1000 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HOÁ HỌC - THPT.

doc
Số trang 1000 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HOÁ HỌC - THPT. 189 Cỡ tệp 1000 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HOÁ HỌC - THPT. 2 MB Lượt tải 1000 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HOÁ HỌC - THPT. 9 Lượt đọc 1000 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HOÁ HỌC - THPT. 38
Đánh giá 1000 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HOÁ HỌC - THPT.
4.6 ( 8 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Tài liệu tương tự

Nội dung

1000 Bµi tËp tr¾c nghiÖm ho¸ häc - THPT. PhÇn mét : Ho¸ häc líp 10 Ch¬ng 1 Nguyªn tö C©u 1. Nhµ b¸c häc ®Çu tiªn ®a ra kh¸i niÖm nguyªn tö lµ : A. Men-®ª-lª-Ðp. B. La-voa-di-ª. C. §ª-m«-crit. D. R¬-d¬-pho. C©u 2. Electron ®îc t×m ra n¨m 1897 do c«ng lao chñ yÕu cña : A. R¬-d¬-pho. B. T«m-x¬n. C. Chat-wich. D. Cu-l«ng. C©u 3. ThÝ nghiÖm ph¸t hiÖn ra electron lµ : A. B¾n ph¸ nguyªn tö nit¬ b»ng chïm h¹t . B. Phãng ®iÖn gi÷a hai ®iÖn cùc cã hiÖu ®iÖn thÕ 15 kV ®Æt trong ch©n kh«ng (¸p suÊt kho¶ng 0,001mmHg). C. Cho c¸c h¹t  b¾n ph¸ l¸ vµng máng vµ dïng mµn huúnh quang theo dâi ®êng ®i cña h¹t . D. Dïng h¹t  b¾n ph¸ h¹t nh©n nguyªn tö beri. C©u 4. §Æc tÝnh cña tia ©m cùc lµ : A. Trªn ®êng ®i cña nã, nÕu ta ®Æt mét chong chãng nhÑ th× chong chãng bÞ quay. B. Díi t¸c dông cña ®iÖn trêng vµ tõ trêng th× tia ©m cùc truyÒn th¼ng. C. Khi tia ©m cùc ®i vµo gi÷a hai b¶n ®iÖn cùc mang ®iÖn tÝch tr¸i dÊu th× tia ©m cùc bÞ lÖch vÒ phÝa cùc ©m. D. C¶ A, B vµ C ®Òu ®óng. C©u 5. Trªn ®êng ®i cña tia ©m cùc, nÕu ®Æt mét chong chãng nhÑ th× chong chãng bÞ quay. §iÒu ®ã cho thÊy tia ©m cùc lµ : A. Chïm h¹t vËt chÊt cã khèi lîng. B. Chïm h¹t chuyÓn ®éng víi vËn tèc lín. C. Chïm h¹t mang ®iÖn tÝch ©m. D. Chïm h¹t cã khèi lîng vµ chuyÓn ®éng rÊt nhanh. C©u 6. Khi cho tia ©m cùc ®i vµo gi÷a hai b¶n ®iÖn cùc mang ®iÖn tÝch tr¸i dÊu, tia ©m cùc bÞ lÖch vÒ phÝa cùc d¬ng. §iÒu ®ã chøng tá tia ©m cùc lµ chïm h¹t A. cã khèi lîng. B. cã ®iÖn tÝch ©m. C. cã vËn tèc lín. D. C¶ A, B vµ C. C©u 7. ThÝ nghiÖm t×m ra h¹t nh©n nguyªn tö lµ : A. Sù phãng ®iÖn cao thÕ (15 kV) trong ch©n kh«ng. B. Dïng chïm h¹t  b¾n ph¸ mét l¸ vµng máng vµ dïng mµn huúnh quang theo dâi ®êng ®i cña h¹t . C. B¾n ph¸ h¹t nh©n nguyªn tö nit¬ b»ng h¹t . D. Dïng h¹t  b¾n ph¸ h¹t nh©n nguyªn tö beri. C©u 8. Tõ kÕt qu¶ nµo cña thÝ nghiÖm t×m ra h¹t nh©n nguyªn tö, ®Ó rót ra kÕt luËn: “Nguyªn tö ph¶i chøa phÇn mang ®iÖn tÝch d¬ng cã khèi lîng lín” ? A. HÇu hÕt c¸c h¹t  ®Òu xuyªn th¼ng. B. Cã mét sè Ýt h¹t  ®i lÖch híng ban ®Çu. C. Mét sè rÊt Ýt h¹t  bÞ bËt l¹i phÝa sau. D. C¶ B vµ C. C©u 9. ThÝ nghiÖm t×m ra proton lµ : A. Sù phãng ®iÖn cao thÕ trong ch©n kh«ng. B. Cho c¸c h¹t  b¾n ph¸ l¸ vµng máng. C. B¾n ph¸ h¹t nh©n nguyªn tö nit¬ b»ng h¹t . D. Dïng h¹t  b¾n ph¸ h¹t nh©n nguyªn tö beri. C©u 10. Cho s¬ ®å ph¶n øng h¹t nh©n sau : 4 2H + 14 7N  17 8O + X X lµ : A. Electron. B. Proton. C. N¬tron. D. §¬teri. C©u 11. ThÝ nghiÖm t×m ra n¬tron lµ : A. Sù phãng ®iÖn cao thÕ trong ch©n kh«ng. B. Dïng h¹t  b¾n ph¸ h¹t nh©n nguyªn tö beri. C. B¾n ph¸ h¹t nh©n nguyªn tö nit¬ b»ng h¹t . D. Cho c¸c h¹t  b¾n ph¸ l¸ vµng máng. C©u 12. Trong mäi nguyªn tö, ®Òu cã : A. sè proton b»ng sè n¬tron. B. sè proton b»ng sè electron. C. sè electron b»ng sè n¬tron. D. tæng sè proton vµ n¬tron b»ng tæng sè electron. C©u 13. Trong mäi nguyªn tö ®Òu cã : A. proton vµ electron. B. proton vµ n¬tron. C. n¬tron vµ electron. D. proton, n¬tron vµ electron. C©u 14. Nguyªn tö cña c¸c nguyªn tè kh¸c nhau, cã thÓ gièng nhau vÒ : A. sè proton. B. sè n¬tron. C. sè electron. D. sè hiÖu nguyªn tö. C©u 15. Mäi nguyªn tö ®Òu trung hoµ vÒ ®iÖn do : A. trong nguyªn tö cã sè proton b»ng sè electron. B. h¹t n¬tron kh«ng mang ®iÖn. C. trong nguyªn tö cã sè proton b»ng sè n¬tron. D. C¶ A vµ B. C©u 16. Trong mäi h¹t nh©n cña nguyªn tö c¸c nguyªn tè ®Òu cã A. proton. B. electron. C. n¬tron. D. proton vµ n¬tron. C©u 17. C¸c nguyªn tö cña cïng mét nguyªn tè cã thÓ kh¸c nhau vÒ A. sè proton. B. sè n¬tron. C. sè electron. D. sè hiÖu nguyªn tö. C©u 18. Nh÷ng nguyªn tö cã cïng sè proton nhng kh¸c nhau vÒ sè n¬tron, gäi lµ A. ®ång lîng. B. ®ång vÞ. C. ®ång ph©n. D. ®ång ®¼ng. C©u 19. Khi phãng chïm tia  qua mét l¸ vµng máng ngêi ta thÊy cø 108 h¹t  th× cã mét h¹t bÞ bËt ngîc trë l¹i. Mét c¸ch gÇn ®óng, cã thÓ x¸c ®Þnh ®êng kÝnh cña nguyªn tö lín h¬n ®êng kÝnh cña h¹t nh©n kho¶ng : A. 1016 lÇn. B. 108 lÇn. C. 104 lÇn. D. 102 lÇn. C©u 20. Mét u (®¬n vÞ khèi lîng nguyªn tö) cã khèi lîng tÝnh ra kilogam gÇn b»ng : A. 1,66.10–27 B. 1,99.10–27 C. 16,61.10–27 D. 1,69.10–27 C©u 21. §ång vÞ nµo cña cacbon ®îc sö dông trong viÖc quy íc ®¬n vÞ khèi lîng nguyªn tö : A. 11 6C B. 12 6C C. 13 6C D. 14 6C C©u 22. Sè khèi lµ : A. Khèi lîng cña h¹t nh©n nguyªn tö. B. Khèi lîng cña nguyªn tö. C. Tæng khèi lîng c¸c proton vµ c¸c n¬tron trong h¹t nh©n nguyªn tö. D. Tæng sè h¹t proton vµ sè h¹t n¬tron cña h¹t nh©n nguyªn tö. C©u 23. §¹i lîng ®Æc trng cho mét nguyªn tè ho¸ häc lµ : A. Sè electron. B. Sè proton. C. Sè n¬tron. D. Sè khèi. C©u 24. Cho sè khèi A cña mét nguyªn tö th× cha x¸c ®Þnh ®îc : A. B. C. D. sè proton. sè n¬tron. sè electron. C¶ A, B vµ C. C©u 25. Cho c¸c nguyªn tö : 14 15 17 17 18 6C , 7N , 8N , 9F , 10Ne. Cã bao nhiªu nguyªn tö cã cïng sè n¬tron ? A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 C©u 26. §¹i lîng kh«ng ®Æc trng cho mét nguyªn tè ho¸ häc lµ : A. Sè n¬tron. B. Sè proton. C. §iÖn tÝch h¹t nh©n. D. Sè hiÖu nguyªn tö. C©u 27. ChØ ra néi dung ®óng: A. ChØ cã nguyªn tö oxi míi cã 8 proton. B. ChØ cã nguyªn tö oxi míi cã 8 n¬tron. C. ChØ cã nguyªn tè oxi míi cã 8 electron ë vá electron. D. C¶ A, B, C. C©u 28. Cã bao nhiªu lo¹i ph©n tö níc, biÕt r»ng oxi vµ hi®ro cã c¸c ®ång vÞ sau : 1 2 3 16 17 18 1H , 1H , 1H , 8O , 8O , 8O . A. 9 B. 15 C. 18 D. 21 C©u 29. Nguyªn tè hi®ro trong tù nhiªn cã bao nhiªu ®ång vÞ ? A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 C©u 30. Nguyªn tè ho¸ häc nµo cã mét ®ång vÞ mµ h¹t nh©n cã sè n¬tron b»ng 2 lÇn sè proton ? A. Hi®ro. B. Cacbon. C. Oxi. D. Brom. C©u 31. Nguyªn tè ho¸ häc duy nhÊt cã 3 kÝ hiÖu ho¸ häc lµ : A. Hi®ro. B. Oxi. C. Cacbon. D. S¾t. C©u 32. C¸c ®ång vÞ cã sè khèi kh¸c nhau lµ do kh¸c nhau vÒ : A. sè proton. B. sè n¬tron. C. sè electron. D. sè hiÖu nguyªn tö. C©u 33. Nguyªn tö khèi cã ®¬n vÞ lµ : A. g. B. kg. C. u. D. g/mol. C©u 34. §¬teri lµ : A. 1 1H B. 2 1H C. 3 1H D. 4 1H C©u 35. §ång trong tù nhiªn cã 2 ®ång vÞ nguyªn tö trung b×nh lµ 63,54. VËy hµm lîng phÇn tr¨m Cu vµ 63 Cu, cã khèi lîng 65 Cu trong ®ång tù nhiªn lµ : 63 A. 50% B. 10% C. 70% D. 73% C©u 36. Nguyªn tö khèi trung b×nh cña brom lµ 79,91. Brom cã hai ®ång vÞ, biÕt 79 35Br chiÕm 54,5%. VËy sè khèi cña ®ång vÞ thø hai lµ : A. 80 B. 81 C. 82 D. 81,5 C©u 37. Nguyªn tö khèi vµ khèi lîng mol nguyªn tö cã cïng A. trÞ sè. B. gi¸ trÞ. C. ®¬n vÞ. D. c¶ A, B, C. C©u 38. Sù chuyÓn ®éng cña electron trong nguyªn tö cã tÝnh chÊt A. theo nh÷ng quü ®¹o trßn. B. theo nh÷ng quü ®¹o h×nh bÇu dôc. C. kh«ng theo quü ®¹o x¸c ®Þnh. D. theo nh÷ng quü ®¹o x¸c ®Þnh nhng quü ®¹o cã h×nh d¹ng bÊt k×. C©u 39. Trong nguyªn tö, mçi electron cã khu vùc tån t¹i u tiªn cña m×nh, do mçi electron cã mét A. vÞ trÝ riªng. B. quü ®¹o riªng. C. n¨ng lîng riªng. D. ®¸m m©y riªng. C©u 40. Ph©n líp d chøa tèi ®a A. 2 electron. B. 6 electron. C. 10 electron. D. 14 electron. C©u 41. Líp electron M b·o hoµ khi líp ®ã chøa A. 8 electron. B. 18 electron. C. 32 electron. D. 36 electron. C©u 42. C¸c electron ë líp nµo liªn kÕt víi h¹t nh©n chÆt chÏ nhÊt ? A. Líp N. B. Líp M. C. Líp L. D. Líp K. C©u 43. S¾t A. s. 26 Fe lµ nguyªn tè B. p. C. d. D. f. C©u 44. CÊu h×nh electron cña nguyªn tö Fe (Z = 26) lµ : A. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2. B. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d8. C. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2. D. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d7 4s2. C©u 45. CÊu h×nh electron cña ion Fe3+ (Z = 26) lµ : A. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d3. B. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d3 4s2. C. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d9 4s2. D. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5. C©u 46. Ion A3+ cã ph©n líp electron ngoµi cïng lµ 3d 2. CÊu h×nh electron cña A lµ : A. [Ar]3d5. B. [Ar]4s2 3d3. C. [Ar]3d3 4s2. D. TÊt c¶ ®Òu sai. C©u 47. CÊu h×nh electron ë tr¹ng th¸i kÝch thÝch cña nguyªn tö cacbon (Z = 6) lµ : A.   B.    C.      D.        C©u 48. C¸c nguyªn tö khÝ hiÕm (trõ He) cã sè electron ë líp ngoµi cïng lµ : A. 1, 2, 3 B. 4 C. 5, 6, 7 D. 8 C©u 49. Trong nguyªn tö Fe, c¸c electron ho¸ trÞ lµ c¸c electron ë : 26 A. Ph©n líp 4s vµ 4p. B. Ph©n líp 3d vµ 4s. C. Ph©n líp 3d. D. Ph©n líp 4s. C©u 50. Nguyªn tö cã Z = 17, ®ã lµ nguyªn tö cña nguyªn tè : A. kim lo¹i. B. phi kim. C. ¸ kim. D. khÝ hiÕm. C©u 51. Cho c¸c h¹t vi m« cã thµnh phÇn nh sau : 6p, 6n, 6e ; 8p, 8n, 10e ; 9p, 10n, 10e ; 10p, 10n, 10e ; 11p, 12n, 10e ; 13p, 14n, 13e ; 13p, 13n, 13e ; 13p, 14n, 10e. Cã bao nhiªu h¹t trung hoµ vÒ ®iÖn ? A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 Ch¬ng 2 B¶ng tuÇn hoµn vµ ®Þnh luËt tuÇn hoµn c¸c nguyªn tè ho¸ häc C©u 52 : Trong b¶ng tuÇn hoµn, c¸c nguyªn tè ho¸ häc ®îc s¾p xÕp díi ¸nh s¸ng cña A. thuyÕt cÊu t¹o nguyªn tö. B. thuyÕt cÊu t¹o ph©n tö. C. ThuyÕt cÊu t¹o ho¸ häc. D. ®Þnh luËt tuÇn hoµn c¸c nguyªn tè hãa häc. C©u 53 : C¸c nguyªn tè ho¸ häc trong b¶ng tuÇn hoµn ®îc s¾p xÕp theo nguyªn t¾c : A. C¸c nguyªn tè cã cïng sè líp electron trong nguyªn tö ®îc xÕp cïng mét hµng. B. C¸c nguyªn tè cã cïng sè electron ho¸ trÞ trong nguyªn tö ®îc xÕp thµnh mét cét. C. C¸c nguyªn tè ®îc s¾p theo theo chiÒu t¨ng dÇn cña ®iÖn tÝch h¹t nh©n nguyªn tö. D. C¶ A, B vµ C. C©u 54 : C¸c nguyªn tè ho¸ häc trong b¶ng tuÇn hoµn ®îc s¾p xÕp theo chiÒu t¨ng dÇn cña A. sè n¬tron trong h¹t nh©n. B. sè proton trong h¹t nh©n. C. sè electron ë líp ngoµi cïng. D. c¶ B vµ C. C©u 55 : Trong b¶ng tuÇn hoµn c¸c nguyªn tè ho¸ häc cã bao nhiªu chu k× nhá ? A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 C©u 56 : Nguyªn tè canxi thuéc chu k× A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 C©u 57 : Hai nguyªn tè A vµ B cïng mét nhãm, thuéc hai chu k× nhá liªn tiÕp nhau (ZA < ZB). VËy ZB – ZA b»ng : A. 1 B. 6 C. 8 D. 18 C©u 58 : ChØ ra néi dung sai khi nãi vÒ c¸c nguyªn tè trong cïng mét nhãm : A. Cã tÝnh chÊt ho¸ häc gÇn gièng nhau. B. Nguyªn tö cña chóng cã cÊu h×nh electron t¬ng tù nhau. C. Nguyªn tö cña chóng cã sè electron ho¸ trÞ b»ng nhau. D. §îc s¾p xÕp thµnh mét hµng. C©u 59 : Khèi c¸c nguyªn tè p gåm c¸c nguyªn tè : A. nhãm IA vµ IIA. B. nhãm IIIA ®Õn nhãm VIIIA (trõ He). C. nhãm IB ®Õn nhãm VIIIB. D. xÕp ë hai hµng cuèi b¶ng. C©u 60 : Nguyªn nh©n cña sù biÕn ®æi tuÇn hoµn tÝnh chÊt cña c¸c nguyªn tè lµ sù biÕn ®æi tuÇn hoµn A. cña ®iÖn tÝch h¹t nh©n. B. cña sè hiÖu nguyªn tö. C. cÊu h×nh electron líp ngoµi cïng cña nguyªn tö. D. cÊu tróc líp vá electron cña nguyªn tö. C©u 61 : Sè thø tù cña nhãm A cho biÕt : A. sè hiÖu nguyªn tö. B. sè electron ho¸ trÞ cña nguyªn tö. C. sè líp electron cña nguyªn tö. D. sè electron trong nguyªn tö. C©u 62 : Nguyªn nh©n cña sù gièng nhau vÒ tÝnh chÊt ho¸ häc cña c¸c nguyªn tè trong cïng mét nhãm A lµ sù gièng nhau vÒ A. sè líp electron trong nguyªn tö. B. sè electron líp ngoµi cïng cña nguyªn tö. C. sè electron trong nguyªn tö. D. C¶ A, B, C. C©u 63 : Electron ho¸ trÞ cña c¸c nguyªn tè nhãm IA, IIA lµ c¸c electron A. s B. p C. d D. f C©u 64 : Trong mét chu k×, theo chiÒu t¨ng dÇn cña ®iÖn tÝch h¹t nh©n th× : A. tÝnh kim lo¹i gi¶m dÇn, tÝnh phi kim t¨ng dÇn. B. tÝnh kim lo¹i t¨ng dÇn, tÝnh phi kim gi¶m dÇn. C. tÝnh kim lo¹i vµ tÝnh phi kim ®Òu gi¶m dÇn. D. tÝnh kim lo¹i vµ tÝnh phi kim ®Òu t¨ng dÇn. C©u 65 : ChØ ra néi dung ®óng, khi nãi vÒ sù biÕn thiªn tÝnh chÊt cña c¸c nguyªn tè trong cïng chu k× theo chiÒu t¨ng dÇn cña ®iÖn tÝch h¹t nh©n : A. TÝnh kim lo¹i t¨ng dÇn. B. TÝnh phi kim t¨ng dÇn. C. B¸n kÝnh nguyªn tö t¨ng dÇn. D. Sè líp electron trong nguyªn tö t¨ng dÇn. C©u 66 : C¸c nguyªn tè trong cïng mét nhãm A, theo chiÒu t¨ng cña ®iÖn tÝch h¹t nh©n th× : A. tÝnh kim lo¹i t¨ng dÇn, ®ång thêi tÝnh phi kim gi¶m dÇn. B. tÝnh kim lo¹i gi¶m dÇn, ®ång thêi tÝnh phi kim t¨ng dÇn. C. tÝnh kim lo¹i vµ tÝnh phi kim ®ång thêi t¨ng dÇn. D. tÝnh kim lo¹i vµ tÝnh phi kim ®ång thêi gi¶m dÇn. C©u 67 : D·y nµo kh«ng ®îc xÕp theo quy luËt tÝnh kim lo¹i t¨ng dÇn ? A. Li, Na, K, Rb. B. F, Cl, Br, I. C. Al, Mg, Na, K. D. B, C, N, O. C©u 68 : S¾p xÕp c¸c kim lo¹i Na, Mg, Al, K theo quy luËt tÝnh kim lo¹i gi¶m dÇn : A. Na, Mg, Al, K. B. K, Na, Mg, Al. C. Al, Mg, Na, K. D. Na, K, Mg, Al. C©u 69 : Nguyªn tè phi kim m¹nh nhÊt lµ : A. Oxi. B. Flo. C. Clo. D. Nit¬ C©u 70 : Pau-linh quy íc lÊy ®é ©m ®iÖn cña nguyªn tè nµo ®Ó x¸c ®Þnh ®é ©m ®iÖn t¬ng ®èi cho c¸c nguyªn tè kh¸c ? A. Hi®ro. B. Cacbon. C. Flo. D. Clo. C©u 71 : D·y nguyªn tè ®îc xÕp theo chiÒu b¸n kÝnh nguyªn tö gi¶m dÇn lµ : A. C, N, O, F. B. F, Cl, Br, I. C. Li, Na, K, Rb. D. Cl, S, P, Si. C©u 72 : Trong mét chu k×, khi ®i tõ tr¸i sang ph¶i, b¸n kÝnh nguyªn tö gi¶m dÇn do : A. ®iÖn tÝch h¹t nh©n vµ sè líp electron t¨ng dÇn. B. ®iÖn tÝch h¹t nh©n t¨ng dÇn vµ sè líp electron gi¶m dÇn. C. ®iÖn tÝch h¹t nh©n t¨ng dÇn vµ sè líp electron kh«ng ®æi. D. ®iÖn tÝch h¹t nh©n vµ sè líp electron kh«ng ®æi. C©u 73 : §¹i lîng ®Æc trng cho kh¶ n¨ng hót electron cña nguyªn tö c¸c nguyªn tè khi h×nh thµnh liªn kÕt ho¸ häc lµ : A. TÝnh kim lo¹i. B. TÝnh phi kim. C. §iÖn tÝch h¹t nh©n. D. §é ©m ®iÖn. C©u 74 : ChØ ra néi dung sai : TÝnh phi kim cña nguyªn tè cµng m¹nh th× A. kh¶ n¨ng thu electron cµng m¹nh. B. ®é ©m ®iÖn cµng lín. C. b¸n kÝnh nguyªn tö cµng lín. D. tÝnh kim lo¹i cµng yÕu. C©u 75 : Trong mét chu k× nhá, ®i tõ tr¸i sang ph¶i th× ho¸ trÞ cao nhÊt cña c¸c nguyªn tè trong hîp chÊt víi oxi A. t¨ng lÇn lît tõ 1 ®Õn 4. B. gi¶m lÇn lît tõ 4 xuèng 1. C. t¨ng lÇn lît tõ 1 ®Õn 7. D. t¨ng lÇn lît tõ 1 ®Õn 8. C©u 76 : Trong mét chu k×, tõ tr¸i sang ph¶i theo chiÒu t¨ng cña ®iÖn tÝch h¹t nh©n A. tÝnh baz¬ vµ tÝnh axit cña c¸c hi®roxit t¬ng øng yÕu dÇn. B. tÝnh baz¬ vµ tÝnh axit cña c¸c hi®roxit t¬ng øng m¹nh dÇn. C. c¸c hi®roxit cã tÝnh baz¬ yÕu dÇn vµ tÝnh axit m¹nh dÇn. D. c¸c hi®roxit cã tÝnh baz¬ m¹nh dÇn, tÝnh axit yÕu dÇn. C©u 77 : TÝnh chÊt cña c¸c nguyªn tè vµ ®¬n chÊt, còng nh thµnh phÇn vµ tÝnh chÊt t¹o nªn tõ c¸c nguyªn tè ®ã : A. biÕn ®æi liªn tôc theo chiÒu t¨ng cña khèi lîng nguyªn tö. B. biÕn ®æi tuÇn hoµn theo chiÒu t¨ng cña khèi lîng nguyªn tö. C. biÕn ®æi liªn tôc theo chiÒu t¨ng cña ®iÖn tÝch h¹t nh©n. D. biÕn ®æi tuÇn hoµn theo chiÒu t¨ng cña ®iÖn tÝch h¹t nh©n. C©u 78 : TÝnh chÊt kh«ng biÕn ®æi tuÇn hoµn cña c¸c nguyªn tè trong b¶ng tuÇn hoµn lµ : A. B¸n kÝnh nguyªn tö, ®é ©m ®iÖn. B. Sè electron trong nguyªn tö, sè líp electron. C. TÝnh kim lo¹i, tÝnh phi kim cña c¸c nguyªn tè. D. Thµnh phÇn vµ tÝnh chÊt cña c¸c hîp chÊt t¹o nªn tõ c¸c nguyªn tè. C©u 79 : BiÕt vÞ trÝ cña mét nguyªn tè trong b¶ng tuÇn hoµn, kh«ng suy ra ®îc : A. tÝnh kim lo¹i, tÝnh phi kim. B. c«ng thøc oxit cao nhÊt, hîp chÊt víi hi®ro. C. b¸n kÝnh nguyªn tö, ®é ©m ®iÖn. D. tÝnh axit, baz¬ cña c¸c hi®roxit t¬ng øng cña chóng. C©u 80 : Cho nguyªn tè cã Z = 17, nã cã ho¸ trÞ cao nhÊt víi oxi lµ : A. 3 B. 5 C. 7 D. 8 C©u 81 : Nguyªn tè X cã Z = 15, hîp chÊt cña nã víi hi®ro cã c«ng thøc ho¸ häc d¹ng : A. HX B. H2X C. H3X D. H4X C©u 82 A. B. C. D. : Nguyªn tè cã tÝnh chÊt ho¸ häc t¬ng tù canxi : Na K Ba Al C©u 83 : CÆp nguyªn tè ho¸ häc nµo sau ®©y cã tÝnh chÊt ho¸ häc gièng nhau nhÊt ? A. Na, Mg B. Na, K C. K, Ag D. Mg, Al C©u 84 : Sè hiÖu nguyªn tö cña c¸c nguyªn tè trong b¶ng tuÇn hoµn kh«ng cho biÕt A. sè proton trong h¹t nh©n. B. sè electron trong nguyªn tö. C. sè n¬tron. D. sè thø tù cña chu k×, nhãm. C©u 85 : D·y s¾p xÕp c¸c chÊt theo chiÒu tÝnh baz¬ t¨ng dÇn : A. NaOH, Mg(OH)2, Al(OH)3, Si(OH)4. B. Si(OH)4, Al(OH)3, NaOH, Mg(OH)2. C. Mg(OH)2, NaOH, Si(OH)4, Al(OH)3. D. Si(OH)4, Al(OH)3, Mg(OH)2, NaOH. C©u 86 : D·y s¾p xÕp c¸c chÊt theo chiÒu tÝnh axit t¨ng dÇn : A. H4SiO4, H3PO4, H2SO4, HClO4. B. H2SO4, H3PO4, HClO4, H4SiO4. C. HClO4, H2SO4, H3PO4, H4SiO4. D. H3PO4, HClO4, H4SiO4, H2SO4. C©u 87 : §¬n chÊt cña c¸c nguyªn tè nµo sau ®©y cã tÝnh chÊt ho¸ häc t¬ng tù nhau ? A. As, Se, Cl, I. B. F, Cl, Br, I. C. Br, I, H, O. D. O, Se, Br, Cl. C©u 88 : Nguyªn tö nguyªn tè nµo trong nhãm VIIA cã b¸n kÝnh nguyªn tö lín nhÊt ? A. Flo. B. Atatin. C. Iot. D. Clo. C©u 89 : Trong 20 nguyªn tè ®Çu tiªn cña b¶ng tuÇn hoµn, cã bao nhiªu nguyªn tè khÝ hiÕm ? A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 C©u 90 : D·y nguyªn tè nµo sau ®©y s¾p xÕp theo chiÒu b¸n kÝnh nguyªn tö t¨ng dÇn ? A. I, Br, Cl, F. B. C, Si, P, N. C. C, N, O, F. D. Mg, Ca, Sr, Ba. Ch¬ng 3 Liªn kÕt ho¸ häc C©u 91 : ChØ ra néi dung sai khi nãi vÒ ion : A. Ion lµ phÇn tö mang ®iÖn. B. Ion ©m gäi lµ cation, ion d¬ng gäi lµ anion. C. Ion cã thÓ chia thµnh ion ®¬n nguyªn tö vµ ion ®a nguyªn tö. D. Ion ®îc h×nh thµnh khi nguyªn tö nhêng hay nhËn electron. C©u 92 : Cho c¸c ion : Na+, Al3+, SO24 , NO3 , Ca2+, NH 4 , Cl–. Hái cã bao nhiªu cation ? A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 C©u 93 : Trong c¸c ph¶n øng ho¸ häc, nguyªn tö kim lo¹i cã khuynh híng A. nhËn thªm electron. B. nhêng bít electron. C. nhËn hay nhêng electron phô thuéc vµo tõng ph¶n øng cô thÓ. D. nhËn hay nhêng electron phô thuéc vµo tõng kim lo¹i cô thÓ. C©u 94 : Trong ph¶n øng ho¸ häc, nguyªn tö natri kh«ng h×nh thµnh ®îc A. ion natri. B. cation natri. C. anion natri. D. ion ®¬n nguyªn tö natri. C©u 95 : Trong ph¶n øng : 2Na + Cl2  2NaCl, cã sù h×nh thµnh A. cation natri vµ clorua. B. anion natri vµ clorua. C. anion natri vµ cation clorua. D. anion clorua vµ cation natri. C©u 96 : Hoµn thµnh néi dung sau : “B¸n kÝnh nguyªn tö...(1) b¸n kÝnh cation t¬ng øng vµ ... (2) b¸n kÝnh anion t¬ng øng”. A. (1) : nhá h¬n, (2) : lín h¬n. B. (1) : lín h¬n, (2) : nhá h¬n. C. (1) : lín h¬n, (2) : b»ng. D. (1) : nhá h¬n, (2) : b»ng. C©u 97 : Trong tinh thÓ NaCl, xung quanh mçi ion cã bao nhiªu ion ngîc dÊu gÇn nhÊt ? A. 1 B. 4 C. 6 D. 8 C©u 98 : Liªn kÕt ion lµ liªn kÕt ®îc h×nh thµnh bëi A. sù gãp chung c¸c electron ®éc th©n. B. sù cho – nhËn cÆp electron ho¸ trÞ. C. lùc hót tÜnh ®iÖn gi÷a c¸c ion mang ®iÖn tr¸i dÊu. D. lùc hót tÜnh ®iÖn gi÷a c¸c ion d¬ng vµ electron tù do. C©u 99 : ChØ ra néi dung sai khi nãi vÒ tÝnh chÊt chung cña hîp chÊt ion : A. Khã nãng ch¶y, khã bay h¬i. B. Tån t¹i d¹ng tinh thÓ, tan nhiÒu trong níc. C. Trong tinh thÓ chøa c¸c ion nªn dÉn ®îc ®iÖn. D. C¸c hîp chÊt ion ®Òu kh¸ r¾n. C©u 100 : Hoµn thµnh néi dung sau : “C¸c ……….... thêng tan nhiÒu trong níc. Khi nãng ch¶y vµ khi hoµ tan trong níc, chóng dÉn ®iÖn, cßn ë tr¹ng th¸i r¾n th× kh«ng dÉn ®iÖn”. A. hîp chÊt v« c¬ B. hîp chÊt h÷u c¬ C. hîp chÊt ion D. hîp chÊt céng ho¸ trÞ C©u 101 : Trong ph©n tö nµo sau ®©y chØ tån t¹i liªn kÕt ®¬n : N 2, O2, F2, CO2 ? A. N2 B. O2 C. F2 D. CO2 C©u 102 : Cho c¸c ph©n tö : H 2, CO2, Cl2, N2, I2, C2H4, C2H2. Bao nhiªu ph©n tö cã liªn kÕt ba trong ph©n tö ? A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 C©u 103 : Liªn kÕt ®îc t¹o nªn gi÷a hai nguyªn tö b»ng mét hay nhiÒu cÆp electron chung, gäi lµ A. liªn kÕt ion. B. liªn kÕt céng ho¸ trÞ. C. liªn kÕt kim lo¹i. D. liªn kÕt hi®ro. C©u 104 : Trong ph©n tö amoni clorua cã bao nhiªu liªn kÕt céng ho¸ trÞ ? A. 1 B. 2 C. 4 D. 5 C©u 105 : Trong m¹ng tinh thÓ NaCl, c¸c ion Na+ vµ Cl– ®îc ph©n bè lu©n phiªn ®Òu ®Æn trªn c¸c ®Ønh cña c¸c A. h×nh lËp ph¬ng. B. h×nh tø diÖn ®Òu. C. h×nh chãp tam gi¸c. D. h×nh l¨ng trô lôc gi¸c ®Òu. C©u 106 : ChØ ra néi dung sai khi xÐt ph©n tö CO2 : A. Ph©n tö cã cÊu t¹o gãc. B. Liªn kÕt gi÷a nguyªn tö oxi vµ cacbon lµ ph©n cùc. C. Ph©n tö CO2 kh«ng ph©n cùc. D. Trong ph©n tö cã hai liªn kÕt ®«i. C©u 107 : Cho c¸c ph©n tö : H 2, CO2, HCl, Cl2, CH4. Cã bao nhiªu ph©n tö cã cùc ? A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 C©u 108 : Liªn kÕt nµo cã thÓ ®îc coi lµ trêng hîp riªng cña liªn kÕt céng ho¸ trÞ ? A. Liªn kÕt céng ho¸ trÞ cã cùc. B. Liªn kÕt céng ho¸ trÞ kh«ng cã cùc. C. Liªn kÕt ion. D. Liªn kÕt kim lo¹i. C©u 109 : Trong ph©n tö sÏ cã liªn kÕt céng ho¸ trÞ ph©n cùc nÕu cÆp electron chung A. ë gi÷a hai nguyªn tö. B. lÖch vÒ mét phÝa cña mét nguyªn tö. C. chuyÓn h¼n vÒ mét nguyªn tö. D. nhêng h¼n vÒ mét nguyªn tö. C©u 110 : Hoµn thµnh néi dung sau : “Nãi chung, c¸c chÊt chØ cã …………….. kh«ng dÉn ®iÖn ë mäi tr¹ng th¸i”. A. liªn kÕt céng ho¸ trÞ B. liªn kÕt céng ho¸ trÞ cã cùc C. liªn kÕt céng ho¸ trÞ kh«ng cã cùc D. liªn kÕt ion C©u 111 : Trong liªn kÕt gi÷a hai nguyªn tö, nÕu cÆp electron chung chuyÓn h¼n vÒ mét nguyªn tö, ta sÏ cã liªn kÕt A. céng ho¸ trÞ cã cùc. B. céng ho¸ trÞ kh«ng cã cùc. C. ion. D. cho – nhËn. C©u 112 : §Ó ®¸nh gi¸ lo¹i liªn kÕt trong ph©n tö hîp chÊt, ngêi ta cã thÓ dùa vµo hiÖu ®é ©m ®iÖn. Khi hiÖu ®é ©m ®iÖn cña hai nguyªn tö tham gia liªn kÕt  1,7 th× ®ã lµ liªn kÕt A. ion. B. céng ho¸ trÞ kh«ng cùc. C. céng ho¸ trÞ cã cùc. D. kim lo¹i. C©u 113 : ë c¸c nót m¹ng cña tinh thÓ natri clorua lµ A. ph©n tö NaCl. B. c¸c ion Na+, Cl–. C. c¸c nguyªn tö Na, Cl. D. c¸c nguyªn tö vµ ph©n tö Na, Cl2. C©u 114 : Trong tinh thÓ nguyªn tö, c¸c nguyªn tö liªn kÕt víi nhau b»ng A. liªn kÕt céng ho¸ trÞ. B. liªn kÕt ion. C. liªn kÕt kim lo¹i. D. lùc hót tÜnh ®iÖn. C©u 115 : Trong tinh thÓ kim c¬ng, ë c¸c nót m¹ng tinh thÓ lµ : A. nguyªn tö cacbon. B. ph©n tö cacbon. C. cation cacbon. D. anion cacbon. C©u 116 : Trong tinh thÓ iot, ë c¸c ®iÓm nót cña m¹ng tinh thÓ lµ : A. nguyªn tö iot. B. ph©n tö iot. C. anion iotua. D. cation iot. C©u 117 : Trong tinh thÓ níc ®¸, ë c¸c nót cña m¹ng tinh thÓ lµ : A. Nguyªn tö hi®ro vµ oxi. B. Ph©n tö níc. C. C¸c ion H+ vµ O2–. D. C¸c ion H+ vµ OH–. C©u 118 : ChØ ra néi dung sai : Trong tinh thÓ ph©n tö, c¸c ph©n tö ... . A. tån t¹i nh nh÷ng ®¬n vÞ ®éc lËp. B. ®îc s¾p xÕp mét c¸ch ®Òu ®Æn trong kh«ng gian. C. n»m ë c¸c nót m¹ng cña tinh thÓ. D. liªn kÕt víi nhau b»ng lùc t¬ng t¸c m¹nh. C©u 119 : ChØ ra ®©u lµ tinh thÓ nguyªn tö trong c¸c tinh thÓ sau : A. Tinh thÓ iot. B. Tinh thÓ kim c¬ng. C. Tinh thÓ níc ®¸. D. Tinh thÓ photpho tr¾ng. C©u 120 : §Ó lµm ®¬n vÞ so s¸nh ®é cøng cña c¸c chÊt, ngêi ta quy íc lÊy ®é cøng cña kim c¬ng lµ A. 1 ®¬n vÞ. B. 10 ®¬n vÞ. C. 100 ®¬n vÞ. D. 1000 ®¬n vÞ. C©u 121 : ChØ ra néi dung ®óng khi nãi vÒ ®Æc trng cña tinh thÓ nguyªn tö : A. KÐm bÒn v÷ng. B. RÊt cøng. C. NhiÖt ®é nãng ch¶y kh¸ thÊp. D. Cã nhiÖt ®é s«i thÊp h¬n nhiÖt ®é s«i cña nh÷ng chÊt cã m¹ng tinh thÓ ph©n tö. C©u 122 : Ho¸ trÞ trong hîp chÊt ion ®îc gäi lµ A. ®iÖn ho¸ trÞ. B. céng ho¸ trÞ. C. sè oxi ho¸. D. ®iÖn tÝch ion. C©u 123 : Hoµn thµnh néi dung sau : “Trong hîp chÊt céng ho¸ trÞ, ho¸ trÞ cña mét nguyªn tè ®îc x¸c ®Þnh b»ng ............ cña nguyªn tö nguyªn tè ®ã trong ph©n tö”. A. sè electron ho¸ trÞ. B. sè electron ®éc th©n. C. sè electron tham gia liªn kÕt. D. sè obitan ho¸ trÞ. C©u 124 : Hoµn thµnh néi dung sau : “Sè oxi ho¸ cña mét nguyªn tè trong ph©n tö lµ ...(1)… cña nguyªn tö nguyªn tè ®ã trong ph©n tö, nÕu gi¶ ®Þnh r»ng liªn kÕt gi÷a c¸c nguyªn tö trong ph©n tö lµ ...(2)….”. A. (1) : ®iÖn ho¸ trÞ ; (2) : liªn kÕt ion. B. (1) : ®iÖn tÝch ; (2) : liªn kÕt ion. C. (1) : céng ho¸ trÞ ; (2) : liªn kÕt céng ho¸ trÞ. D. (1) : ®iÖn ho¸ trÞ ; (2) : liªn kÕt céng ho¸ trÞ. C©u 125 : Sè oxi ho¸ cña nguyªn tè lu huúnh trong c¸c chÊt : S, H 2S, H2SO4, SO2 lÇn lît lµ : A. 0, +2, +6, +4. B. 0, –2, +4, –4. C. 0, –2, –6, +4. D. 0, –2, +6, +4. C©u 126 : Hîp chÊt mµ nguyªn tè clo cã sè oxi ho¸ +3 lµ : A. NaClO B. NaClO2 C. NaClO3 D. NaClO4 C©u 127 : Sè oxi ho¸ cña nguyªn tè nit¬ trong c¸c hîp chÊt : NH 4Cl, HNO3, NO, NO2, N2, N2O lÇn lît lµ : A. –4, +6, +2, +4, 0, +1. B. –4, +5, –2, 0, +3, –1. C. –3, +5, +2, +4, 0, +1. D. +3, –5, +2, –4, –3, –1. C©u 128 : ChØ ra néi dung sai : A. Sè oxi ho¸ cña nguyªn tè trong c¸c hîp chÊt b»ng ho¸ trÞ cña nguyªn tè ®ã. B. Trong mét ph©n tö, tæng sè oxi ho¸ cña c¸c nguyªn tè b»ng kh«ng. C. Sè oxi ho¸ cña ion ®¬n nguyªn tö b»ng ®iÖn tÝch cña ion ®ã. D. Tæng sè oxi ho¸ cña c¸c nguyªn tè trong ion ®a nguyªn tö b»ng ®iÖn tÝch cña ion ®ã. C©u 129 : Chän néi dung ®óng ®Ó hoµn thµnh c©u sau : “Trong tÊt c¶ c¸c hîp chÊt,...” A. sè oxi ho¸ cña hi®ro lu«n b»ng +1. B. sè oxi ho¸ cña natri lu«n b»ng +1. C. sè oxi ho¸ cña oxi lu«n b»ng –2. D. C¶ A, B, C. C©u 130 : ChØ ra néi dung sai khi hoµn thµnh c©u sau : “Trong tÊt c¶ c¸c hîp chÊt,...” A. kim lo¹i kiÒm lu«n cã sè oxi ho¸ +1. B. halogen lu«n cã sè oxi ho¸ –1. C. hi®ro lu«n cã sè oxi ho¸ +1, trõ mét sè trêng hîp nh hi®rua kim lo¹i (NaH, CaH2 ....). D. kim lo¹i kiÒm thæ lu«n cã sè oxi ho¸ +2. Ch¬ng 4 Ph¶n øng ho¸ häc C©u 131 : Trong ho¸ häc v« c¬, ph¶n øng ho¸ häc nµo cã sè oxi ho¸ cña c¸c nguyªn tè lu«n kh«ng ®æi ? A. Ph¶n øng ho¸ hîp. B. Ph¶n øng trao ®æi. C. Ph¶n øng ph©n hñy. D. Ph¶n øng thÕ. C©u 132 : Trong ho¸ häc v« c¬, ph¶n øng ho¸ häc nµo lu«n lµ ph¶n øng oxi ho¸ – khö ? A. Ph¶n øng ho¸ hîp. B. Ph¶n øng trao ®æi. C. Ph¶n øng ph©n hñy. D. Ph¶n øng thÕ. C©u 133 : Ph¬ng ph¸p th¨ng b»ng electron dùa trªn nguyªn t¾c : A. Tæng sè electron do chÊt oxi ho¸ cho b»ng tæng sè electron mµ chÊt khö nhËn. B. Tæng sè electron do chÊt oxi ho¸ cho b»ng tæng sè electron chÊt bÞ khö nhËn. C. Tæng sè electron do chÊt khö cho b»ng tæng sè electron mµ chÊt oxi ho¸ nhËn. D. Tæng sè electron do chÊt khö cho b»ng tæng sè electron mµ chÊt bÞ oxi ho¸ nhËn. C©u 134 : Trong ho¸ häc v« c¬, lo¹i ph¶n øng ho¸ häc nµo cã thÓ lµ ph¶n øng oxi ho¸ – khö hoÆc kh«ng ph¶i ph¶n øng oxi ho¸ – khö ? A. Ph¶n øng ho¸ hîp vµ ph¶n øng trao ®æi. B. Ph¶n øng trao ®æi vµ ph¶n øng thÕ. C. Ph¶n øng thÕ vµ ph¶n øng ph©n huû. D. Ph¶n øng ph©n huû vµ ph¶n øng ho¸ hîp. C©u 135 : Cho c©u sau : “Ph¶n øng ho¸ häc cã sù thay ®æi sè oxi ho¸ lµ ph¶n øng oxi ho¸ – khö (ý 1). Ph¶n øng ho¸ häc kh«ng cã sù thay ®æi sè oxi ho¸ kh«ng ph¶i lµ ph¶n øng oxi ho¸ – khö (ý 2). A. ý 1 ®óng, ý 2 sai. B. ý 1 sai, ý 2 ®óng. C. C¶ hai ý ®Òu ®óng. D. C¶ hai ý ®Òu sai. C©u 136 : Trong c¸c ph¶n øng ho¸ häc sau, ph¶n øng kh«ng ph¶i ph¶n øng oxi ho¸ – khö lµ A. Fe + 2HCl  FeCl2 + H2 B. AgNO3 + HCl  AgCl + HNO3 C. MnO2 + 4HCl  MnCl2 + Cl2 + 2H2O D. 6FeCl2 + KClO3 + 6HCl  6FeCl3 + KCl + 3H2O C©u 137 : Trong ph¶n øng 10FeSO4 + KMnO4 + 8H2SO4  5Fe2(SO4)3 + K2SO4 + 2MnSO4 + 8H2O A. FeSO4 lµ chÊt oxi ho¸, KMnO4 lµ chÊt khö. B. FeSO4 lµ chÊt oxi ho¸, H2SO4 lµ chÊt khö. C. FeSO4 lµ chÊt khö, KMnO4 lµ chÊt oxi ho¸. D. FeSO4 lµ chÊt khö, H2SO4 lµ chÊt oxi ho¸. C©u 138 : Trong ph¶n øng 2NO2 + 2NaOH  NaNO3 + NaNO2 + H2O NO2 ®ãng vai trß lµ : A. chÊt oxi ho¸. B. chÊt khö. C. võa lµ chÊt oxi ho¸ võa lµ chÊt khö. D. kh«ng ph¶i chÊt oxi ho¸, kh«ng ph¶i chÊt khö. C©u 139 : Trong ph¶n øng o t nO   KClO3  M 2 KCl + 3 O2 2 KClO3 lµ A. chÊt oxi ho¸. B. chÊt khö. C. võa lµ chÊt oxi ho¸, võa lµ chÊt khö. D. kh«ng ph¶i chÊt oxi ho¸, còng kh«ng ph¶i chÊt khö. C©u 140 : Ph¶n øng ho¸ häc mµ NO2 chØ ®ãng vai trß lµ chÊt oxi ho¸ lµ ph¶n øng nµo sau ®©y ? A. 2NO2 + 2NaOH  NaNO3 + NaNO2 + H2O B. NO2 + SO2  NO + SO3 C. 2NO2  N2O4 D. 4NO2 + O2 + 2H2O  4HNO3 C©u 141 : Ph¶n øng ho¸ häc mµ SO2 kh«ng ®ãng vai trß chÊt oxi ho¸, kh«ng ®ãng vai trß chÊt khö lµ ph¶n øng nµo sau ®©y ? A. SO2 + 2H2S  3S + 2H2O B. SO2 + 2NaOH  Na2SO3 + H2O C. SO2 + Br2 + 2H2O  H2SO4 + 2HBr D. Kh«ng cã ph¶n øng nµo. C©u 142 : Ph¶n øng FexOy + HNO3  Fe(NO3)3 + ... kh«ng ph¶i lµ ph¶n øng oxi ho¸ – khö khi : A. x = 1 ; y = 1. B. x = 2 ; y = 3. C. x = 3 ; y = 4. D. x = 1 ; y = 0. C©u 143 : Trong c¸c ph¶n øng ho¸ häc, c¸c nguyªn tö kim lo¹i A. chØ thÓ hiÖn tÝnh khö. B. chØ thÓ hiÖn tÝnh oxi ho¸. C. thÓ hiÖn tÝnh oxi ho¸ hay tÝnh khö tïy kim lo¹i cô thÓ. D. thÓ hiÖn tÝnh oxi ho¸ hay tÝnh khö tïy vµo ph¶n øng cô thÓ. C©u 144 : Ph¶n øng HCl + MnO 2 t0    c©n b»ng cña c¸c chÊt lÇn lît lµ : MnCl2 + Cl2 + H2O cã hÖ sè A. 2, 1, 1, 1, 1. B. 2, 1, 1, 1, 2. C. 4, 1, 1, 1, 2. D. 4, 1, 2, 1, 2. C©u 145 : Ph¶n øng Cu + H2SO4 + NaNO3  CuSO4 + Na2SO4 + NO2 + H2O cã hÖ sè c©n b»ng cña c¸c chÊt lÇn lît lµ : A. 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1. B. 2, 2, 1, 2, 1, 2, 2. C. 1, 2, 2, 1, 1, 2, 2. D. 1, 2, 2, 2, 2, 1, 1. C©u 146 : HÖ sè c©n b»ng cña c¸c chÊt trong ph¶n øng FeS + HNO3  Fe2(SO4)3 + Fe(NO3)3 + NO + H2O lÇn lît lµ : A. 1, 3, 1, 0, 3, 3. B. 2, 6, 1, 0, 6, 3. C. 3, 9, 1, 1, 9, 4. D. 3, 12, 1, 1, 9, 6. C©u 147 : Cho 0,1 mol Zn vµ 0,2 mol Ag t¸c dông hoµn toµn víi HNO 3 t¹o ra Zn(NO3)2, AgNO3, H2O vµ V lÝt khÝ NO2 (ë ®ktc). X¸c ®Þnh V. A. V = 4,48 lÝt. B. V = 2,24 lÝt. C. V = 8,98 lÝt. D. V = 17,92 lÝt. C©u 148 : Cho 0,1 mol Al ph¶n øng hoµn toµn víi HNO 3 t¹o ra Al(NO3)3, H2O vµ 2,24 lÝt mét khÝ X duy nhÊt (ë ®ktc). X lµ : A. NO2 B. NO C. N2O D. N2 C©u 149 : Cho 0,1 mol Al vµ 0,15 mol Mg ph¶n øng hoµn toµn víi HNO 3 t¹o ra Al(NO3)3, Mg(NO3)2, H2O vµ 13,44 lÝt mét khÝ X duy nhÊt (ë ®ktc). X lµ : A. N2O B. NO C. NO2 D. N2 C©u 150 : Cho 0,4 mol Mg t¸c dông hoµn toµn víi HNO 3 t¹o ra Mg(NO3)2, H2O vµ 0,1 mol mét s¶n phÈm khö (duy nhÊt) chøa nit¬. S¶n phÈm khö ®ã lµ : A. NO B. NO2 C. NH4NO3 D. N2 Ch¬ng 5 Nhãm halogen C©u 151 : Liªn kÕt trong ph©n tö halogen X2 A. bÒn. B. rÊt bÒn. C. kh«ng bÒn l¾m. D. rÊt kÐm bÒn. C©u 152 : Kh¶ n¨ng ho¹t ®éng ho¸ häc cña c¸c ®¬n chÊt halogen lµ A. m¹nh. B. trung b×nh. C. kÐm. D. rÊt kÐm. C©u 153 : Nguyªn tè nµo sau ®©y trong tÊt c¶ c¸c hîp chÊt chØ cã sè oxi ho¸ –1 ? A. Clo. B. Flo. C. Brom. D. C¶ A, B vµ C. C©u 154 : ChØ ra néi dung sai : A. Trong hîp chÊt, halogen lu«n cã sè oxi ho¸ –1. B. TÝnh chÊt ho¸ häc c¬ b¶n cña c¸c halogen lµ tÝnh oxi ho¸. C. Ph©n tö halogen X2 dÔ bÞ t¸ch thµnh 2 nguyªn tö X. D. C¸c nguyªn tè halogen cã ®é ©m ®iÖn t¬ng ®èi lín. C©u 155 : ChØ ra néi dung sai : “Trong nhãm halogen, tõ flo ®Õn iot ta thÊy ...”. A. tr¹ng th¸i tËp hîp : Tõ thÓ khÝ chuyÓn sang thÓ láng vµ r¾n. B. mµu s¾c : ®Ëm dÇn. C. nhiÖt ®é nãng ch¶y vµ nhiÖt ®é s«i : gi¶m dÇn. D. ®é ©m ®iÖn : gi¶m dÇn. C©u 156 : Nguyªn tè clo kh«ng cã kh¶ n¨ng thÓ hiÖn sè oxi ho¸ : A. +3 B. 0 C. +1 D. +2 C©u 157 : ChØ ra ®©u kh«ng ph¶i lµ ®Æc ®iÓm chung cña tÊt c¶ c¸c halogen ? A. Nguyªn tö halogen dÔ thu thªm 1 electron. B. C¸c nguyªn tè halogen ®Òu cã kh¶ n¨ng thÓ hiÖn c¸c sè oxi ho¸ – 1, +1, +3, +5, +7. C. Halogen lµ nh÷ng phi kim ®iÓn h×nh. D. Liªn kÕt trong ph©n tö halogen X 2 kh«ng bÒn l¾m, chóng dÔ bÞ t¸ch thµnh 2 nguyªn tö halogen X. C©u 158 : KhÝ clo nÆng h¬n kh«ng khÝ A. 1,2 lÇn. B. 2,1 lÇn. C. 2,5 lÇn. D. 3,1 lÇn. C©u 159 : ë 200C vµ 1atm, mét thÓ tÝch níc hoµ tan ®îc bao nhiªu thÓ tÝch khÝ clo ? A. 0,25. B. 2,5. C. 25. D. 250. C©u 160 : Níc clo cã mµu : A. vµng r¬m. B. vµng nh¹t. C. vµng lôc. D. vµng da cam. C©u 161. Cã c¸c dung m«i : níc, benzen, etanol, cacbon tetraclorua. KhÝ clo tan Ýt nhÊt trong dung m«i nµo ? A. Níc. B. Benzen. C. Etanol. D. Cacbon tetraclorua. C©u 162. Trong hîp chÊt víi nguyªn tè nµo, clo cã sè oxi ho¸ d¬ng ? A. Flo, oxi. B. Oxi, nit¬. C. Flo, nit¬. D. Flo, oxi, nit¬. C©u 163. ChØ ra néi dung sai : A. §¬n chÊt clo lµ chÊt khÝ, mµu vµng lôc. B. TÝnh chÊt ho¸ häc c¬ b¶n cña clo lµ tÝnh khö m¹nh. C. KhÝ clo tan Ýt trong níc, tan tèt trong dung m«i h÷u c¬. D. Trong c¸c hîp chÊt víi oxi, clo ®Òu cã sè oxi ho¸ d¬ng. C©u 164. Trong níc clo cã bao nhiªu chÊt (ph©n tö, ion) ? A. 2 B. 3 C. 5 D. 6 C©u 165. §©u kh«ng ph¶i lµ ®Æc ®iÓm cña ph¶n øng gi÷a khÝ clo víi kim lo¹i ? A. Tèc ®é ph¶n øng nhanh. B. Ph¶n øng táa nhiÒu nhiÖt. C. Ph¶n øng x¶y ra ë nhiÖt ®é thêng hoÆc kh«ng cao l¾m. D. T¹o ra muèi clorua trong ®ã kim lo¹i cã sè oxi ho¸ thÊp. C©u 166. HiÖn tîng x¶y ra khi ®èt natri nãng ch¶y trong khÝ clo : A. XuÊt hiÖn khãi mµu n©u. B. Cã ngän löa s¸ng chãi. C. Nghe thÊy tiÕng næ l¸ch t¸ch. D. C¶ A, B vµ C. C©u 167 : HiÖn tîng x¶y ra khi cho d©y s¾t nãng ®á vµo b×nh ®ùng khÝ clo : A. Cã khãi tr¾ng. B. Cã khãi n©u. C. Cã khãi ®en. D. Cã khãi tÝm. C©u 168 : Tõ bét Fe vµ mét ho¸ chÊt X cã thÓ ®iÒu chÕ trùc tiÕp ®îc FeCl3. VËy X lµ : A. Dung dÞch HCl. B. Dung dÞch CuCl2. C. KhÝ clo. D. C¶ A, B, C ®Òu ®îc. C©u 169 : §èt ch¸y d©y ®ång nãng ®á trong khÝ X, sau ®ã hoµ tan s¶n phÈm vµo níc ®îc dung dÞch cã mµu xanh lam. KhÝ X lµ : A. O2 B. O3 C. Cl2 D. SO3 C©u 170 : §èt d©y s¾t nung ®á trong khÝ X t¹o ra khãi mµu n©u. KhÝ X lµ : A. O2 B. Cl2 C. NO2 D. SO3 C©u 171 : Hçn hîp khÝ hi®ro vµ khÝ clo næ m¹nh nhÊt khi tØ lÖ mol gi÷a hi®ro vµ clo lµ A. 1 : 1 B. 1 : 2. C. 2 : 1 D. BÊt k× tØ lÖ nµo. C©u 172 : ChØ ra ®©u kh«ng ph¶i lµ tÝnh chÊt cña níc clo ? A. Cã mµu vµng lôc. B. Cã mïi h¾c. C. Cã tÝnh khö m¹nh. D. Cã tÝnh tÈy mµu. C©u 173 : ChØ ra néi dung ®óng: A. KhÝ clo kh«ng ph¶n øng víi khÝ oxi. B. KhÝ clo ph¶n øng víi khÝ oxi t¹o ra Cl2O. C. KhÝ clo ph¶n øng víi khÝ oxi t¹o ra Cl2O5. D. KhÝ clo ph¶n øng víi khÝ oxi t¹o ra Cl2O7. C©u 174 : HiÖn tîng x¶y ra khi cho giÊy quú tÝm vµo níc clo : A. Quú tÝm kh«ng ®æi mµu. B. Quú tÝm ho¸ ®á. C. Quú tÝm mÊt mµu. D. Lóc ®Çu quú tÝm ho¸ ®á, sau ®ã mÊt mµu. C©u 175 : Trong tù nhiªn, clo cã hai ®ång vÞ bÒn lµ : A. 35 Cl vµ 36 Cl B. 34 Cl vµ 35 Cl C. 36 Cl vµ 37 Cl D. 35 Cl vµ 37 Cl C©u 176 : Th¶ mét m¶nh giÊy quú tÝm vµo dung dÞch NaOH lo·ng. Sau ®ã sôc khÝ Cl2 vµo dung dÞch ®ã, hiÖn tîng x¶y ra lµ : A. GiÊy quú tõ mµu tÝm chuyÓn sang mµu xanh. B. GiÊy quú tõ mµu xanh chuyÓn vÒ mµu tÝm. C. GiÊy quú tõ mµu xanh chuyÓn sang mµu hång. D. GiÊy quú tõ mµu xanh chuyÓn sang kh«ng mµu. C©u 177 : Kho¸ng chÊt kh«ng chøa nguyªn tè clo : A. Muèi má. B. Kho¸ng cacnalit. C. Kho¸ng ®«l«mit. D. Kho¸ng sinvinit. C©u 178 : Trong tù nhiªn, clo chØ ë tr¹ng th¸i tù do trong : A. kh«ng khÝ trªn tÇng b×nh lu. B. khÝ phun ra tõ má khÝ thiªn nhiªn. C. khÝ phun ra tõ má dÇu. D. khÝ phun ra tõ miÖng nói löa. C©u 179 : ChÊt khÝ ®îc dïng ®Ó diÖt trïng níc sinh ho¹t, níc bÓ b¬i... lµ : A. F2 B. Cl2 C. N2 D. CO2 C©u 180 : ChØ ra néi dung sai : A. Clo lµ phi kim rÊt ho¹t ®éng. B. Clo lµ chÊt khö trong nhiÒu ph¶n øng ho¸ häc. C. Trong c¸c hîp chÊt, clo chØ cã sè oxi ho¸ –1. D. Clo lµ chÊt oxi ho¸ m¹nh. C©u 181 : ChØ ra ®©u kh«ng ph¶i lµ øng dông cña clo : A. Xö lÝ níc sinh ho¹t. B. S¶n xuÊt nhiÒu ho¸ chÊt h÷u c¬ (dung m«i, thuèc diÖt c«n trïng, nhùa, cao su tæng hîp, sîi tæng hîp). C. S¶n xuÊt NaCl, KCl trong c«ng nghiÖp. D. Dïng ®Ó tÈy tr¾ng, s¶n xuÊt chÊt tÈy tr¾ng. C©u 182 : Mét lîng lín clo ®îc dïng ®Ó A. diÖt trïng níc sinh ho¹t. B. s¶n xuÊt c¸c ho¸ chÊt h÷u c¬. C. s¶n xuÊt níc Gia-ven, clorua v«i. D. s¶n xuÊt axit clohi®ric, kali clorat... C©u 183 : Nguyªn t¾c ®iÒu chÕ khÝ clo lµ dùa vµo ph¶n øng sau : A. 2Cl–  Cl2 + 2e B. NaCl ®pd Na + d 1 Cl2 2 0 C. 4HCl + MnO2  t Cl2 + MnCl2 + 2H2O ®pd D. 2NaCl + 2H2O d Cl2 + H2 + 2NaOH C©u 184. §Ó lµm s¹ch m.n khÝ clo khi ®iÒu chÕ tõ MnO 2 vµ HCl ®Æc, cÇn dÉn khÝ thu ®îc lÇn lît qua c¸c b×nh röa khÝ : A. (1) chøa H2SO4 ®Æc vµ (2) chøa dung dÞch NaCl. B. (1) chøa dung dÞch NaCl vµ (2) chøa H2SO4 lo·ng. C. (1) chøa dung dÞch NaCl vµ (2) chøa H2SO4 ®Æc. D. (1) chøa H2SO4 ®Æc vµ (2) chøa níc cÊt. C©u 185. Cã ba c¸ch thu khÝ díi ®©y, c¸ch nµo cã thÓ dïng ®Ó thu khÝ clo ? ------ -- - - - - - -H2O - - - -- - - - - C¸ch 1 C¸ch 2 C¸ch 3 A. C¸ch 1. B. C¸ch 2. C. C¸ch 3. D. C¸ch 1 hoÆc c¸ch 3. C©u 186. Trong b×nh ®iÖn ph©n dung dÞch NaCl ®Ó s¶n xuÊt NaOH, khÝ Cl2 vµ H2 trong c«ng nghiÖp, cã : A. catot b»ng than ch×, anot b»ng s¾t. B. catot b»ng s¾t, anot b»ng than ch×. C. catot vµ anot ®Òu b»ng than ch×. D. catot vµ anot ®Òu b»ng s¾t. C©u 187. ChØ ra ph¬ng tr×nh hãa häc cña ph¶n øng s¶n xuÊt clo trong c«ng nghiÖp : A. 4HCl + MnO2  MnCl2 + Cl2 + 2H2O B. 16HCl + 2KMnO4  2MnCl2 + 5Cl2 + 2KCl + 8H2O ®pd C. 2NaCl + 2H2O D. NaCl ® pnc     d Cl2 + H2 + 2NaOH m.n Na + 1/2Cl2 C©u 188 : Khi ®iÒu chÕ clo trong phßng thÝ nghiÖm, ë miÖng b×nh thu khÝ clo cã b«ng tÈm xót, ®Ó : A. nhËn biÕt khÝ clo ®· thu ®Çy hay cha. B. kh«ng cho khÝ clo khuÕch t¸n vµo kh«ng khÝ. C. dïng ®Ó nhËn biÕt khÝ clo do clo t¸c dông víi xót sinh ra níc Giaven cã t¸c dông lµm tr¾ng b«ng. D. C¶ B vµ C. C©u 189 : Kh«ng ®îc dïng ph¬ng ph¸p nµo sau ®©y ®Ó nhËn biÕt khÝ clo ? A. Quan s¸t mµu s¾c cña khÝ. B. Ngöi mïi cña khÝ. C. Dïng quú tÝm Èm. D. Hoµ tan vµo níc t¹o ra dung dÞch mµu vµng lôc lµm mÊt mµu quú tÝm. C©u 190 : KhÝ clo cã thÓ ®îc lµm kh« b»ng : A. H2SO4 ®Æc. B. CaO r¾n. C. NaOH r¾n. D. H2SO4 ®Æc hoÆc CaO r¾n. C©u 191 : §Ó vËn chuyÓn khÝ clo tõ nhµ m¸y s¶n xuÊt ®Õn n¬i tiªu thô, ngêi ta ®ùng khÝ clo kh« trong b×nh b»ng : A. chÊt dÎo. B. thñy tinh. C. thÐp. D. ®uy-ra. C©u 192 : C¸ch tèt nhÊt ®Ó lµm s¹ch kh«ng khÝ trong phßng thÝ nghiÖm cã lÉn lîng lín khÝ clo lµ : A. Phun níc. B. Phun dung dÞch Ca(OH)2. C. Phun khÝ NH3. D. Phun khÝ H2. (vµo kh«ng khÝ trong phßng thÝ nghiÖm ®ã). C©u 193 : KhÝ clo ®iÒu chÕ trong phßng thÝ nghiÖm cã lÉn khÝ HCl. §Ó lµm s¹ch khÝ clo cÇn sôc hçn hîp khÝ nµy vµo : A. níc. B. dung dÞch HCl. C. dung dÞch NaOH. D. dung dÞch NaCl. C©u 194 : Cho 0,2 mol HCl t¸c dông hoµn toµn víi MnO 2 thu ®îc V1 lÝt khÝ X cã mµu vµng lôc. Còng cho 0,2 mol HCl t¸c dông hoµn toµn víi KMnO 4, thu ®îc V2 lÝt khÝ X. So s¸nh V1 vµ V2 (trong cïng ®iÒu kiÖn nhiÖt ®é, ¸p suÊt) : A. V1 > V2 B. V1 = V2 C. V1 < V2 D. Kh«ng x¸c ®Þnh ®îc. C©u 195 : ChÊt nµo kh«ng ®îc dïng ®Ó lµm kh« khÝ clo ? A. H2SO4 ®Æc. B. CaCl2 khan. C. CaO r¾n. D. P2O5. C©u 196 : Cho c¸c s¬ ®å ph¶n øng : Zn + HCl  KhÝ A + ... KMnO4 + HCl  KhÝ B + ... 0 KMnO4  t KhÝ C + ... C¸c khÝ sinh ra (A, B, C) cã kh¶ n¨ng ph¶n øng víi nhau lµ : A. A vµ B, B vµ C. B. A vµ B, A vµ C. C. A vµ C, B vµ C. D. A vµ B, B vµ C, A vµ C. C©u 197 : Khi ®iÒu chÕ khÝ clo trong phßng thÝ nghiÖm, ®Ó kh«ng cho khÝ clo tho¸t ra ngoµi, cã thÓ thùc hiÖn b»ng c¸ch : A. trªn miÖng b×nh thu khÝ cã ®Æt b«ng tÈm xót. B. thu khÝ clo vµo b×nh cã nót kÝn. C. thu khÝ clo vµo b×nh, råi nhanh chãng nót kÝn. D. C¶ A, B, C ®Òu ®îc. C©u 198 : Trong mäi trêng hîp, khi ®iÒu chÕ hay sö dông khÝ clo ®Òu kh«ng ®îc ®Ó clo tho¸t ra ngoµi, v× : A. khÝ clo rÊt ®éc. B. khÝ clo g©y ra ma axit. C. khÝ clo lµm thñng tÇng ozon. D. khÝ clo lµm « nhiÔm kh«ng khÝ. C©u 199 : ë 200C, mét thÓ tÝch níc hoµ tan ®îc bao nhiªu thÓ tÝch khÝ HCl ? A. 2,5. B. 250. C. 500. D. 800. C©u 200 : ë 200C, dung dÞch HCl ®Æc nhÊt cã nång ®é : A. 20%. B. 37%. C. 68%. D. 98%. C©u 201 : Dung dÞch axit clohi®ric ®Æc nhÊt cã khèi lîng riªng : A. 0,97g/cm3. B. 1,10g/cm3. C. 1,19g/cm3. D. 1,74g/cm3. C©u 202 : Khi ®Ó hë lä ®ùng dung dÞch axit clohi®ric ®Æc trong kh«ng khÝ Èm th× khèi lîng cña lä A. t¨ng. B. gi¶m. C. kh«ng thay ®æi. D. t¨ng hoÆc gi¶m. C©u 203 : Khi më lä ®ùng dung dÞch axit clohi®ric ®Æc trong kh«ng khÝ Èm thÊy hiÖn tîng : A. Bèc khãi (do HCl bay h¬i ra kÕt hîp víi h¬i níc). B. Lä ®ùng axit nãng lªn nhiÒu (do axit HCl ®Æc hÊp thô h¬i níc to¶ ra nhiÒu nhiÖt). C. Khèi lîng lä ®ùng axit t¨ng (do axit HCl ®Æc hót Èm m¹nh). D. Dung dÞch xuÊt hiÖn mµu vµng (do sù oxi ho¸ HCl bëi oxi t¹o ra níc clo cã mµu vµng). C©u 204 : TÝnh chÊt cña axit clohi®ric : A. Lµ axit m¹nh, cã tÝnh oxi ho¸, cã tÝnh khö. B. Lµ axit m¹nh, cã tÝnh oxi ho¸, kh«ng cã tÝnh khö. C. Lµ axit m¹nh, cã tÝnh khö, kh«ng cã tÝnh oxi ho¸. D. Lµ axit m¹nh, t¸c dông ®îc víi c¸c kim lo¹i ®øng tríc hi®ro trong d·y ®iÖn ho¸, cã tÝnh khö, kh«ng cã tÝnh oxi ho¸. C©u 205 : §iÒu chÕ khÝ hi®ro clorua b»ng c¸ch : A. cho tinh thÓ NaCl t¸c dông víi H2SO4 ®Æc vµ ®un nãng. B. cho dung dÞch NaCl t¸c dông víi H2SO4 ®Æc vµ ®un nãng. C. cho dung dÞch NaCl t¸c dông víi dung dÞch H2SO4 vµ ®un nãng. D. cho tinh thÓ NaCl t¸c dông víi dung dÞch H2SO4 vµ ®un nãng. C©u 206 : Ph¶n øng ®îc dïng ®Ó s¶n xuÊt HCl trong c«ng nghiÖp : 0 C A. NaCl + H2SO4  250    NaHSO4 + HCl 0 B. Cl2 + H2  t 2HCl 0 C C. 2NaCl + H2SO4  400    Na2SO4 + 2HCl D. CH4 + 4Cl2  askt   CCl4 + 4HCl C©u 207 : Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt axit clohi®ric trong c«ng nghiÖp, khÝ HCl ®îc hÊp thô trong bao nhiªu th¸p hÊp thô ? A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 C©u 208 : ChØ ra ®©u kh«ng ph¶i lµ øng dông cña axit clohi®ric ? A. Dïng ®Ó s¶n xuÊt mét sè muèi clorua. B. Dïng quÐt lªn gç ®Ó chèng môc. C. Dïng ®Ó tÈy gØ, lµm s¹ch bÒ mÆt nh÷ng vËt liÖu b»ng gang, thÐp tríc khi s¬n hoÆc m¹. D. Dïng trong c«ng nghiÖp thùc phÈm vµ y tÕ. C©u 209 : ChÊt nµo ë d¹ng khan cã thÓ dïng ®Ó lµm kh« mét sè chÊt khÝ ? A. ZnCl2 B. BaCl2 C. CaCl2 D. AlCl3 C©u 210 : Khi ®Ó níc Gia-ven trong kh«ng khÝ, cã ph¶n øng ho¸ häc x¶y ra lµ : A. 2NaClO + CO2 + H2O  Na2CO3 + 2HClO. B. NaClO + CO2 + H2O  NaHCO3 + HClO. C. NaClO + O2  NaClO3. D. NaClO  NaCl + O (oxi nguyªn tö). C©u 211 : Trong c«ng nghiÖp, níc Gia-ven ®îc s¶n xuÊt b»ng c¸ch : A. ®iÖn ph©n dung dÞch NaCl 20% cã mµng ng¨n ë nhiÖt ®é thêng. B. ®iÖn ph©n dung dÞch NaCl 20% kh«ng cã mµng ng¨n ë nhiÖt ®é thêng. C. ®iÖn ph©n dung dÞch NaCl 20% kh«ng cã mµng ng¨n ë nhiÖt ®é 750C. D. ®iÖn ph©n dung dÞch NaCl 20% cã mµng ng¨n ë nhiÖt ®é 750C. C©u 212 : Muèi hçn t¹p lµ muèi cña : A. mét kim lo¹i víi nhiÒu lo¹i gèc axit kh¸c nhau. B. nhiÒu kim lo¹i víi nhiÒu lo¹i gèc axit kh¸c nhau. C. mét gèc axit víi nhiÒu kim lo¹i kh¸c nhau. D. nhiÒu kim lo¹i kh¸c nhau víi nhiÒu gèc axit kh¸c nhau. C©u 213 : Khi sôc khÝ Cl2 vµo bét CaCO3 trong H2O, t¹o ra s¶n phÈm lµ : A. CaCl2, CO2, O2. B. CaOCl2, CO2. C. CaCl2, CO2, HClO. D. CaCl2, Ca(ClO)2, CO2. C©u 214 : Khi ®Ó bét clorua v«i trong kh«ng khÝ, cã ph¶n øng x¶y ra lµ : A. CaOCl2 + H2O  Ca(OH)2 + Cl2 B. 2CaOCl2 + CO2  CaCO3 + CaCl2 + Cl2O C. 2CaOCl2 + CO2 + H2O  CaCO3 + CaCl2 + 2HCl D. CaOCl2  CaCl2 + O (oxi nguyªn tö) C©u 215 : ChØ ra ®©u kh«ng ph¶i lµ øng dông cña clorua v«i : A. TÈy tr¾ng v¶i, sîi, giÊy, tÈy uÕ cèng r·nh, chuång tr¹i.... B. Dïng lµm chÊt khö chua cho ®Êt nhiÔm phÌn. C. Dïng trong tinh chÕ dÇu má. D. Dïng ®Ó xö lÝ c¸c chÊt ®éc, b¶o vÖ m«i trêng. C©u 216 : D·y nµo s¾p xÕp theo thø tù tÝnh chÊt axit t¨ng dÇn ? A. HCl, H2CO3, HCO 3, HClO. B. HClO, HCO 3, H2CO3, HCl. C. HCO 3, HClO, H2CO3, HCl. D. HCO 3, H2CO3, HClO, HCl. C©u 217 : C¸c øng dông cña níc Gia-ven, clorua v«i, kali clorat... ®Òu dùa trªn c¬ së : A. tÝnh oxi ho¸ m¹nh. B. tÝnh tÈy tr¾ng. C. tÝnh s¸t trïng. D. tÝnh khö m¹nh. C©u 218. KhÝ flo kh«ng t¸c dông trùc tiÕp víi : A. O2 vµ N2. B. Au vµ Pt. C. Cu vµ Fe. D. C¶ A, B vµ C. C©u 219. ChÊt nµo ®îc dïng ®Ó kh¾c ch÷ lªn thñy tinh ? A. Dung dÞch NaOH. B. Dung dÞch HF. C. Dung dÞch H2SO4 ®Æc. D. Dung dÞch HClO4. C©u 220. Criolit cã c«ng thøc ho¸ häc lµ : A. CaF2 B. Na2SiF6 C. Na3AlF6 D. NaAlO2 C©u 221. CFC tríc ®©y ®îc dïng lµm chÊt sinh hµn trong tñ l¹nh vµ m¸y ®iÒu hoµ nhiÖt ®é. CFC lµ : A. CF4 vµ CCl4. B. CF4 vµ CF2Cl2. C. CCl4 vµ CFCl3. D. CF2Cl2 vµ CFCl3. C©u 222. ChÊt nµo khi th¶i ra khÝ quyÓn, cã t¸c h¹i ph¸ hñy tÇng ozon ? A. Floroten. B. Teflon. C. Freon. D. C¶ A, B vµ C. C©u 223. Nguyªn tè ®îc dïng trong c«ng nghiÖp s¶n xuÊt nhiªn liÖu h¹t nh©n ®Ó lµm giµu 235U lµ : A. Clo. B. Flo. C. Brom. D. Iot. C©u 224 : ChØ ra néi dung ®óng: A. Flo lµ nguyªn tè phi kim m¹nh nhÊt. B. Flo lµ chÊt oxi ho¸ rÊt m¹nh. C. Flo lµ phi kim cã tÝnh oxi ho¸ m¹nh. D. C¶ A vµ B. C©u 225 : §Ó s¶n xuÊt F2 trong c«ng nghiÖp, ngêi ta ®iÖn ph©n hçn hîp : A. CaF2 + 2HF nãng ch¶y. B. 3NaF + AlF3 nãng ch¶y. C. KF + 2HF nãng ch¶y. D. AlF3 + 3HF nãng ch¶y. C©u 226 : Trong b×nh ®iÖn ph©n s¶n xuÊt F2 : A. cùc ©m vµ cùc d¬ng lµm b»ng graphit. B. cùc ©m vµ cùc d¬ng lµm b»ng ®ång. C. cùc ©m lµm b»ng graphit, cùc d¬ng lµm b»ng ®ång. D. cùc ©m b»ng ®ång, cùc d¬ng lµm b»ng graphit. C©u 227 : Trong c¸c chÊt sau, chÊt nµo dÔ tan trong níc ? A. AgI B. AgBr C. AgF D. AgCl C©u 228 : Cho c¸c chÊt : O2, F2, Cl2. ChÊt chØ cã tÝnh oxi ho¸ lµ : A. O2 B. F2 C. Cl2 D. C¶ A, B vµ C. C©u 229 : ChÊt nµo sau ®©y r¬i vµo da sÏ g©y báng nÆng ? A. Níc clo. B. Cån iot. C. Brom. D. C¶ A, B vµ C. C©u 230 : ChÊt nµo ®îc dïng ®Ó tr¸ng lªn phim ¶nh ? A. AgCl B. AgBr C. AgI D. AgF C©u 231 : Nguån nguyªn liÖu chÝnh ®Ó ®iÒu chÕ iot lµ : A. Níc biÓn. B. Níc ë mét sè hå níc mÆn. C. Rong biÓn. D. QuÆng natri iotua. C©u 232 : Trong tù nhiªn, nguyªn tè halogen cã hµm lîng Ýt nhÊt lµ : A. Flo B. Iot C. Clo D. Brom C©u 233 : Ph¶n øng ho¸ häc dïng ®Ó ®iÒu chÕ brom lµ : 0 A. 4HBr + MnO2  t Br2 + MnBr2 + 2H2O B. 2NaBr + Cl2  Br2 + 2NaCl pnc C. 2NaBr  ®   2Na + Br2 pnc D. 2NaBr + 2H2O  ® 2NaOH + Br2 + H2   C©u 234 : HiÖn tîng x¶y ra khi ®Ó b¹c bromua ngoµi ¸nh s¸ng : A. XuÊt hiÖn chÊt r¾n mµu tr¾ng b¹c, cã ¸nh kim. B. XuÊt hiÖn chÊt r¾n mµu ®en. C. XuÊt hiÖn chÊt láng mµu ®á n©u. D. XuÊt hiÖn hçn hîp chÊt r¾n vµ chÊt láng mµu ®á n©u. C©u 235 : Trong ®iÒu kiÖn thÝch hîp, cã ph¶n øng A2 + H2  2HA A lµ : A. F2 B. Cl2 C. I2 D. Br2 C©u 236 : ChØ ra ph¸t biÓu sai : A. Níc clo lµ dung dÞch cña khÝ clo trong níc. B. Níc flo lµ dung dÞch cña khÝ flo trong níc. C. Níc iot lµ dung dÞch cña iot trong níc. D. Níc brom lµ dung dÞch cña brom trong níc. C©u 237 : ChØ ra néi dung sai : A. Iot tan nhiÒu trong níc, t¹o ra dung dÞch gäi lµ níc iot. B. Níc iot t¹o víi hå tinh bét mét chÊt cã mµu xanh. C. Níc iot lµ thuèc thö nhËn biÕt hå tinh bét. D. Hå tinh bét lµ thuèc thö nhËn biÕt iot. C©u 238 : Muèi iot lµ muèi ¨n ®îc trén thªm mét lîng nhá : A. I2 B. NaI C. KI D. CaI2 C©u 239 : Trong c¸c chÊt sau, dung dÞch ®Æc cña chÊt nµo kh«ng cã hiÖn tîng bèc khãi ? A. HCl B. HI C. HBr D. HNO3 C©u 240 : C¸ch nµo kh«ng ®îc dïng ®Ó ®iÒu chÕ hi®ro bromua ? A. 2NaBr(tinh thÓ) + H2SO4 (®Æc) 0 t   2HBr + Na2SO4 B. PBr3 + 3H2O  H3PO3 + 3HBr C. 5Br2 + 2P + 6H2O  2H3PO3 + 10HBr D. C¶ A, B vµ C ®Òu ®iÒu chÕ ®îc HBr. C©u 241 : Dung dÞch nµo khi ®Ó l©u trong kh«ng khÝ thêng cã mµu vµng ? A. HCl B. HF C. H2SO3 D. HBr C©u 242 : Cã ph¶n øng sau : 2HX + H2SO4 (®Æc)  X2 + SO2 + 2H2O Trong ®ã, HX lµ : A. HCl B. HF C. HBr D. C¶ A, B vµ C C©u 243 : Trong ph¶n øng : 8HX + H2SO4 (®Æc)  4X2 + H2S + 4H2O HX lµ : A. HI B. HBr C. HF D. HCl C©u 244 : So s¸nh tÝnh axit, ®é bÒn, tÝnh oxi ho¸ cña HClO vµ HBrO : A. §é bÒn, tÝnh axit, tÝnh oxi ho¸ cña HBrO ®Òu lín h¬n cña HClO. B. §é bÒn, tÝnh axit, tÝnh oxi ho¸ cña HClO ®Òu lín h¬n cña HBrO. C. HBrO cã tÝnh axit m¹nh h¬n, cßn tÝnh oxi ho¸ vµ ®é bÒn kÐm HClO. D. HBrO cã tÝnh axit vµ ®é bÒn lín h¬n ; cßn tÝnh oxi ho¸ yÕu h¬n HClO. C©u 245 : Halogen nµo kh«ng ®îc ®iÒu chÕ tõ níc biÓn ? A. Flo vµ clo. B. Flo vµ brom. C. Flo vµ iot. D. Brom vµ clo. C©u 246 : §Ó ®iÒu chÕ iot, ngêi ta ph¬i rong biÓn, ®èt thµnh tro, ng©m tro trong níc, g¹n lÊy dung dÞch ®em c« cho ®Õn khi phÇn lín muèi nµo l¾ng xuèng ? A. Clorua. B. Iotua. C. Sunfat. D. C¶ A vµ C. C©u 247 : ChØ ra ®©u kh«ng ph¶i lµ øng dông cña brom ? A. Dïng ®Ó s¶n xuÊt mét sè dÉn xuÊt cña hi®rocacbon nh C2H5Br, C2H4Br2 trong c«ng nghiÖp dîc phÈm. B. S¶n xuÊt NaBr dïng lµm thuèc chèng s©u r¨ng. C. S¶n xuÊt AgBr dïng ®Ó tr¸ng lªn phim ¶nh. D. C¸c hîp chÊt cña brom ®îc dïng nhiÒu trong c«ng nghiÖp dÇu má, n«ng nghiÖp, phÈm nhuém... C©u 248 : Khi cho Fe3O4 t¸c dông víi HI d, t¹o ra : A. muèi FeI2. B. muèi FeI3. C. muèi FeI2 vµ FeI3. D. muèi Fe3I8. C©u 249 : Khãi xuÊt hiÖn trong ph¶n øng gi÷a bét nh«m vµ bét iot (xóc t¸c H 2O) lµ : A. AlI3 B. I2 C. Al2O3 D. I2O C©u 250 : Halogen theo tiÕng La Tinh cã nghÜa lµ : A. ®éc. B. sinh ra muèi. C. mµu s¾c. D. oxi ho¸ m¹nh. Ch¬ng 6 Nhãm oxi C©u 251 : X2 lµ chÊt khÝ, kh«ng mµu, kh«ng mïi, nÆng h¬n kh«ng khÝ. X lµ : A. Nit¬. B. Oxi. C. Clo. D. Agon. C©u 252 : Trong protein cña c¬ thÓ sèng, lu huúnh cã díi d¹ng A. hi®ro sunfua (H2S). B. sunfua (– S –). C. ®isunfua (– S – S –). D. C¶ A, B vµ C. C©u 253 : Cho d·y hîp chÊt : H 2S, H2O, H2Te, H2Se. ChÊt cã nhiÒu tÝnh chÊt kh¸c víi c¸c chÊt cßn l¹i lµ : A. H2S B. H2O C. H2Te D. H2Se C©u 254 : Cho d·y nguyªn tè nhãm VA : S, O, Se, Te. Nguyªn tö cña nguyªn tè nµo cã ®Æc ®iÓm vÒ cÊu t¹o líp vá electron kh¸c víi c¸c nguyªn tè cßn l¹i ? A. S B. O C. Se D. Te C©u 255 : ChØ ra néi dung sai : A. Nguyªn tö oxi cã ®é ©m ®iÖn lín h¬n mäi nguyªn tè kh¸c (trõ flo). B. Oxi lµ phi kim ho¹t ®éng ho¸ häc, cã tÝnh oxi ho¸ m¹nh. C. Oxi t¸c dông víi hÇu hÕt c¸c kim lo¹i (trõ Au, Pt...). D. Oxi t¸c dông víi hÇu hÕt c¸c phi kim (trõ N2, khÝ hiÕm). C©u 256 : Mçi ngµy mçi ngêi cÇn bao nhiªu m3 kh«ng khÝ ®Ó thë ? A. 10  20. B. 20  30. C. 30  40. D. 40  50. C©u 257 : Ph¶n øng oxi ho¸ c¸c chÊt cã thÓ x¶y ra nhanh hay chËm kh«ng phô thuéc vµo : A. nhiÖt ®é. B. b¶n chÊt cña ph¶n øng. C. ph¶n øng táa nhiÖt hay thu nhiÖt. D. tr¹ng th¸i cña chÊt. C©u 258 : Trong s¶n xuÊt, oxi ®îc dïng nhiÒu nhÊt A. ®Ó lµm nhiªn liÖu tªn löa. B. ®Ó luyÖn thÐp. C. trong c«ng nghiÖp ho¸ chÊt. D. ®Ó hµn, c¾t kim lo¹i. C©u 259 : Oxi sö dông trong c«ng nghiÖp luyÖn thÐp chiÕm bao nhiªu % lîng oxi s¶n xuÊt ra ? A. 5% B. 10% C. 25% D. 55% C©u 260 : Cho c¸c chÊt : KMnO4, CaCO3, KClO3, H2O2. ChØ ra chÊt cã øng dông kh¸c so víi c¸c chÊt cßn l¹i ? A. KMnO4 B. CaCO3 C. KClO3 D. H2O2 C©u 261 : ChØ ra ®©u kh«ng ph¶i lµ hiÖn tîng x¶y ra khi ®èt ch¸y photpho ®á trong b×nh ®ùng khÝ oxi. A. Photpho ch¸y m·nh liÖt víi ngän löa s¸ng chãi. B. Cã c¸c h¹t nhá mµu ®á n©u b¾n ra. C. T¹o ra khãi tr¾ng dµy ®Æc. D. T¹o ra chÊt bét mµu tr¾ng tan ®îc trong níc. C©u 262 : S¶n xuÊt oxi tõ kh«ng khÝ b»ng c¸ch : A. ho¸ láng kh«ng khÝ. B. chng cÊt kh«ng khÝ láng. C. chng cÊt ph©n ®o¹n kh«ng khÝ. D. chng cÊt ph©n ®o¹n kh«ng khÝ láng. C©u 263 : HiÖn tîng x¶y ra khi cho bét MnO 2 vµo èng nghiÖm ®ùng níc oxi giµ : A. T¹o ra kÕt tña vµ khÝ bay lªn : H2O2 + MnO2  Mn(OH)2 + O2 B. Cã bät khÝ trµo lªn vµ cã chÊt r¾n mµu ®en (MnO2) : 2H2O2  2H2O + O2 C. Cã bät khÝ trµo lªn vµ t¹o ra dung dÞch kh«ng mµu : 2H2O2 + MnO2  H2MnO4 + H2 + O2 D. Cã bät khÝ trµo lªn vµ cã chÊt r¾n mµu ®en (MnO2) : H2O2  H2 + O2 C©u 264 : ChÊt khÝ mµu xanh nh¹t, cã mïi ®Æc trng lµ : A. Cl2 B. SO2 C. O3 D. H2S C©u 265 : Cho c¸c khÝ sau : O2, O3, N2, H2. ChÊt khÝ tan nhiÒu trong níc nhÊt lµ : A. O2 B. O3 C. N2 D. H2 C©u 266. ChØ ra tÝnh chÊt kh«ng ph¶i cña H2O2 : A. Lµ hîp chÊt Ýt bÒn, dÔ bÞ ph©n hñy thµnh H 2 vµ O2 khi cã xóc t¸c MnO2. B. Lµ chÊt láng kh«ng mµu. C. Tan trong níc theo bÊt k× tØ lÖ nµo. D. Sè oxi ho¸ cña nguyªn tè oxi lµ –1. C©u 267. ChØ ra néi dung sai : A. O3 lµ mét d¹ng thï h×nh cña O2. B. O3 tan trong níc nhiÒu h¬n O2 gÇn 16 lÇn. C. O3 oxi ho¸ ®îc hÇu hÕt c¸c kim lo¹i (trõ Au vµ Pt). D. ë ®iÒu kiÖn thêng, O2 kh«ng oxi ho¸ ®îc Ag nhng O3 oxi ho¸ ®îc Ag thµnh Ag2O. C©u 268. C¸ch biÓu diÔn c«ng thøc cÊu t¹o ®óng nhÊt cña ph©n tö ozon : A. O O O O B. O O O C. O O O D. O O C©u 269. ChØ ra ph¬ng tr×nh hãa häc ®óng: A. 4Ag + O2 o  tth­ êng  2Ag2O o B. 6Ag + O3  tth­ êng  3Ag2O o C. 2Ag + O3  tth­ êng  Ag2O + O2 o D. 2Ag + 2O2  tth­ êng  Ag2O + O2 C©u 270 : Ph¶n øng chøng tá H2O2 cã tÝnh oxi ho¸ lµ : A. H2O2 + 2KI  I2 + 2KOH B. H2O2 + Ag2O  2Ag + 2H2O + O2 C. 5H2O2 + 2KMnO4 + 3H2SO4  2MnSO4 + 5O2 + K2SO4 + 8H2O D. C¶ A, B vµ C C©u 271 : HiÖn tîng quan s¸t ®îc khi sôc khÝ ozon vµo dung dÞch kali iotua : A. NÕu nhóng giÊy quú tÝm vµo th× giÊy quú chuyÓn sang mµu xanh. B. NÕu nhóng giÊy tÈm hå tinh bét vµo th× giÊy chuyÓn sang mµu xanh. C. Cã khÝ kh«ng mµu, kh«ng mïi tho¸t ra. D. C¶ A, B vµ C. C©u 272 : Lîng H2O2 s¶n xuÊt ra ®îc sö dông nhiÒu nhÊt trong A. chÕ t¹o nguyªn liÖu tÈy tr¾ng trong bét giÆt. B. dïng lµm chÊt tÈy tr¾ng bét giÊy. C. tÈy tr¾ng t¬ sîi, b«ng, len, v¶i... D. dïng trong c«ng nghiÖp ho¸ chÊt, khö trïng h¹t gièng trong n«ng nghiÖp, chÊt s¸t trïng trong y khoa. C©u 273 : ChØ ra néi dung sai khi nãi vÒ ozon trong tù nhiªn : A. Ozon ®îc h×nh thµnh trong khÝ quyÓn khi cã sù phãng ®iÖn (sÐt, tia chíp...). B. ë mÆt ®Êt, ozon ®îc sinh ra do sù oxi ho¸ mét sè chÊt h÷u c¬ (nhùa th«ng, rong biÓn...). C. TÇng ozon ®îc h×nh thµnh lµ do tia tö ngo¹i cña mÆt trêi chuyÓn ho¸ c¸c ph©n tö oxi thµnh ozon. D. Kh«ng khÝ chøa lîng ozon trªn mét phÇn triÖu (theo thÓ tÝch) cã t¸c dông lµm cho kh«ng khÝ trong lµnh. C©u 274 : Cho c¸c qu¸ tr×nh : Sù ch¸y, sù quang hîp, sù h« hÊp, sù thèi r÷a. Qu¸ tr×nh kh¸c biÖt víi ba qu¸ tr×nh cßn l¹i lµ : A. Sù ch¸y. B. Sù quang hîp. C. Sù h« hÊp. D. Sù thèi r÷a. C©u 275 : D¹ng thï h×nh nµo cña lu huúnh bÒn ë díi 95,50C ? A. Lu huúnh dÎo. B. Lu huúnh hoa. C. Lu huúnh ®¬n tµ. D. Lu huúnh tµ ph¬ng. C©u 276 : Ph©n tö lu huúnh gåm 8 nguyªn tö liªn kÕt céng ho¸ trÞ víi nhau t¹o thµnh A. M¹ch th¼ng. B. M¹ch vßng. C. M¹ch dÝch-d¾c. D. H×nh lËp ph¬ng. C©u 277 : ë nhiÖt ®é nµo lu huúnh ë tr¹ng th¸i láng, mµu vµng, rÊt linh ®éng ? A. 1130C B. 1190C C. 1870C D. 4450C C©u 278 : ë 14000C, h¬i lu huúnh lµ nh÷ng ph©n tö A. S8 B. S6 C. S2 D. S C©u 279 : ChØ ra néi dung sai : A. S vµ S kh¸c nhau vÒ c«ng thøc ph©n tö. B. S vµ S kh¸c nhau vÒ cÊu t¹o tinh thÓ. C. S vµ S cã tÝnh chÊt ho¸ häc gièng nhau. D. S vµ S kh¸c nhau vÒ mét sè tÝnh chÊt vËt lÝ. C©u 280 : Khi ®Ó lu huúnh ®¬n tµ míi ®iÒu chÕ ë nhiÖt ®é phßng trong vµi ngµy, ta quan s¸t thÊy thÓ tÝch cña nã A. gi¶m xuèng. B. t¨ng lªn. C. kh«ng thay ®æi. D. cã thÓ gi¶m xuèng hoÆc t¨ng lªn. C©u 281 : H¬i thñy ng©n rÊt ®éc, do ®ã ph¶i thu håi thñy ng©n r¬i v·i b»ng c¸ch : A. nhá níc brom lªn giät thñy ng©n. B. nhá níc ozon lªn giät thñy ng©n. C. r¾c bét lu huúnh lªn giät thñy ng©n. D. r¾c bét photpho lªn giät thñy ng©n. C©u 282 : Ph¬ng ph¸p Frasch ®Ó khai th¸c lu huúnh tù do trong lßng ®Êt, dùa trªn c¬ së lµ : A. Kh¶ n¨ng bÞ hoµ tan trong níc ë nhiÖt ®é cao cña lu huúnh. B. Kh¶ n¨ng ph¶n øng víi níc ë nhiÖt ®é cao cña lu huúnh : 2H2O + 3S to   2H2S + SO2 C. Kh¶ n¨ng ph¶n øng víi oxi trong kh«ng khÝ (®îc nÐn vµo) cña lu huúnh : S + O2  SO2 D. Kh«ng ph¶i c¸c c¬ së trªn. C©u 283 : Khi magie ch¸y trong oxi t¹o ra ¸nh s¸ng mµu A. vµng. B. tr¾ng. C. da cam. D. ®á g¹ch. C©u 284 : KhÝ H2S kh«ng cã trong A. mét sè níc suèi. B. khÝ th¶i nhµ m¸y luyÖn kim mµu. C. khÝ nói löa. D. khÝ tho¸t ra tõ chÊt protein bÞ thèi r÷a. C©u 285 : §å vËt b»ng b¹c bÞ ho¸ ®en trong kh«ng khÝ lµ do ph¶n øng : 4Ag + 2H2S + O2  2Ag2S + 2H2O (trong kh«ng khÝ) (mµu ®en) Trong ph¶n øng nµy, H2S ®ãng vai trß : A. chÊt oxi ho¸. B. chÊt khö. C. võa lµ chÊt oxi ho¸ võa lµ chÊt khö. D. kh«ng ph¶i chÊt oxi ho¸, kh«ng ph¶i chÊt khö. C©u 286 : Cho c¸c muèi sunfua : CaS, PbS, ZnS, FeS. ChÊt cã tÝnh chÊt kh¸c víi c¸c chÊt cßn l¹i lµ : A. CaS B. PbS C. ZnS D. FeS C©u 287 : Trong phßng thÝ nghiÖm, cã thÓ ®iÒu chÕ H 2S b»ng ph¶n øng gi÷a FeS víi axit : A. H2SO4 B. HCl C. HNO3 D. C¶ A, B vµ C ®Òu ®îc. C©u 288 : Trong c«ng nghiÖp, kh«ng s¶n xuÊt chÊt nµo ? A. S B. H2S C. SO2 D. SO3 C©u 289 : Muèi sunfua cã mµu vµng lµ : A. FeS B. PbS C. CdS D. CuS C©u 290 : C¸ch pha lo·ng H2SO4 ®Æc an toµn lµ : A. Rãt nhanh axit vµo níc vµ khuÊy ®Òu. B. Rãt nhanh níc vµo axit vµ khuÊy ®Òu. C. Rãt tõ tõ níc vµo axit vµ khuÊy ®Òu. D. Rãt tõ tõ axit vµo níc vµ khuÊy ®Òu. C©u 291 : HiÖn tîng x¶y ra khi nhóng mét thanh s¾t vµo mét cèc ®ùng axit H2SO4 ®Æc mét thêi gian, sau ®ã nhóng tiÕp vµo cèc ®ùng H2SO4 lo·ng : A. Thanh s¾t bÞ ¨n mßn trong H 2SO4 lo·ng, kh«ng tan trong H2SO4 ®Æc. B. Thanh s¾t bÞ ¨n mßn trong H 2SO4 ®Æc, kh«ng tan trong H2SO4 lo·ng. C. Trong c¶ hai trêng hîp thanh s¾t ®Òu bÞ ¨n mßn. D. Trong c¶ hai trêng hîp thanh s¾t ®Òu kh«ng bÞ ¨n mßn. C©u 292 : Ho¸ chÊt hµng ®Çu trong nhiÒu ngµnh s¶n xuÊt lµ : A. Axit clohi®ric. B. Axit sunfuric. C. Axit nitric. D. Axit photphoric. C©u 293 : Axit sunfuric trong c«ng nghiÖp ®îc s¶n xuÊt b»ng ph¬ng ph¸p A. th¸p. B. tiÕp xóc. C. oxi ho¸ – khö. D. ngîc dßng. C©u 294 : ChÊt nµo kh«ng ®îc ®iÒu chÕ trong phßng thÝ nghiÖm ? A. Axit clohi®ric. B. Axit sunfuric. C. Axit nitric. D. Axi sunfuhi®ric. C©u 295 : Kim lo¹i nµo bÞ thô ®éng trong H2SO4 ®Æc, nguéi ? A. Zn, Al. B. Fe, Al. C. Cu, Fe. D. Zn, Fe. C©u 296 : SO3 tan v« h¹n trong A. níc. B. axit sunfuric lo·ng. C. axit sunfuric ®Æc. D. C¶ A, B vµ C. C©u 297 : Mét sè kim lo¹i nh Fe, Al, Cr bÞ thô ®éng trong H2SO4 ®Æc, nguéi do : A. t¹o ra líp sunfat bÒn b¶o vÖ. B. t¹o ra líp oxit bÒn b¶o vÖ. C. t¹o ra líp hi®roxit bÒn b¶o vÖ. D. t¹o ra líp hi®rosunfat bÒn b¶o vÖ. C©u 298 : Trong s¶n xuÊt H2SO4 khÝ SO3 ®îc hÊp thô b»ng : A. Níc. B. Axit sunfuric lo·ng. C. Axit sunfuric ®Æc, nguéi. D. Axit sunfuric ®Æc, nãng. C©u 299 : Oleum lµ : A. Dung dÞch cña SO3 trong H2SO4 B. H2SmO3m +1 C. H2SO4. mSO3 D. C¶ A, B vµ C C©u 300 : LÊy 2 èng nghiÖm, cho vµo mçi èng nghiÖm mét Ýt l¸ ®ång nhá (lÊy d). Rãt vµo èng nghiÖm thø nhÊt 1ml H2SO4 lo·ng, vµo èng nghiÖm thø hai 1ml H2SO4 ®Æc. §un nãng nhÑ c¶ 2 èng nghiÖm ®Õn khi kh«ng cßn hiÖn tîng g× x¶y ra. Sau ®ã nÕu nhóng giÊy quú tÝm vµo c¸c dung dÞch trong mçi èng nghiÖm (coi muèi ®ång kh«ng bÞ thñy ph©n) ta thÊy : A. èng thø nhÊt giÊy quú chuyÓn sang mµu ®á, èng thø hai giÊy quú kh«ng chuyÓn mµu. b. èng thø nhÊt giÊy quú kh«ng chuyÓn mµu, èng thø hai giÊy quú chuyÓn sang mµu ®á. B. ë c¶ hai èng giÊy quú ®Òu chuyÓn sang mµu ®á. C. ë c¶ hai èng giÊy quú ®Òu kh«ng chuyÓn mµu. C©u 301 : Cã 4 èng nghiÖm ®ùng ®Çy 4 khÝ riªng biÖt sau : SO 2, O2, O3, H2S. óp c¸c èng nghiÖm nµy vµo chËu níc, sau mét thêi gian cã kÕt qu¶ : X Y Z W ------ -- - - -- -- -- ---------------- - - - -- - - - - - --------- H2O X¸c ®Þnh c¸c khÝ X, Y, Z, W. -----------------H2O a. b. c. d. C©u 302 : Cho bét Fe vµo H2SO4 ®Æc, nãng cho ®Õn khi Fe kh«ng cßn tan ®îc n÷a. S¶n phÈm thu ®îc lµ : A. FeSO4 B. Fe2(SO4)3 C. FeSO4 vµ Fe2(SO4)3 D. Do s¾t bÞ thô ®éng nªn kh«ng t¹o ra c¸c s¶n phÈm trªn. C©u 303 : §Ó ph©n biÖt 2 khÝ SO2 vµ H2S, cã thÓ dïng A. dung dÞch natri hi®roxit. B. dung dÞch kali pemanganat. C. dung dÞch brom trong níc. D. dung dÞch brom trong clorofom. C©u 304 : Cho Zn d vµo axit H2SO4 ®Æc, s¶n phÈm khÝ bay ra cã A. SO2 B. H2 C. C¶ SO2 vµ H2 D. Kh«ng cã khÝ bay ra v× Zn bÞ thô ®éng trong H2SO4 ®Æc. C©u 305 : KhÝ nµo sau ®©y cã thÓ ®îc lµm kh« b»ng H2SO4 ®Æc ? A. H2S B. H2 C. NH3 D. C¶ A, B vµ C ®Òu kh«ng ®îc lµm kh« b»ng H2SO4 ®Æc. C©u 306 : KhÝ sau ®©y cã thÓ ®îc lµm kh« b»ng H2SO4 ®Æc : A. HBr B. HCl C. HI D. C¶ A, B vµ C C©u 307 : ChÊt khÝ nµo sau ®©y cã thÓ lµm kh« b»ng H2SO4 ®Æc ? A. H2S B. SO3 C. NH3 D. Kh«ng ph¶i c¸c khÝ A, B vµ C. C©u 308 : S¶n xuÊt SO3 b»ng c¸ch oxi ho¸ SO2 b»ng oxi ë nhiÖt ®é : A. 3500C – 4000C B. 4000C – 4500C C. 4500C – 5000C D. 5000C – 5500C C©u 309 : Sè gam H2O dïng ®Ó pha lo·ng 1 mol oleum cã c«ng thøc H2SO4.2SO3 thµnh axit H2SO4 98% lµ : A. 36g B. 40g C. 42g D. C¶ A, B vµ C ®Òu sai. C©u 310 : S¶n phÈm cña ph¶n øng gi÷a axit sunfuric vµ mét chÊt khö phô thuéc vµo : A. ®iÒu kiÖn ph¶n øng. B. nång ®é cña axit. C. nhiÖt ®é cña ph¶n øng. D. b¶n chÊt cña chÊt khö. Ch¬ng 7 Tèc ®é ph¶n øng vµ c©n b»ng ho¸ häc C©u 311 : ChØ ra c«ng thøc tÝnh tèc ®é trung b×nh cña ph¶n øng : N2O5 A. VN2O5  B. VN2O4  C. VO2  CCl4 450 N2O4 + 1 O2 2 C p/­ )  CN O (tr­ í c p/­ ) CN2O5(sau 2 5 CN2O4(sau p/­ ) t  CN2O4(tr­ í c p/­ ) t CO2(sau p/­ )  CO2(tr­ í c p/­ ) t D. C¶ B vµ C. C©u 312 : ChØ ra néi dung sai : A. ChÊt xóc t¸c lµm c©n b»ng chuyÓn dÞch. B. ChÊt xóc t¸c lµm t¨ng ®èc ®é ph¶n øng. C. ChÊt xóc t¸c lµm cho c©n b»ng ®îc thiÕt lËp nhanh h¬n. D. ChÊt xóc t¸c kh«ng lµm biÕn ®æi nång ®é c¸c chÊt trong c©n b»ng. C©u 313 : Cho 0,500 mol/lÝt H2 vµ 0,500 mol/lÝt I2 vµo trong mét b×nh kÝn ë nhiÖt ®é 4300C, chØ thu ®îc 0,786 mol/lÝt HI. VËy khi ®un nãng 1,000 mol/lÝt HI trong b×nh kÝn ë 430 0C thu ®îc : A. 0,786 mol/lÝt khÝ iot. B. 0,224 mol/lÝt khÝ iot. C. 0,393 mol/lÝt khÝ iot D. 0,107 mol/lÝt khÝ iot. C©u 314 : Cã 3 èng nghiÖm ®ùng khÝ NO2 (cã nót kÝn). Sau ®ã : Ng©m èng thø nhÊt vµo cèc níc ®¸. Ng©m èng thø hai vµo cèc níc s«i. Cßn èng thø ba ®Ó ë ®iÒu kiÖn thêng. Mét thêi gian sau, ta thÊy : A. èng thø nhÊt cã mµu ®Ëm nhÊt, èng thø hai cã mµu nh¹t nhÊt. B. èng thø nhÊt cã mµu nh¹t nhÊt, èng thø hai cã mµu ®Ëm nhÊt. C. èng thø nhÊt cã mµu ®Ëm nhÊt, èng thø ba cã mµu nh¹t nhÊt. D. èng thø nhÊt cã mµu ®Ëm nhÊt, èng thø hai vµ èng thø ba ®Òu cã mµu nh¹t h¬n. C©u 315 : ChÊt xóc t¸c V2O5 trong ph¶n øng : 2SO2 + O2   2SO3 cã vai trß : A. t¨ng tèc ®é ph¶n øng thuËn vµ nghÞch nh nhau. B. chØ lµm t¨ng tèc ®é ph¶n øng thuËn. C. chØ lµm t¨ng tèc ®é ph¶n øng nghÞch. D. lµm cho tèc ®é ph¶n øng thuËn x¶y ra nhanh h¬n ph¶n øng nghÞch. C©u 316 : Khi ë tr¹ng th¸i c©n b»ng ho¸ häc, th× : A. ph¶n øng thuËn vµ ph¶n øng nghÞch ®Òu dõng l¹i. B. ph¶n øng thuËn vµ ph¶n øng nghÞch ®Òu kh«ng dõng l¹i. C. chØ cã ph¶n øng thuËn dõng l¹i. D. chØ cã ph¶n øng nghÞch dõng l¹i. C©u 317 : ChØ ra néi dung sai khi nãi vÒ c©n b»ng ho¸ häc : A. Lµ mét tr¹ng th¸i chØ cã ë ph¶n øng thuËn nghÞch. B. Khi ®ã tèc ®é ph¶n øng thuËn b»ng tèc ®é ph¶n øng nghÞch. C. Lµ mét c©n b»ng tÜnh. D. C¶ A, B vµ C ®Òu ®óng. C©u 318 : Vai trß cña chÊt xóc t¸c : A. chØ lµm t¨ng tèc ®é ph¶n øng thuËn. B. chØ lµm t¨ng tèc ®é ph¶n øng nghÞch. C. lµm t¨ng tèc ®é c¶ ph¶n øng thuËn vµ ph¶n øng nghÞch nhng lµm tèc ®é ph¶n øng thuËn t¨ng nhanh h¬n ph¶n øng nghÞch. D. lµm t¨ng tèc ®é cña c¸c ph¶n øng thuËn nghÞch vµ ph¶n øng nghÞch nh nhau. C©u 319 : XÐt ph¶n øng : 2NO2 (KhÝ)   N2O4 (KhÝ) TØ khèi h¬i cña hçn hîp khÝ thu ®îc so víi H2 ë nhiÖt ®é t1 lµ 27,60C ; ë nhiÖt ®é t2 lµ 34,50C ; khi t1 > t2 th× chiÒu thuËn cña ph¶n øng trªn lµ : A. To¶ nhiÖt. B. Thu nhiÖt. C. Kh«ng thu nhiÖt, còng kh«ng to¶ nhiÖt. D. Cha x¸c ®Þnh ®îc. C©u 320 : Ph¶n øng x¶y ra gi÷a H2 vµ halogen nµo cã ®Æc ®iÓm kh¸c biÖt víi ph¶n øng x¶y ra gi÷a H2 vµ c¸c halogen cßn l¹i ? A. Flo. B. Clo. C. Iot. D. Brom. PhÇn hai : Ho¸ häc líp 11 Ch¬ng 1 Sù ®iÖn li C©u 321. ChØ ra néi dung sai : A. TÝnh dÉn ®iÖn cña c¸c dung dÞch axit, baz¬ vµ muèi lµ do trong dung dÞch cña chóng cã c¸c ion. B. Nh÷ng chÊt tan trong níc ph©n li ra ion ®îc gäi lµ nh÷ng chÊt ®iÖn li. C. §é ®iÖn li  cña c¸c chÊt ®iÖn li kh¸c nhau n»m trong kho¶ng 0 <   1. D. C©n b»ng ®iÖn li lµ c©n b»ng ®éng. C©u 322. Khi pha lo·ng dung dÞch, ®é ®iÖn li cña c¸c chÊt ®iÖn li : A. ®Òu t¨ng. B. ®Òu gi¶m. C. kh«ng thay ®æi. D. t¨ng hay gi¶m phô thuéc vµo tõng chÊt ®iÖn li. C©u 323. ChÊt ®iÖn li yÕu cã ®é ®iÖn li  n»m trong kho¶ng : A. 0    1. B. 0   < 1. C. 0 <   1. D. 0 <  < 1. C©u 324. Axit vµ baz¬ theo thuyÕt A-rª-ni-ót : A. axit lµ chÊt khi tan trong níc ph©n li ra cation H+. Baz¬ lµ chÊt khi tan trong níc ph©n li ra anion OH–. B. axit lµ chÊt khi tan trong níc ph©n li ra anion OH–. Baz¬ lµ chÊt khi tan trong níc ph©n li ra cation H+. C. Axit lµ chÊt nhêng proton. Baz¬ lµ chÊt nhËn proton. D. Axit lµ chÊt nhËn proton. Baz¬ lµ chÊt nhêng proton. C©u 325. ¦u ®iÓm cña thuyÕt axit – baz¬ theo Bron-stªt : A. ¸p dông ®óng cho trêng hîp dung m«i lµ níc. B. ¸p dông ®óng cho trêng hîp dung m«i kh¸c níc. C. ¸p dông ®óng khi v¾ng mÆt c¶ dung m«i. D. C¶ A, B vµ C. C©u 326. ChØ ra néi dung sai : A. Theo thuyÕt Bron-stªt, axit vµ baz¬ cã thÓ lµ ph©n tö hoÆc ion. B. Theo thuyÕt Bron-stªt, níc lµ chÊt lìng tÝnh. C. ThuyÕt Bron-stªt tæng qu¸t h¬n thuyÕt A-rª-ni-ót. D. Khi nghiªn cøu tÝnh chÊt axit – baz¬ trong dung m«i níc, thuyÕt Bron-stªt cho kÕt qu¶ kh¸c víi thuyÕt A-rª-ni-ót. C©u 327. Theo thuyÕt Bron-stªt, níc ®ãng vai trß lµ chÊt : A. axit. B. baz¬. C. trung tÝnh. D. lìng tÝnh. C©u 328. §èi víi axit hay baz¬ x¸c ®Þnh th× h»ng sè axit (K a) hay h»ng sè baz¬ (Kb) cã ®Æc ®iÓm lµ : A. ChØ phô thuéc nhiÖt ®é. B. Kh«ng phô thuéc nhiÖt ®é. C. ChØ Ka phô thuéc nhiÖt ®é. D. ChØ Kb phô thuéc nhiÖt ®é. C©u 329. Ph¬ng tr×nh ®iÖn li cña Ag(NH3)2Cl : A. Ag(NH3)2Cl  Ag(NH3)Cl + NH 3 B. Ag(NH3)2Cl  AgCl + 2NH3 C. Ag(NH3)2Cl  Ag(NH3)2+ + Cl– D. Ag(NH3)2Cl  Ag+ + [Cl(NH3)2]– C©u 330 : ThuyÕt A-rª-ni-ót kh¼ng ®Þnh: Trong ph©n tö axit lu«n cã nguyªn tö hi®ro (ý 1). Ngîc l¹i trong ph©n tö chÊt nµo mµ cã hi®ro th× ®Òu lµ chÊt axit (ý 2). VËy : A. ý 1 ®óng, ý 2 sai. B. ý 1 sai, ý 2 ®óng. C. C¶ hai ý ®Òu ®óng. D. C¶ hai ý ®Òu sai. C©u 331 : Mét dung dÞch cã chøa OH– = 1.10–13. Dung dÞch nµy cã m«i trêng A. axit. B. kiÒm. C. trung tÝnh. D. cha x¸c ®Þnh ®îc v× kh«ng biÕt H+. C©u 332 : ChØ ra néi dung sai : A. TÝch sè ion cña níc : K H2O = H+ OH–. B. TÝch sè ion cña níc kh«ng phô thuéc vµo nhiÖt ®é. C. TÝch sè ion cña níc lµ h»ng sè c¶ trong dung dÞch lo·ng cña c¸c chÊt kh¸c nhau. D. ë 250C: [OH–] = K H2O [H ] ( K H2O : tÝch sè ion cña níc ; H+, OH– lÇn lît lµ nång ®é cña H+, OH– ë thêi ®iÓm c©n b»ng trong dung dÞch). C©u 333 : ChØ ra néi dung sai : A. Dùa vµo pH cã thÓ ®¸nh gi¸ ®îc m«i trêng cña dung dÞch ®ã. B. pH cña m¸u ngêi vµ ®éng vËt cã gi¸ trÞ kh«ng ®æi nghiªm ngÆt. C. Thùc vËt cã thÓ sinh trëng b×nh thêng chØ khi gi¸ trÞ pH cña dung dÞch trong ®Êt ë trong kho¶ng ®Æc trng x¸c ®Þnh cho mçi lo¹i c©y. D. Tèc ®é ¨n mßn kim lo¹i trong níc tù nhiªn phô thuéc Ýt vµo pH cña níc. C©u 334 : ChØ ra néi dung ®óng: A. Quú tÝm lµ mét chÊt chØ thÞ axit – baz¬ v¹n n¨ng. B. §Ó x¸c ®Þnh gi¸ trÞ chÝnh x¸c pH cña dung dÞch ngêi ta dïng giÊy tÈm chÊt chØ thÞ axit – baz¬ v¹n n¨ng. C. ChÊt chØ thÞ axit – baz¬ lµ chÊt cã mµu biÕn ®æi phô thuéc vµo gi¸ trÞ pH cña dung dÞch. D. Trong m«i trêng axit, phenolphtalein cã mµu ®á. C©u 335 : Cho c¸c chÊt : NaCH 3COO, NH4Cl, NaCl, K2S, Na2CO3, KNO3, Fe(NO3)3, ZnBr2, KI. Cã bao nhiªu chÊt khi tan trong níc t¹o ra dung dÞch cã m«i trêng axit ? A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 C©u 336 : Dung dÞch Fe(CH3COO)2 cã m«i trêng : A. axit. B. baz¬. C. trung tÝnh. D. cha kÕt luËn ®îc v× phô thuéc vµo ®é thuû ph©n cña hai ion. C©u 337 : Cho c¸c cÆp chÊt : HCl vµ Na 2CO3 ; FeSO4 vµ NaOH, BaCl2 vµ K2SO4 ; H2SO4 vµ HNO3; NaCl vµ CuSO4; CH3COOH vµ NaOH. Cã bao nhiªu cÆp chÊt kh«ng cïng tån t¹i trong mét dung dÞch. A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 C©u 338 : ChØ ra néi dung sai : A. Trong ph¬ng tr×nh ion rót gän cña ph¶n øng, ngêi ta lîc bá nh÷ng ion kh«ng tham gia ph¶n øng. B. Ph¬ng tr×nh ion rót gän kh«ng cho biÕt b¶n chÊt cña ph¶n øng trong dung dÞch c¸c chÊt ®iÖn li. C. Trong ph¬ng tr×nh ion rót gän cña ph¶n øng, nh÷ng chÊt kÕt tña, ®iÖn li yÕu, chÊt khÝ ®îc gi÷ nguyªn díi d¹ng ph©n tö. D. Ph¬ng tr×nh ion rót gän chØ ¸p dông cho ph¶n øng x¶y ra trong dung dÞch c¸c chÊt ®iÖn li. C©u 339 : Muèi nµo sau ®©y khi hoµ tan trong níc kh«ng bÞ thuû ph©n ? A. NaCH3COO B. Fe(NO3)3 C. KI D. (NH4)2S C©u 340 : Cho c¸c muèi : CuSO 4, KCl, FeCl3, Al(NO3)3, Na2CO3, NH4Cl, (NH4)2S, NaNO3. Cã bao nhiªu muèi bÞ thuû ph©n khi hoµ tan vµo níc? A. 3 B. 4 C. 5 D. 6 Ch¬ng 2 Nhãm nit¬ C©u 341 : ChØ ra nhËn xÐt sai khi nãi vÒ tÝnh chÊt cña c¸c nguyªn tè nhãm nit¬ : “Tõ nit¬ ®Õn bitmut th×...” A. nguyªn tö khèi t¨ng dÇn. B. b¸n kÝnh nguyªn tö t¨ng dÇn. C. ®é ©m ®iÖn t¨ng dÇn. D. n¨ng lîng ion ho¸ thø nhÊt gi¶m dÇn. C©u 342 : Nguyªn tè nµo trong nhãm nit¬ kh«ng trong c¸c hîp chÊt ? cã céng ho¸ trÞ 5 A. Photpho. B. Nit¬. C. Asen. D. Bitmut. C©u 343 : Trong c¸c hîp chÊt, nit¬ cã thÓ thÓ hiÖn bao nhiªu sè oxi ho¸ ? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 C©u 344 : ChØ ra néi dung sai : A. Trong c¸c hîp chÊt, c¸c nguyªn tè nhãm nit¬ cã sè oxi ho¸ cao nhÊt lµ +5. B. Trong c¸c hîp chÊt, nit¬ cã thÓ cã c¸c sè oxi ho¸ –3, +1, +2, +3, +4, +5. C. C¸c nguyªn tè nhãm nit¬ thÓ hiÖn tÝnh oxi ho¸ vµ tÝnh khö. D. Trong nhãm nit¬, kh¶ n¨ng oxi ho¸ cña c¸c nguyªn tè t¨ng dÇn tõ nit¬ ®Õn photpho. C©u 345 : Trong nhãm nit¬, nguyªn tè cã tÝnh kim lo¹i tréi h¬n tÝnh phi kim lµ : A. Photpho. B. Asen. C. Bitmut. D. Antimon. C©u 346 : Trong nhãm nit¬, nguyªn tè thÓ hiÖn tÝnh kim lo¹i vµ tÝnh phi kim ë møc ®é gÇn nh nhau lµ : A. Photpho. B. Antimon. C. Asen. D. Bitmut. C©u 347 : ChØ ra néi dung ®óng: A. TÊt c¶ c¸c nguyªn tè nhãm nit¬ ®Òu t¹o ®îc hi®rua. B. C¸c hi®rua cña c¸c nguyªn tè nhãm nit¬ cã ®é bÒn nhiÖt t¨ng dÇn theo khèi lîng ph©n tö. C. Dung dÞch c¸c hi®rua cña c¸c nguyªn tè nhãm nit¬ cã tÝnh axit yÕu. D. C¶ A, B vµ C. C©u 348 : Tõ nit¬ ®Õn bitmut, ®é bÒn cña c¸c oxit : A. cã sè oxi ho¸ +3 t¨ng, cã sè oxi ho¸ +5 nãi chung gi¶m. B. cã sè oxi ho¸ +3 gi¶m, cã sè oxi ho¸ +5 nãi chung t¨ng. C. cã sè oxi ho¸ + 3 vµ + 5 ®Òu t¨ng. D. cã sè oxi ho¸ + 3 vµ + 5 ®Òu gi¶m. C©u 349 : Oxit cña nguyªn tè trong nhãm nit¬ cã sè oxi ho¸ +3 cã tÝnh chÊt cña oxit baz¬ lµ : A. P2O3 B. Bi2O3 C. As2O3 D. Sb2O3 C©u 350 : Trong c¸c oxit cña nguyªn tè trong nhãm nit¬ cã sè oxi ho¸ +3, oxit nµo lµ lìng tÝnh mµ cã tÝnh baz¬ tréi h¬n tÝnh axit ? A. P2O3 B. Sb2O3 C. As2O3 D. Bi2O3 C©u 351 : Trong c¸c oxit cña nguyªn tè thuéc nhãm nit¬ cã sè oxi ho¸ +3, oxit nµo dÔ dµng tan trong dung dÞch axit vµ hÇu nh kh«ng tan trong dung dÞch kiÒm ? A. P2O3 B. Bi2O3 C. As2O3 D. Sb2O3 C©u 352 : Trong c¸c oxit cña nguyªn tè thuéc nhãm nit¬ víi sè oxi ho¸ +3, oxit nµo cã tÝnh lìng tÝnh mµ tÝnh axit tréi h¬n tÝnh baz¬ ? A. P2O3 B. Bi2O3 C. As2O3 D. Sb2O3 C©u 353 : Trong c¸c hîp chÊt, nit¬ cã céng ho¸ trÞ tèi ®a lµ : A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 C©u 354 : ChØ ra néi dung sai : A. Ph©n tö nit¬ rÊt bÒn. B. ë nhiÖt ®é thêng, nit¬ ho¹t ®éng ho¸ häc vµ t¸c dông ®îc víi nhiÒu chÊt. C. Nguyªn tö nit¬ lµ phi kim ho¹t ®éng. D. TÝnh oxi ho¸ lµ tÝnh chÊt ®Æc trng cña nit¬. C©u 355 : Cho 2 ph¶n øng sau : N2 + 3H2  2NH3 (1) N2 + O2  2NO (2) A. Ph¶n øng (1) thu nhiÖt, ph¶n øng (2) to¶ nhiÖt. B. Ph¶n øng (1) to¶ nhiÖt, ph¶n øng (2) thu nhiÖt. C. C¶ hai ph¶n øng ®Òu thu nhiÖt. D. C¶ hai ph¶n øng ®Òu to¶ nhiÖt. C©u 356 : ë ®iÒu kiÖn thêng, nit¬ ph¶n øng ®îc víi : A. Mg B. K C. Li D. F2 C©u 357 : Trong ph¶n øng nµo sau ®©y, nit¬ thÓ hiÖn tÝnh khö ? A. N2 + 3H2  2NH3 B. N2 + 6Li  2Li3N C. N2 + O2  2NO D. N2 + 3Mg  Mg3N2 C©u 358 : Cã bao nhiªu oxit cña nit¬ kh«ng ®iÒu chÕ ®îc tõ ph¶n øng trùc tiÕp gi÷a nit¬ vµ oxi ? A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 C©u 359 : Diªm tiªu chøa : A. NaNO3 B. KCl C. Al(NO3)3 D. CaSO4 C©u 360 : ViÕt c«ng thøc c¸c chÊt lµ s¶n phÈm cña ph¶n øng sau :  o NaNO2 + NH4Cl  t A. NaCl, NH4NO2 B. NaCl, N2, 2H2O C. NaCl, NH3, HNO2 D. 2NaCl, 2NH3, N2O3, H2O C©u 361 : Trong c«ng nghiÖp, phÇn lín lîng nit¬ s¶n xuÊt ra ®îc dïng ®Ó : A. lµm m«i trêng tr¬ trong luyÖn kim, ®iÖn tö... B. tæng hîp ph©n ®¹m. C. s¶n xuÊt axit nitric. D. tæng hîp amoniac. C©u 362 : Mét lÝt níc ë 200C hoµ tan ®îc bao nhiªu lÝt khÝ amoniac ? A. 200 B. 400 C. 500 D. 800 C©u 363 : HiÖn tîng x¶y ra khi cho giÊy quú kh« vµo b×nh ®ùng khÝ amoniac lµ : A. GiÊy quú chuyÓn sang mµu ®á. B. GiÊy quú chuyÓn sang mµu xanh. C. GiÊy quú mÊt mµu. D. GiÊy quú kh«ng chuyÓn mµu. C©u 364 : Nhóng 2 ®òa thuû tinh vµo 2 b×nh ®ùng dung dÞch HCl ®Æc vµ NH3 ®Æc. Sau ®ã ®a 2 ®òa l¹i gÇn nhau th× thÊy xuÊt hiÖn A. khãi mµu tr¾ng. B. khãi mµu tÝm. C. khãi mµu n©u. D. khãi mµu vµng. C©u 365 : Khi nhá dung dÞch amoniac (d) vµo dung dÞch muèi nµo sau ®©y th× thÊy xuÊt hiÖn kÕt tña ? A. AgNO3 B. Al(NO3)3 C. Ca(NO3)3 D. C¶ A, B vµ C C©u 366 : Trong ion phøc Cu(NH3)42+, liªn kÕt gi÷a c¸c ph©n tö NH3 vµ Cu2+ lµ: A. Liªn kÕt ion. B. Liªn kÕt céng ho¸ trÞ. C. Liªn kÕt cho – nhËn. D. Liªn kÕt kim lo¹i. C©u 367 : Khi dÉn khÝ NH3 vµo b×nh chøa khÝ clo, häc sinh quan s¸t thÊy hiÖn tîng : NH3 tù bèc ch¸y (ý 1) t¹o ra khãi tr¾ng (ý 2). Ph¸t biÓu nµy : A. Cã ý 1 ®óng, ý 2 sai. B. Cã ý 1 sai, ý 2 ®óng. C. C¶ hai ý ®Òu sai. D. C¶ hai ý ®Òu ®óng. C©u 368 : Cho c¸c oxit : Li2O, MgO, Al2O3, CuO, PbO, FeO. Cã bao nhiªu oxit bÞ khÝ NH3 khö ë nhiÖt ®é cao ? A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 C©u 369 : Tõ NH3 ®iÒu chÕ ®îc hi®razin cã c«ng thøc ph©n tö lµ : A. NH4OH B. N2H4 C. NH2OH D. C6H5NH2 C©u 370 : Cã thÓ lµm kh« khÝ NH3 b»ng : A. H2SO4 ®Æc B. P2O5 C. CaO D. CuSO4 khan C©u 371 : Trong ph¶n øng tæng hîp NH3 tõ N2 vµ H2, ngêi ta sö dông chÊt xóc t¸c lµ : A. nh«m B. s¾t C. platin D. niken C©u 372 : ChØ ra néi dung sai : A. Muèi amoni lµ nh÷ng hîp chÊt céng ho¸ trÞ. B. TÊt c¶ muèi amoni ®Òu dÔ tan trong níc. C. Ion amoni kh«ng cã mµu. D. Muèi amoni khi tan ®iÖn li hoµn toµn. C©u 373 : Bét në ®Ó lµm cho b¸nh trë nªn xèp chøa muèi A. NaHCO3 B. NH4HCO3 C. (NH4)2CO3 D. Na2CO3 C©u 374 : §Ó ®iÒu chÕ N2O ë trong phßng thÝ nghiÖm, ngêi ta nhiÖt ph©n muèi : A. NH4NO2 B. (NH4)2CO3 C. NH4NO3 D. (NH4)2SO4 C©u 375 : Khi ®un nãng muèi nµo sau ®©y cã hiÖn tîng th¨ng hoa ? A. NH4Cl B. NH4NO2 C. NH4NO3 D. NH4HCO3 C©u 376 : Trong ph©n tö HNO3, nit¬ cã : A. ho¸ trÞ 4 vµ sè oxi ho¸ +5. B. ho¸ trÞ 5 vµ sè oxi ho¸ +4. C. ho¸ trÞ 4 vµ sè oxi ho¸ +4. D. ho¸ trÞ 5 vµ sè oxi ho¸ +5. C©u 377 : ChØ ra néi dung sai : A. Axit nitric lµ axit cã tÝnh oxi ho¸ m¹nh. B. Tuú thuéc vµo nång ®é cña axit vµ b¶n chÊt cña chÊt khö mµ HNO3 cã thÓ bÞ khö ®Õn mét sè s¶n phÈm kh¸c nhau cña nit¬. C. Trong HNO3, ion H+ cã tÝnh oxi ho¸ m¹nh h¬n ion NO3 . D. Th«ng thêng khi t¸c dông víi kim lo¹i, axit HNO3 ®Æc bÞ khö ®Õn NO2, cßn axit HNO3 lo·ng bÞ khö ®Õn NO. C©u 378 : Níc cêng toan lµ hçn hîp gåm : A. mét thÓ tÝch HNO3 ®Æc vµ 1 thÓ tÝch HCl ®Æc. B. mét thÓ tÝch HNO3 ®Æc vµ 3 thÓ tÝch HCl ®Æc. C. mét thÓ tÝch HCl ®Æc vµ 3 thÓ tÝch HNO3 ®Æc. D. mét thÓ tÝch HCl ®Æc vµ 5 thÓ tÝch HNO3 ®Æc. C©u 379 : Ph¸t biÓu : “Khi thªm tõng giät dÇu th«ng vµo HNO 3 ®Æc ®Ó trong b¸t sø th× mçi giät sÏ tù bèc ch¸y m¹nh (ý 1) cho ngän löa cã nhiÒu muéi (ý 2)”. Ph¸t biÓu nµy C©u C©u C©u C©u C©u A. cã ý 1 ®óng, ý 2 sai. B. cã ý 1 sai, ý 2 ®óng. C. cã 2 ý ®Òu ®óng. D. cã 2 ý ®Òu sai. 380 : PhÇn lín HNO3 s¶n xuÊt trong c«ng nghiÖp ®îc dïng ®Ó ®iÒu chÕ A. ph©n bãn. B. thuèc næ. C. thuèc nhuém. D. dîc phÈm. 381 : HNO3 ®îc s¶n xuÊt tõ amoniac. Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt gåm A. 2 giai ®o¹n. B. 3 giai ®o¹n. C. 4 giai ®o¹n. D. 5 giai ®o¹n. 382 : ChØ ra néi dung sai : A. TÊt c¶ c¸c muèi nitrat ®Òu tan tèt trong níc vµ lµ chÊt ®iÖn li m¹nh. B. Muèi nitrat ®Òu kh«ng cã mµu. C. §é bÒn nhiÖt cña muèi nitrat phô thuéc vµo b¶n chÊt cña cation kim lo¹i t¹o muèi. D. Muèi nitrat lµ c¸c chÊt oxi ho¸ m¹nh. 383 : Cho c¸c muèi nitrat : NaNO3, Cu(NO3)2, Mg(NO3)2, Fe(NO3)3, AgNO3, KNO3, Pb(NO3)2, Al(NO3)3. Cã bao nhiªu muèi nitrat khi bÞ nhiÖt ph©n sinh ra oxit kim lo¹i, NO2 vµ O2? A. 2 B. 4 C. 5 D. 6 384 : ChØ ra néi dung sai : A. Photpho tr¾ng cã cÊu tróc m¹ng tinh thÓ ph©n tö. B. Trong photpho tr¾ng c¸c ph©n tö P 4 liªn kÕt víi nhau b»ng lùc Van de Van yÕu. C. Photpho tr¾ng rÊt ®éc, g©y báng nÆng khi r¬i vµo da. D. Díi t¸c dông cña ¸nh s¸ng, photpho ®á chuyÓn dÇn thµnh photpho tr¾ng. C©u 385 : Photpho tr¾ng ®îc b¶o qu¶n b»ng c¸ch ng©m trong : A. dÇu ho¶. B. níc. C. benzen. D. ete. C©u 386 : ChÊt nµo bÞ oxi ho¸ chËm vµ ph¸t quang mµu lôc nh¹t trong bãng tèi ? A. P tr¾ng B. P ®á C. PH3 D. P2H4 C©u 387 : ChØ ra néi dung ®óng: A. Photpho ®á cã cÊu tróc polime. B. Photpho ®á kh«ng tan trong níc, nhng tan tèt trong c¸c dung m«i h÷u c¬ nh benzen, ete... C. Photpho ®á ®éc, kÐm bÒn trong kh«ng khÝ ë nhiÖt ®é thêng. D. Khi lµm l¹nh, h¬i cña photpho tr¾ng chuyÓn thµnh photpho ®á. C©u 388 : ë ®iÒu kiÖn thêng, photpho ho¹t ®éng ho¸ häc m¹nh h¬n nit¬ lµ do : A. ®é ©m ®iÖn cña photpho lín h¬n cña nit¬. B. ¸i lùc electron cña photpho lín h¬n cña nit¬. C. liªn kÕt trong ph©n tö photpho kÐm bÒn h¬n trong ph©n tö nit¬. D. tÝnh phi kim cña nguyªn tö photpho m¹nh h¬n cña nit¬. C©u 389 : ChØ ra néi dung ®óng: A. Photpho ®á ho¹t ®éng h¬n photpho tr¾ng. B. Photpho chØ thÓ hiÖn tÝnh oxi ho¸. C. Photpho ®á kh«ng tan trong c¸c dung m«i th«ng thêng. D. ë ®iÒu kiÖn thêng, photpho ®á bÞ oxi ho¸ chËm trong kh«ng khÝ vµ ph¸t quang mµu lôc nh¹t trong bãng tèi. C©u 390 : PhÇn lín photpho s¶n xuÊt ra ®îc dïng ®Ó s¶n xuÊt A. diªm. B. ®¹n ch¸y. C. axit photphoric. D. ph©n l©n. C©u 391 : Trong diªm, photpho ®á cã ë ®©u ? A. Thuèc g¾n ë ®Çu que diªm. B. Thuèc quÑt ë vá bao diªm. C. Thuèc g¾n ë ®Çu que diªm vµ thuèc quÑt ë vá bao diªm. D. Trong diªm an toµn kh«ng cßn sö dông photpho do nã ®éc. C©u 392 : Ph¶n øng x¶y ra ®Çu tiªn khi quÑt que diªm vµo vá bao diªm lµ : A. 4P + 3O2  2P2O3 B. 4P + 5O2  2P2O5 C. 6P + 5KClO3  3P2O5 + 5KCl D. 2P + 3S  P2S3 C©u 393 : Hai kho¸ng vËt chÝnh cña photpho lµ : A. Apatit vµ photphorit. B. Photphorit vµ cacnalit. C. Apatit vµ ®olomit. D. Photphorit vµ ®olomit. C©u 394 : Trong phßng thÝ nghiÖm, axit photphoric ®îc ®iÒu chÕ b»ng ph¶n øng sau : A. 3P + 5HNO3 + 2H2O  3H3PO4 + 5NO B. Ca3(PO4)2 + 3H2SO4  2H3PO4 + 3CaSO4  C. 4P + 5O2  P2O5 P2O5 + 3H2O  2H3PO4 D. 2P + 5Cl2  2PCl5 PCl5 + 4H2O  H3PO4 + 5HCl C©u 395 : Urª ®îc ®iÒu chÕ tõ : A. khÝ amoniac vµ khÝ cacbonic. B. khÝ amoniac vµ axit cacbonic. C. khÝ cacbonic vµ amoni hi®roxit. D. axit cacbonic vµ amoni hi®roxit. C©u 396 : ChØ ra néi dung ®óng: A. Supephotphat ®¬n chøa Ca(H2PO4)2 vµ CaSO4; supephotphat kÐp chøa Ca(H2PO4)2. B. Thµnh phÇn chÝnh cña supephotphat ®¬n vµ supephotphat kÐp lµ muèi canxi hi®rophotphat. C. Supephotphat ®¬n s¶n xuÊt qua hai giai ®o¹n. D. Supephotphat ®¬n vµ supephotphat kÐp ®Òu s¶n xuÊt qua hai giai ®o¹n. C©u 397 : §é dinh dìng cña ph©n kali ®îc ®¸nh gi¸ b»ng hµm lîng % cña : A. K B. K+ C. K2O D. KCl C©u 398 : Tro thùc vËt còng lµ mét lo¹i ph©n kali v× cã chøa A. KNO3 B. KCl C. K2CO3 D. K2SO4 C©u 399 : §é dinh dìng cña ph©n l©n ®îc ®¸nh gi¸ b»ng hµm lîng % cña : A. P B. P2O5 C. PO34 D. H3PO4 C©u 400 : Muèi (NH4)KHPO4 lµ lo¹i ph©n bãn : A. Ph©n hçn hîp. B. Ph©n phøc hîp. C. Ph©n NPK. D. Supephotphat. Ch¬ng 3 Nhãm Cacbon C©u 401 : Nguyªn tö nguyªn tè nµo sau ®©y ë tr¹ng th¸i kÝch thÝch cã sè electron ho¸ trÞ b»ng sè obitan ho¸ trÞ ? A. Si B. C C. Pb D. C¶ A, B vµ C C©u 402 : Ngoµi kh¶ n¨ng t¹o liªn kÕt céng ho¸ trÞ víi c¸c nguyªn tö cña nguyªn tè kh¸c, c¸c nguyªn tö nguyªn tè nµo trong nhãm cacbon cßn cã thÓ liªn kÕt víi nhau thµnh m¹ch ? A. Cacbon. B. Silic. C. Gemani. D. C¶ A, B vµ C. C©u 403 : ChØ ra néi dung sai : A. Trong mçi líp cña tinh thÓ than ch×, mçi nguyªn tö cacbon liªn kÕt theo kiÓu céng ho¸ trÞ víi ba nguyªn tö cacbon l©n cËn. B. Trong tinh thÓ than ch×, kho¶ng c¸ch gi÷a hai nguyªn tö cacbon thuéc hai líp l©n cËn ng¾n h¬n ®é dµi liªn kÕt C – C. C. Trong tinh thÓ than ch×, c¸c líp liªn kÕt víi nhau b»ng lùc Van de Van yÕu. D. Than ch× ®îc dïng lµm ®iÖn cùc, chÕ chÊt b«i tr¬n,... C©u 404 : Lo¹i than nµo ®îc dïng lµm chÊt ®én khi lu ho¸ cao su, ®Ó s¶n xuÊt mùc in, xi ®¸nh giµy... ? A. Than cèc. B. Than gç. C. Than muéi. D. Than ch×. C©u 405 : Than muéi ®îc ®iÒu chÕ b»ng c¸ch : A. Nung than ch× ë 30000C díi ¸p suÊt 70 000 – 100 000 atm. B. Nung than cèc ë 2500 0C – 30000C trong lß ®iÖn, kh«ng cã kh«ng khÝ. C. Nung than mì ë 10000C – 12500C trong lß ®iÖn, kh«ng cã kh«ng khÝ. D. NhiÖt ph©n metan cã xóc t¸c. C©u 406 : C«ng thøc cÊu t¹o cña ph©n tö CO ®îc biÓu diÔn nh sau : A. : C B. : C  O  O:  C. : C O  D. : C O C©u 407 : Trong phßng thÝ nghiÖm, CO ®îc ®iÒu chÕ b»ng ph¶n øng : 0 A. 2C + O2  t 2CO 0 B. C + H2O  t CO + H2 C. HCOOH ® Æ c  H2SO 4   CO + H2O 0 D. 2CH4 + 3O2  t 2CO + 4H2O C©u 408 : Níc ®¸ kh« lµ : A. CO2 r¾n. B. NH3 r¾n. C. CF2Cl2 r¾n. D. F2O r¾n. C©u 409. So®a lµ muèi : A. NaHCO3 B. Na2CO3 C. NH4HCO3 D. (NH4)2CO3 C©u 410. Thuèc muèi nabica ®Ó ch÷a bÖnh ®au d¹ dµy chøa muèi : A. Na2CO3 B. (NH4)2CO3 C. NaHCO3 D. NH4HCO3 C©u 411. Muèi nµo cã tÝnh chÊt lìng tÝnh ? A. NaHSO4 B. Na2CO3 C. NaHCO3 D. Kh«ng ph¶i c¸c muèi trªn C©u 412. Nguyªn tè phæ biÕn thø hai ë vá tr¸i ®Êt lµ A. oxi. B. cacbon. C. silic. D. s¾t. C©u 413. Silic ®ioxit lµ chÊt ë d¹ng A. v« ®Þnh h×nh. B. tinh thÓ nguyªn tö. C. tinh thÓ ph©n tö. D. tinh thÓ ion. C©u 414. Silicagen lµ A. SiO2 B. H2SiO3. nH2O C. SiO2. nH2O (n < 1) D. SiO2. nH2O (n > 1) C©u 415 : “Thuû tinh láng” lµ : A. silic ®ioxit nãng ch¶y. B. dung dÞch ®Æc cña Na2SiO3 vµ K2SiO3. C. dung dÞch b·o hoµ cña axit silixic. D. th¹ch anh nãng ch¶y. C©u 416 : Thµnh phÇn ho¸ häc cña lo¹i thuû tinh thêng ®îc biÓu diÔn gÇn ®óng b»ng c«ng thøc : A. SiO2.CaO.6Na2O B. CaO.2Na2O.6SiO2 C. CaO.6SiO2.2Na2O D. 2Na2O.CaO.6SiO2 C©u 417 : Sau khi nung, g¹ch vµ ngãi thêng cã mµu ®á g©y nªn bëi thµnh phÇn nµo cã trong ®Êt sÐt ? A. Nh«m oxit. B. Silic ®ioxit. C. S¾t oxit. D. Magie oxit. C©u 418 : Men cã thµnh phÇn chÝnh gièng : A. sµnh. B. sø. C. thuû tinh. D. pha lª. C©u 419 : Thµnh phÇn chÝnh cña xi m¨ng Poocl¨ng gåm : A. Canxi silicat vµ magie aluminat. B. Magie silicat vµ nh«m aluminat. C. Canxi silicat vµ canxi aluminat. D. Nh«m silicat vµ canxi aluminat. C©u 420 : Qu¸ tr×nh ®«ng cøng xi m¨ng chñ yÕu lµ : A. X¶y ra sù kÕt hîp cña c¸c chÊt cã trong thµnh phÇn cña xi m¨ng víi nhau díi xóc t¸c cña níc. B. Sù kÕt hîp cña c¸c chÊt cã trong xi m¨ng víi níc, t¹o nªn nh÷ng tinh thÓ hi®rat. C. Qu¸ tr×nh ®ãng r¾n do sù bay h¬i níc. D. Qu¸ tr×nh ®ãng r¾n díi t¸c dông cña khÝ cacbonic trong kh«ng khÝ. Ch¬ng 4 §¹i c¬ng vÒ ho¸ häc h÷u c¬ C©u 421 : Cho c¸c chÊt : C2H2, CHF3, CH5N, Al4C3, HCN, CH3COONa, (NH2)2CO, CO, (NH4)2CO3, CaC2. Cã bao nhiªu chÊt h÷u c¬ ? A. 7 B. 6 C. 5 D. 4 C©u 422 : §©u kh«ng ph¶i lµ ®Æc ®iÓm chung cña c¸c hîp chÊt h÷u c¬ ? A. NhÊt thiÕt ph¶i chøa cacbon. B. Liªn kÕt ho¸ häc ë c¸c hîp chÊt h÷u c¬ thêng lµ liªn kÕt céng ho¸ trÞ. C. Ph¶n øng cña c¸c hîp chÊt h÷u c¬ thêng x¶y ra hoµn toµn, theo mét híng nhÊt ®Þnh. D. Kh«ng tan hoÆc Ýt tan trong níc. C©u 423 : Cho c¸c chÊt : CH 4, C2H6, C2H2, C12H6, C6H12, C6H6, C4H10, C6H8, C20H42, C20H36, C20H30. Cã bao nhiªu chÊt lµ ®ång ®¼ng cña nhau ? A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 C©u 424 : Nh÷ng chÊt ®ång ph©n lµ nh÷ng hîp chÊt kh¸c nhau nhng cã cïng : A. c«ng thøc cÊu t¹o. B. c«ng thøc ph©n tö. C. c«ng thøc ho¸ häc. D. c«ng thøc lËp thÓ. C©u 425 : CÊu t¹o ho¸ häc lµ : A. B¶n chÊt liªn kÕt gi÷a c¸c nguyªn tö trong ph©n tö. B. Thø tù liªn kÕt gi÷a c¸c nguyªn tö trong ph©n tö. C. Sè lîng liªn kÕt gi÷a c¸c nguyªn tö trong ph©n tö. D. C¸c lo¹i liªn kÕt gi÷a c¸c nguyªn tö trong ph©n tö. C©u 426 : ChØ ra néi dung ®óng: A. Xen phñ trôc vµ xen phñ bªn ®Òu t¹o ra liªn kÕt . B. Xen phñ trôc vµ xen phñ bªn ®Òu t¹o ra liªn kÕt . C. Xen phñ trôc t¹o liªn kÕt  vµ xen phñ bªn t¹o liªn kÕt . D. Xen phñ trôc t¹o liªn kÕt  vµ xen phñ bªn ®Òu t¹o liªn kÕt . C©u 427 : ChØ ra néi dung ®óng: A. Trong liªn kÕt ®¬n vµ liªn kÕt béi ®Òu cã liªn kÕt . B. Trong liªn kÕt ®¬n vµ liªn kÕt béi ®Òu cã liªn kÕt . C. Trong liªn kÕt ®¬n chØ cã liªn kÕt  vµ liªn kÕt béi chØ cã liªn kÕt . D. Trong liªn kÕt ®¬n chØ cã liªn kÕt  vµ liªn kÕt béi chØ cã liªn kÕt . C©u 428 : §©u kh«ng ph¶i lµ ®ång ph©n cÊu t¹o ? A. §ång ph©n nhãm chøc. B. §ång ph©n lËp thÓ. C. §ång ph©n m¹ch cacbon. D. §ång ph©n vÞ trÝ nhãm chøc. C©u 429 : C¸c ®ång ph©n lËp thÓ cã A. cÊu t¹o ho¸ häc kh¸c nhau. B. cÊu t¹o ho¸ häc gièng nhau. C. cÊu tróc kh«ng gian kh¸c nhau. D. cÊu tróc kh«ng gian gièng nhau. C©u 430 : CÊu tróc ho¸ häc cho biÕt : A. cÊu t¹o ho¸ häc. B. sù ph©n bè trong kh«ng gian cña c¸c nguyªn tö trong ph©n tö. C. b¶n chÊt vµ sè lîng c¸c nguyªn tö trong ph©n tö. D. c¶ A, B vµ C. Ch¬ng 5 Hi®rocacbon no C©u 431 : C¸c nguyªn tö cacbon trong ankan ë tr¹ng th¸i A. lai ho¸ sp. B. lai ho¸ sp2. C. lai ho¸ sp3. D. kh«ng lai ho¸. C©u 432 : Trong ph©n tö ankan, c¸c gãc ho¸ trÞ CCC , CCH , HCH ®Òu gÇn b»ng : A. 900 B. 109,50 C. 1200 D. 1800 C©u 433 : ChØ ra néi dung sai : A. C¸c nhãm nguyªn tö liªn kÕt víi nhau bëi liªn kÕt ®¬n C – C cã thÓ quay t¬ng ®èi tù do quanh trôc liªn kÕt ®ã t¹o ra v« sè cÊu d¹ng kh¸c nhau. B. CÊu d¹ng che khuÊt bÒn h¬n cÊu d¹ng xen kÏ. C. Kh«ng thÓ c« lËp riªng tõng cÊu d¹ng ®îc. D. Ph©n tö metan kh«ng cã cÊu d¹ng. C©u 434 : §èi víi ankan, theo chiÒu t¨ng sè nguyªn tö cacbon trong ph©n tö th× A. nhiÖt ®é s«i t¨ng dÇn, khèi lîng riªng gi¶m dÇn. B. nhiÖt ®é s«i gi¶m dÇn, khèi lîng riªng t¨ng dÇn C. nhiÖt ®é s«i vµ khèi lîng riªng ®Òu t¨ng dÇn. D. nhiÖt ®é s«i vµ khèi lîng riªng ®Òu gi¶m dÇn. C©u 435 : ChØ ra néi dung ®óng: A. C¸c ankan ®Òu nhÑ h¬n níc. B. Ankan lµ nh÷ng dung m«i cã cùc. C. Ankan lµ nh÷ng chÊt cã mµu. D. Ankan tan ®îc trong níc. C©u 436 : ChØ ra néi dung sai : A. Ankan lµ nh÷ng chÊt a níc. B. Ankan hoµ tan ®îc nhiÒu chÊt kh«ng ph©n cùc. C. Ankan lµ nh÷ng chÊt a b¸m dÝnh vµo quÇn, ¸o, l«ng, da. D. Nh÷ng ankan láng cã thÓ thÊm ®îc qua da vµ mµng tÕ bµo. C©u 437 : Ankan cßn cã tªn lµ parafin, nghÜa lµ : A. sinh ra tõ dÇu má. B. tr¬ vÒ mÆt ho¸ häc. C. Ýt ¸i lùc ho¸ häc. D. kh«ng tan trong níc. C©u 438 : Clorofom lµ : A. CH3Cl B. CCl4 C. CHCl3 D. CH2Cl2 C©u 439 : ChØ ra néi dung sai, khi nãi vÒ ph¶n øng halogen ho¸ ankan : A. Clo thÕ cho H ë cacbon c¸c bËc kh¸c nhau. B. Brom hÇu nh chØ thÕ cho H ë cacbon bËc thÊp. C. Flo ph¶n øng m·nh liÖt nªn ph©n huû ankan thµnh C vµ HF. D. Iot qu¸ yÕu nªn kh«ng ph¶n øng víi ankan. C©u 440 : Khi ®èt ch¸y hoµn toµn mét ankan bÊt k× th× t¹o ra A. sè mol H2O lín h¬n sè mol CO2. B. sè mol CO2 lín h¬n sè mol H2O. C. sè mol CO2 b»ng sè mol H2O. D. sè mol CO2 lín h¬n hay nhá h¬n sè mol H 2O phô thuéc vµo tõng ankan cô thÓ. C©u 441 : Khi nung natri axetat víi v«i t«i xót, t¹o ra khÝ A. axetilen. B. etan. C. metan. D. etilen. C©u 442 : ChØ ra néi dung sai khi nãi vÒ ph©n tö xiclohexan : A. S¸u nguyªn tö cacbon n»m trªn mét mÆt ph¼ng. B. Kh«ng tham gia ph¶n øng céng më vßng víi níc brom. C. Tham gia ph¶n øng thÕ víi clo díi t¸c dông cña ¸nh s¸ng. D. Nguyªn tö cacbon ë tr¹ng th¸i lai ho¸ sp3. C©u 443 : Cã bao nhiªu ®ång ph©n xicloankan cã cïng c«ng thøc ph©n tö C6H12 ? A. 1 B. 3 C. 4 D. 5 C©u 444 : Xicloankan nµo sau ®©y cã thÓ lµm mÊt mµu níc brom ë ®iÒu kiÖn thêng ? A. Xiclobutan. B. Xiclopropan. C. Xiclopentan. D. C¶ A, B vµ C. C©u 445 : Xicloankan nµo sau ®©y khi tham gia ph¶n øng céng víi hi®ro (xóc t¸c Ni, t0) cho 1 s¶n phÈm duy nhÊt ? A. Xiclopropan. B. Metylxiclopropan. C. Xiclobutan. D. Xiclopentan. C©u 446 : ChØ ra néi dung ®óng: A. Xicloankan lµ nh÷ng hi®rocacbon m¹ch vßng. B. Xicloankan lµ hi®rocacbon cã c«ng thøc chung CnH2n (n  3). C. Xicloankan lµ hi®rocacbon cã 1 vßng hoÆc nhiÒu vßng. D. Trong ph©n tö xicloankan c¸c nguyªn tö cacbon cïng n»m trªn mét mÆt ph¼ng. C©u 447 : ChÊt sau : cã tªn gäi lµ : A. Xiclohexan. B. 1, 1, 2-trimetylxiclopropan. C. 1, 2, 2-trimetylxiclopropan. D. 1, 2-®imetylmetylxiclopropan. C©u 448 : Cho c¸c xicloankan : Cã bao nhiªu chÊt tham gia ph¶n øng céng víi hi®ro (xóc t¸c Ni, t 0) ? A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 C©u 449 : C¸c xicloankan ®Òu : A. kh«ng lµm mÊt mµu níc brom. B. kh«ng tham gia ph¶n øng thÕ bëi halogen. C. kh«ng lµm mÊt mµu dung dÞch KMnO4. D. kh«ng tan trong níc vµ trong dung m«i h÷u c¬, nhng l¹i lµ dung m«i tèt. C©u 450 : ChØ ra néi dung ®óng: A. Tõ xiclohexan cã thÓ ®iÒu chÕ ®îc benzen, cßn tõ benzen kh«ng ®iÒu chÕ ®îc xiclohexan. B. Tõ benzen ®iÒu chÕ ®îc xiclohexan, cßn tõ xiclohexan kh«ng ®iÒu chÕ ®îc benzen. C. Tõ xiclohexan ®iÒu chÕ ®îc benzen vµ ngîc l¹i. D. Kh«ng ®iÒu chÕ ®îc benzen tõ xiclohexan vµ ngîc l¹i. Ch¬ng 6 Hi®rocacbon kh«ng no C©u 451 : Trong ph©n tö anken, hai nguyªn tö cacbon mang nèi ®«i ë tr¹ng th¸i A. lai ho¸ sp. B. lai ho¸ sp2. C. lai ho¸ sp3. D. kh«ng lai ho¸. C©u 452 : Hai nhãm nguyªn tö liªn kÕt víi nhau bëi liªn kÕt ®«i C = C kh«ng quay tù do ®îc quanh trôc liªn kÕt, do bÞ c¶n trë bëi A. liªn kÕt ®¬n. B. liªn kÕt ®«i. C. liªn kÕt . D. liªn kÕt . C©u 453 : ë ph©n tö etilen : A. hai nguyªn tö C vµ hai nguyªn tö H ë vÞ trÝ trans víi nhau n»m trªn mét mÆt ph¼ng, hai nguyªn tö H cßn l¹i n»m trªn mÆt ph¼ng kh¸c. B. hai nguyªn tö C vµ hai nguyªn tö H ë vÞ trÝ cis víi nhau n»m trªn mét mÆt ph¼ng, hai nguyªn tö H cßn l¹i n»m trªn mét mÆt ph¼ng kh¸c. C. hai nguyªn tö C vµ bèn nguyªn tö H ®Òu cïng n»m trªn mét mÆt ph¼ng. D. hai nguyªn tö C n»m trªn mét mÆt ph¼ng, cßn bèn nguyªn tö H l¹i n»m trªn mét mÆt ph¼ng kh¸c. C©u 454 : Cã bao nhiªu ®ång ph©n anken cïng cã c«ng thøc ph©n tö C5H10 ? A. 2 B. 3 C. 5 D. 6 C©u 455 : Anken sau ®©y cã ®ång ph©n h×nh häc : A. pent-1-en. B. pent-2-en. C. 2-metylbut-2-en. D. 3-metylbut-1-en. C©u 456. Hi®rocacbon cã c«ng thøc ph©n tö C4H8 cã sè ®ång ph©n lµ : A. 3 B. 4 C. 5 D. 6 C©u 457. Sè ®ång ph©n anken cã c«ng thøc ph©n tö lµ C 5H10 mµ cã nèi ®«i C = C gi÷a m¹ch lµ : A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 C©u 458. ChØ ra néi dung sai : A. C¸c anken ®Òu nhÑ h¬n níc. B. Anken vµ dÇu mì hoµ tan tèt lÉn nhau. C. Anken lµ nh÷ng chÊt cã mµu. D. Liªn kÕt ®«i C = C lµ trung t©m ph¶n øng g©y ra nh÷ng ph¶n øng ®Æc trng cho anken. C©u 459. Hi®rocacbon nµo cã tªn lÞch sö lµ olefin ? A. Ankan. B. Anken. C. Ankin. D. Aren. C©u 460. Olefin cã tÝnh chÊt : A. Lµm mÊt mµu brom trong níc, kh«ng lµm mÊt mµu brom trong CCl4. B. Lµm mÊt mµu brom trong CCl4, kh«ng lµm mÊt mµu brom trong níc. C. Lµm mÊt mµu brom trong H2O, còng nh trong CCl4. D. Kh«ng lµm mÊt mµu brom trong H2O, còng nh trong CCl4. C©u 461. §Ó ph©n biÖt khÝ SO2 vµ khÝ C2H4, cã thÓ dïng : A. dung dÞch KMnO4. B. dung dÞch brom. C. dung dÞch brom trong CCl4. D. c¶ A, B, C ®Òu ®îc. C©u 462. Cho eten t¸c dông víi dung dÞch kali pemanganat lo·ng, nguéi, t¹o ra s¶n phÈm h÷u c¬ lµ : A. Etylen glicol. B. Etilen oxit. C. Axit oxalic. D. An®ehit oxalic. C©u 463. Trong c¸c ho¸ chÊt h÷u c¬ do con ngêi s¶n xuÊt ra, ho¸ chÊt ®øng hµng ®Çu vÒ s¶n lîng lµ : A. Metan. B. Eten. C. Axetilen. D. Benzen. C©u 464. Cho c¸c anka®ien : anlen, buta®ien, isopren, penta-1,4-®ien. Cã bao nhiªu anka®ien liªn hîp ? A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 C©u 465. ChØ ra néi dung sai khi nãi vÒ ph©n tö buta®ien : A. Bèn nguyªn tö cacbon ®Òu ë tr¹ng th¸i lai ho¸ sp2. B. C¶ mêi nguyªn tö ®Òu n»m trªn cïng mét mÆt ph¼ng. C. ë mçi nguyªn tö cacbon cßn 1 obitan p cã trôc vu«ng gãc víi mÆt ph¼ng ph©n tö. D. C¸c obitan p cßn l¹i xen phñ víi nhau tõng ®«i mét ®Ó t¹o thµnh 2 liªn kÕt  riªng lÎ. C©u 466. Ph¶n øng céng halogen vµ hi®ro halogenua cña buta®ien vµ isopren cã ®Æc ®iÓm : A. ë nhiÖt ®é thÊp th× u tiªn t¹o thµnh s¶n phÈm céng 1,2 ; ë nhiÖt ®é cao th× u tiªn t¹o ra s¶n phÈm céng 1,4. B. ë nhiÖt ®é thÊp th× u tiªn t¹o thµnh s¶n phÈm céng 1,4 ; ë nhiÖt ®é cao th× u tiªn t¹o thµnh s¶n phÈm céng 1,2. C. Lu«n cã s¶n phÈm chÝnh lµ s¶n phÈm céng 1,2. D. Lu«n cã s¶n phÈm chÝnh lµ s¶n phÈm céng 1,4. C©u 467. Khi cã mÆt chÊt xóc t¸c, ë nhiÖt ®é vµ ¸p suÊt thÝch hîp, buta®ien vµ isopren tham gia ph¶n øng trïng hîp chñ yÕu theo kiÓu céng : A. 1,2 B. 1,3 C. 1,4 D. 3,4 C©u 468. ChØ ra néi dung sai : A. Tecpen lµ nhãm c¸c hi®rocacbon kh«ng no. B. Tecpen cã c«ng thøc chung lµ (C5H10)n. C. Tecpen cã nhiÒu trong tinh dÇu th¶o méc. D. Ph©n tö tecpen cã cÊu t¹o m¹ch hë hoÆc m¹ch vßng vµ cã chøa c¸c liªn kÕt ®«i C =C. C©u 469. Trong tinh dÇu hoa hång cã A. geraniol. B. xitronelol. C. mentol. D. limonen. C©u 470. Trong tinh dÇu b¹c hµ cã : A. geraniol vµ xitronelol. B. caroten vµ licopen. C. mentol vµ menton. D. oximen vµ limonen. C©u 471. Trong ph¶n øng céng hi®ro vµo ankin (ë nhiÖt ®é thÝch hîp) : A. dïng xóc t¸c Ni t¹o ra ankan, dïng xóc t¸c Pd/PbCO3 t¹o ra anken. B. dïng xóc t¸c Ni t¹o ra anken, dïng xóc t¸c Pd/PbCO3 t¹o ra ankan. C. dïng xóc t¸c Ni hay Pd/PbCO3 ®Òu t¹o ra ankan. D. dïng xóc t¸c Ni hay Pd/PbCO3 ®Òu t¹o ra anken. C©u 472. Ph¶n øng cña C2H5 – C  C – C2H5 víi Br2 ®Ó t¹o ra s¶n phÈm C2H5–CBr2–CBr2–C2H5 cÇn thùc hiÖn trong ®iÒu kiÖn : A. dïng brom khan. B. dïng dung dÞch brom. C. ë nhiÖt ®é thÊp. D. ë nhiÖt ®é cao. C©u 473. Ph¬ng ph¸p chÝnh ®Ó s¶n xuÊt axetilen trong c«ng nghiÖp hiÖn nay lµ dùa vµo ph¶n øng : A. CaC2 + 2H2O  Ca(OH)2 + C2H2 0 C B. 2CH4  1500   C2H2 + 3H2 0 C. C2H6  t, xt  C2H2 + 2H2 0 D. C2H4  t, xt  C2H2 + H2 C©u 474. §Êt ®Ìn cã thµnh phÇn chÝnh lµ : A. Silic ®ioxit. B. Canxi cacbua. C. S¾t oxit. D. Canxi oxit. C©u 475. Cho c¸c chÊt : CH4, C2H4, C2H2, C6H6. ChÊt khi ch¸y t¹o ra ngän löa s¸ng nhÊt lµ : A. CH4 B. C2H4 C. C2H2 D. C6H6 Ch¬ng 7 Hi®rocacbon th¬m Nguån hi®rocacbon thiªn nhiªn C©u 476. Trong ph©n tö benzen, s¸u obitan p cña 6 nguyªn tö cacbon xen phñ bªn víi nhau t¹o thµnh A. hÖ liªn hîp  chung cho c¶ vßng. B. 3 liªn kÕt  riªng lÎ. C. 3 liªn kÕt  liªn hîp. D. 3 liªn kÕt  nèi tiÕp nhau. C©u 477. Liªn kÕt  ë benzen A. t¬ng ®èi bÒn v÷ng h¬n so víi liªn kÕt  ë anken, nhng kÐm bÒn h¬n so víi liªn kÕt  ë ankin. B. t¬ng ®èi bÒn v÷ng h¬n so víi liªn kÕt  ë ankin, nhng kÐm bÒn h¬n so víi liªn kÕt  ë anken. C. t¬ng ®èi bÒn v÷ng h¬n so víi liªn kÕt  ë anken vµ c¶ ë ankin. D. kÐm bÒn v÷ng h¬n so víi liªn kÕt  ë anken vµ c¶ ë ankin. C©u 478. Trong ph©n tö benzen : A. chØ 6 nguyªn tö C n»m cïng trªn mét mÆt ph¼ng. B. chØ 6 nguyªn tö H cïng n»m trªn mét mÆt ph¼ng. C. c¶ 6 nguyªn tö C vµ 6 nguyªn tö H cïng n»m trªn mét mÆt ph¼ng. D. s¸u nguyªn tö C n»m trªn mét mÆt ph¼ng, cßn 6 nguyªn tö H cïng n»m trªn mét mÆt ph¼ng kh¸c. C©u 479. Cã bao nhiªu aren cã c«ng thøc ph©n tö C8H10 ? A. 1 B. 3 C. 4 D. 5 C©u 480. ChØ ra néi dung sai : Benzen vµ ankylbenzen lµ nh÷ng chÊt A. kh«ng mµu. B. hÇu nh kh«ng tan trong níc. C. kh«ng mïi. D. kh«ng ph¶n øng víi dung dÞch brom. C©u 481. Benzen ph¶n øng ®îc víi : A. brom khan. B. dung dÞch brom. C. dung dÞch brom khi cã Fe xóc t¸c. D. brom khan khi cã Fe xóc t¸c. C©u 482. Cã thÓ ®iÒu chÕ benzyl bromua tõ toluen vµ A. brom khan trong ®iÒu kiÖn ®îc chiÕu s¸ng. B. dung dÞch brom trong ®iÒu kiÖn ®îc chiÕu s¸ng. C. brom khan cã Fe lµm xóc t¸c. D. dung dÞch brom cã Fe lµm xóc t¸c. C©u 483. Trong ph¶n øng nitro ho¸ benzen A. H2SO4 ®Ëm ®Æc ®ãng vai trß lµ chÊt hót níc. B. H2SO4 ®Ëm ®Æc ®ãng vµi trß lµ chÊt xóc t¸c. C. H2SO4 ®Ëm ®Æc ®ãng vai trß lµ chÊt hót níc vµ lµ chÊt xóc t¸c. D. kh«ng cÇn H2SO4 ®Ëm ®Æc, chØ cÇn HNO3 ®Æc, nãng. C©u 484. TÝnh chÊt kh«ng ph¶i tÝnh th¬m lµ : A. T¬ng ®èi dÔ tham gia ph¶n øng thÕ. B. Khã tham gia ph¶n øng céng. C. Cã mïi th¬m. D. T¬ng ®èi bÒn v÷ng víi c¸c chÊt oxi ho¸. C©u 485. ChÊt nµo khi ch¸y trong kh«ng khÝ thêng t¹o ra nhiÒu muéi than ? A. Metan. B. Benzen. C. Etilen. D. Axetilen. C©u 486. Cã thÓ ph©n biÖt 3 chÊt sau : benzen, stiren, toluen b»ng dung dÞch A. brom trong níc. B. brom trong CCl4. C. kali pemanganat. D. axit nitric ®Æc. C©u 487. ChÊt h÷u c¬ nµo ®îc dïng ®Ó s¶n xuÊt thuèc næ TNT ? A. Benzen. B. Toluen. C. Stiren. D. Xilen. C©u 488. Stiren kh«ng cã kh¶ n¨ng ph¶n øng víi : A. dung dÞch brom. B. brom khan cã Fe xóc t¸c. C. dung dÞch AgNO3/NH3. D. dung dÞch KMnO4. C©u 490. ChÊt nµo khi sôc vµo dung dÞch AgNO 3 trong amoniac cã xuÊt hiÖn kÕt tña mµu vµng nh¹t ? A. Etan. B. Axetilen. C. Etilen. D. Benzen. C©u 491. ChÊt nµo sau ®©y kh«ng ph¶n øng ®îc víi dung dÞch AgNO3/NH3 ? A. CH  CH B. CH  C – C2H3 C. CH3 – C  C – CH3 D. C¶ ba chÊt ®Òu ph¶n øng ®îc. C©u 492. Cao su buna – S lµ s¶n phÈm cña ph¶n øng : A. Trïng hîp CH2 = CH – CH = CH2. B. Trïng hîp CH = CH2. C. §ång trïng hîp CH2 = CH – CH = CH2 vµ CH = CH2. D. Lu ho¸ cao su buna b»ng lu huúnh. C©u 493. Benzyl halogenua (C6H5–X) khi tham gia ph¶n øng thÕ víi (Br2/Fe ; HNO3 ®Æc/ H2SO4 ®Æc ;...) th× nhãm thÕ thø hai sÏ ®îc ®Þnh híng vµo vÞ trÝ : A. oB. pC. mD. o- vµ pC©u 494. Naphtalen tham gia c¸c ph¶n øng thÕ A. dÔ h¬n so víi benzen, s¶n phÈm thÕ vµo vÞ trÝ  lµ s¶n phÈm chÝnh. B. khã h¬n so víi benzen, s¶n phÈm thÕ vµo vÞ trÝ  lµ s¶n phÈm chÝnh. C. khã h¬n so víi benzen, s¶n phÈm thÕ vµo vÞ trÝ  lµ s¶n phÈm chÝnh. D. dÔ h¬n so víi benzen, s¶n phÈm thÕ vµo vÞ trÝ  lµ s¶n phÈm chÝnh. C©u 495. ChÊt nµo sau ®©y chØ ph¶n øng víi dung dÞch KMnO 4 ë nhiÖt 0 ®é 80 - 100 C ? A. Benzen. B. Naphtalen. C. Toluen. D. Stiren. C©u 496. ChÊt nµo ph¶n øng ®îc víi dung dÞch KMnO4 ? A. Benzen. B. Naphtalen. C. Etylbenzen. D. Kh«ng cã chÊt nµo. C©u 497. Ph¬ng ph¸p chñ yÕu chÕ ho¸ dÇu má lµ : A. Rifominh. B. Crackinh nhiÖt. C. Crackinh xóc t¸c. D. C¶ A, B, C. C©u 498. §©u kh«ng ph¶i lµ ph¶n øng cña qu¸ tr×nh rifominh ? A. xt CH3[CH2]5 t0 (CH3)2CHCH2CH(CH3)2 CH 3 + H2 CH3 B. C. t0 CH3[CH2]5CH3 xt xt t0 CH2 = CH2 + CH3CH2CH2CH2CH3 + 3H2 CH3 D. t0 CH3[CH2]5CH3 xt + 4H2 C©u 499. Hi®rocacbon cã chØ sè octan cao nhÊt lµ : A. Ankan. B. Xicloankan. C. Anken. D. Aren. C©u 500. DÇu má khai th¸c ë thÒm lôc ®Þa phÝa nam níc ta cã ®Æc ®iÓm : A. Chøa Ýt ankan cao, chøa nhiÒu hîp chÊt cña lu huúnh. B. Chøa nhiÒu ankan cao, chøa Ýt hîp chÊt cña lu huúnh. C. Chøa nhiÒu ankan cao vµ hîp chÊt cña lu huúnh. D. Chøa Ýt ankan cao vµ hîp chÊt cña lu huúnh. Ch¬ng 8 DÉn xuÊt Halogen - Ancol - phenol C©u 501. DÉn xuÊt halogen ®îc dïng lµm chÊt g©y mª lµ : A. CHCl3 B. CH3Cl C. CF2Cl2 D. CFCl3 C©u 502. DÉn xuÊt halogen cã t¸c dông diÖt s©u bä (tríc ®©y ®îc dïng nhiÒu trong n«ng nghiÖp) lµ : A. ClBrCH – CF3 B. CH3C6H2(NO2)3 C. C6H6Cl6 D. Cl2CH – CF2 – OCH3 C©u 503. Monome dïng ®Ó tæng hîp PVC lµ : A. CH2 = CHCl B. CCl2 = CCl2 C. CH2 = CHCH2Cl D. CF2 = CF2 C©u 504. Polime ®îc dïng lµm líp che phñ chèng b¸m dÝnh cho xoong, ch¶o... lµ : A. Poli(vinyl clorua). B. Teflon. C. Thuû tinh h÷u c¬ [poli(metyl metacrylat)]. D. Polietilen. C©u 505. DÉn xuÊt halogen bÞ thuû ph©n khi ®un s«i víi níc lµ : A. CH3CH2CH2Cl B. CH3CH = CH – CH2Cl C. Cl D. C¶ A, B, C C©u 506. ChØ ra ph¶n øng sai : 0 A. CH3CH2Cl + NaOH  t CH3CH2OH + NaCl B. CH3CH2Br + KOH t0 C2H5OH ete CH2 = CH2 + KBr + H2O C. CH3CH2Br + Mg   CH3CH2MgBr D. CH3CH2Cl + AgNO3 CH3CH2NO3 + AgCl C©u 507. Cã bao nhiªu ancol cã cïng c«ng thøc ph©n tö C4H10O ? A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 C©u 508. ChØ ra chÊt nµo lµ ancol bËc hai : A. 3-Metylbutan-1-ol. B. 2-Metylbutan-2-ol. C. 3-Metylbutan-2-ol. D. 2-Metylbutan-1-ol. C©u 509. ë ®iÒu kiÖn thêng, ancol nµo lµ chÊt láng ? A. Etanol. B. Pentan-1-ol. C. 2,6-§imetyl®ecan-1-ol. D. C¶ A, B vµ C. C©u 510. Trong dung dÞch ancol etylic cã bao nhiªu lo¹i liªn kÕt hi®ro ? A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 C©u 511. Cho c¸c chÊt sau : C4H10, iso–C5H12, C4H9OH, C3H7OCH3. ChÊt cã nhiÖt ®é s«i cao nhÊt lµ : A. C4H10 B. iso–C5H12 C. C4H9OH D. C3H7OCH3 C©u 512. Liªn kÕt hi®ro g©y ¶nh hëng rÊt lín ®Õn : A. tÝnh chÊt ho¸ häc cña ancol. B. tÝnh chÊt vËt lÝ cña ancol. C. tèc ®é ph¶n øng ho¸ häc. D. kh¶ n¨ng ph¶n øng ho¸ häc. C©u 513. C¸c ancol ë ®Çu d·y ®ång ®¼ng cña ancol etylic : A. ®Òu nhÑ h¬n níc. B. ®Òu nÆng h¬n níc. C. chØ cã 3 ancol ®Çu d·y ®ång ®¼ng nhÑ h¬n níc, cßn c¸c ancol cßn l¹i ®Òu nÆng h¬n níc. D. cã tØ träng b»ng tØ träng cña níc nÕu ®o ë cïng nhiÖt ®é. C©u 514. Liªn kÕt hi®ro kh«ng ¶nh hëng ®Õn A. nhiÖt ®é s«i cña ancol. B. ®é tan cña ancol trong níc. C. khèi lîng riªng cña ancol. D. kh¶ n¨ng ph¶n øng víi Na. C©u 515. Liªn kÕt hi®ro gi÷a c¸c ph©n tö ancol metylic ®îc biÓu diÔn H H H nh sau : H A. ... C O H H H C. H ....C .... H H O H O C H H O ... H H B. C H H C ....O ... H H .... H O .... C H H H H D. C¶ A, B, C. 0 C©u 516. Cån 90 lµ hçn hîp cña : A. 90 phÇn khèi lîng etanol nguyªn chÊt trong 100 phÇn khèi lîng hçn hîp. B. 90 phÇn thÓ tÝch etanol nguyªn chÊt trong 100 phÇn thÓ tÝch hçn hîp. C. 90 phÇn khèi lîng etanol nguyªn chÊt vµ 100 phÇn khèi lîng níc nguyªn chÊt. D. 90 thÓ tÝch etanol nguyªn chÊt vµ 100 thÓ tÝch níc nguyªn chÊt. C©u 517. ChØ ra néi dung sai : A. Nh÷ng ancol mµ ph©n tö cã tõ 1 ®Õn 12 nguyªn tö cacbon ®Òu ë thÓ láng. B. C¸c ancol trong d·y ®ång ®¼ng cña ancol etylic ®Òu nÆng h¬n níc. C. Ancol metylic, ancol etylic vµ ancol propylic tan v« h¹n trong níc. D. Mét sè ancol láng lµ dung m«i tèt cho nhiÒu chÊt h÷u c¬. 0 C©u 518. Trong cån 96 : A. ancol lµ dung m«i, níc lµ chÊt tan. B. ancol lµ chÊt tan, níc lµ dung m«i. C. ancol vµ níc ®Òu lµ dung m«i. D. ancol vµ níc ®Òu lµ chÊt tan. C©u 519. B¶n chÊt cña liªn kÕt hi®ro (trong níc, trong ancol, axit cacboxylic) : A. Lµ sù hót tÜnh ®iÖn gi÷a nguyªn tö H tÝch ®iÖn d¬ng vµ nguyªn tö O tÝch ®iÖn ©m. B. Lµ sù hót tÜnh ®iÖn gi÷a cation H+ vµ anion O2–. C. Lµ liªn kÕt céng ho¸ trÞ ph©n cùc gi÷a nguyªn tö H vµ nguyªn tö O. D. Lµ liªn kÕt cho – nhËn gi÷a nguyªn tö H vµ nguyªn tö O. C©u 520. Ph¶n øng gi÷a ancol víi chÊt nµo chøng tá trong ph©n tö ancol cã nguyªn tö hi®ro linh ®éng ? A. Víi kim lo¹i kiÒm. B. Víi axit v« c¬. C. Víi oxit cña kim lo¹i kiÒm. D. Víi dung dÞch kiÒm. C©u 521. Ph¶n øng nµo sau ®©y cña ancol lµ ph¶n øng thÕ c¶ nhãm hi®roxyl ? A. Ph¶n øng víi kim lo¹i kiÒm. B. Ph¶n øng víi axit v« c¬. C. Ph¶n øng víi axit h÷u c¬. D. Ph¶n øng t¸ch níc. C©u 522. Ph¶n øng nµo cña ancol trong d·y ®ång ®¼ng cña ancol etylic lµ ph¶n øng t¸ch nhãm hi®roxyl cïng víi mét nguyªn tö H trong gèc hi®rocacbon ? A. Ph¶n øng t¹o muèi víi kim lo¹i kiÒm. B. Ph¶n øng t¹o este. C. Ph¶n øng t¹o ete. D. Ph¶n øng t¹o anken. C©u 523. Ancol etylic ph¶n øng dÔ dµng nhÊt víi axit halogenhi®ric nµo ? A. HCl B. HBr C. HI D. HF C©u 524. Khi ®un nãng ancol etylic víi axit sunfuric ®Æc ë nhiÖt ®é 0 kho¶ng 140 C, thu ®îc s¶n phÈm chÝnh lµ : A. Etyl hi®rosunfat. B. Etilen. C. §ietyl ete. D. §ietyl sunfat. C©u 525. §iÒu chÕ eten tõ etanol b»ng c¸ch : A. ®un nãng etanol víi H2SO4 ®Æc ë 1400C. B. ®un nãng etanol víi H2SO4 lo·ng ë 1400C. C. ®un nãng etanol víi H2SO4 ®Æc ë 1700C. D. ®un nãng etanol víi H2SO4 lo·ng ë 1700C. C©u 526. S¶n phÈm chÝnh cña ph¶n øng t¸ch níc tõ butan-2-ol lµ : A. But-1-en. B. But-2-en. C. But-3-en. D. But-4-en. C©u 527. Trong s¶n phÈm cña ph¶n øng t¸ch H 2O cña butan-2-ol cã thÓ cã bao nhiªu anken ? A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 C©u 528. Ancol nµo mµ chØ mét lîng nhá vµo c¬ thÓ còng cã thÓ g©y ra mï loµ, lîng lín cã thÓ g©y tö vong ? A. CH3OH B. C2H5OH C. CH3CH2CH2OH D. CH3 – CH – CH3 OH C©u 529. Cã bao nhiªu chÊt øng víi c«ng thøc ph©n tö C4H10O ? A. 4 B. 5 C. 6 D. 7 C©u 530. §un nãng mét hçn hîp gåm 2 ancol no, ®¬n chøc víi H 2SO4 0 ®Æc ë 140 C cã thÓ thu ®îc bao nhiªu ete ? A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 0 C©u 531. Khi ®un nãng ancol etylic víi H2SO4 ®Æc ë 170 C, chñ yÕu x¶y ra ph¶n øng : C2H5OH  CH2 = CH2 + H2O Ngoµi ra cßn x¶y ra c¸c ph¶n øng phô : 2C2H5OH  C2H5OC2H5 + H2O C2H5OH + 6H2SO4  2CO2 + 6SO2 + 9H2O Cã thÓ chøng minh trong s¶n phÈm khÝ sinh ra cã CH 2 = CH2 b»ng c¸ch sôc hçn hîp khÝ vµo : A. dung dÞch brom trong níc. B. dung dÞch brom trong CCl4. C. dung dÞch thuèc tÝm. D. C¶ A, B, C ®Òu ®îc. C©u 532. §èt ch¸y hoµn toµn m gam mét ancol A thu ®îc 5,28g CO2 vµ 2,7g H2O. Cã thÓ kÕt luËn A lµ ancol : A. no. B. kh«ng no. C. ®¬n chøc. D. ®a chøc. C©u 533. Cho s¬ ®å chuyÓn ho¸ : HBr A B +NaOH o t VËy A lµ : H2SO4 ®Æc C to Pent-2-en A. Pent-3-en. B. Xiclopentan. C. 2-Metyl-1-en. D. Pent-1-en. C©u 534. Cho Na t¸c dông víi 1,06g hçn hîp 2 ancol ®ång ®¼ng liªn tiÕp cña ancol etylic thÊy tho¸t ra 224ml khÝ hi®ro (®ktc). C«ng thøc ph©n tö cña 2 ancol lµ: A. CH3OH vµ C2H5OH. B. C2H5OH vµ C3H7OH. C. C3H7OH vµ C4H9OH. D. C4H9OH vµ C5H11OH. C©u 535. §un nãng hçn hîp gåm 2 ancol no ®¬n chøc víi H 2SO4 ®Æc ë 0 140 C thu ®îc 21,6g níc vµ 72g hçn hîp 3 ete cã sè mol b»ng nhau (ph¶n øng cã hiÖu suÊt 100%). C«ng thøc ph©n tö cña 2 ancol ®ã lµ : A. CH4O vµ C2H6O. B. CH4O vµ C3H8O. C. C2H6O vµ C3H8O. D. C3H8O vµ C4H10O. C©u 536. Hîp chÊt nµo sau ®©y thuéc lo¹i phenol ? OH A. B. HO CH3 CH3 H5 C. OH D. C¶ A, B, C. C©u 537. Ancol th¬m lµ : A. CH3 OH B. HO C. D. CH3 CH2OH C¶ A, B, C. C©u 538. Trong sè c¸c chÊt : be...
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.