Bài 9: LÀM VIỆC VỚI DÃY SỐ (tt)

doc
Số trang Bài 9: LÀM VIỆC VỚI DÃY SỐ (tt) 3 Cỡ tệp Bài 9: LÀM VIỆC VỚI DÃY SỐ (tt) 42 KB Lượt tải Bài 9: LÀM VIỆC VỚI DÃY SỐ (tt) 0 Lượt đọc Bài 9: LÀM VIỆC VỚI DÃY SỐ (tt) 4
Đánh giá Bài 9: LÀM VIỆC VỚI DÃY SỐ (tt)
4.8 ( 10 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Nội dung

GVHD : LÂM THANH VIỆT SVTT : DANH PHƯƠNG VŨ Ngày soạn : 28 – 02 – 2010 Ngày dạy : 04 – 03 – 2010 Lớp dạy : 8A1 GIÁO ÁN TIN HỌC 8 Bài 9: LÀM VIỆC VỚI DÃY SỐ (tt) I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức - Biết được khái niệm mảng - Hiểu thuật toán tìm số lớn nhất và nhỏ nhất của dãy số 2. Kỹ năng - Biết cách khai báo mảng, nhập in, truy cập các phần tử của mảng - Viết được đoạn chương trình có sử dụng biến mảng ở bài toán đơn giản. 3. Thái độ - Rèn luyện tư duy khoa học, tư duy logic. - Rèn luyện ý thức học tập, ham thích tìm hiểu. II. CHUẨN BỊ: 1. Giáo viên: - SGK, giáo án, phòng máy tính đã được cài sẵn Tubo Pascal, bảng phụ. 2. Học sinh SGK, đồ dùng học tập… III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC: Hoạt động của GV và HS Nội dung GV: Cho HS đọc ví dụ 3 Sgk. - GV giải thích thuật toán tìm giá trị lớn nhất: + Đầu tiên gán giá trị số thứ nhất của dãy số cho Max (ban đầu tạm thời coi số thứ nhất là số lớn nhất tạm thời). + So sánh số lớn nhất tạm thời này với số thứ 2, nếu số thứ 2 lớn hơn số thứ nhất tạm thời-Max thì gán giá trị của số thứ 2 cho Max. Như vậy, đến thời điểm này, Max là số lớn nhất của số thứ 1 và số thứ 2. + Cứ tiếp tục như vậy, đem so sánh Max với tất cả các số còn lại, gập số nào lớn hơn Max thì lại gán giá trị của số đó cho Max. Sau khi so sánh đến số cuối cùng của dãy số thì Max chính là giá trị lớn nhất của dãy số. GV: Yêu cầu HS trình bày lại thuật toán. Giáo án Tin học 3. Ví dụ: Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của dãy số. * Ví dụ 3: (SGK). program MaxMin; uses crt; Var i, n, Max, Min: integer; A: array[1..100] of integer; Phần thân chương trình sẽ tương tự dưới đây: Begin clrscr; write('Hay nhap do dai cua day so, N = Trường THCS Mỹ Xuyên GVHD : LÂM THANH VIỆT SVTT : DANH PHƯƠNG VŨ '); readln(n); GV: Cho HS thảo luận nhóm để nghiên cứu cách writeln('Nhap cac viết chương trình dựa trên các câu hỏi: phan tu cua day so:'); + Hãy nêu yêu cầu của chương trình? For i:=1 to n do + Trong chương trình đã khai báo những biến Begin gì? Nêu tác dụng của từng biến? Phân loại các biến? write('a[',i,']='); + Theo em mảng A có bao nhiêu phần tử? readln(a[i]); + Hãy giải thích các câu lệnh trong phần thân End; của chương trình? Max:=a[1]; HS: Các nhóm HS thảo luận và cử đại diện trả Min:=a[1]; lời. for i:=2 to n do GV: Nhận xét và đưa ra kết luận. begin GV: Trong chương trình vừa nghiên cứu ta lưu if Maxa[i] then Min:=a[i]; end; write('So lon nhat GV: Nhấn mạnh: Qua ví dụ ta thấy sự khác biệt la Max = ',Max); giữa người và máy tính khi giải quyết công việc. write('; So nho Trong nhiều tình huống con người giải các bài nhat la Min = ',Min); toán hiệu quả hơn nhiều máy tính. Còn máy tính readln lại hơn hẳn con người đối với những tính toán số End. lớn hoặc với số nhiều… *Lưu ý: Số các phần tử của mảng (kích thước của mảng) cần được khai báo bằng một số cụ thể. IV. CỦNG CỐ VÀ DẶN DÒ: - Về nhà đọc và tìm hiểu một số chương trình trong Pascal có khai báo và sử dụng biến mảng. - Tập viết một số câu lệnh khai báo biến mảng, ôn luyện cách sử dụng các câu lệnh lặp. - Nhớ lại các kĩ năng đọc, hiểu và chỉnh sửa chương trình. - Làm các câu hỏi và bài tập cuối bài trong Sgk. Mỹ Xuyên, ngày / / 2010 Người duyệt Người soạn GVHD : LÂM THANH VIỆT Giáo án Tin học SVTT : DANH PHƯƠNG VŨ Trường THCS Mỹ Xuyên
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.