng mét hä Mét sè hä (hoÆc nhãm) kh¸ng sinh chÝnh: - Nhãm  lactam (c¸c penicilin vµ c¸c cephalosporin) - Nhãm aminosid hay aminoglycosid - Nhãm cloramphenicol - Nhãm tetracyclin - Nhãm macrolid vµ lincosamid - Nhãm quinolon - Nhãm 5- nitro- imidazol - Nhãm sulfonamid 2. C¸c kh¸ng sinh chÝnh 2.1. Nhãm  lactam VÒ cÊu tróc ®Òu cã vßng  lactam (H ) VÒ c¬ chÕ ®Òu g¾n víi transpeptidase (hay PBP: Penicilin Binding Protein), enzym xóc t¸c cho sù nèi peptidoglycan ®Ó t¹o v¸ch vi khuÈn. V¸ch vi khuÈn lµ bé phËn rÊt qua n träng ®Ó ®¶m b¶o sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn. Thµnh phÇn ®¶m b¶o cho tÝnh bÒn v÷ng c¬ häc cña v¸ch lµ m¹ng l­íi peptidoglycan, gåm c¸c chuçi glycan nèi chÐo víi nhau b»ng chuçi peptid. Kho¶ng 30 enzym cña vi khuÈn tham gia tæng hîp peptidoglycan, trong ®ã c ã transpeptidase (hay PBP). C¸c  lactam vµ kh¸ng sinh lo¹i glycopeptid (nh­ vancomycin) t¹o phøc bÒn v÷ng víi transpeptidase, øc chÕ t¹o v¸ch vi khuÈn, lµm ly gi¶i hoÆc biÕn d¹ng vi khuÈn. V¸ch vi khuÈn gram (+) cã m¹ng l­íi peptidoglycan dÇy tõ 50 - 100 ph©n tö, l¹i ë ngay bÒ mÆt tÕ bµo nªn dÔ bÞ tÊn c«ng. Cßn ë vi khuÈn gram (-) v¸ch chØ dÇy 1- 2 ph©n tö nh­ng l¹i ®­îc che phñ ë líp ngoµi cïng mét vá bäc lipopolysaccharid nh­ 1 hµng rµo kh«ng thÊm kh¸ng sinh, muèn cã t¸c dông, kh¸ng sinh ph¶i khuÕch t¸n ®­îc qua èng dÉn (pores) cña mµng ngoµi nh­ amoxicilin, mét sè cephalosporin. Do v¸ch tÕ bµo cña ®éng vËt ®a bµo cã cÊu tróc kh¸c v¸ch vi khuÈn nªn kh«ng chÞu t¸c ®éng cña β lactam (thuèc hÇu nh­ kh«ng ®éc). Tuy nhiªn vßng β lactam rÊt dÔ g©y dÞ øng. d­îc lý häc 2007 - ®¹i häc Y Hµ néi s¸ch dïng cho sinh viªn hÖ b¸c sÜ ®a khoa C¸c kh¸ng sinh  lactam ®­îc chia thµnh 4 nhãm dùa theo cÊu tróc hãa häc - C¸c penam: vßng A cã 5 c¹nh b·o hßa, gåm c¸c penicilin vµ c¸c chÊt phong táa β lactamase. - C¸c cephem: vßng A cã 6 c¹nh kh«ng b·o hßa, gåm c¸c cephalosporin. - C¸c penem: vßng A cã 5 c¹ nh kh«ng b·o hßa, gåm c¸c imipenem, ertapenem. - C¸c monobactam: kh«ng cã vßng A, lµ kh¸ng sinh cã thÓ tæng hîp nh­ aztreonam. Penam (vßng A cã 5 c¹nh b·o hßa) Cephem (Vßng A cã 6 c¹nh, kh«ng b·o hßa) d­îc lý häc 2007 - ®¹i häc Y Hµ néi s¸ch dïng cho sinh viªn hÖ b¸c sÜ ®a khoa d­îc lý häc 2007 - ®¹i häc Y Hµ néi s¸ch dïng cho sinh viªn hÖ b¸c sÜ ®a khoa 2.1.1.1. Penicilin G Lµ nhãm thuèc tiªu biÓu, ®­îc t×m ra ®Çu tiªn. * Nguån gèc vµ ®Æc tÝnh lý hãa Trong s¶n xuÊt c«ng nghiÖp, lÊy tõ Penicillium notatum, 1 mL m«i tr­êng nuèi cÊy cho 300 UI; 1 ®¬n vÞ quèc tÕ (UI)= 0,6 g Na benzylpenicilin hay 1.000.000 UI = 0,6g. Penicilin G lµ d¹n g bét tr¾ng, v÷ng bÒn ë nhiÖt ®é th­êng, nh­ng ë dung dÞch n­íc, ph¶i b¶o qu¶n l¹nh vµ chØ v÷ng bÒn ë pH 6- 6,5, mÊt t¸c dông nhanh ë pH < 5 vµ > 7,5 * Phæ kh¸ng khuÈn - CÇu khuÈn Gr (+); liªn cÇu (nhÊt lµ lo¹i  tan huyÕt), phÕ cÇu vµ tô cÇu kh«ng s¶n xuÊ t penicilinase. - CÇu khuÈn Gr (-): lËu cÇu, mµng n·o cÇu - Trùc khuÈn Gr (+) ¸i khÝ (than, subtilis, b¹ch cÇu) vµ yÕm khÝ (clostridium ho¹i th­ sinh h¬i) - Xo¾n khuÈn, ®Æc biÖt lµ xo¾n khuÈn giang mai (treponema pallidum) * D­îc ®éng häc - HÊp thu: bÞ dÞch vÞ ph¸ huû nªn kh«ng uèng ®­îc. Tiªm b¾p, nång ®é tèi ®a ®¹t ®­îc sau 15 - 30 phót, nh­ng gi¶m nhanh (cÇn tiªm 4h/ lÇn). Tiªm b¾p 500.000 UI, pic huyÕt thanh 10 UI/ mL. - Ph©n phèi: g¾n vµo protein huyÕt t­¬ng 40 - 60%. Khã thÊm vµo x­¬ng vµ n·o. Khi mµng n·o viªm, nång ®é trong dÞch n·o tuû b»ng 1/ 10 huyÕt t­¬ng. Trªn ng­êi b×nh th­êng, t/2 lµ kho¶ng 30 - 60 phót. - Th¶i trõ: chñ yÕu qua thËn d­íi d¹ng kh«ng ho¹t tÝnh 60 - 70%, phÇn cßn l¹i vÉn cßn ho¹t tÝnh. Trong giê ®Çu, 60- 90% th¶i trõ qua n­íc tiÓu, trong ®ã 90% qua bµi xuÊt ë èng thËn (mét sè acid h÷u c¬ nh­ probenecid øc chÕ qu¸ tr×nh nµy, lµm chËm th¶i trõ penicilin) * §éc tÝnh Penicilin rÊt Ýt ®éc, nh­ng so víi thuèc kh¸c, tû lÖ g©y dÞ øng kh¸ cao (1 - 10%), tõ ph¶n øng rÊt nhÑ ®Õn tö vong do cho¸ng ph¶n vÖ. Cã dÞ øng chÐo víi mäi  lactam vµ cephalosporin. * ChÕ phÈm, liÒu l­îng - Penicilin G lä bét, pha ra dïng ngay. LiÒu l­îng tuú theo t×nh tr¹ng nhiÔm khuÈn, tõ 1 triÖu ®Õn 50 triÖu UI/ 24h chia 4 lÇn, tiªm b¾p hoÆc truyÒn tÜnh m¹ch (pH dÞch t ruyÒn 6- 7). TrÎ em trung b×nh cho 100.000 UI/ kg/ 24 h - Penicilin cã phæ G, t¸c dông kÐo dµi: kÕt hîp víi c¸c muèi Ýt tan vµ chËm hÊp thu sÏ kÐo dµi ®­îc t¸c dông cña penicilin G: . Bipenicilin (natri benzylpenicilinat + procain benzylpenicilinat): mçi n gµy tiªm 1 lÇn, kh«ng dïng cho trÎ em. . Extencilin (benzathin penicilin): tiªm b¾p 1 lÇn, t¸c dông kÐo dµi 3 - 4 tuÇn. Dïng ®iÒu trÞ lËu, giang mai vµ dù phßng thÊp khíp cÊp t¸i nhiÔm - lä 600.000, 1.000.000 vµ 2.400.000 UI - Penicilin cã phæ G, uèng ®­îc d­îc lý häc 2007 - ®¹i häc Y Hµ néi s¸ch dïng cho sinh viªn hÖ b¸c sÜ ®a khoa Penicilin V (Oracilin, Ospen): kh«ng bÞ dÞch vÞ ph¸ hñy, hÊp thu ë t¸ trµng, nh­ng ph¶i dïng liÒu gÊp ®«i penicilin G míi ®¹t ®­îc nång ®é huyÕt thanh t­¬ng tù. C¸ch 6h/ lÇn. 2.1.1.2. Penicilin kh¸ng penicilinase: Methicilin Lµ penicilin b¸n tæng hîp Phæ kh¸ng khuÈn vµ thêi gian t¸c dông t­¬ng tù penicilin G, nh­ng c­êng ®é t¸c dông th× yÕu h¬n. Tiªm b¾p hoÆc tÜnh m¹ch 2 - 8 g/ 24h chia lµm 4 lÇn. Kh«ng uèng d­îc Mét sè thuèc kh¸c v÷ng bÒn víi dÞch vÞ, uèng ®­îc: oxacilin (Bristopen), cloxacilin (Orbenin): uèng 2- 8g mét ngµy chia lµm 4 lÇn ChØ ®Þnh tèt trong nhiÔm tô cÇu s¶n xuÊt penicilinase (tô cÇu vµng) Cã thÓ gÆp viªm thËn kÏ, øc chÕ tñy x­¬ng ë liÒu cao 2.1.1.3. Penicilin cã phæ réng Ampicilin, amoxicilin Lµ penicilin b¸n tæng hîp, amino - benzyl penicilin cã mét sè ®Æc ®iÓm: - Trªn c¸c khuÈn Gr (+) t¸c dông nh­ penicilin G, nh­ng cã thªm t¸c dông trªn mét sè khuÈn gram (-): E. coli, salmonella, Shigella, proteus, hemophilus influenzae - BÞ penicilinase ph¸ huû - Kh«ng bÞ dÞch vÞ ph¸ hñy, uèng ®­îc nh­ng hÊp thu kh«ng hoµn toµn (kho¶ng 40%). HiÖn cã nhiÒu thuèc trong nhãm nµy cã tû lÖ hÊp thu qua ®­êng uèng cao (nh­ amoxicilin tíi 90%) nªn nhiÒu n­íc ®· kh«ng cßn dïng ampicilin n÷a - LiÒu l­îng: Amoxicilin (clamoxyl, Oramox) Uèng: 2- 4 g/ ngµy. TrÎ em 50 mg/ kg/ ngµy. Chia 4 lÇn - ChØ ®Þnh chÝnh: viªm mµng n·o mñ, th­¬ng hµn, nhiÔm khuÈn ®­êng mËt, tiÕt niÖu, nhiÔm khuÈn s¬ sinh. 2.1.1.4. C¸c penicilin kh¸ng trùc khuÈn mñ xanh: Carboxypenicilin vµ ureidopenicilin. Lµ nhãm kh¸ng sinh quan träng ®­îc dïng ®iÒu trÞ c¸c nhiÔm khuÈn nÆng do trùc khuÈn gram ( ) nh­ trùc khuÈn mñ xanh, Proteus, Enterobacter, vi khuÈn kh¸ng penicilin vµ ampicilin. Th­êng lµ nhiÔm khuÈn m¾c ph¶i t¹i bÖnh viÖn, nhiÔm khuÈn sau báng, nhiÔm khuÈn tiÕt niÖu, viªm phæi. C¸c kh¸ng sinh nµy ®Òu lµ b¸n tæng hîp vµ vÉn bÞ penicilinase ph¸ huû. - Carbenicilin, ticarcilin: uèng 2 - 20g/ ngµy. - Ureidopenicilin: . Mezlocilin: 5- 15g/ ngµy. Tiªm b¾p, truyÒn tÜnh m¹ch. . Piperacilin: 4- 18g/ ngµy. Tiªm b¾p, truyÒn tÜnh m¹ch. 2.1.2. C¸c cephalosporin §­îc chiÕt xuÊt tõ nÊm cephalosporin hoÆc b¸n tæng hîp, ®Òu lµ dÉn xuÊt cña acid amino - 7cephalosporanic, cã mang vßng  lactam. Tuú theo t¸c dông kh¸ng khuÈn, chia thµnh 4 "thÕ hÖ" 2.1.2.1. Cephalosporin thÕ hÖ 1: d­îc lý häc 2007 - ®¹i häc Y Hµ néi s¸ch dïng cho sinh viªn hÖ b¸c sÜ ®a khoa Cã phæ kh¸ng khuÈn gÇn víi metici lin vµ penicilin A. T¸c dông tèt trªn cÇu khuÈn vµ trùc khuÈn gram (+), kh¸ng ®­îc penicilinase cña tô cÇu. Cã t¸c dông trªn mét sè trùc khuÈn gram ( -), trong ®ã cã c¸c trùc khuÈn ®­êng ruét nh­ Salmonella, Shigella. BÞ cephalosporinase ( lactamase) ph¸ huû. ChØ ®Þnh chÝnh: sèc nhiÔm khuÈn, nhiÔm khuÈn huyÕt do tô cÇu, nhiÔm khuÈn kh¸ng penicilin. C¸c chÕ phÈm dïng theo ®­êng tiªm (b¾p hoÆc tÜnh m¹ch) cã: cefalotin (Kezlin), cefazolin (Kefzol), liÒu 2- 8g/ ngµy Theo ®­êng uèng cã cefalexin (Keforal), cefaclor (Alfatil), liÒu 2g/ngµy. §Ó kh¾c phôc 2 nh­îc ®iÓm: Ýt t¸c dông trªn vi khuÈn gram ( -) vµ vÉn cßn bÞ cephalosporinase ph¸, c¸c thÕ hÖ cephalosporin tiÕp theo ®· vµ ®ang ®­îc nghiªn cøu s¶n xuÊt. 2.1.2.2. Cephalosporin thÕ hÖ 2: Ho¹t tÝnh kh¸ng khuÈn tr ªn gram (-) ®· t¨ng, nh­ng cßn kÐm thÕ hÖ 3. Kh¸ng ®­îc cephalosporinase. Sù dung n¹p thuèc còng tèt h¬n. ChÕ phÈm tiªm: cefamandole (Kefandol), cefuroxim (Curoxim) liÒu 3 - 6 g/ ngµy. ChÕ phÈm uèng: cefuroxim acetyl (Zinnat) 250 mg  2 lÇn/ ngµy. 2.1.2.3. Cephalosporin thÕ hÖ 3 T¸c dông trªn cÇu khuÈn gram (+) kÐm thÕ hÖ 1, nh­ng t¸c dông trªn c¸c khuÈn gram ( -), nhÊt lµ trùc khuÈn ®­êng ruét, kÓ c¶ chñng tiÕt  lactamase th× m¹nh h¬n nhiÒu. Cho tíi nay, c¸c thuèc nhãm nµy hÇu hÕt ®Òu lµ d¹ng tiªm: Cefotaxim (Claforan), ceftizoxim (Cefizox), ceftriaxon (Rocephin), liÒu tõ 1 ®Õn 6g/ngµy, chia 3 4 lÇn tiªm. 2.1.2.4. Cephalosporin thÕ hÖ 4. Phæ kh¸ng khuÈn réng vµ v÷ng bÒn víi  lactamase h¬n thÕ hÖ 3, ®Æc biÖt dïng chØ ®Þnh trong nhiÔm trùc khuÈn gram (-) hiÕu khÝ ®· kh¸ng víi thÕ hÖ 3. ChÕ phÈm: cefepim, tiªm t/ m 2g  2 lÇn/ ngµy. 2.1.3. C¸c chÊt øc chÕ  lactamase (cÊu tróc Penam) Lµ nh÷ng chÊt cã t¸c dông kh¸ng sinh yÕu, nh­ng g¾n kh«ng håi phôc víi  lactamase vµ cã ¸i lùc víi  lactam, cho nªn khi phèi hîp víi kh¸ng sinh nhãm  lactam sÏ lµm v÷ng bÒn vµ t¨ng c­êng ho¹t tÝnh kh¸ng khuÈn cña kh¸ng sinh nµy. HiÖn cã c¸c chÕ phÈm sau: ChÊt (-)  lactamase Acid clavulinic Kh¸ng sinh phèi hîp Amoxicilin BiÖt d­îc - Augmentin: viªn nÐn 250, 50 0 mg, lä 500 mg, 1g tiªm tÜnh m¹ch - Timentin d­îc lý häc 2007 - ®¹i häc Y Hµ néi s¸ch dïng cho sinh viªn hÖ b¸c sÜ ®a khoa Ticarcilin Sulbactam Ampicilin Unasyn: viªn nÐn 220 mg èng tiªm 500- 1000 mg Tazobactam Piperacilin Zosyn 2.1.4. C¸c penem Imipenem Thuéc nhãm carbapenem, trong c«ng thøc vßng A thay S b»ng C. Phæ kh¸ng khuÈn rÊt réng , gåm c¸c khuÈn ¸i khÝ vµ kþ khÝ: liªn cÇu, tô cÇu (kÓ c¶ chñng tiÕt penicilinase), cÇu khuÈn ruét (enterococci), pseudomonas. §­îc dïng trong nhiÔm khuÈn sinh dôc - tiÕt niÖu, ®­êng h« hÊp d­íi, m« mÒm, x­¬ng - khíp, nhiÔm khuÈn bÖnh viÖn. Kh«ng hÊp thu qua ®­êng uèng. ChØ tiªm tÜnh m¹ch liÒu 1 - 2g/ ngµy. Ertapenem Phæ kh¸ng khuÈn nh­ imipenem, nh­ng m¹nh h¬n trªn gram ( -). Tiªm b¾p hoÆc truyÒn tÜnh m¹ch 1g/ ngµy. 2.1.5. Monobactam Aztreonam KÐm t¸c dông trªn khuÈn gram (+) vµ kþ khÝ. Tr¸i l¹i, t¸c dông m¹nh trªn khuÈn gram (-), t­¬ng tù cephalosporin thÕ hÖ 3 hoÆc aminoglycosid. Kh¸ng  lactamase. Kh«ng t¸c dông theo ®­êng uèng. Dung n¹p tèt, cã thÓ dïng cho bÖnh nh©n dÞ øng víi penicilin hoÆc cephalosporin. Tiªm b¾p 1- 4 g/ ngµy. Tr­êng hîp nÆng, tiªm tÜnh m¹ch 2g, c¸ch 6- 8 giê/ lÇn. 2.1.6. Thuèc kh¸c còng øc chÕ tæng hîp v¸ch vi khuÈn: Vancomycin Kh¸ng sinh cã nguån gèc tõ Streptococcus orientalis. C¬ chÕ t¸c dông: øc chÕ transglycosylase nªn ng¨n c¶n kÐo dµi vµ t¹o l­íi peptidoglycan. Vi khuÈn kh«ng t¹o ®­îc v¸ch nªn bÞ ly gi¶i. Vancomycin lµ kh¸ng sinh diÖt khuÈn. T¸c dông: chØ diÖt khuÈn gram (+): phÇn lín c¸c tô cÇu g©y bÖnh, kÓ c¶ tô cÇu tiÕt  lactamase vµ kh¸ng methicilin. HiÖp ®ång víi gentamycin vµ streptomycin trªn enterococcus. §éng häc: ®­îc hÊp thu rÊt Ýt qua ®­êng tiªu hãa nªn chØ ®­îc dïng ®iÒu trÞ viªm ruét kÕt gi¶ m¹c cïng víi tetracyclin, clindamycin. Tiªm truyÒn tÜnh m¹ch, g¾n víi protein huyÕt t­¬ng kho¶ng 55%, thÊm vµo dÞch n·o tuû 7 - 30% nÕu cã viªm mµng n·o, trªn 90% th¶i qua läc cÇu thËn (khi cã viªm thËn ph¶i gi¶m liÒu). Thêi gian b¸n th¶i kho¶ng 6 h. ChØ ®Þnh chÝnh: viªm mµng trong tim do tô cÇu kh¸ng methicilin, cho bÖnh nh©n cã dÞ øng penicilin. LiÒu l­îng 1g  2 lÇn/ ngµy.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.