80 BÀI TRẮC NGHIỆM HOÁ ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI

doc
Số trang 80 BÀI TRẮC NGHIỆM HOÁ ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI 8 Cỡ tệp 80 BÀI TRẮC NGHIỆM HOÁ ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI 158 KB Lượt tải 80 BÀI TRẮC NGHIỆM HOÁ ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI 9 Lượt đọc 80 BÀI TRẮC NGHIỆM HOÁ ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI 75
Đánh giá 80 BÀI TRẮC NGHIỆM HOÁ ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI
4.7 ( 9 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Tài liệu tương tự

Nội dung

80 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HOÁ ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI Câu 1: Muối Fe2+ làm mất màu dung dịch KMnO4 trong môi trường axít tạo ra ion Fe3+. Còn ion Fe3+ tác  dụng với I tạo ra I2 và Fe2+ . Sắp xếp các chất oxi hoá Fe3+, I2 và MnO4— theo thứ tự mạnh dần? A. Fe3+ < I2 < MnO4— .B. I2 < MnO4— < Fe3+. C. I2 < MnO4— < Fe3+ . D. MnO4— < Fe3+ < I2 . Câu 2: Cho biết các phản ứng xảy ra sau: 2FeBr2 + Br2 → 2FeBr3 2NaBr + Cl2 → NaCl + Br2 Phát biểu đúng là:   A. Tính khử của Cl mạnh hơn Br . B. Tính oxi hoá của Br2 mạnh hơn Cl2.  2+ C. Tính khử của Br mạnh hơn Fe . D. Tính oxi hoá của Cl2 mạnh hơn của Fe3+. Câu 3: Hỗn hợp X gồm Al, Fe2O3, Cu có số mol bằng nhau. Hỗn hợp X tan hoàn toàn trong A. NaOH dư. B. HCl dư. C. AgNO3 dư. D. NH3 dư. Câu 4: Thể tích dung dịch HNO3 1M loãng ít nhất cần dùng để hoà tan hoàn toàn một hỗn hợp gồm 0,15 mol Fe và 0,15 mol Cu (biết rằng phản ứng tạo ra chất khử duy nhất là NO) A. 1 lít. B. 0,6 lít. C. 0,8 lít. D. 1,2 lít. Câu 5: 1,368 gam hỗn hợp X gồm FeO, Fe 2O3, Fe3O4 tác dụng vừa hết với dung dịch HCl, các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu đựơc dung dịch Y, cô cạn dung dịch Y thu được hỗn hợp gồm hai muối, trong đó khối lượng của mu ối FeCl2 là 1,143 gam. Dung dịch Y có thể hoà tan tối đa bao nhiêu gam Cu? A. 0,216 gam. B. 1,836 gam. C. 0,228 gam. D. 0,432 gam. Câu 6: Hoà tan hết hỗn hợp X gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4, trong đó tỉ lệ khối lượng c ủa FeO và Fe2O3 là 9 : 20 trong 200 ml dung dịch HCl 1M thu được dung dịch Y. Dung dịch Y hoà tan được tối đa bao nhiêu gam sắt ? A. 3,36 gam. B. 3,92 gam. C. 4,48 gam. D. 5,04 gam. Câu 7: Cho 11,36 gam hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe 2O3, Fe3O4 phản ứng hết với dung dịch HNO 3 loãng dư thu được 1,344 lít khí NO sản phẩm khử duy nhất (ở đktc) và dung dịch X. Dung dịch X có thể hoà tan được tối đa 12,88 gam Fe. Số mol của HNO3 có trong dung dịch ban đầu là A. 1,04 mol. B. 0,64 mol. C. 0,94 mol. D. 0,88 mol. Câu 8: Cho 11,34 gam bột nhôm vào 300 ml dung dịch hỗn hợp gồm FeCl 3 1,2M và CuCl2 x (M) sau khi phản ứng kết thúc thu được dung dịch X và 26,4 gam hỗn hợp hai kim loại. x có giá trị là A. 0,4M. B. 0,5M. C. 0,8M. D.1,0M. Câu 9: Cho m gam hỗn hợp X gồm Fe và Cu tác dụng với dung dịch HCl dư thu được dung dịch Y, 10m/17 gam chất rắn không tan và 2,688 lít H2 (ở đktc). Để hoà tan m gam hỗn hợp X cần tối thiểu bao nhiêu ml dung dịch HNO3 1M (biết rằng phản ứng chỉ sinh ra sản phẩm khử duy nhất là NO) A. 1200 ml. B. 800 ml. C. 720 ml. D. 480 ml. Câu 10: Cho m gam Fe tan hết trong 400ml dung dịch FeCl 3 1M thu được dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được 71,72 gam chất rắn khan. Để hoà tan m gam Fe cần tối thiểu bao nhiêu ml dung dịch HNO 3 1M (biết sản phẩm khử duy nhất là NO) A. 540 ml. B. 480 ml. C. 160 ml. D. 320 ml. Câu 11: Cho 6,72 gam bột kim loại Fe tác dụng 384 ml dung dịch AgNO 3 1M sau khi phản ứng kết thúc thu được dung dịch A và m gam chất rắn. Dung dịch A tác dụng được tối đa bao nhiêu gam bột Cu? A. 4,608 gam. B. 7,680 gam. C. 9,600 gam. D. 6,144 gam. Câu 12: 400 ml dung dịch hỗn hợp HNO 3 1M và Fe(NO3)3 0,5M có thể hòa tan bao nhiêu gam hỗn hợp Fe và Cu có tỉ lệ só mol nFe : nCu = 2 : 3 (sản phẩm khử duy nhất là NO)? A. 18,24 gam. B. 15,20 gam. C. 14,59 gam. D. 21,89 gam. Câu 13: Hòa tan m gam hỗn hợp gồm Cu và Fe 3O4 trong dung dịch HCl dư sau phản ứng còn lại 8,32 gam chất rắn không tan và dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu được 61,92 gam chất rắn. m có giá trị là A. 31,04 gam. B. 40,10 gam. C. 43,84 gam. D. 46,16 gam. Câu 14: Hòa tan m gam hỗn hợp X gồm FeO, Fe(OH) 2, Fe(OH)3 (trong đó số mol của FeO = số mol Fe(OH)2 trong dung dịch HNO3 vừa đủ thu được dung dịch Y và 1,792 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất ở đktc). Cô cạn dung dịch và lấy chất rắn thu được nung đến khối lượng không đổi thu được 30,4 gam chất rắn khan. Cho 11,2 gam Fe vào dung dịch Y thu được dung dịch Z và p gam chất rắn không tan. ☺ p có giá trị là A. 0,28 gam. B. 0,56 gam. C. 0,84 gam. D. 1,12 gam. ☺ m có giá trị là A. 35,49 gam. B. 34,42 gam. C. 34,05 gam. D. 43,05 gam. Câu 15: Phản ứng nào sau đây chứng tỏ Fe2+ có tính khử yếu hơn so với Cu? A. Fe + Cu2+ → Fe2+ + Cu . B. Fe2+ + Cu → Cu2+ + Fe. C. 2Fe3+ + Cu → 2Fe2+ + Cu2+. D. Cu2+ + 2Fe2+ → 2Fe3+ + Cu. Câu 16: Khẳng định nào sau đây là đúng ? (1). Cu có thể tan trong dung dịch Fe2(SO4)3 . (2). Hỗn hợp gồm Cu, Fe2O3 , Fe3O4 có số mol Cu bằng ½ tổng số mol Fe2O3 và Fe3O4 có thể tan hết trong dung dịch HCl. (3). Dung dịch AgNO3 không tác dụng được với dung dịch Fe(NO3)2. (4). Cặp oxi hóa khử MnO4—/Mn2+ có thế điện cực lớn hơn cặp Fe3+/Fe2+ A. Tất cả đều đúng. B. (1), (2), (4). C. (1), (2). D. (1), (3). Câu 17: Cho các kim loại: Fe, Cu, Al, Ni và các dung dịch: HCl, FeCl 2, FeCl3, AgNO3. Cho từng kim loại vào từng dung dịch muối , có bao nhiêu trường hợp xảy ra phản ứng ? A.16. B. 10. C. 12. D. 9. Câu 18: Cho 1,152 gam hỗn hợp Fe, Mg tác dụng với dung dịch AgNO 3 dư. Sau phản ứng thu được 8,208 gam kim loại. Vây % khối lượng của Mg trong hỗn hợp đầu là A. 63,542%. B. 41,667%. C. 72,92%. D. 62,50%. Câu 19: Cho 200 ml dung dịch AgNO3 2,5x (mol/lit) tác dụng với 200ml dung dịch Fe(NO 3)2 x(mol/lit). Sau khi phản ứng kết thúc thu được 17,25 gam chất rắn và dung dịch X. Cho HCl vào dung dịch X thu được m gam kết tủa . m có giá trị là A. 28,7 gam. B. 34,44 gam. C. 40,18 gam. D. 43,05 gam. Câu 20: Dùng phản ứng của kim loại với dung dịch muối không thể chứng minh A. Cu có tính khử mạnh hơn Ag. B. Cu2+ có tính oxi hóa mạnh hơn Zn2+. C. Fe3+ có tính oxi hóa mạnh hơn Fe2+. D. K có tính khử mạnh hơn Ca. o o o 2 Câu 21: Cho một số giá trị thế điện cực chuẩn E Mg / Mg = -2,37V; E Zn 2 / Zn = -0,76V; E Pb2 / Pb = 0,13V; E o Cu2 / Cu = + 0,34V. Cho biết pin điện hóa chuẩn tạo ra từ cặp nào có suất điện động nhỏ nhất? A. Mg-Cu. B. Zn-Pb. C. Pb-Cu. D. Zn-Cu. Câu 22: Cho 8,4 gam Fe vào dung dịch HNO 3 loãng. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 2,688 lít NO (ở đktc) và dung dịch A. Khối lượng muối sắt (III) nitrat có trong dung dịch A là A. 36,3 gam. B. 30,72 gam. C. 14,52 gam. D. 16,2 gam. Câu 23: Cho 2 phương trình ion rút gọn M2+ + X → M + X2+ M + 2X3+ → M2+ +2X2+ Nhận xét nào sau đây là đúng? A. Tính khử: X > X2+ >M. B. Tính khử: X2+ > M > X. C. Tính oxi hóa: M2+ > X3+> X2+. D. Tính oxi hóa: X3+ > M2+ > X2+. Câu 24: Cho 5,5 gam hỗn hợp bột Fe, Mg, Al vào dung dịch AgNO 3 dư thu được x gam chất rắn. Cho NH3 dư vào dung dịch sau phản ứng, lọc lấy kết tủa nhiệt phân không có không khí được 9,1 gam chất rắn Y. x có giá trị là A. 48,6 gam. B. 10,8 gam. C. 32,4 gam. D. 28 gam. Câu 25: Cho m gam bột Fe vào trong 200 ml dung dịch Cu(NO 3)2 x(M) và AgNO3 0,5M thu được dung dịch A và 40,4 gam chất rắn X. Hòa tan hết chất rắn X bằng dung dịch HCl dư thu được 6,72 lít H2 (đktc). x có giá trị là A. 0,8. B. 1,0. C. 1,2. D. 0,7. Câu 26: Hòa tan hoàn toàn m gam Cu vào 400 gam dung dịch Fe(NO 3)3 12,1% thu được dung dịch A có nồng độ Cu(NO3)2 3,71 %. Nồng độ % Fe(NO3)3 trong dung dịch A là A. 2,39%. B. 3,12%. C. 4,20%. D. 5,64%. Câu 27: Oxi hóa 1,12 gam bột sắt thu được 1,36 gam hỗn hợp Fe2O3 và Fe dư. Hòa tan hết hỗn hợp vào 100 ml dung dịch HCl thu được 168 ml H2 (đktc), dung dịch sau phản ứng không còn HCl. ☺ Tổng khối lượng muối thu được là A. 2,54 gam. B. 2,895 gam. C. 2,7175 gam. D. 2,4513 gam. ☺ Nồng độ dung dịch HCl là A. 0,4M. B. 0,45M. C. 0,5M. D. 0,375M. Câu 28: Cho 5,8 gam muối FeCO 3 tác dụng với dung dịch HNO 3 vừa đủ, thu được hỗn hợp khí chứa CO 2, NO và dung dịch X. Cho dung dịch HCl rất dư vào dung dịch X được dung dịch Y, dung dịch Y này hòa tan tối đa m gam Cu, sinh ra sản phẩm khử NO duy nhất. A. 9,6 gam. B. 11,2 gam. C. 14,4 gam. D. 16 gam. Câu 29: Cho 6,48 gam bột kim loại Al vào 100 ml dung dịch hỗn hợp Fe2(SO4)3 1M và ZnSO4 0,8M. Sau khi kết thúc phản ứng thu được hỗn hợp các kim loại có khối lượng m gam. Trị số của m là A. 16,4 gam. B. 15,1 gam. C. 14,5 gam. D. 15,28 gam. Câu 30: Cho 18,5 gam hỗn hợp Z gồm Fe và Fe3O4 tác dụng với 100 ml dung dịch HNO3 loãng đun nóng và khuấy đều . Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu đươc 2,24lít khí NO duy nhất (đktc), dung dịch Z1 và còn lại 1,46 gam kim loại. Tính nồng độ mol của dung dịch HNO3 và khối lượng muối có trong dung dịch Z1? A. 1,6M và 24,3 gam. B. 3,2M và 48,6 gam. C. 3,2M và 54 gam. D. 1,8M và 36,45 gam. Câu 31: Hỗn hợp A gồm Fe2O3 và Cu đem cho vào HCl dư, thu được dung dịch B và còn 1 gam Cu không tan. Sục khí NH3 dư vào dung dịch B. Kết tủa thu được đem nung ngoài không khí đến khối lượng không đổi được 1,6 gam chất rắn. Khối lượng Cu có trong hỗn hợp đầu là A. 1 gam. B. 3,64 gam. C. 2,64 gam. D. 1,64 gam. Câu 32: Lấy một cốc đựng 34,16 gam hỗn hợp bột kim loại Cu và muối Fe(NO 3)3 rắn khan. Đổ lượng nước dư và khuấy đều hồi lâu, để các phản ứng xảy ra đến cùng (nếu có). Nhận thấy trong cốc còn 1,28 gam chất rắn không bị hoà tan. Chọn kết luận đúng? A. Trong 34,16 gam hỗn hợp lúc đầu có 1,28 gam Cu và 32,88 gam Fe(NO3)3 . B. Trong hỗn hợp đầu có chứa 14,99% Cu và 85,01% Fe(NO3)3 theo khối lượng . C. Trong hỗn hợp đầu có chứa 12,85% Cu và 87,15% Fe(NO3)3 theo khối lượng . D. Tất cả đều sai. Câu 33: Đem hoà tan 5,6 gam Fe trong dung dịch HNO 3 loãng, sau khi phản ứng kết thúc, thấy còn lại 1,12 gam chất rắn không tan. Lọc lấy dung dịch cho vào lượng dư dung dịch AgNO3, sau khi phản ứng kết thúc, thấy xuất hiện m gam chất không tan. Trị số của m là A. 19,36. B. 8,64. C. 4,48. D. 6,48. Câu 34: Hoà tan hoàn toàn 3 kim loại Zn, Fe, Cu bằng dung dịch HNO3 loãng. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được chất rắn không tan là Cu. Phần dung dịch sau phản ứng chứa chất tan nào? A. Zn(NO3)2; Fe(NO3)3. B. Zn(NO3)2; Fe(NO3)2. C. Zn(NO3)2; Fe(NO3)3; Cu(NO3)2. D. Zn(NO3)2; Fe(NO3)2; Cu(NO3)2. Câu 35: Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thí nghiệm nào thu được lượng Ag lớn nhất? A. Cho 8,4 gam bột Fe tác dụng với 400 ml dung dịch AgNO3 1M. B. Cho hỗn hợp gồm 6,5 gam bột Zn và 2,8 gam bột Fe tác dụng với 400 ml dung dịch AgNO3 1M. C. Nhiệt phân 38,32 gam hỗn hợp AgNO3 và Ag theo tỉ lệ số mol tương ứng là 5 : 1. D. Cho 5,4 gam bột Al tác dụng với 420 ml dung dịch AgNO3. Câu 36: Cho m gam hỗn hợp Cu và Fe2O3 trong dung dịch H2SO4 loãng dư thu được dung dịch X và 0,328 gam chất rắn không tan. Dung dịch X làm mất màu vừa hết 48 ml dung dịch KMnO4 1M. m có giá trị là A. 40 gam. B. 43,2 gam. C. 56 gam. D. 48 gam. Câu 37: Cho 12,12 gam hỗn hợp X gồm Al và Fe tác dụng với dung dịch HCl dư thu được dung dịch A và khí H2. Cô cạn dung dịch A thu được 41,94 gam chất rắn khan. Nếu cho 12,12 gam X tác dụng với dung dịch AgNO3 dư thì thu được bao nhiêu gam kim loại? A. 82,944 gam. B. 103,68 gam. C. 99,5328 gam. D. 108 gam. o  o o Câu 38: Cho E Ag / Ag = + 0,8V; E Pb 2 / Pb = - 0,13V; E V 2 / V = - 1,18V. Phản ứng nào sau đây xảy ra? A. V2+ + 2Ag → V +2Ag+. B. V2+ + Pb → V + Pb2+. C. Pb2+ + 2Ag+ → Pb +2Ag. D. Pb + 2Ag+ → Pb2+ +2Ag. 2 Câu 39: Hãy sắp xếp các ion sau đây theo thứ tự bán kính nhỏ dần: Na+, O , Al3+, Mg2+. 2 2 A. Na+ > O > Al3+ > Mg2+. B. O > Na+ > Mg2+ > Al3+. 2 2 C. O > Al3+ > Mg2+ > Na+ . D. Na+ > Mg2+ > Al3+ > O . Câu 40: Hoà tan hết 35,84 gam hỗn hợp Fe và Fe 2O3 bằng dung dịch HNO3 1M tối thiểu thu được dung dịch A trong đó số mol Fe(NO3)2 bằng 4,2 lần số mol Fe(NO3)3 và V lít khí NO (đktc). Số mol HNO3 tác d ụng là A. 1,24 mol. B. 1,50 mol. C. 1,60 mol. D. 1,80 mol. Câu 41: Cho m gam bột Fe tác dụng với 175 gam dung dịch AgNO3 34% sau phản ứng thu được dung dịch X chỉ chứa 2 muối sắt và 4,5 gam chất rắn. Xác định nồng độ % của muối Fe(NO3)2 trong dung dịch X? A. 9,81%. B. 12,36 %. C. 10,84% . D. 15,6%. Câu 42: Cho một lượng Fe hoà tan hết vào dung dịch chứa 0,1 mol HNO3 và 0,15 mol AgNO3 sau phản ứng thu được dung dịch X chỉ chứa Fe(NO3)3 , khí NO và chất rắn Y. Cho x gam bột Cu vào dung dịch X thu được dung dịch Z trong đó có khối lượng của Fe(NO3)3 là 7,986 gam. X có giá trị là A. 1,344 gam. B. 20,624 gam. C. 25,984 gam. D. 19,104 gam. Câu 43: Hoà tan p gam hỗn hợp X gồm CuSO4 và FeSO4 vào nước thu được dung dịch Y. Cho m gam bột Zn dư tác dụng với dung dịch Y sau phản ứng thu được m gam chất rắn. Nếu cho dung dịch Y tác dụng với BaCl2 dư thu được 27,96 gam kết tủa. p có giá trị là A. 20,704 gam. B. 20,624 gam. C. 25,984 gam. D. 19,104 gam. Câu 44: Để khử hoàn toàn 3,04 gam hỗn hợp X gồm FeO, Fe2O3 và Fe3O4 thì cần 0,05 mol H2, mặt khác hoà tan hoàn toàn 3,04 gam hỗn hợp X trong dung dịch H2SO4 (đặc, nóng) thì thu được V ml khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Giá trị của V là A. 224. B. 448. C. 336. D. 112. Câu 44!: Cho m gam bột Al vào 400 ml dung dịch Fe(NO3)3 0,75M và Cu(NO3)2 0,6M sau phản ứng thu được dung dịch X và 23,76 gam hỗn hợp hai kim loại. m có giá trị là A. 9,72 gam. B. 10,8 gam. C. 10,26 gam. D. 11,34 gam. Câu 45: Cho m gam hỗn hợp Fe2O3 và CuO với tỉ lệ mol tương ứng là 1 : 2 bằng dung dịch HCl vừa đủ thu được dung dịch A. Cho dung dịch A tác dụng với m gam bột Fe sau khi phản ứng kết thúc thu được dung dịch B và 31,36 gam chất rắn. m có giá trị là A. 39,2 gam. B. 51,2 gam. C. 48,0 gam. D. 35,84 gam. Câu 46: Hoà tan 39,36 gam hỗn hợp FeO và Fe3O4 vào dung dịch H2SO4 loãng dư thu được dung dịch A. Dung dịch A làm mất màu vừa đủ 56 ml dung dịch KMnO4 1M. Dung dịch A có thể hoà tan vừa đủ bao nhiêu gam Cu? A. 7,68 gam. B. 10,24 gam. C. 5,12 gam. D. 3,84 gam. Câu 47: Kim loại nào sau đây có thể vừa phản ứng với dung dịch HCl vừa phản ứng với Al2(SO4)3? A. Fe. B. Mg. C. Cu. D. Ni. Câu 48: Hoà tan hết m gam hỗn hợp X gồm Mg, FeCl3 vào nước chỉ thu được dung dịch Y gồm 3 muối và không còn chất rắn. Nếu hoà tan m gam X bằng dung dịch HCl thì thu được 2,688 lít H2 (đktc) . Dung dịch Y có thể hoà tan vừa hết 1,12 gam bột sắt. m có trị là: A. 46,82 gam. B. 56,42 gam. C. 41,88 gam. D. 48,38 gam. Câu 49: Để hoà tan hỗn hợp gồm 9,6 gam Cu và 12 gam CuO cần tối thiểu bao nhiêu ml dung dịch hỗn hợp HCl 1,2M và NaNO3 0,12M (sản phẩm khử duy nhất là NO) ? A. 833 ml. B. 866 ml. C. 633 ml. D. 766 ml. Câu 50: Cho m gam hỗn hợp Cu và Fe2O3 tan vừa hết trong dung dịch HCl 18,25% thu được dung dịch X chỉ gồm hai muối. Cô cạn dung dịch X được 58,35 gam muối khan. Nồng độ % của CuCl2 trong dung dịch X là A. 9,48%. B. 10,26 %. C. 8,42% . D. 11,20%. Câu 51: Cho 0,8 mol bột Mg vào dung dịch chứa 0,6 mol FeCl3 và 0,2 mol CuCl2. Sau khi phản ứng kết thúc thu được chất rắn A và dung dịch B. Cô cạn dung dịch B thu được bao nhiêu gam chất rắn? A. 114,1 gam. B. 123,6 gam. C. 143,7 gam. D. 101,2 gam. Câu 52: Hoà tan m gam hỗn hợp A gồm FeO, Fe(OH)2, FeCO3, Fe2O3, Fe3O4 có cùng số mol tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng dư thu đ ược 1,568 lít khí CO2 (đktc) và dung dịch X. Dung dịch X có thể làm mất màu bao nhiêu ml dung dịch KMnO4 1M? A. 42 ml. B. 56 ml. C. 84 ml. D. 112 ml. Câu 53: Cho m bột Al tan hết vào dung dịch HCl và FeCl3 sau phản ứng thu dung dịch X gồm AlCl3 và FeCl2 và V lít khí H2 (đktc). Cô cạn dung dịch X thu được 36,86 gam chất rắn khan, trong đó AlCl3 chiếm 5/7 tổng số mol muối. V có giá trị là A. 6,72 lít. B. 5,376 lít. C. 6,048 lít. D. 8,064 lít. Câu 54: Cho m gam Fe tan vừa đủ trong dung dịch hỗn hợp HCl và FeCl3 thu được dung dịch X chỉ chứa một muối duy nhất và 5,6 lít H2 (đktc). Cô cạn dung dịch X thu được 85,09 gam muối khan. M có giá trị là A. 14 gam. B. 20,16 gam. C. 21,84 gam. D. 23,52 gam. Câu 55: Cho m gam hỗn hợp bột gồm Fe, Cu và Fe2O3 tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl ( lượng dung dịch HCl dùng tối thiểu) thu được dung dịch A gồm FeCl2 và CuCl2 với số mol FeCl2 bằng 9 lần số mol CuCl2 và 5,6 lít H2 (đktc) không còn chất rắn không tan. Cô cạn dung dịch A thu được 127,8 gam chất rắn khan. M c ó gi á tr ị l à A. 68,8 gam. B. 74,4 gam. C. 75,2 gam. D. 69,6 gam. Câu 56: Cho 300 ml dung dịch AgNO3 vào 200 ml dung dịch Fe(NO3)2 sau khi phản ứng kết trhúc thu được 19,44 gam chất rắn và dung dịch X trong đó số mol của Fe(NO3)3 gấp đôi số mol của Fe(NO3)2 còn dư. Dung dịch X có thể tác dụng tối đa bao nhiêu gam hỗn hợp bột kim loại gồm Al và Mg có tỉ lệ số mol tương ứng là 1:3? A. 7,92 gam. B. 11,88 gam. C. 5,94 gam. D. 8,91 gam. Câu 57: Hỗn hợp X gồm Fe(NO3)2 và Fe(NO3)3. Hoà tan m gam X vào nước sau đó cho tác dụng với 16,8 gam bột sắt sau khi phản ứng kết thúc thu được dung dịch Y và 5,6 gam chất rắn không tan. Mặc khác nếu nung m gam X trong điều kiện không có không khí thì thu được hỗn khí có tỉ khối so với H 2 là 21,695. m có giá trị là A. 122 gam. B. 118,4 gam. C. 115,94 gam. D. 119,58 gam. Câu 58: Cho 13,5 gam hỗn hợp Al, Cu, Mg tác dụng với oxi dư thu được 19,9 gam hỗn hợp 3 oxít. Hoà tan hỗn hợp 3 oxít này bằng dung dịch HCl vừa đủ thu được dung dịch X, cho 4,05 gam bột Al dư tác dụng với dung dịch X thu được dung dịch Z và 9,57 gam chất rắn. Cô cạn dung dịch Z thu được bao nhiêu gam chất rắn khan? A. 41,9 gam. B. 30,7 gam. C. 36,38 gam. D. 82,85 gam. Câu 59: Cho 13,24 gam hỗn hợp X gồm Al, Cu, Mg tác dụng với oxi dư thu được 20,12 gam hỗn hợp 3 ox ít. Nếu cho 13,24 gam hỗn hợp X trên tác dụng với dung dịch HNO 3 dư thu được dung dịch Y và sản phẩm khử duy nhất là khí NO. Cô cạn dung dịch Y thu được bao nhiêu gam chất rắn khan A. 64,33 gam. B. 66,56 gam. C. 80,22 gam. D. 82,85 gam. Câu 60: Cho m gam bột Cu dư vào 400 ml dung dịch AgNO3 thu được m + 18,24 gam chất rắn X. Hoà tan hết chất rắn X bằng dung dịch HNO3 loãng dư thu được 4,032 lít khí NO (đktc). m có giá trị là A. 19,20 gam. B. 11,52 gam. C. 17,28 gam. D. 14,40 gam. Câu 61: Cho hỗn hợp bột gồm 0,15 mol Al và x mol Mg phản ứng với 500 ml dung dịch FeCl 3 0,32M thu được 10,31 gam hỗn hợp 2 kim loại và dung dịch X. x có giá trị là A. 0,10 mol. B. 0,12 mol. C. 0,06 mol. D. 0,09 mol. Câu 62: Cho m gam bột Fe vào trong 200 ml dung dịch Cu(NO 3)2 x(M) và AgNO3 0,5M thu được dung dịch A và 40,4 gam chất rắn X. Hòa tan hết chất rắn X bằng dung dịch HCl dư thu được 6,72 lít H2 (đktc). X có giá trị là A. 0,8. B. 1,0. C. 1,2. D. 0,7. Câu 63: Cho m gam hỗn hợp bột kim loại X gồm Cu và Fe vào trong dung dịch AgNO 3 dư thu được m + 54,96 gam chất rắn và dung dịch X. Nếu cho m gam X tác dụng dung dịch HNO 3 loãng dư thu được 4,928 lít NO (đktc). m có giá trị là A. 19,52 gam. B. 16,32 gam. C. 19,12 gam. D. 22,32 gam. Câu 64: Cho các phản ứng: K2Cr2O7 + 14HBr → 3Br2 + 2KBr + 2CrBr3 + 7H2O Br2 +2NaI → 2NaBr + I2 Khẳng định nào sau đây là đúng? 2  A. Tính oxi hoá: I2 > Cr2O7 . B. Tính khử: Cr3+ > I .  C. Tính khử: Br > Cr3+. D. Tính oxi hoá: I2 > Br2. Câu 65: Để hoà tan hết 23,88 gam bột hỗn hợp Cu và Ag có tỉ lệ số mol tương ứng là 4 : 5 cần tối thiểu bao nhiêu ml dung dịch hỗn hợp KNO3 0,2M và HCl 1,0M? A. 520 ml. B. 650 ml. C. 480 ml. D. 500 ml. Câu 66: Cho m gam bột Fe vào dung dịch X chứa 2 gam FeCl 3 sau khi phản ứng kết thúc thu được dung dịch Y và 11,928 gam chất rắn. ☺ m có giá trị là A. 9,1 gam. B. 16,8 gam. C. 18,2 gam. D. 33,6 gam. ☺ Cô cạn dung dịch Y thu được bao nhiêu chất rắn khan? A. 50,825 gam. B. 45,726 gam. C. 48,268 gam. D. 42,672 gam. Câu 67: Cho m gam bột Fe tác dụng với khí Cl 2 sau khi phản ứng kết thúc thu được m + 12,78 gam hỗn hợp X. Hoà tan hết hỗn hợp X trong nước cho đến khi X tan tối đa thì thu được dung dịch Y và 1,12 gam chất rắn. m có giá trị là A. 5,6 gam. B. 11,2 gam. C. 16,8 gam. D. 8,4 gam. Câu 68: Cho 10,45 gam hỗn hợp Na và Mg vào 400 ml dung dịch HCl 1M thu được 6,16 lít H2 (đktc), 4,35 gam kết tủa và dung dịch X.Cô cạn dung dịch X thu được bao nhiêu gam chất rắn khan? A. 22,85 gam. B. 22,70 gam. C. 24,60 gam. D. 24,00 gam. Câu 69: Cho 0,4 mol Mg vào dung dịch chứa 0,2 mol Cu(NO 3)2 và 0,3 mol Fe(NO3)3. Phản ứng kết thúc, khối lượng chất rắn thu được là A. 11,2 gam. B. 15,6 gam. C. 22,4 gam. D. 12,88 gam. Câu 70: Cho m gam Fe vào dung dịch chứa 0,1 mol AgNO 3 và 0,15 mol Cu(NO3)2. Khi phản ứng kết thúc được chất rắn B. Hoà tan B vào dung dịch HCl dư thu được 0,03 mol H2. Giá trị của m là A. 18,28 gam. B. 12,78 gam. C. 12,58. D. 12,88. Câu 71: Cho m gam Mg vào 1 lít dung dịch Cu(NO3)2 0,1M và Fe(NO3)2 0,1M. Sau phản ứng thu được 9,2 gam chất rắn và dung dịch B. Giá trị của m là A. 3,36 gam. B. 2,88 gam. C. 3,6 gam. D. 4,8 gam. Câu 72: Cho 15,12 gam hỗn hợp X gồm kim loại M có hoá trị không đổi (đứng trước H trong dãy hoạt động hoá học) và Fe tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 12,432 lít H2 (đktc). Mặt khác 15,12 gam hỗn h ợp X tác dụng với HNO3 loãng dư thu được 9,296 lít NO (đktc, sản phẩm khử duy nhất) . Thành phần phần trăm khối lượng của Fe trong hỗn hợp X là A. 40%. B. 50%. C. 60%. D. 56%. 2+ Câu 73: Pin điện hoá được tạo thành từ các cặp oxi hoá khử sau đây: Fe /Fe và Pb2+/Pb; Fe2+/Fe và Zn2+/Zn; Fe2+/Fe và Sn2+/Sn; Fe2+/Fe và Ni2+/Ni. Số trường hợp sắt đóng vai trò cực âm là A. 4. B. 3. C. 2. D. 1. Câu 74: Cho a mol kim loại Mg vào dung dịch hỗn hợp chứa b mol CuSO 4 và c mol FeSO4. Kết thúc phản ứng dung dịch thu được ch ứa 2 muối . Xác định điều kiện phù hợp cho kết quả trên. A. a  b. B. b  a < b +c. C. b  a  b +c. D. b < a < 0,5(b + c). Câu 75: Cho hỗn hợp kim loại gồm x mol Zn và y mol Fe vào dung dịch chứa z mol CuSO 4. Kết thúc phản ứng thu được dung dịch thu chứa 2 muối. Xác định điều kiện phù hợp cho kết quả trên A. x  z. B. x  z. C. z  x + y. D. x < z  x + y. Câu 76: Cho m gam hỗn hợp X gồm Al, Fe, Zn, Mg (trong đó Fe chiếm 25,866% khối lượng) tác dụng với dung dịch HCl dư giải phóng 12,32 lít H2 (đktc).Nếu cho m gam hỗn hợp X tác dụng với Cl 2 dư thì thu được m + 42,6 gam hỗn hợp muối. Giá trị của m là A. 24,85 gam. B. 21,65 gam. C. 32,6 gam. D. 26,45 gam. Câu 77: Hỗn hợp X gồm Fe và Cu với tỉ lệ % khối lượng là 4 : 6. Hoà tan m gam X bằng dung dịch HNO 3 thu được 0,448 lít NO (đktc, sản phẩm khử duy nhất ) dung dịch Y và có 0,65 gam kim loại không tan. ☺ Khối lượng muối khan có trong dung dịch Y là A. 5,4 gam. B. 6,4 gam. C. 11,2 gam. D. 8,6 gam. ☺ m có giá trị là A. 8,4 gam. B. 4,8 gam. C. 2,4 gam. D. 6,8 gam. Câu 78: Trong các kim loại dưới đây có bao nhiêu kim loại có thể khử Fe3+ trong dung dịch thành kim loại: Zn, Na, Cu, Al, Fe, Ca, Mg? A. 2. B. 3. C. 4. D. 6. Câu 79: Cho 2 miếng kim loại X có cùng khối lượng, mỗi miếng khi tan hoàn toàn trong dung dịch HCl và dung dịch H2SO4 đặc nóng thu được khí H2 và SO2 với số mol SO2 bằng 1,5 lần số mol của H2. Khối lượng muối clorua bằng 62,75% khối lượng muối sunfat. Kim loại X là A. Zn. B. Cr. C. Ag. D. Cu. Câu 80: Cho 20 gam Fe tác dung với dung dịch HNO3 loãng, sau khi phản ứng kết thúc thu được V lít khí NO duy nhất (đktc) và 3,2 gam chất rắn. Giá trị của V là A. 0,896 lít. B. 2,24 lít. C. 4,48 lít. D. 6,72 lít. ĐÁP ÁN 80 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HOÁ ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI Câu 1 B Câu 9 C Câu 2D Câu 10D Câu 17C Câu 25 B Câu 18B Câu 26A Câu 33 B Câu 41B Câu 49A Câu 57A Câu 65B Câu 34D Câu 42A Câu 50A Câu 58C Câu 66 a.C Câu 73B b.D Câu 74B Câu 3B Câu 11A Câu 4C Câu 12B Câu 5C Câu 13C Câu 6B Câu 14 a.B Câu 7C Câu 15C Câu 8B Câu 16B Câu 23D Câu 31D Câu 24A Câu 32B Câu 19B Câu 27a.C b.B Câu 35D Câu 43D Câu 51A Câu 59B Câu 67B Câu 20D Câu 28D Câu 21C Câu 29B b.B Câu 22C Câu 30B Câu 36A Câu 44A Câu 52B Câu 60C Câu 68A Câu 37B Câu 45d Câu 53B Câu 61D Câu 69B Câu 38 D Câu 46A Câu 54C Câu 62C Câu 70D Câu 39 B Câu 47B Câu 55A Câu 63B Câu 71C Câu 40A Câu 48D Câu 56B Câu 64C Câu 72B Câu 75D Câu 76B Câu 77a.A b.B Câu 78B Câu 79B Câu 80C Câu 44!: *****HẾT*****
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.