4 đề thi khảo sát chất lượng đầu năm có đáp án môn: Hóa học 11 - Trường THPT Văn Quán (Năm học 2014-2015)

pdf
Số trang 4 đề thi khảo sát chất lượng đầu năm có đáp án môn: Hóa học 11 - Trường THPT Văn Quán (Năm học 2014-2015) 10 Cỡ tệp 4 đề thi khảo sát chất lượng đầu năm có đáp án môn: Hóa học 11 - Trường THPT Văn Quán (Năm học 2014-2015) 640 KB Lượt tải 4 đề thi khảo sát chất lượng đầu năm có đáp án môn: Hóa học 11 - Trường THPT Văn Quán (Năm học 2014-2015) 2 Lượt đọc 4 đề thi khảo sát chất lượng đầu năm có đáp án môn: Hóa học 11 - Trường THPT Văn Quán (Năm học 2014-2015) 7
Đánh giá 4 đề thi khảo sát chất lượng đầu năm có đáp án môn: Hóa học 11 - Trường THPT Văn Quán (Năm học 2014-2015)
4.6 ( 18 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Tài liệu tương tự

Nội dung

SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT VĂN QUÁN KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM HỌC 2014-2015 MÔN : HÓA HỌC- LỚP 11 Thời gian làm bài: 60 phút, không kể thời gian giao đề (Đề thi gồm: 02 trang) Mã đề 132 I. PHẦN TRĂC NGHIỆM (5đ) Câu 1: Phản ứng tổng hợp amoniac là: N2(k) + 3H2(k)  2NH3(k) ΔH = –92kJ .Yếu tố không giúp tăng hiệu suất tổng hợp amoniac là : A. Tăng nhiệt độ. B. Tăng áp suất. C. Bổ sung thêm khí nitơ vào hỗn hợp phản ứng D. Lấy amoniac ra khỏi hỗn hợp phản ứng. Câu 2: Cấu hình electron nào sau đây là của lưu huỳnh (Z=16)? A. 1s22s22p63s1 B. 1s22s22p63s23p1 C. 1s22s22p63s23p4 D. 1s22s22p6 Câu 3: Cho phản ứng: H2SO4đ +Zn → ZnSO4+ H2S+ H2O . Hệ số tối giản các chất trong phản ứng lần lượt là: A. 5,4,4,1,5 B. 4,5,4,1,4 C. 4,5,4,1,5 D. 5,4,4,1,4 Câu 4: Dãy gồm các chất phản ứng với dung dịch HCl là: A. Cu(OH)2, Fe, CaO, Al2O3 B. NaOH, Al, CuSO4, CuO. C. Cu(OH)2, Cu, CuO, Fe. D. CaO, Al2O3, Na2SO4, H2SO4. Câu 5: Cho các chất sau: CuO(1), Ag(2), FeO(3), Zn(4), Fe2O3(5). Dung dịch H2SO4 đặc, nóng tác dụng với chất nào tạo khí? A. 2,3,4,5. B. 1,2,3,4,5. C. 2,3. D. 2,3,4. Câu 6: Dẫn 1,68 lit khí SO2(đktc) vào 100ml dung dịch KOH 1,5 M thu được dung dịch X. Cô cạn cẩn thận dung dịch X được bao nhiêu gam chất rắn khan: A. 36 B. 18 C. 24 D. 11,85 Câu 7: Hoà tan 33,8 gam oleum H2SO4.nSO3 vào nước, sau đó cho tác dụng với lượng dư BaCl2 thấy có 93,2 gam kết tủa. Công thức đúng của oleum là : A. H2SO4.SO3 . B. H2SO4.4SO3 C. H2SO4.3SO3 D. H2SO4.2SO3 Câu 8: Cho nguyên tố A có số hiệu nguyên tử Z = 16. Vậy A thuộc: A. Chu kỳ 3, nhóm VIA. B. Chu kỳ 3, nhóm IVA. C. Chu kỳ 4, nhóm VIA. D. Chu kỳ 3, nhóm VA. Câu 9: Axit làm đường hóa than là : A. HCl loãng B. HCl đặc C. H2SO4 đặc D. H2SO4 loãng Câu 10: Cu không tác dụng với chất nào sau đây. A. Dung dịch AgNO3 B. Dung dịch HCl 0 C. Cl2 , t D. Dung dịch H2SO4 đặc, nóng Câu 11: Cho các cặp chất sau đây, cặp chất không phản ứng với nhau là: A. I2 và dung dịch NaCl. B. Br2 và dung dịch NaI. C. Cl2 và dung dịch NaBr. D. Cl2 và dung dịch NaI. Câu 12: Cho các axit HF, HCl, HBr, HI. Thứ tự tính axit Giảm dần là: A. HBr, HCl, HBr, HI . B. HF, HCl, HBr, HI. C. HI, HF, HCl, HBr. D. HI, HBr, HCl ,HF. Câu 13: Cho 4,8 gam Mg tác dụng với dung dịch HCl dư , thoát ra V lit khí H2 (đktc). Giá trị của V là? A. 2,24 lít B. 8,96 lít C. 4,48 lít D. 6,72 lít Câu 14: Cho phản ứng : SO2 + Cl2 + H2O  HCl + H2SO4 Trang 1/2 . Mã đề 132 Hệ số của Cl2 và hệ số của SO2 của phản ứng sau khi cân bằng là: A. 2 và 1 B. 2 và 2 C. 1 và 2 D. 1 và 1 Câu 15: Trong phản ứng 2H2S + 3O2  2SO2 + 2H2O, ta có: A. chất khử là O2, chất oxi hóa là H2S B. chất khử là H2S, chất oxi hóa là O2 C. H2S, O2 đều là chất oxi hóa D. H2S, O2 đều là chất khử Câu 16: Chọn câu sai khi nói về tính chất hóa học của Ozon: A. Ozon oxi hóa tất cả các kim loại kể cả Au và Pt B. Ozon oxi hóa Ag thành Ag2O C. Ozon kém bền hơn oxi D. Ozon oxi hóa ion I- thành I2 Câu 17: Chọn câu sai: A. HF là axít yếu, còn HCl, HBr,HI là những axít mạnh. B. Flo là nguyên tố có độ âm điện cao nhất trong bảng hệ thống tuần hoàn. C. Trong các hợp chất với hydrô và kim loại,các halogen thể hiện số oxi hoá từ -1 đến +7. D. Độ âm điện của các halogen tăng từ iôt đến flo. Câu 18: Dãy kim loại phản ứng được với dung dịch H2SO4 loãng là: A. Cu, Zn, Na B. Au, Al, Pt C. K, Mg, Al,Fe, Zn D. Ag, Ba, Fe, Zn Câu 19: Khí CO2 có lẫn tạp chất là SO2. Để loại bỏ tạp chất thì cần sục hỗn hợp vào dung dịch nào sau đây? A. dd NaOH dư. B. dd Br2 dư. C. dd Ca(OH)2 dư. D. dd Ba(OH)2 dư. Câu 20: Oxi không phản ứng trực tiếp với chất nào sau đây? A. Fe B. Cl2 C. Zn D. Pb II/ PHẦN TỰ LUẬN(5đ). A. PHẦN CHUNG: Câu 1: Hoàn thành dãy biến hoá sau, ghi rõ diều kiện nếu có 1 2 3 4 5 6 MnO2   Cl2   H2SO4   SO3   H2SO4  Br2   SO2  Câu 2: Cho 5 gam hỗn hợp gồm Cu và Al tác dụng vừa đủ với 300 ml dung dịch HCl dư thu được 3,36 lít khí H2 (ở đktc) và m gam chất rắn không tan. a. Tính thành phần phần trăm mỗi kim loại có trong hỗn hợp b. Tính nồng độ mol/l của dung dịch HCl cần dùng c. Cho m gam chất rắn không tan trên tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc, nóng dư. Thấy thoát ra V lít khí SO2 (đktc) là sản phẩm khử duy nhất. Hãy xác định giá trị của V? ( S: 32; Na: 23 ; Ag : 108; Mg : 24; Zn: 65; Fe : 56; Cu : 64; Ca: 40; K:39; Al: 27; O:16 ) B. PHẦN RIÊNG: Câu 3( Dành riêng cho lớp A1): Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết các dung dịch mất nhãn sau: HCl, H2SO4 , NaCl, Ba(OH)2 , Ca(NO3)2. Viết các phương trình phản ứng xảy ra. ----------- HẾT ---------Thí sinh không được sử dụng tài liệu để làm bài . Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm ! Họ tên thí sinh..........................................................SBD................ Trang 2/2 . Mã đề 132 SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT VĂN QUÁN KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM HỌC 2014-2015 MÔN : HÓA HỌC- LỚP 11 Thời gian làm bài: 60 phút, không kể thời gian giao đề (Đề thi gồm: 02 trang) Mã đề 209 I. PHẦN TRĂC NGHIỆM (5đ) Câu 1: Cho các chất sau: CuO(1), Ag(2), FeO(3), Zn(4), Fe2O3(5). Dung dịch H2SO4 đặc, nóng tác dụng với chất nào tạo khí? A. 2,3,4,5. B. 2,3. C. 1,2,3,4,5. D. 2,3,4. Câu 2: Axit làm đường hóa than là : A. H2SO4 loãng B. HCl đặc C. H2SO4 đặc D. HCl loãng Câu 3: Oxi không phản ứng trực tiếp với chất nào sau đây? A. Fe B. Pb C. Zn D. Cl2 Câu 4: Cho các cặp chất sau đây, cặp chất không phản ứng với nhau là: A. Br2 và dung dịch NaI. B. I2 và dung dịch NaCl. C. Cl2 và dung dịch NaI. D. Cl2 và dung dịch NaBr. Câu 5: Cho các axit HF, HCl, HBr, HI. Thứ tự tính axit Giảm dần là: A. HI, HF, HCl, HBr. B. HI, HBr, HCl ,HF. C. HF, HCl, HBr, HI. D. HBr, HCl, HBr, HI . Câu 6: Khí CO2 có lẫn tạp chất là SO2. Để loại bỏ tạp chất thì cần sục hỗn hợp vào dung dịch nào sau đây? A. dd Br2 dư. B. dd NaOH dư. C. dd Ca(OH)2 dư. D. dd Ba(OH)2 dư. Câu 7: Cho nguyên tố A có số hiệu nguyên tử Z = 16. Vậy A thuộc: A. Chu kỳ 3, nhóm VA. B. Chu kỳ 3, nhóm IVA. C. Chu kỳ 4, nhóm VIA. D. Chu kỳ 3, nhóm VIA. Câu 8: Trong phản ứng 2H2S + 3O2  2SO2 + 2H2O, ta có: A. chất khử là H2S, chất oxi hóa là O2 B. chất khử là O2, chất oxi hóa là H2S C. H2S, O2 đều là chất oxi hóa D. H2S, O2 đều là chất khử Câu 9: Cấu hình electron nào sau đây là của lưu huỳnh (Z=16)? A. 1s22s22p63s23p4 B. 1s22s22p6 C. 1s22s22p63s1 D. 1s22s22p63s23p1 Câu 10: Phản ứng tổng hợp amoniac là: N2(k) + 3H2(k)  2NH3(k) ΔH = –92kJ .Yếu tố không giúp tăng hiệu suất tổng hợp amoniac là : A. Tăng nhiệt độ. B. Lấy amoniac ra khỏi hỗn hợp phản ứng. C. Tăng áp suất. D. Bổ sung thêm khí nitơ vào hỗn hợp phản ứng Câu 11: Cho phản ứng : SO2 + Cl2 + H2O  HCl + H2SO4 Hệ số của Cl2 và hệ số của SO2 của phản ứng sau khi cân bằng là: A. 1 và 2 B. 1 và 1 C. 2 và 1 D. 2 và 2 Câu 12: Cho 4,8 gam Mg tác dụng với dung dịch HCl dư , thoát ra V lit khí H2 (đktc). Giá trị của V là? A. 2,24 lít B. 8,96 lít C. 4,48 lít D. 6,72 lít Câu 13: Dãy gồm các chất phản ứng với dung dịch HCl là: A. NaOH, Al, CuSO4, CuO. B. CaO, Al2O3, Na2SO4, H2SO4. C. Cu(OH)2, Cu, CuO, Fe. D. Cu(OH)2, Fe, CaO, Al2O3 Câu 14: Dãy kim loại phản ứng được với dung dịch H2SO4 loãng là: A. Cu, Zn, Na B. Au, Al, Pt C. K, Mg, Al,Fe, Zn D. Ag, Ba, Fe, Zn Trang 1/2 . Mã đề 209 Câu 15: Chọn câu sai khi nói về tính chất hóa học của Ozon: A. Ozon oxi hóa tất cả các kim loại kể cả Au và Pt B. Ozon oxi hóa Ag thành Ag2O C. Ozon kém bền hơn oxi D. Ozon oxi hóa ion I- thành I2 Câu 16: Chọn câu sai: A. HF là axít yếu, còn HCl, HBr,HI là những axít mạnh. B. Độ âm điện của các halogen tăng từ iôt đến flo. C. Trong các hợp chất với hydrô và kim loại,các halogen thể hiện số oxi hoá từ -1 đến +7. D. Flo là nguyên tố có độ âm điện cao nhất trong bảng hệ thống tuần hoàn. Câu 17: Dẫn 1,68 lit khí SO2(đktc) vào 100ml dung dịch KOH 1,5 M thu được dung dịch X. Cô cạn cẩn thận dung dịch X được bao nhiêu gam chất rắn khan: A. 36 B. 24 C. 11,85 D. 18 Câu 18: Cho phản ứng: H2SO4đ +Zn → ZnSO4+ H2S+ H2O . Hệ số tối giản các chất trong phản ứng lần lượt là: A. 5,4,4,1,5 B. 5,4,4,1,4 C. 4,5,4,1,5 D. 4,5,4,1,4 Câu 19: Cu không tác dụng với chất nào sau đây. A. Dung dịch AgNO3 B. Dung dịch HCl 0 C. Cl2 , t D. Dung dịch H2SO4 đặc, nóng Câu 20: Hoà tan 33,8 gam oleum H2SO4.nSO3 vào nước, sau đó cho tác dụng với lượng dư BaCl2 thấy có 93,2 gam kết tủa. Công thức đúng của oleum là : A. H2SO4.SO3 . B. H2SO4.4SO3 C. H2SO4.3SO3 D. H2SO4.2SO3 ----------------------------------------------II/ PHẦN TỰ LUẬN(5đ). A. PHẦN CHUNG: Câu 1: Hoàn thành dãy biến hoá sau, ghi rõ diều kiện nếu có 1 2 3 4 5 6 MnO2   Cl2   H2SO4   SO3   H2SO4  Br2   SO2  Câu 2: Cho 5 gam hỗn hợp gồm Cu và Al tác dụng vừa đủ với 300 ml dung dịch HCl dư thu được 3,36 lít khí H2 (ở đktc) và m gam chất rắn không tan. a. Tính thành phần phần trăm mỗi kim loại có trong hỗn hợp b. Tính nồng độ mol/l của dung dịch HCl cần dùng c. Cho m gam chất rắn không tan trên tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc, nóng dư. Thấy thoát ra V lít khí SO2 (đktc) là sản phẩm khử duy nhất. Hãy xác định giá trị của V? ( S: 32; Na: 23 ; Ag : 108; Mg : 24; Zn: 65; Fe : 56; Cu : 64; Ca: 40; K:39; Al: 27; O:16 ) B. PHẦN RIÊNG: Câu 3( Dành riêng cho lớp A1): Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết các dung dịch mất nhãn sau: HCl, H2SO4 , NaCl, Ba(OH)2 , Ca(NO3)2. Viết các phương trình phản ứng xảy ra. ----------- HẾT ---------Thí sinh không được sử dụng tài liệu để làm bài . Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm ! Họ tên thí sinh..........................................................SBD................ Trang 2/2 . Mã đề 209 SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT VĂN QUÁN KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM HỌC 2014-2015 MÔN : HÓA HỌC- LỚP 11 Thời gian làm bài: 60 phút, không kể thời gian giao đề (Đề thi gồm: 02 trang) Mã đề 357 I. PHẦN TRĂC NGHIỆM (5đ) Câu 1: Hoà tan 33,8 gam oleum H2SO4.nSO3 vào nước, sau đó cho tác dụng với lượng dư BaCl2 thấy có 93,2 gam kết tủa. Công thức đúng của oleum là : A. H2SO4.3SO3 B. H2SO4.2SO3 C. H2SO4.4SO3 D. H2SO4.SO3 . Câu 2: Cấu hình electron nào sau đây là của lưu huỳnh (Z=16)? A. 1s22s22p6 B. 1s22s22p63s23p4 C. 1s22s22p63s23p1 D. 1s22s22p63s1 Câu 3: Khí CO2 có lẫn tạp chất là SO2. Để loại bỏ tạp chất thì cần sục hỗn hợp vào dung dịch nào sau đây? A. dd Ba(OH)2 dư. B. dd NaOH dư. C. dd Br2 dư. D. dd Ca(OH)2 dư. Câu 4: Oxi không phản ứng trực tiếp với chất nào sau đây? A. Cl2 B. Pb C. Fe D. Zn Câu 5: Cho phản ứng : SO2 + Cl2 + H2O  HCl + H2SO4 Hệ số của Cl2 và hệ số của SO2 của phản ứng sau khi cân bằng là: A. 1 và 1 B. 2 và 2 C. 2 và 1 D. 1 và 2 Câu 6: Cho nguyên tố A có số hiệu nguyên tử Z = 16. Vậy A thuộc: A. Chu kỳ 3, nhóm VA. B. Chu kỳ 3, nhóm IVA. C. Chu kỳ 4, nhóm VIA. D. Chu kỳ 3, nhóm VIA. Câu 7: Trong phản ứng 2H2S + 3O2  2SO2 + 2H2O, ta có: A. chất khử là H2S, chất oxi hóa là O2 B. chất khử là O2, chất oxi hóa là H2S C. H2S, O2 đều là chất oxi hóa D. H2S, O2 đều là chất khử Câu 8: Cho các axit HF, HCl, HBr, HI. Thứ tự tính axit Giảm dần là: A. HF, HCl, HBr, HI. B. HI, HBr, HCl ,HF. C. HI, HF, HCl, HBr. D. HBr, HCl, HBr, HI . Câu 9: Dãy gồm các chất phản ứng với dung dịch HCl là: A. NaOH, Al, CuSO4, CuO. B. CaO, Al2O3, Na2SO4, H2SO4. C. Cu(OH)2, Cu, CuO, Fe. D. Cu(OH)2, Fe, CaO, Al2O3 Câu 10: Cho 4,8 gam Mg tác dụng với dung dịch HCl dư , thoát ra V lit khí H2 (đktc). Giá trị của V là? A. 2,24 lít B. 8,96 lít C. 4,48 lít D. 6,72 lít Câu 11: Chọn câu sai khi nói về tính chất hóa học của Ozon: A. Ozon oxi hóa tất cả các kim loại kể cả Au và Pt B. Ozon oxi hóa Ag thành Ag2O C. Ozon kém bền hơn oxi D. Ozon oxi hóa ion I- thành I2 Câu 12: Axit làm đường hóa than là : A. HCl loãng B. H2SO4 đặc C. H2SO4 loãng D. HCl đặc Câu 13: Dãy kim loại phản ứng được với dung dịch H2SO4 loãng là: A. Cu, Zn, Na B. Au, Al, Pt C. K, Mg, Al,Fe, Zn D. Ag, Ba, Fe, Zn Câu 14: Cho các cặp chất sau đây, cặp chất không phản ứng với nhau là: A. Br2 và dung dịch NaI. B. Cl2 và dung dịch NaBr. C. I2 và dung dịch NaCl. D. Cl2 và dung dịch NaI. Câu 15: Chọn câu sai: Trang 1/2 . Mã đề 357 A. HF là axít yếu, còn HCl, HBr,HI là những axít mạnh. B. Độ âm điện của các halogen tăng từ iôt đến flo. C. Trong các hợp chất với hydrô và kim loại,các halogen thể hiện số oxi hoá từ -1 đến +7. D. Flo là nguyên tố có độ âm điện cao nhất trong bảng hệ thống tuần hoàn. Câu 16: Dẫn 1,68 lit khí SO2(đktc) vào 100ml dung dịch KOH 1,5 M thu được dung dịch X. Cô cạn cẩn thận dung dịch X được bao nhiêu gam chất rắn khan: A. 36 B. 24 C. 11,85 D. 18 Câu 17: Cho phản ứng: H2SO4đ +Zn → ZnSO4+ H2S+ H2O . Hệ số tối giản các chất trong phản ứng lần lượt là: A. 5,4,4,1,5 B. 5,4,4,1,4 C. 4,5,4,1,5 D. 4,5,4,1,4 Câu 18: Cu không tác dụng với chất nào sau đây. A. Dung dịch AgNO3 B. Dung dịch HCl C. Cl2 , t0 D. Dung dịch H2SO4 đặc, nóng Câu 19: Cho các chất sau: CuO(1), Ag(2), FeO(3), Zn(4), Fe2O3(5). Dung dịch H2SO4 đặc, nóng tác dụng với chất nào tạo khí? A. 2,3. B. 1,2,3,4,5. C. 2,3,4,5. D. 2,3,4. Câu 20: Phản ứng tổng hợp amoniac là: N2(k) + 3H2(k)  2NH3(k) ΔH = –92kJ .Yếu tố không giúp tăng hiệu suất tổng hợp amoniac là : A. Lấy amoniac ra khỏi hỗn hợp phản ứng. B. Tăng áp suất. C. Bổ sung thêm khí nitơ vào hỗn hợp phản ứng D. Tăng nhiệt độ. ----------------------------------------------II/ PHẦN TỰ LUẬN(5đ). A. PHẦN CHUNG: Câu 1: Hoàn thành dãy biến hoá sau, ghi rõ diều kiện nếu có 1 2 3 4 5 6 MnO2   Cl2   H2SO4   SO3   H2SO4  Br2   SO2  Câu 2: Cho 5 gam hỗn hợp gồm Cu và Al tác dụng vừa đủ với 300 ml dung dịch HCl dư thu được 3,36 lít khí H2 (ở đktc) và m gam chất rắn không tan. a. Tính thành phần phần trăm mỗi kim loại có trong hỗn hợp b. Tính nồng độ mol/l của dung dịch HCl cần dùng c. Cho m gam chất rắn không tan trên tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc, nóng dư. Thấy thoát ra V lít khí SO2 (đktc) là sản phẩm khử duy nhất. Hãy xác định giá trị của V? ( S: 32; Na: 23 ; Ag : 108; Mg : 24; Zn: 65; Fe : 56; Cu : 64; Ca: 40; K:39; Al: 27; O:16 ) B. PHẦN RIÊNG: Câu 3( Dành riêng cho lớp A1): Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết các dung dịch mất nhãn sau: HCl, H2SO4 , NaCl, Ba(OH)2 , Ca(NO3)2. Viết các phương trình phản ứng xảy ra. ----------- HẾT ---------Thí sinh không được sử dụng tài liệu để làm bài . Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm ! Họ tên thí sinh..........................................................SBD................ Trang 2/2 . Mã đề 357 SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT VĂN QUÁN KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM HỌC 2014-2015 MÔN : HÓA HỌC- LỚP 11 Thời gian làm bài: 60 phút, không kể thời gian giao đề (Đề thi gồm: 02 trang) Mã đề 485 I. PHẦN TRĂC NGHIỆM (5đ) Câu 1: Cho phản ứng: H2SO4đ +Zn → ZnSO4+ H2S+ H2O . Hệ số tối giản các chất trong phản ứng lần lượt là: A. 5,4,4,1,5 B. 5,4,4,1,4 C. 4,5,4,1,5 D. 4,5,4,1,4 Câu 2: Cho các cặp chất sau đây, cặp chất không phản ứng với nhau là: A. Br2 và dung dịch NaI. B. Cl2 và dung dịch NaBr. C. I2 và dung dịch NaCl. D. Cl2 và dung dịch NaI. Câu 3: Chọn câu sai khi nói về tính chất hóa học của Ozon: A. Ozon oxi hóa tất cả các kim loại kể cả Au và Pt B. Ozon oxi hóa Ag thành Ag2O C. Ozon kém bền hơn oxi D. Ozon oxi hóa ion I- thành I2 Câu 4: Dẫn 1,68 lit khí SO2(đktc) vào 100ml dung dịch KOH 1,5 M thu được dung dịch X. Cô cạn cẩn thận dung dịch X được bao nhiêu gam chất rắn khan: A. 36 B. 24 C. 11,85 D. 18 Câu 5: Chọn câu sai: A. HF là axít yếu, còn HCl, HBr,HI là những axít mạnh. B. Flo là nguyên tố có độ âm điện cao nhất trong bảng hệ thống tuần hoàn. C. Độ âm điện của các halogen tăng từ iôt đến flo. D. Trong các hợp chất với hydrô và kim loại,các halogen thể hiện số oxi hoá từ -1 đến +7. Câu 6: Cu không tác dụng với chất nào sau đây. A. Dung dịch AgNO3 B. Dung dịch H2SO4 đặc, nóng 0 C. Cl2 , t D. Dung dịch HCl Câu 7: Cho các axit HF, HCl, HBr, HI. Thứ tự tính axit Giảm dần là: A. HF, HCl, HBr, HI. B. HI, HBr, HCl ,HF. C. HI, HF, HCl, HBr. D. HBr, HCl, HBr, HI . Câu 8: Trong phản ứng 2H2S + 3O2  2SO2 + 2H2O, ta có: A. H2S, O2 đều là chất khử B. H2S, O2 đều là chất oxi hóa C. chất khử là H2S, chất oxi hóa là O2 D. chất khử là O2, chất oxi hóa là H2S Câu 9: Cho 4,8 gam Mg tác dụng với dung dịch HCl dư , thoát ra V lit khí H2 (đktc). Giá trị của V là? A. 2,24 lít B. 8,96 lít C. 6,72 lít D. 4,48 lít Câu 10: Axit làm đường hóa than là : A. H2SO4 loãng B. H2SO4 đặc C. HCl loãng D. HCl đặc Câu 11: Oxi không phản ứng trực tiếp với chất nào sau đây? A. Cl2 B. Pb C. Fe D. Zn Câu 12: Dãy kim loại phản ứng được với dung dịch H2SO4 loãng là: A. K, Mg, Al,Fe, Zn B. Ag, Ba, Fe, Zn C. Cu, Zn, Na D. Au, Al, Pt Câu 13: Cho phản ứng : SO2 + Cl2 + H2O  HCl + H2SO4 Hệ số của Cl2 và hệ số của SO2 của phản ứng sau khi cân bằng là: A. 2 và 2 B. 1 và 2 C. 1 và 1 D. 2 và 1 Trang 1/2 . Mã đề 485 Câu 14: Khí CO2 có lẫn tạp chất là SO2. Để loại bỏ tạp chất thì cần sục hỗn hợp vào dung dịch nào sau đây? A. dd Br2 dư. B. dd NaOH dư. C. dd Ba(OH)2 dư. D. dd Ca(OH)2 dư. Câu 15: Dãy gồm các chất phản ứng với dung dịch HCl là: A. NaOH, Al, CuSO4, CuO. B. Cu(OH)2, Cu, CuO, Fe. C. Cu(OH)2, Fe, CaO, Al2O3 D. CaO, Al2O3, Na2SO4, H2SO4. Câu 16: Cấu hình electron nào sau đây là của lưu huỳnh (Z=16)? A. 1s22s22p63s1 B. 1s22s22p63s23p1 C. 1s22s22p6 D. 1s22s22p63s23p4 Câu 17: Cho nguyên tố A có số hiệu nguyên tử Z = 16. Vậy A thuộc: A. Chu kỳ 3, nhóm IVA. B. Chu kỳ 3, nhóm VIA. C. Chu kỳ 3, nhóm VA. D. Chu kỳ 4, nhóm VIA. Câu 18: Cho các chất sau: CuO(1), Ag(2), FeO(3), Zn(4), Fe2O3(5). Dung dịch H2SO4 đặc, nóng tác dụng với chất nào tạo khí? A. 2,3. B. 1,2,3,4,5. C. 2,3,4,5. D. 2,3,4. Câu 19: Phản ứng tổng hợp amoniac là: N2(k) + 3H2(k)  2NH3(k) ΔH = –92kJ .Yếu tố không giúp tăng hiệu suất tổng hợp amoniac là : A. Lấy amoniac ra khỏi hỗn hợp phản ứng. B. Bổ sung thêm khí nitơ vào hỗn hợp phản ứng C. Tăng áp suất. D. Tăng nhiệt độ. Câu 20: Hoà tan 33,8 gam oleum H2SO4.nSO3 vào nước, sau đó cho tác dụng với lượng dư BaCl2 thấy có 93,2 gam kết tủa. Công thức đúng của oleum là : A. H2SO4.3SO3 B. H2SO4.4SO3 C. H2SO4.2SO3 D. H2SO4.SO3 . ----------------------------------------------II/ PHẦN TỰ LUẬN(5đ). A. PHẦN CHUNG: Câu 1: Hoàn thành dãy biến hoá sau, ghi rõ diều kiện nếu có 1 2 3 4 5 6 MnO2   Cl2   H2SO4   SO3   H2SO4  Br2   SO2  Câu 2: Cho 5 gam hỗn hợp gồm Cu và Al tác dụng vừa đủ với 300 ml dung dịch HCl dư thu được 3,36 lít khí H2 (ở đktc) và m gam chất rắn không tan. a. Tính thành phần phần trăm mỗi kim loại có trong hỗn hợp b. Tính nồng độ mol/l của dung dịch HCl cần dùng c. Cho m gam chất rắn không tan trên tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc, nóng dư. Thấy thoát ra V lít khí SO2 (đktc) là sản phẩm khử duy nhất. Hãy xác định giá trị của V? ( S: 32; Na: 23 ; Ag : 108; Mg : 24; Zn: 65; Fe : 56; Cu : 64; Ca: 40; K:39; Al: 27; O:16 ) B. PHẦN RIÊNG: Câu 3( Dành riêng cho lớp A1): Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết các dung dịch mất nhãn sau: HCl, H2SO4 , NaCl, Ba(OH)2 , Ca(NO3)2. Viết các phương trình phản ứng xảy ra. ----------- HẾT ---------Thí sinh không được sử dụng tài liệu để làm bài . Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm ! Họ tên thí sinh..........................................................SBD................ Trang 2/2 . Mã đề 485 SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT VĂN QUÁN HƯỚNG DẪN CHẤM KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM HỌC 2014-2015 MÔN : HÓA HỌC- LỚP 11 Thời gian làm bài: 60 phút, không kể thời gian giao đề (Đáp án gồm: 02 trang) I. PHẦN TRĂC NGHIỆM (5đ) Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 132 A C D A D D C A C B A D C D B A B C B B 209 D C D B B A D A A A B C D C A D C B B C Mã đề 357 485 A B B C C A A C A B D D A B B C D D C B A A B A C C C A D C C D B B B D D D D A ghi chú II/ PHẦN TỰ LUẬN(5đ). Câu Nội dung Thang điểm Câu 1 Hoàn thành dãy biến hoá sau, ghi rõ diều kiện nếu có 1 2 3 4 5 MnO2   Cl2  H2SO4   SO3 Lớp A1: mỗi pt   Br2   SO2  6 đúng được 0,25đ,   H2SO4 các lớp còn lại mỗi HD: pt đúng được 0,5đ. Câu 2: ( 2đ) Cho 5 gam hỗn hợp gồm Cu và Al tác dụng vừa đủ với 300 ml dung dịch HCl dư thu được 3,36 lít khí H2 (ở đktc) và m gam chất rắn không tan. a. Tính thành phần phần trăm mỗi kim loại có trong hỗn hợp b. Tính nồng độ mol/l của dung dịch HCl cần dùng c. Cho m gam chất rắn không tan trên tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc, nóng dư. Thấy thoát ra V lít khí SO2 (đktc) là sản phẩm khử duy nhất. Hãy xác định giá trị của V? ( S: 32; Na: 23 ; Ag : 108; Mg : 24; Zn: 65; Fe : 56; Cu : 64; Ca: 40; K:39; Al: 27; O:16 ) HD: Trang 1/2 3,36 a. nH2 = 22,4 = 0,15 mol 2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2 (1) 0,1 0,3 0,15 0,1𝑥 27 → %Al = 5 . 100% = 54% → % Cu = 46%. 0,3 b. [HCl]= 0,3 = 1M c. 0,5đ Cu + 2H2SO4 → CuSO4 + SO2 + 2H2O (2) Ta có: nCu = Câu 3 (1,5đ) 1đ 5−2,7 64 0,5đ = 0,036 mol → VSO2 = 0,036.22,4 = 0,8064 lít. ( Dành riêng cho lớp A1): Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết các dung dịch mất nhãn sau: HCl, H2SO4, NaCl, Ba(OH)2, Ca(NO3)2. Viết các phương trình phản ứng xảy ra. HD: - Dùng quì tím nhúng vào từng dung dịch + lọ nào làm quì tím hóa đỏ là HCl, H2SO4. + Lọ nào làm quì tím hóa xanh là Ba(OH)2. - 2 lọ không có hiện tượng gì là NaCl, Ca(NO3)2. - lấy dd Ba(OH)2 nhỏ vào từng dd HCl, H2SO4 , nếu thấy lọ nào xuất hiện 0,5đ kết tủa là H2SO4, còn lại là HCl. - 2 lọ còn lại dung dung dịch AgNO3 nhận ra NaCl do có kết tủa xuất hiện. 0,5đ lọ còn lại là Ca(NO3)2. Các pt xảy ra: 0,5đ …Hết… Trang 2/2
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.