Bài giảng Atlas thực tập Giải phẫu bệnh (Phần 1) - ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch

pdf
Số trang Bài giảng Atlas thực tập Giải phẫu bệnh (Phần 1) - ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch 72 Cỡ tệp Bài giảng Atlas thực tập Giải phẫu bệnh (Phần 1) - ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch 10 MB Lượt tải Bài giảng Atlas thực tập Giải phẫu bệnh (Phần 1) - ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch 22 Lượt đọc Bài giảng Atlas thực tập Giải phẫu bệnh (Phần 1) - ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch 100
Đánh giá Bài giảng Atlas thực tập Giải phẫu bệnh (Phần 1) - ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch
4.4 ( 7 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Đang xem trước 10 trên tổng 72 trang, để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Tài liệu tương tự

Nội dung

Chuû nhieäm boä moân : Giaûng vieân : Gs.Ts.Bs. NGUYEÃN SAØO TRUNG Ts.Bs. AÂU NGUYEÄT DIEÄU Ths.Bs. BUØI THÒ HOÀNG KHANG Ths.Bs. HUYØNH NGOÏC LINH Ths.Bs. NGUYEÃN ÑÌNH TUAÁN CN. LEÂ THÒ THANH HUYEÀN CN. TRIEÄU THÒ XUAÂN THU LÒCH GIAÛNG THÖÏC TAÄP GIAÛI PHAÃU BEÄNH Y2008A NAÊM HOÏC 2010 – 2011 ******* BAØI 1 2 3 4 5 6 NGAØY 05/04/11 07/04/11 14/04/11 15/04/11 19/04/11 21/04/11 26/04/11 28/04/11 05/05/11 06/05/11 10/05/11 12/05/11 - C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 - BAØI THÖÏC TAÄP A B A B A B A B A B A B 1. Noát Tophi beänh Guùt 3. Chuyeån saûn gai coå töû cung (CTC) 5. Vieâm ruoät thöøa caáp 7. Vieâm lao haïch 8. Seïo loài 10. Taêng saûn tuyeán tieàn lieät 11. Nevi noäi bì 13. U môõ 15. Carcinoâm teá baøo gai cuûa da 17. Carcinoâm teá baøo ñaùy cuûa da 19. U tuyeán oáng ruoät giaø (RG) 21. Carcinoâm tuyeán RGø di caên haïch 23. Carcinoâm tuyeán RG di caên phoåi 2. Haïch nhieãm carbon 4. Nghòch saûn – carcinoâm taïi choã CTC 6. Vieâm loeùt da maõn tính 9. Taêng saûn cuïc tuyeán giaùp 12. U nhuù da 14. U laønh maïch maùu daïng hang ôû gan 16. Carcinoâm teá baøo gai di caên haïch 18. Carcinoâm TB gai khoâng söøng hoùa CTC 20. Carcinoâm tuyeán RG 22. Carcinoâm tuyeán RG di caên gan 7 17/05/11 - C1 - A 19/05/11 - C1 - B 8 17/05/11 – C2 - A 19/05/11 – C2 - B 24. Xô gan 26. Carcinoâm tuyeán daï daøy maët nhaãn 25. Carcinoâm teá baøo gan 27. Carcinoâm tuyeán maët nhaãn di caên haïch 9 24/05/11 - C1 - A 26/05/11 - C1 - B 28. Carcinoâm TB gai ôû phoåi 30. Carcinoâm tuyeán giaùp daïng nhuù 29. Carcinoâm tieåu pheá quaûn pheá nang 31. Carcinoâm teá baøo saùng cuûa thaän 10 24/05/11 26/05/11 31/05/11 02/06/11 31/05/11 02/06/11 07/06/11 09/06/11 07/06/11 09/06/11 32. 34. 35. 37. 38. 40. 41. 43. 33. Sarcoâm cô trôn di caên gan 11 12 13 14 - C2 - A - C2 - B – C1 - A – C1 - B – C2 - A – C2 - B - C1 - A - C1 - B - C2 - A - C2 - B Thôøi gian thöïc taäp: OÂn laàn 1 Sarcoâm sôïi Sarcoâm xöông U laønh sôïi – tuyeán vuù Carcinoâm oáng tuyeán vuù xaâm nhaäp U cô trôn laønh tính thaân töû cung Nhau nöôùc toaøn phaàn Haïch taêng saûn nang Limphoâm nguyeân baøo mieãn dòch 36. Bieán ñoåi sôïi boïc tuyeán vuù 39. U quaùi tröôûng thaønh buoàng tröùng 42. Haïch taêng saûn xoang 44. Limphoâm Hodgkin Toång oân C1: 13g30-15g C2: 15g-16g30 THI THÖÏC TAÄP GPB ngaøy 16/06/2011 luùc 14g LÒCH GIAÛNG THÖÏC TAÄP GIAÛI PHAÃU BEÄNH Y2008B NAÊM HOÏC 2010 – 2011 ******* BAØI 1 2 3 4 5 6 NGAØY 09/05/11 10/05/11 11/05/11 12/05/11 16/05/11 17/05/11 18/05/11 19/05/11 23/05/11 24/05/11 25/05/11 26/05/11 - S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 - BAØI THÖÏC TAÄP A B A B A B A B A B A B 1. Noát Tophi beänh Guùt 3. Chuyeån saûn gai coå töû cung (CTC) 5. Vieâm ruoät thöøa caáp 7. Vieâm lao haïch 8. Seïo loài 10. Taêng saûn tuyeán tieàn lieät 11. Nevi noäi bì 13. U môõ 15. Carcinoâm teá baøo gai cuûa da 17. Carcinoâm teá baøo ñaùy cuûa da 19. U tuyeán oáng ruoät giaø (RG) 21. Carcinoâm tuyeán RGø di caên haïch 23. Carcinoâm tuyeán RG di caên phoåi 2. Haïch nhieãm carbon 4. Nghòch saûn – carcinoâm taïi choã CTC 6. Vieâm loeùt da maõn tính 9. Taêng saûn cuïc tuyeán giaùp 12. U nhuù da 14. U laønh maïch maùu daïng hang ôû gan 16. Carcinoâm teá baøo gai di caên haïch 18. Carcinoâm TB gai khoâng söøng hoùa CTC 20. Carcinoâm tuyeán RG 22. Carcinoâm tuyeán RG di caên gan 7 30/05/11 - S1 - A 31/05/11 - S1 - B 8 30/05/11 - S2 - A 31/05/11 - S2 - B 24. Xô gan 26. Carcinoâm tuyeán daï daøy maët nhaãn 25. Carcinoâm teá baøo gan 27. Carcinoâm tuyeán maët nhaãn di caên haïch 9 01/06/11 - S1 - A 02/06/11 - S1 - B 28. Carcinoâm TB gai ôû phoåi 30. Carcinoâm tuyeán giaùp daïng nhuù 29. Carcinoâm tieåu pheá quaûn pheá nang 31. Carcinoâm teá baøo saùng cuûa thaän 10 01/06/11 02/06/11 06/06/11 07/06/11 06/06/11 07/06/11 08/06/11 09/06/11 08/06/11 09/06/11 32. 34. 35. 37. 38. 40. 41. 43. 33. Sarcoâm cô trôn di caên gan 11 12 13 14 - S2 S2 S1 S1 S2 S2 S1 S1 S2 S2 - A B A B A B A B A B Thôøi gian thöïc taäp: OÂn laàn 1 Sarcoâm sôïi Sarcoâm xöông U laønh sôïi – tuyeán vuù Carcinoâm oáng tuyeán vuù xaâm nhaäp U cô trôn laønh tính thaân töû cung Nhau nöôùc toaøn phaàn Haïch taêng saûn nang Limphoâm nguyeân baøo mieãn dòch 36. Bieán ñoåi sôïi boïc tuyeán vuù 39. U quaùi tröôûntg thaønh buoàng tröùng 42. Haïch taêng saûn xoang 44. Limphoâm Hodgkin Toång oân S1: 07g30- 09g S2: 09g-10g30 THI THÖÏC TAÄP GPB ngaøy 17/06/2011 luùc 14g LÔØI NOÙI ÑAÀU Taäp baøi giaûng - Atlas thöïc taäp Giaûi phaãu beänh ñöôïc soaïn ra nhaèm giuùp hoïc vieân coù theå naém baét ñöôïc caùc muïc tieâu thöïc taäp tröôùc khi vaøo lôùp, nhôø vaäy coù theå taän duïng toái ña thôøi gian ít oûi cuûa moãi buoåi thöïc taäp 2 tieát cho vieäc tìm kieám vaø quan saùt caùc muïc tieâu naøy treân tieâu baûn. Cuoái taäp saùch naøy laø danh saùch toång keát caùc muïc tieâu thöïc taäp, cuõng laø ñaùp aùn cho 4 daïng caâu hoûi cuûa kyø thi thöïc taäp keát thuùc khoùa hoïc: Teá baøo gì?, Caáu truùc gì?, Hieän töôïng gì?, Chaát gì?. Caùc hình aûnh ñaïi theå trong taäp saùch ñaõ ñöôïc choïn loïc ñeå cho thaáy nhöõng tính chaát töông ñoái ñaëc tröng cuûa toån thöông, hoïc vieân caàn ghi nhôù ñeå traû lôøi cho daïng caâu hoûi thöù naêm, Hình aûnh beänh lyù gì?. MUÏC LUÏC ****** 1. Noát Tophi beänh Guùt 2. Haïch nhieãm carbon 3. Chuyeån saûn gai coå töû cung (CTC) 4. Nghòch saûn naëng– carcinoâm taïi choã CTC 5. Vieâm ruoät thöøa caáp 6. Vieâm loeùt da maõn tính 7. Vieâm lao haïch 8. Seïo loài 9. Taêng saûn cuïc tuyeán giaùp 10. Taêng saûn tuyeán tieàn lieät 11. Neâvi noäi bì 12. U nhuù da 13. U môõ 14. U laønh maïch maùu daïng hang ôû gan 15. Carcinoâm teá baøo gai cuûa da 16. Carcinoâm teá baøo gai di caên haïch 17. Carcinoâm teá baøo ñaùy cuûa da 18. Carcinoâm teá baøo gai khoâng söøng hoùa CTC 19. U tuyeán oáng ruoät giaø (RG) 20. Carcinoâm tuyeán RG 21. Carcinoâm tuyeán RGø di caên haïch 22. Carcinoâm tuyeán RG di caên gan 23. Carcinoâm tuyeán RG di caên phoåi 24. Xô gan 25. Carcinoâm teá baøo gan 26. Carcinoâm tuyeán daï daøy maët nhaãn 27. Carcinoâm tuyeán maët nhaãn di caên haïch 28. Carcinoâm TB gai ôû phoåi 29. Carcinoâm tieåu pheá quaûn pheá nang 30. Carcinoâm tuyeán giaùp daïng nhuù 31. Carcinoâm teá baøo saùng cuûa thaän 32. Sarcoâm sôïi 33. Sarcoâm cô trôn di caên gan 34. Sarcoâm xöông 35. U laønh sôïi – tuyeán vuù 36. Bieán ñoåi sôïi boïc tuyeán vuù 37. Carcinoâm oáng tuyeán vuù xaâm nhaäp 38. U cô trôn laønh tính thaân töû cung 39. U quaùi tröôûng thaønh buoàng tröùng 40. Nhau nöôùc toaøn phaàn 41. Haïch taêng saûn nang 42. Haïch tang saûn xoang 43. Limphoâm nguyeân baøo mieãn dòch 44. Limphoâm Hodgkin Danh saùch caùc muïc tieâu thöïc taäp Giaûi phaãu beänh 1 4 7 10 13 17 20 23 25 29 31 34 36 38 41 44 47 49 51 54 57 60 63 67 70 73 76 79 82 85 88 91 93 96 99 102 106 109 112 116 118 120 122 125 128 1 NOÁT TOPHI BEÄNH GUÙT Laø 1 toån thöông ñaëc tröng cuûa beänh guùt, coù daïng noát-cuïc, thöôøng xuaát hieän quanh caùc khôùp nhoû cuûa baøn tay vaø baøn chaân. Noát tophi ñöôïc hình thaønh do söï laéng ñoïng ngoaïi baøo cuûa caùc tinh theå uraùt trong moâ meàm quanh khôùp, kích thích maïnh phaûn öùng vieâm maõn tính vaø hoùa sôïi. Noát tophi naèm noâng coù theå loeùt ra da vaø ræ dòch. Ñaïi theå: Noát tophi coù daïng noát-cuïc, xuaát hieän quanh caùc khôùp nhoû cuûa ngoùn tay vaø baøn tay (hình 1) Hình 1: Noát tophi quanh caùc khôùp ngoùn tay Vi theå: Muïc tieâu caàn tìm: 1. Caùc ñaùm tinh theå uraùt laéng ñoïng ngoaïi baøo 2. Caùc teá baøo cuûa phaûn öùng vieâm maõn tính xung quanh ñaùm uraùt: Ñaïi thöïc baøo, limphoâ baøo, ñaïi baøo aên dò vaät 3. Phaûn öùng hoùa sôïi: nguyeân baøo sôïi, sôïi collagen Quan saùt tieâu baûn vôùi vaät kính (VK) 4, noát tophi goàm caùc ñaùm tinh theå uraùt to nhoû khoâng ñeàu, maàu xaùm- tím nhaït, ñöôïc bao quanh bôûi moâ sôïi coù thaám nhaäp caùc teá baøo vieâm maõn tính (hình 2). Vôùi VK 10 vaø VK 40, ta thaáy ñaùm uraùt ñöôïc vieàn bôûi caùc ñaïi thöïc baøo vaø ñaïi baøo aên dò vaät. Ñaïi thöïc baøo coù hình ña dieän, nhieàu baøo töông, nhaân baàu duïc naèm leäch qua 1 beân. Ñaïi baøo aên dò vaät coù kích thöôùc raát lôùn, chöùa nhieàu nhaân hình baàu duïc, raûi ñeàu trong baøo töông. Giöõa caùc ñaùm uraùt laø moâ sôïi taêng sinh, goàm caùc nguyeân baøo sôïi laø nhöõng teá baøo hình thoi coù nhaân hình baàu duïc hoaëc hình thoi vaø ít baøo töông; phaân boá giöõa caùc sôïi collagen maàu hoàng (hình 3). Tìm caùc tieåu tónh maïch trong moâ sôïi ñeå thaáy caùc limphoâ baøo thaám nhaäp töø trong loøng maïch vaøo moâ xung quanh (hình 4). 2 Hình 2: 1- Caùc ñaùm tinh theå uraùt laéng ñoïng ngoaïi baøo; 2- Moâ sôïi coù thaám nhaäp teá baøo vieâm maõn tính. Hình 3: 1- Ñaùm tinh theå uraùt; 2- Ñaïi thöïc baøo; 3-. Ñaïi baøo aên dò vaät; 4- Nguyeân baøo sôïi; 5- Sôïi collagen; 6- Tieåu tónh maïch. 3 Hình 4: 1- Uraùt; 2- Ñaïi baøo aên dò vaät; 3 -Nguyeân baøo sôïi ; 4- Sôïi collagen; 5- Tieåu tónh maïch; 6- Limphoâ baøo. 4 HAÏCH NHIEÃM CARBON Laø haäu quaû cuûa tình traïng hít phaûi buïi than, thuôøng gaëp ôû cö daân caùc thaønh phoá coù tình traïng oâ nhieãm khoâng khí naëng, ngöôøi nghieän thuoác laù. Buïi than loït ñeán pheá nang seõ ñöôïc ñaïi thöïc baøo pheá nang “aên”; caùc ñaïi thöïc baøo öù ñaày buïi than di chuyeån ngöôïc leân tieåu pheá quaûn hoâ haáp, xuyeân thaønh vaø chui vaøo maïch baïch huyeát ñeå ñeán caùc haïch quanh pheá quaûn vaø haïch roán phoåi. Ñaïi theå : Moät haïch nhieãm carbon ôû roán phoåi coù maàu ñen nhö haéc ín (hình 1) Hình 1: Haïch nhieãm carbon ôû roán phoåi xeû ñoâi cho thaáy maët caét maàu ñen nhö haéc ín. Vi theå: Muïc tieâu caàn tìm: 1. Ñaïi thöïc baøo öù ñoïng carbon, taäp trung trong caùc xoang baïch huyeát cuûa haïch (xoang döôùi voû, xoang quanh nang, xoang tuûy). 2. Nang limphoâ thöù caáp trong vuøng voû haïch. Löu yù: Hoïc vieân caàn oân laïi caáu taïo moâ hoïc cuûa haïch limphoâ. Vôùi VK 4, quan saùt caùc thaønh phaàn caáu taïo moâ hoïc bình thöôøng cuûa haïch nhö voû bao sôïi, vaùch ngaên sôïi vaøo vuøng voû, vuøng voû vôùi caùc nang limphoâ thöù caáp, vuøng caän voû, vuøng tuûy, caùc xoang baïch huyeát döôùi voû, xoang quanh nang vaø xoang tuûy (hình 2).
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.