Bài 11: Liên kết gen và hoán vị gen

pdf
Số trang Bài 11: Liên kết gen và hoán vị gen 18 Cỡ tệp Bài 11: Liên kết gen và hoán vị gen 901 KB Lượt tải Bài 11: Liên kết gen và hoán vị gen 0 Lượt đọc Bài 11: Liên kết gen và hoán vị gen 14
Đánh giá Bài 11: Liên kết gen và hoán vị gen
4.1 ( 14 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Đang xem trước 10 trên tổng 18 trang, để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Tài liệu tương tự

Nội dung

C¬ chÕ gi¶i thÝch liªn kÕt gen I. thÝ nghiÖm cña morgan trªn ruåi giÊm 1.1 §èi t−îng TN I. thÝ nghiÖm cña morgan trªn ruåi giÊm 1.2 Ph−¬ng ph¸p TN 1.3 KÕt qu¶ Pt/c : X F1 : PB : F2 : (100% xám / dài ) X II. Gi¶i thÝch hiÖn t−îng b»ng c¬ së tÕ bμo häc: Xám (B) trội so với đen (b) Dài (V) trội so với ngắn (v) F1 100 % xám dài => P: BV BV X Giao tử P : BV ; BV bv F1 : bv bv bv (xám / dài ) Lai phân tích : BV bv PB : Giao tử PB : FB : BV , bv 1 BV bv X bv bv ; bv : 1 bv bv *. C¬ së tÕ bμo häc cña hiÖn t−îng liªn kÕt gen P: B B V V X B Giao tử P : B Giao tử PB : F1 B b V v b X V v B b , V v v v F1 : PB : b b ; V Lai phân tích : b ; v b b v b v v B b b V B b v b b v V v v v FB : Liªn kÕt gen III. ý nghÜa cña ®Þnh luËt Sù liªn kÕt x¶y ra trong ®iÒu kiÖn nμo? HiÖn t−îng liªn kÕt gen cã lîi g× cho viÖc chän gièng? TRƯỜNG THPT THPT TĨNH TĨNH GIA GIA IIII TRƯỜNG HỌC NỮA - HỌC MÃI II - HOÁN VỊ GEN: 1 - THÍ NGHIỆM CỦA MOOCGAN: II - HOÁN VỊ GEN: 1 - THÍ NGHIỆM CỦA MOOCGAN: Pt/c : X Đen, cụt Xám, dài F1 : (100% xám / dài ) pa : X Xám, dài Đen, cụt Fa : Xám, dài Đen, cụt 965 : 944 (0,415) ( 0,415) Xám, cụt : 206 (0,085) Đen, dài : 185 (0,085)
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.